HGA484/2006
ID intern unic:  316003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  11.05.2006
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 3 mai 1996
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 529

   
Abrogată prin HG1451 din 24.12.07, MO5-7/11.01.08 art.24

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 3 mai 1996 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                                   Constantin Mihailescu

Chişinău, 11 mai 2006.
Nr. 484.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 484
din 11 mai 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 3 mai 1996
Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 3 mai 1996 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 35-37, art. 268), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
în textul hotărîrii şi al Regulamentului sintagmele "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie", "Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică", Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice",
se substituie, respectiv, prin sintagmele "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru" "Serviciul Standardizare şi Metrologie", "organele teritoriale ale organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător", "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", "Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM", iar cuvintele "judeţ", "judeţean", "departamente" se substituie, respectiv, prin cuvintele "raion", "raional", "alte autorităţi administrative centrale" (la cazul respectiv);
la alineatul cinci, punctul 15, după cuvintele dintre paranteze "urbanism şi arhitectură" se introduc cuvintele "protecţia mediului".