LPC8/2006
ID intern unic:  316208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  09.02.2006
pentru modificarea şi completarea
Codului muncii al Republicii Moldova
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 362
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5 litera s), la articolul 9 alineatul (1) litera o)  şi la articolul 10 alineatul (2) litera o),  după cuvîntul "socială" se introduc cuvintele "şi medicală".
2. La articolul 12:
în titlu, după cuvintele "convenţiile colective" se introduce textul "sau din  actele juridice emise de autorităţile administraţiei publice,";
după cuvintele "convenţiile colective" se introduce textul "sau din actele juridice emise de autorităţile administraţiei publice menţionate la art.4 lit.d) şi e),".
3. La articolul 47 alineatul (3), după cuvîntul "angaja" se introduce textul "se întocmeşte în formă scrisă,  cu  indicarea datelor prevăzute la art.49 alin.(1) lit.b), şi".
4. Articolul  49 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul  angajării  la muncă  în Republica  Moldova a cetăţenilor străini, se vor lua în considerare, de asemenea, prevederile actelor interstatale (interguvernamentale), la care Republica  Moldova este parte, ce vizează  statutul  juridic al  persoanelor respective."
5.  La articolul 51 alineatul (1):
după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera c), cu  următorul cuprins:
"c) clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, la compensarea serviciilor comunale, la acordarea spaţiului locativ;"
litera c)  devine litera d).
6. Articolul 52 se completează în final cu cuvintele "în cadrul aceleiaşi unităţi".
7. La articolul 55:
litera a)  se completează în final cu textul ", sau pentru perioada în care el se află în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299  şi 300";
litera f)  va avea următorul cuprins:
"f) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă (sau  care au obţinut dreptul  la pensie pentru limită de vîrstă  ori vechime în muncă)  şi  nu  sînt încadrate în cîmpul muncii - pe o  perioadă de pînă  la 2 ani, care, la expirare, poate fi  prelungită  de părţi în condiţiile art.54 alin.(2) şi  ale art.68 alin.(1)  şi alin.(2) lit.a);"
8. Articolul 58:
la  alineatul (3), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele ", abilitată cu angajarea personalului";
articolul  se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul angajării fără respectarea formei scrise corespunzătoare,  angajatorul este obligat, de asemenea, în baza procesului-verbal de control al inspectorului de muncă, să perfecteze contractul individual de muncă conform prevederilor prezentului cod."
9. La articolul 63 alineatul (2), cuvintele "concedierea salariatului se face" se substituie prin  cuvintele "acest lucru se constată în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) cu privire la concedierea salariatului, ce se emite".
10. La articolul 64 alineatul (3),  după cuvintele  "În caz de" se introduc cuvintele  "reorganizare ori", iar după cuvintele "la momentul" - cuvintele "reorganizării ori".
11. La articolul 65 alineatul (2) propoziţia a doua, după cuvintele "La cererea" se introduc cuvintele  "scrisă a", iar în final, propoziţia se completează cu textul   ", în termen de 3 zile lucrătoare".
12. La articolul 66:
alineatul (1) se completează în final cu  cuvîntul "lucrătoare";
la alineatul  (2),   cuvintele ", la salariu" se exclud.
13. La articolul 67, cuvintele ", la cerere" se substituie prin textul  "în termen de 3 zile lucrătoare,  la cererea lui scrisă".  
14. La articolul 68 alineatul (3) prima propoziţie, textul  "a contractului individual de muncă" se substituie prin textul "a altor clauze ale contractului individual de muncă decît cele specificate la alin.(2)".
15. Articolul 74:
la alineatul (1), cuvintele "şi transferul" se substituie prin cuvintele "şi angajarea prin transferare", iar după cuvintele "unitate ori" se introduce cuvîntul "transferarea";
alineatul (4) se completează  în final  cu textul ", sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare".
16. Articolul 75 se completează cu alineatul (4), cu  următorul  cuprins:
"(4) Suspendarea contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.76  lit.a) şi b), se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel tîrziu la data suspendării."
17. La articolul 80 alineatul (5), după  cuvintele "se stabilesc" se introduc  cuvintele  "prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului,".
18. La articolul 82:
litera e)  va avea  următorul cuprins:
"e) aplicare a pedepsei penale salariatului,  prin hotărîre a instanţei de judecată, care exclude posibilitatea de a continua munca la unitate - de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti;"
după  litera h)  se introduce o  literă nouă, care devine  litera i), cu  următorul  cuprins:
"i) pensionare a salariatului, conform legislaţiei  în vigoare, pentru limită de vîrstă ori  vechime în muncă  sau  obţinere de către acesta a dreptului  la pensie pentru limită de vîrstă  ori  vechime în muncă;"
literele i)  şi  j)  devin literele j)  şi k);
articolul se completează  în final cu o notă, cu următorul  cuprins:  
"Notă.
1. Persoanele eliberate din serviciu în temeiul  lit.i) pot fi angajate pe durată determinată conform art.55 lit.f).
2. Persoanelor indicate la lit.i),  care activează  în bază de contract individual de muncă  pe durată determinată conform  art.55, li se menţine dreptul de a   activa în continuare pînă  la expirarea termenului  acestuia."
19. Articolul 83:
la alineatul (2), expresia "la art.86 alin.(1) lit.b)-e)" se substituie prin cuvintele "în prezentul cod";
articolul se completează cu alineatul (5), cu  următorul cuprins:
"(5) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate înceta înainte de termen în cazurile prevăzute la art.82 şi 86,  precum şi, prin acordul scris al părţilor, în cazurile prevăzute la art.85 alin.(2)."
20. La articolul 85 alineatul (2), după cuvintele "în altă  localitate" se introduce textul  ", îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani (a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani), alegerea în funcţie electivă, angajarea prin concurs la altă  unitate".
21. La articolul 86 alineatul (1) litera u), cuvîntul "transferul" se substituie prin cuvîntul "transferarea".
22. Articolul 88 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să respecte procedura de concediere prevăzută la alin.(1) lit. a), b), f), g) şi i)."
23. La articolul 89 alineatul (1), după cuvintele "la locul de muncă" se introduce textul "prin negocieri directe cu angajatorul, iar în caz de litigiu -".
24. La articolul 90 alineatul (4), după cuvintele "la locul de muncă," se introduce textul "părţile pot încheia o tranzacţie de împăcare, iar în caz de litigiu -", iar după  cuvintele "o  compensaţie suplimentară" - textul "la sumele indicate la alin.(2)  în mărime".
25. La articolul 96, alineatul (4) se completează în final cu textul ", fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare".
26. La articolul 98 alineatul (2), după  cuvîntul  "stabilirea" se introduc   cuvintele  ", prin  contractul  colectiv de muncă  şi/sau  regulamentul  intern, a".
27. La articolul 99 alineatul (2),  după cuvintele "şi  ramural" se introduc cuvintele ", de legislaţia în vigoare".
28. La articolul 100 alineatul (7), după cuvintele "de contractul colectiv" se introduc   cuvintele  "ori de cel individual".
29. Articolul 104:
la alineatul (1),  textul  "săptămînal prevăzute la art.95" se substituie prin  textul "prevăzute la art.95 alin.(2), la art.96 alin.(2)-(4), la art.98 alin.(3) şi  la art.99 alin.(1)";
la  alineatul (2), litera b) se completează în final cu cuvintele ", a unităţilor medico-sanitare";
la alineatul (7), după cuvintele "ordinului (dispoziţiei, deciziei,  hotărîrii)" se introduc cuvintele "motivat al".
30. La articolul 111 alineatul (1) litera j), cuvintele "de primăria" se substituie prin cuvintele "de consiliul local al".
31. La articolul 113, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "(calculată în zile calendaristice)".
32. La articolul 114 alineatul (2), litera d) se completează în final cu  textul  ", cu  excepţia cazurilor prevăzute la art.76 lit.a)-d)  şi  la art.77 lit.b)".
33. La articolul 116 alineatul (5) propoziţia a doua,  după cuvintele "să fie prevenit" se introduc cuvintele ", în formă scrisă,".
34. La articolul 118,  alineatul (6)  se completează în final cu propoziţia: "În caz de coincidenţă totală sau parţială a concediului cu unul din concediile menţionate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual se prelungeşte, respectiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător."
35. La articolul 119:
la  alineatul (1),  după  cuvîntul "suspendare" se introduce textul "(art.76 lit.e)  şi  m), art.77 lit.d)  şi  e)  şi  art.78 alin.(1) lit.a) şi d))";
articolul  se completează cu  alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor."
36. Articolul 122:
la alineatul (1) propoziţia a doua, cuvintele "este obligat să" se exclud;  
la alineatul  (3), cuvintele "are dreptul" se substituie prin cuvîntul "trebuie";  
articolul se completează cu alineatul  (5), cu următorul cuprins:
"(5) Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul (art.64 alin.(2) şi art.112 alin.(2))."
37. La articolul 126, alineatul (3) se completează în final cu expresia "lit.a)".
38.  La articolul 139, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi/sau în convenţiile colective".
39. La articolul 142 alineatul  (3), cuvintele "şi, anual, în carnetele de muncă ale salariaţilor" se exclud.
40. La articolul 148 alineatul (3) propoziţia a doua, textul "urmărirea datoriei se face de către instanţa de judecată" se substituie prin textul "litigiul se va examina de către instanţa de judecată  la cererea angajatorului  sau salariatului  (art.349-355)".
41. Articolul  156:
la alineatul (1), după cuvintele "fără a fi scutiţi de munca lor de bază" se introduc cuvintele "(în limitele duratei normale a timpului de  muncă stabilite de prezentul cod)";
la alineatul  (2) prima propoziţie, cuvintele "din salariul tarifar (al funcţiei)" se substituie prin cuvintele  "din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate".
42. La articolul 163 alineatul (1), după cuvintele "sau salariat," se introduc   cuvintele "cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art.80),".
43. După articolul 165 se introduce un articol nou, care devine articolul  1651, cu următorul cuprins:
"Articolul 1651. Ajutorul material
Angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise,  în orice timp al anului ori adăugat  la indemnizaţia de concediu (art.117)."
44. La articolul 169, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele  "şi/sau prin convenţiile colective".
45. La articolul 174, alineatul (2)  se completează în final cu cuvintele "dacă angajatorul acordă transportul  de serviciu necesar".
46. Articolul 183 se completează cu alineatul (3), cu  următorul cuprins:
"(3) În cazul cînd unele persoane indicate la alin.(2) corespund cîtorva criterii prevăzute la acest alineat, dreptul preferenţial de a fi lăsate la lucru aparţine persoanelor care corespund mai multor criterii  în comparaţie cu celelalte persoane. În caz de egalitate a numărului de  criterii, dreptul preferenţial  aparţine persoanei care are o vechime  în muncă mai mare la unitatea respectivă."
47. La articolul 184 alineatul (1) literele a) şi b), cuvintele "cel puţin" se   exclud.
48. Articolul 185 va avea următorul cuprins:
"Articolul 185 Garanţii în cazul încetării contractului
                          individual de muncă în legătură
                          cu schimbarea proprietarului unităţii
(1)  În caz de schimbare a proprietarului  unităţii, noul proprietar,  într-un termen de cel  mult 3 luni  din ziua apariţiei dreptului  de proprietate, în temeiul art.86 alin.(1) lit.f), este în drept să  desfacă  contractele  individuale de muncă încheiate cu conducătorul  unităţii, cu  adjuncţii acestuia, cu  contabilul-şef.
(2)  Noul proprietar acordă persoanelor concediate conform alin.(1)  cîte o compensaţie suplimentară dacă  acest lucru este prevăzut de contractul individual de muncă."
49. La articolul 186 alineatul (1):
literele a) şi b) vor avea  următorul  cuprins:
"a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de concediere egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a fost desfăcut conform art.86 alin.(1) lit.c), se vor lua în calcul  toţi anii de activitate;
b) pentru a doua lună, menţinerea salariului mediu lunar dacă persoana concediată  nu a fost  plasată  în cîmpul  muncii;"
alineatul se completează cu literele c) şi d) şi cu o notă, cu următorul  cuprins:
"c) pentru a treia lună,  menţinerea  salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt  confirmat prin certificatul respectiv;
d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate  de concedierea salariatului  pe toate 3 luni, la data concedierii.
Notă.
În cazul  plasării persoanei concediate în cîmpul  muncii  pe parcursul lunilor indicate la lit.b) şi c), salariul  mediu se va achita pe perioada de pînă  la data angajării acesteia."
50. La articolul 206 alineatul (1) litera d),  expresia "lit.g)-k), m) şi o)-r)" se substituie prin expresia "lit.g)-r)".
51. La articolul 216 alineatul (1), cifra "25" se substituie prin cifra "30".
52. La articolul 218 alineatul (3), după cuvîntul "parţial" se introduc cuvintele  "ori ale regimului flexibil al  timpului de muncă".
53. Articolul 220 se completează în final cu cuvintele  "sau în alte temeiuri prevăzute de legislaţia în vigoare".
54. Articolul 224 se completează în final cu cuvintele ", cu respectarea prevederilor Legii privind actele normative ale Guvernului  şi ale altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale".
55. Articolul 228:
la alineatul (6), cuvintele "cu prezentul cod" se substituie prin cuvintele "cu prevederile alin.(5)";
la  alineatul (9),  cuvintele "protecţia muncii" se substituie, în ambele cazuri, prin cuvintele  "protecţia şi igiena muncii".
56. În titlul şi la alineatul (1) ale articolului 230, la articolul 232 alineatul (1) litera a) şi  la  articolele  233, 234, 236, 237 şi  239, după cuvîntul "protecţie" se introduc cuvintele  "şi igienă".
57. La articolul 257, cuvintele  "şi al  comisiei teritoriale pentru minori" se exclud.
58. La articolul 274, după cuvintele "de personal" se introduc cuvintele  "sau în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia (funcţia) respectivă  ca profesie (funcţie)  de bază".
59. Articolul 283 alineatul (3) litera a) se completează în final cu cuvintele ", care remite o copie a acestuia inspectoratului teritorial de muncă".
60. Articolul 326:
după  alineatul (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Gospodăria ţărănească (de fermier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul individual de muncă cu salariatul şi să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale, care remite o copie a acestuia   inspectoratului teritorial de muncă. Perfectarea carnetului de muncă al salariatului respectiv şi înscrierile în el se fac de către secretarul consiliului local."
alineatul (2)  devine alineatul (3).
61. La articolul 330:
alineatul (1):
litera c) se completează în final  cu  textul ", cu excepţia perioadei  şomajului  tehnic (art.80)";
la litera g), după cuvintele "prin orice mijloace" se introduc cuvintele "(de informare în masă, referinţe scrise etc.)";
alineatul (2) se exclude;
la alineatul (3), care devine alineatul  (2), sintagma "5 la sută" se substituie prin sintagma "0,1 la sută".
62. La articolul 354:
după  litera d) se introduc trei litere noi, care devin literele e), f)  şi  g), cu  următorul  cuprins:
"e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare în serviciu, emis conform art.65 alin.(1);
g) neeliberarea în termen a carnetului de muncă, înscrierile incorecte efectuate în acesta;"
litera e)  devine litera h).
63. La articolul 355 alineatele (3)-(5) şi la articolul 360, cuvîntul "calendaristice" se substituie prin cuvîntul "lucrătoare".
64.  Articolul  356 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 356. Executarea hotărîrilor privind soluţionarea
                         litigiilor individuale de muncă
(1) Angajatorul este obligat să execute imediat, conform Codului de procedură civilă, hotărîrea (decizia) instanţei de judecată despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din raporturile de muncă şi  din alte raporturi  legate nemijlocit de acestea.
(2) Neexcutarea actelor judecătoreşti indicate la alin.(1) atrage efectele prevăzute de Codul de executare."
65. La articolul 359 alineatul (8),  după  textul "comisia va adopta" se introduce textul ", în termen de 5 zile lucrătoare,".  
66. La articolul 374  alineatul (1):
la punctul 1) partea introductivă,  cuvîntul "normative" se substituie prin  cuvintele "internaţionale, legislative şi ale altor acte normative, precum şi ale convenţiilor colective";
alineatul se completează cu punctul  6), cu următorul cuprins:
"6) acordă ajutor metodologic şi consultativ salariaţilor şi angajatorilor."
67. În cuprinsul codului, sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului", sintagma "Ministerul Sănătăţii" - prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", sintagma "Ministerul  Afacerilor Externe" - prin sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene", sintagma "Departamentul Standardizare şi Metrologie" - prin sintagma "Serviciul Standardizare şi Metrologie", sintagma "Departamentul Trupelor de Grăniceri" - prin sintagma "Serviciul Grăniceri".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

Chişinău, 9 februarie  2006.
Nr.8-XVI.