HGA668/2006
ID intern unic:  316361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 668
din  19.06.2006
privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice
 în reţeaua Internet
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 726

    Abrogată prin HG188 din 03.04.12, MO70-71/06.04.12 art.227

    MODIFICAT

    HG96 din 16.02.10, MO30-31/26.02.10 art.161

    În conformitate cu Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), întru realizarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 "Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.300) şi a prevederilor Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet (se anexează).
2. Crearea paginilor oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet vor fi asigurate de:
ministere şi alte autorităţi administrative centrale - pînă la 1 august 2006;
unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), consiliile raionale şi primăriile municipiilor - pînă la 1 ianuarie 2007.
3. Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, în termen de o lună, va elabora şi va aproba Cerinţele-standard faţă de paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei în reţeaua Internet.
4. Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, va identifica mijloacele financiare necesare pentru menţinerea anuală a paginii oficiale a Guvernului şi a paginilor oficiale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în reţeaua Internet.
5. Autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea anual în bugetele locale mijloace financiare pentru realizarea prevederilor prezentei hotărîri.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.

PRIM-MINISTRU                                    Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                             Vladimir Molojen
Ministrul finanţelor                                     Mihail Pop

Chişinău, 19 iunie 2006.
Nr. 668.
   Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 668
din 19 iunie 2006
REGULAMENT
cu privire la modul de publicare a informaţiei pe
paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice
în reţeaua Internet
1. Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet  (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat şi Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md din 28 august 2000, avînd drept scop sporirea nivelului de transparenţă a activităţii autorităţilor publice şi a accesului la informaţia oficială prin intermediul publicării pe paginile oficiale în reţeaua Internet a datelor privind activitatea Guvernului, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale.
2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
Internet - reţeaua informaţională globală de comunicaţii electronice;
pagină-web oficială - ansamblul informaţiilor oficiale în formă electronică şi al mijloacelor de dialog interactiv, pe care autoritatea administraţiei publice le pune la dispoziţie cetăţenilor în reţeaua Internet.
3. Autorităţile administraţiei publice sînt obligate să dispună de o pagină-web oficială proprie în reţeaua Internet, în scopul publicării informaţiei despre activitatea lor, cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) informarea publicului despre posibilitatea familiarizării în reţeaua Internet cu activitatea autorităţii administraţiei publice respective, prin publicarea adreselor corespunzătoare şi a modificărilor intervenite în datele din antetele documentelor oficiale şi prin alte modalităţi;
b) publicarea informaţiei actuale, cu indicarea datei fiecărui caz de publicare a documentului şi a datei actualizării informaţiei;
c) oferirea posibilităţii pentru recepţionarea interpelărilor şi transmiterea sau publicarea informaţiei solicitate în Internet;
    
c1) asigurarea transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor, în condiţiile legii;
    [Pct.3 lit.c1) introdusă prin HG96 din 16.02.10, MO30-31/26.02.10 art.161]
d) garantarea veridicităţii, plenitudinii şi actualizării informaţiei plasate pe pagina-web oficială proprie;
   
[Pct.3 lit.d) modificată prin HG96 din 16.02.10, MO30-31/26.02.10 art.161]
e) întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea deficienţelor tehnice de program, care împiedică funcţionarea şi accesul la pagina-web oficială proprie.
4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale sînt obligate să asigure pe paginile-web oficiale proprii referinţe la informaţia despre activitatea instituţiilor subordonate, inclusiv despre activitatea serviciilor publice desconcentrate ale acestora.
5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea sînt obligate să asigure pe paginile-web oficiale proprii referinţe la informaţia despre activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi a serviciilor publice descentralizate din unitatea administrativ-teritorială.
6. Aparatul Guvernului va asigura pe pagina-web oficială a Guvernului referinţe la paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice.
7. Autoritatea administraţiei publice va determina conţinutul informaţiei, publicate pe pagina-web oficială, în conformitate cu prezentul Regulament şi Cerinţele-standard pentru informaţia publicată pe paginile-web oficiale, aprobate în modul stabilit.
8. Pentru organizarea procesului de publicare, actualizare şi acces la informaţia pe pagina-web oficială proprie, fiecare autoritate a administraţiei publice, prin ordin intern, va abilita cu funcţiile respective subdiviziunile interioare sau persoanele cu funcţii de răspundere concrete. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea subdiviziunilor împuternicite ale autorităţilor administraţiei publice, ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora vor fi stipulate în regulamentele cu privire la subdiviziunile respective sau în instrucţiunile de serviciu, aprobate în modul stabilit.
9. Pe pagina-web oficială a autorităţii administraţiei publice, în funcţie de specificul activităţii acesteia, va fi publicată următoarea informaţie:
a) structura autorităţii publice, date privind obiectivele şi funcţiile subdiviziunilor sale subordonate, adresele poştale, numerele de telefon şi alte rechizite ale adresei autorităţii publice, numărul angajaţilor, date privind organizaţiile subordonate autorităţii publice (lista organizaţiilor, adresa poştală a acestora, numerele de telefon; descrierea obiectivelor şi funcţiilor exercitate de acestea, date cu privire la crearea, reorganizarea şi lichidarea lor, numărul angajaţilor, indicatorii de bază ai activităţii), numerele de telefon ale serviciilor de informaţie ale autorităţii publice;
b) datele cu privire la conducerea autorităţii publice şi la funcţionari (numele, prenumele, funcţia deţinută) din autoritatea publică care furnizează informaţia despre activitatea acesteia în formă verbală;
c) datele privind persoanele juridice cărora, în modul stabilit, le este transmisă o parte din funcţiile autorităţii publice (denumirea organizaţiei, adresa poştală şi juridică, numărul de telefon şi fax, adresa poştei electronice);
d) lista actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii autorităţii publice, actele normative aprobate de autoritatea publică, inclusiv: datele privind publicarea oficială, introducerea modificărilor şi completărilor în actele normative; datele privind actele legislative şi normative abrogate sau lipsite de valabilitate ale autorităţii publice;
e) privind transparenţa în procesul decizional, care include:
    regulile interne de organizare a procedurilor de consultare publică în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor;
    numele şi informaţia de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică în cadrul autorităţii publice;
    anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;
    anunţurile privind organizarea consultării publice;
    proiectele de decizii elaborate şi materialele aferente acestora;
    rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);
    deciziile adoptate;
    raportul anual al autorităţii publice cu privire la transparenţa în procesul decizional
   
[Pct.9 lit.e) în redacţia HG96 din 16.02.10, MO30-31/26.02.10 art.161]
f) rapoartele analitice şi articolele informaţionale privind activitatea autorităţii publice;
g) modelele de cereri şi de alte documente, stabilite de legislaţie şi de actele normative ale autorităţilor publice, acceptate de aceştea spre examinare, precum şi instrucţiunile privind completarea lor;
h) orele de primire în audienţă a cetăţenilor, datele necesare privind modul de depunere a petiţiilor;
i) datele privind încadrarea cetăţenilor în serviciul public: lista funcţiilor vacante existente în serviciul public, cerinţele de calificare faţă de candidaţii pentru funcţiile vacante din serviciul public;
j) datele privind evenimentele oficiale organizate de autorităţile publice (şedinţe, întîlniri, conferinţe de presă, colegii etc.), precum şi despre deciziile adoptate la asemenea întruniri oficiale;
k) datele privind vizitele oficiale şi deplasările de serviciu ale conducătorilor şi delegaţiilor oficiale ale autorităţilor publice, textele declaraţiilor oficiale şi discursurile conducerii autorităţilor administraţiei publice;
l) datele privind programele şi proiectele, inclusiv de asistenţă tehnică, ale căror beneficiari sau executanţi sînt autorităţile administraţiei publice (denumirea, scopurile şi sarcinile de bază, beneficiarii şi executorii principali de program, termenele şi rezultatele de realizare scontate, volumul şi sursele de finanţare);
m) datele privind planificarea şi executarea bugetelor de către autorităţile administraţiei publice;
n) datele privind rezultatele controalelor efectuate de/în cadrul autorităţilor administraţiei publice;
o) statistica oficială şi indicatorii de bază din domeniul de activitate al autorităţii administraţiei publice;
p) descrierea sistemelor informaţionale de uz public, a băncilor de date, registrelor existente ale autorităţilor publice, precum şi listele resurselor şi serviciilor informaţionale acordate persoanelor fizice şi juridice;
q) datele privind pericolul pentru viaţa, sănătatea şi patrimoniul persoanelor; datele privind starea mediului ambiant, cauzarea prejudiciului mediului ambiant şi influenţa factorilor ecologici periculoşi;
r) lista organismelor internaţionale în activitatea cărora participă autoritatea publică, precum şi datele privind tratatele şi acordurile internaţionale la realizarea cărora participă autoritatea publică;
s) altă informaţie utilă.
10. Informaţiile publicate pe paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice vor fi actualizate permanent, în funcţie de modificarea datelor, prevăzute la punctul 9 al prezentului Regulament.
11. Lista informaţiilor specificate la punctul 9 al prezentului Regulament nu limitează dreptul de a identifica conţinutul informaţiei suplimentare pentru plasare pe pagina-web oficială proprie.
12. Este interzisă publicarea pe pagina-web oficială a informaţiilor, accesul la care este limitat prin lege, sau a informaţiilor cu caracter de reclamă. Răspunderea pentru neexecutarea acestei cerinţe o poartă conducătorul autorităţii administraţiei publice respective.
13. Informaţia, publicată pe pagina-web oficială, urmează a fi supusă în mod obligatoriu redactării literare şi coordonării, în modul stabilit, cu conducerea autorităţii administraţiei publice respective.
14. Informaţia pe paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei publice va fi publicată, în mod obligatoriu, în limba moldovenească şi în limba rusă, iar în caz de necesitate şi într-o altă limbă, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind funcţionarea limbilor.