LPC269/2006
ID intern unic:  316821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 269
din  28.07.2006
pentru modificarea articolului 82 din Codul
muncii al Republicii Moldova
Publicat : 04.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 120-123     art Nr : 574     Data intrarii in vigoare : 28.07.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
litera i) va avea următorul cuprins:
"i) atingere a vîrstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat sau al unităţii cu capital majoritar de stat;"
nota la articol va avea următorul cuprins:
"Notă.
Persoanele eliberate din serviciu în temeiul lit. i) pot fi angajate pe o durată determinată conform art. 55 lit. f), în orice funcţie, alta decît cea de conducător de unitate."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                       Marian LUPU

Chişinău, 28 iulie 2006.
Nr. 269-XVI.