HGM854/2006
ID intern unic:  316972
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 854
din  28.07.2006
cu privire la Regulamentul transporturilor auto
de călători şi bagaje
Publicat : 08.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 910
    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă într-o nouă formulare Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1348 din 10 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.1403) (se anexează).

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                               Mihail Pop
    Ministrul afacerilor interne                                  Gheorghe Papuc
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                      Miron Gagauz

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr. 854.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.854
din  28 iulie 2006
R E G U L A M E N T U L
TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORI ŞI BAGAJE
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje (denumit în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu art. 2 al Codului transporturilor auto, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.581) şi stabileşte condiţiile principale de efectuare pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara ţării a transporturilor de călători (pasageri) şi bagaje cu mijloacele de transport auto, fiind obligatoriu pentru agenţii transportatori-titulari de licenţe (denumiţi în continuare agenţi transportatori), precum şi pentru întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele care beneficiază de serviciile transportului auto (denumiţi în continuare beneficiari).
    2. Agenţii transportatori activează în strictă corespundere cu actele legislative şi normative în vigoare şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, asigurînd securitatea circulaţiei şi siguranţa pasagerilor, protecţia mediului, cultura deservirii pasagerilor şi integritatea bagajelor.
Agenţii transportatori sînt obligaţi să deţină licenţă pentru transportul auto de pasageri în folos public, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi să îndeplinească condiţiile privind baza tehnico-materială, competenţa profesională, capacitatea financiară. Documentele care atestă întrunirea acestor condiţii sînt specificate în punctul 6 al prezentului Regulament.
    3. Administrarea de stat a transportului auto este exercitată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în interacţiune cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte organe abilitate în acest scop.
    4. Agenţii transportatori pot presta următoarele categorii şi tipuri de servicii de transport al pasagerilor:
    a) categorii de transporturi:
    - naţionale;
    - internaţionale;
    b) tipuri de transporturi:
    - în folos public:
    pe rute regulate;
    neregulate (ocazionale):
    la comandă;
    turistice;
    - în regim de taxi;
    - în folos propriu.
    c) după regimul executării:
    obişnuite;
    rapide (cu un număr limitat de opriri intermediare);
    expres (fără opriri intermediare).
    5. Se interzice antrenarea la transportul călătorilor în folos public a mijloacelor de transport reutilate din camioane-furgon cu destinaţie generală.
    Excluderea mijloacelor de transport reutilate din activitate se va efectua conform următorului grafic:
    semestrul II 2006 - excluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricării pînă la 1992 inclusiv;
    semestrul I 2007 - excluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricării 1993;
    semestrul II 2007 - excluderea mijloacelor de transport reutilate cu anul fabricării 1994-2006 inclusiv.
    6. Mijloacele de transport admise la transportul pasagerilor activează pe baza permisului de activitate pe rută (prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament). Agentul transportator va solicita organului abilitat eliberarea permisului de activitate pe rută, prezentînd un dosar care trebuie să cuprindă:
    a) licenţa pentru activitatea de transport;
    b) certificatul de conformitate, eliberat de către organismul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care confirmă faptul că serviciile de transport al călătorilor corespund cerinţelor în vigoare;
    c) certificatul de clasificare a autocarelor după stele (după caz);
    d) certificatele ce confirmă perfecţionarea profesională periodică (o dată la trei ani) a şoferilor şi managerilor, conform tipurilor de transport.
    [Pct.6 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    7. La deservirea rutelor regulate şi neregulate de călători în folos public în trafic internaţional, a celor regulate şi neregulate de călători în trafic naţional pe o distanţă mai mare de 100 km şi la deservirea transporturilor turistice sînt utilizate numai autocare cu cel puţin 17 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, clasificate după stele de către organul abilitat de organul de specialitate al administraţiei publice centrale în conformitate cu cerinţele internaţionale.
    Pentru efectuarea transporturilor neregulate în folos propriu nu este obligatorie utilizarea autocarelor clasificate după stele.
    8. Mijloacele auto cu care se efectuează transporturile de pasageri trebuie să corespundă cerinţelor stabilite pentru fiecare tip de transport şi să aibă la bord setul de documente prevăzut de prezentul Regulament şi de legislaţia în vigoare.
    9. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni principale:
    aparat de taxat (taximetru) - mijloc de măsurare dotat cu maşină de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, calculare automată pe baza tarifelor stabilite (programate) a sumei datorate de client (pasager), afişare a sumei de plată şi emitere, la finele cursei, a bonului de casă;
    autobuz - mijloc de transport destinat prin construcţie transportării a mai mult de 9 persoane pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi a bagajelor acestora. Poate avea unul sau două niveluri;
    autocar - autobuz special amenajat, care permite transportul de persoane, inclusiv în scopuri turistice, în condiţii de siguranţă şi confort;
    autocar clasificat după stele - autocar destinat pentru transporturi turistice în trafic naţional şi internaţional şi transporturi publice de pasageri în trafic internaţional;
    autorizaţie de activitate pe rută regulată internaţională - document eliberat în conformitate cu acordurile interguvernamentale în domeniul transportului auto pentru executarea rutelor internaţionale regulate;
    autoturism - autovehicul care prin construcţie şi echipare este destinat transportului de persoane, de bagaje şi / sau bunuri ale acestora şi nu are mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
    bagaje - obiecte ale pasagerilor, transportate separat de el în secţia de bagaje;
    bagaje de mînă - obiecte ale pasagerilor permise spre transportare fără plată în salonul mijlocului de transport;
    bilet - bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi dreptul la călătorie al pasagerului, încheierea contractului de transport între agentul transportator şi călător, precum şi faptul asigurării obligatorii a pasagerului;
    borderou de evidenţă a biletelor - document de strictă evidenţă a biletelor vîndute pasagerilor şi a sumelor încasate, precum şi a diagramelor pentru rutele regulate;
  carnetul foii de parcurs (CFP) - document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite agenţilor transportatori să efectueze transporturi internaţionale ocazionale de pasageri pe baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova a aderat sau este parte (documentul de control prevăzut în Acordul INTERBUS);
    chitanţă (bilet) de bagaje - bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic, care confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport;
    cursă - comunicaţie de pasageri pe o rută aprobată la o oră stabilită de orar;
    diagramă - document eliberat de autogară (staţia auto), în care se indică numărul şi preţul biletelor comercializate, destinaţia şi locul de îmbarcare a pasagerilor;
    foaie de parcurs - document de evidenţă primară cu regim special, prevăzut cu semne de protecţie, serie şi număr stabilite centralizat;
    listă de control - document care conţine numele persoanelor transportate şi alte date privind efectuarea transporturilor neregulate;
    orar de circulaţie - grafic sau tabel conţinînd date despre timpul, locul şi itinerarul pe care se efectuează cursele;
    paşaportul rutei regulate - document care include caracteristica rutei regulate: distanţele dintre punctele de oprire, schema rutei, condiţiile rutiere şi de securitate, existenţa serviciilor de deservire (staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, parcări, hoteluri), alte informaţii necesare;
    permis de activitate pe rută - document eliberat de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate pentru fiecare mijloc de transport, pe baza căruia agentul transportator poate efectua anumite categorii, tipuri şi / sau rute de transport auto de pasageri, în conformitate cu cerinţele stabilite;
    punct de oprire - loc special amenajat pe parcurs, destinat pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor;
    rută - parcursul stabilit al mijlocului de transport între anumite puncte;
    tabelul costului călătoriei - document eliberat de către organul central de specialitate al administraţiei publice centrale sau de autoritatea publică locală, potrivit competenţelor fiecăreia, în care se indică punctele iniţiale, intermediare şi terminus ale rutei, conform orarului de circulaţie aprobat, şi costul călătoriei între acestea;
    tarif - generalizare a taxelor de plată pentru transportarea pasagerilor şi bagajelor;
    transporturi în folos propriu - operaţiuni de transport fără încasarea unei taxe sau a echivalentului în natură ori în servicii, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament;
    transporturi în folos public - activitate de transport efectuată contra plată de către un agent transportator, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare;
    transporturi în regim de  taxi - operaţiuni de transport efectuate contra plată în folos public cu autoturisme special amenajate;
    transporturi la comandă - activitate de transport ocazional al pasagerilor în folos public, efectuată de agentul transportator pe bază de contract (cerere), încheiat în fiecare caz concret pentru un anumit grup de pasageri anterior constituit, nominalizat în lista de control (transporturi naţionale) ori în documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS (transporturi internaţionale);
    transporturi pe rute regulate - activitate de transport al pasagerilor în folos public conform periodicităţii stabilite în orarul de circulaţie aprobat de organul central de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru care sînt percepute taxe, iar pasagerii sînt îmbarcaţi şi debarcaţi în puncte de oprire prestabilite;
    transporturi transfrontaliere - operaţiuni de transport efectuate din orice localitate a ţării pînă la o localitate din teritoriul unui stat vecin, situată la o distanţă de cel mult 50 km de frontieră, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel;
    transporturi turistice - operaţiuni de transport în folos public care asigură deplasarea ocazională în scop turistic a unui grup de pasageri prin intermediul unei agenţii de turism.
II. DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
    10. Pasagerul are dreptul:
    a) să fie însoţit de un copil în vîrstă de pînă la 7 ani inclusiv, care va călători gratuit dacă nu ocupă un loc aparte pe scaun; iar în cazul cînd este însoţit de cîţiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani inclusiv, pentru fiecare copil, în afară de unul transportat gratuit, să achite 50% din costul total al călătoriei pasagerului matur, cu dreptul de a ocupa un loc separat. Costul călătoriei pentru copiii cu vîrste de la 7 la 10 ani inclusiv este achitat în mărime de 50% din preţul deplin al călătoriei pasagerului matur, avînd dreptul a ocupa un loc separat pe scaun. Pentru călătoria copiilor în vîrstă de peste 10 ani se achită tariful deplin;
   
a1) să fie însoţit, în cazul persoanelor cu dizabilităţi, de un cîine-ghid, care are acces liber şi gratuit în toate mijloacele de transport.
    [Pct.10 lit.a1) introdusă prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    b) să restituie biletul în casa de bilete pînă la plecarea autobuzului şi să primească suma achitată în cazul plecării autobuzului cu o întîrziere mai mare de o oră sau în cazul în care pasagerului nu i s-a acordat locul indicat pe bilet sau i s-a acordat un loc de clasă mai mică decît cea pentru care i-a fost vîndut biletul;
    c) să înnoiască documentele de călătorie, achitînd suplimentar 25% din costul biletului, sau să-şi recupereze costul călătoriei minus 25% din costul biletului în cazul întîrzierii la autobuz în decursul a 3 ore, iar în cazul întîrzierii din motive de boală sau din cauza unui accident - în decursul a 72 de ore din momentul plecării autobuzului. Pentru înnoirea biletului de călătorie în cazul întîrzierii cu peste 72 de ore, pasagerul depune o cerere în scris pe numele şefului autogării (staţiei auto), anexînd documentele ce confirmă îmbolnăvirea sau producerea accidentului;
    d) să-şi recupereze costul deplin al călătoriei minus comisionul achitat pentru vînzarea preliminară a biletului la restituirea biletului în casa de bilete cu cel puţin 2 ore pînă la plecarea autobuzului, iar la restituirea biletului după acest termen, însă cu cel puţin 15 minute pînă la plecarea autobuzului, să-i fie rambursat costul călătoriei cu reţinerea a 15% din costul biletului şi a comisionului achitat pentru vînzarea preliminară a biletului;
    e) să transporte contra plată, la tariful stabilit, bagaje în mărimile prevăzute de prezentul Regulament, animale (cîini, pisici), animale mici şi păsări în cuşti, cu prezentarea actelor eliberate de serviciul veterinar al ţării din care se transportă animalul (în cazul transporturilor internaţionale) sau al Republicii Moldova (în cazul transporturilor naţionale) şi cu condiţia lipsei obiecţiilor fondate din partea celorlalţi pasageri referitor la transportarea în salon a animalelor în cauză;
    f) să declare valoarea bagajelor predate la transport, achitînd taxa stabilită;
    g) să i se compenseze prejudiciul cauzat;
    h) să obţină gratuit şi în timp util informaţii complete despre serviciile de transport, condiţiile şi modul de circulaţie.
    11. Pasagerul este obligat:
    a) să se călăuzească de prezentul Regulament;
    b) să procure bilete pentru călătorie şi transportarea bagajelor în corespundere cu costul călătoriei, să ocupe locul indicat pe bilet, să păstreze biletul pînă la sfîrşitul călătoriei şi să-l prezinte persoanelor cu drept de control la cererea acestora.
   Pasagerul poartă răspundere conform legislaţiei naţionale şi poate fi debarcat din mijlocul de transport pentru încălcarea ordinii publice, nerespectarea clauzelor prezentului Regulament, precum şi pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv pentru deteriorarea sau murdărirea mijlocului de transport.
    12. Pasagerului i se interzice:
    a) să sustragă atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării;
    b) să transporte obiecte ascuţite şi de tăiat, arme de foc fără huse sau neambalate, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, uşor inflamabile, caustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte care ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de transport, bagaje şi bagaje de mînă voluminoase, care împiedică trecerea pasagerilor;
    c) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, să călătorească în stare de ebrietate şi cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi pasageri şi banchetele;
    d) să activeze mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în afara cazurilor de evitare a avariilor şi a accidentelor;
    e) să scoată mîinile şi capul prin ferestrele deschise;
    f) să folosească utilajul de avariere fără necesitate, în afara cazurilor excepţionale;
    g) să blocheze, cu bagajele sale, trecerile şi accesul spre uşile de intrare şi de ieşire ale saloanelor, să transporte bagaje în salon şi pe banchetele autobuzelor care dispun de secţii de bagaje;
    h) să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze uşile autovehiculului în timpul mersului;
    i) să deschidă uşile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării înainte de a se asigura că nu există nici un pericol;
    j) să arunce din vehicul orice obiecte.
    13. Echipajul are dreptul:
    a) să ceară de la pasageri îndeplinirea obligaţiilor lor;
    b) să nu permită călătoria sau să debarce la prima staţie pasagerul care a încălcat dispoziţiile prezentului Regulament şi obligaţiile ce îi revin conform contractului de transport sau ca urmare a comportamentului acestuia, precum şi pentru alte fapte care ar putea pune în pericol ceilalţi pasageri;
    c) să nu elibereze bagajele fără o cercetare suplimentară, dacă predarea lor nu a fost confirmată documentar;
    d) să primească de la serviciile de control explicaţii privitor la încălcările comise;
    e) să preia pentru transportare călătorii din autocarele staţionate forţat, conform biletelor de călătorie;
    f) să fixeze în documentele de evidenţă a bagajelor starea lor sau a ambalajului acestora, iar în cazul divergenţelor cu pasagerul - să refuze primirea bagajelor.
    14. Echipajul este obligat:
   a) să se conducă de prezentul Regulament, Regulamentul circulaţiei rutiere, regulile de exploatare tehnică a autobuzului, fişa de post şi să îndeplinească indicaţiile serviciilor de dispecerat - în cazul transporturilor regulate;
    b) să dispună şi să prezinte organelor abilitate cu funcţii de control documentele pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport;
    c) să dispună de certificate de competenţă profesională a conducătorilor auto, eliberate de centrele de instruire licenţiate pe baza programelor coordonate de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale;
   d) în cazul staţionării forţate înaintea încheierii rutei din cauza unor defecte tehnice, îmbolnăvirii echipajului sau a unui accident rutier, să efectueze transbordarea pasagerilor în alt autobuz sau, în măsura posibilităţilor, să-i transporte pînă la autogara (staţia auto) din imediata apropiere. În cazul transbordării, biletele vîndute sînt valabile pentru călătoria cu alte autobuze care se deplasează în aceeaşi direcţie;
    e) să respecte orarul de circulaţie;
    f) să supravegheze respectarea de către pasageri a prezentului Regulament, a condiţiilor de transportare a bagajelor; să recepţioneze, să plaseze şi să elibereze bagajele în punctele de oprire prevăzute de orar;
    g) să verifice prezenţa şi conformitatea biletelor de călătorie şi de transportare a bagajelor;
    h) să întreţină mijlocul de transport în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare;
    i) să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul de lucru şi în salon;
    j) să fie politicos şi amabil cu pasagerii, intransigent faţă de neajunsurile în deservirea pasagerilor şi să le lichideze neîntîrziat;
    k) să anunţe denumirile staţiilor şi durata staţionării;
    l) să oprească autobuzul la semnalul persoanelor cu drept de control, să îndeplinească indicaţiile lor şi să le acorde ajutor la efectuarea controlului;
    m) la autogări (staţiile auto), să efectueze îmbarcarea pasagerilor cu bilete, să elibereze bilet fiecărui pasager îmbarcat pe parcurs şi să facă înscrierile respective în borderoul de evidenţă a biletelor.
    15. Echipajului i se interzice:
    a) să plece în cursă fără documentaţia de parcurs şi fără documentele care certifică dreptul de transport al pasagerilor;
    b) să transporte pasageri fără bilete;
    c) să îmbarce pasageri în alte locuri decît opririle prevăzute de orar;
    d) să transporte mai mulţi călători decît numărul de locuri prevăzut în paşaportul tehnic eliberat de uzina producătoare;
    e) să transporte în salon obiecte neprevăzute de condiţiile tehnice, piese de schimb şi recipiente cu lichide tehnice;
    f) să fumeze în salon, să folosească aparate audio şi video dacă pasagerii au obiecţii;
    g) să utilizeze telefonul mobil în timpul conducerii mijlocului de transport.
    16. Agentul transportator este obligat:
    a) să se conducă de prezentul Regulament;
    b) să asigure prezenţa la bordul unităţii de transport a documentelor pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport;
    c) să asigure prezentarea la timp a autobuzelor, în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare, să asigure transportarea călătorilor în condiţii de siguranţă şi confort, conform clauzelor contractului de transport şi orarului aprobat;
    d) să încheie contracte cu autogările (staţiile auto) sau cu autorităţile administraţiei publice locale (potrivit competenţelor acestora) în vederea prestării serviciilor de transport al călătorilor pe rutele regulate atribuite spre deservire în modul stabilit;
    e) să ia măsurile corespunzătoare de prevenire a accidentelor;
    f) să încheie cu organizaţiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie a pasagerilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) să dispună de baza tehnico-materială necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi deservire tehnică sau să aibă încheiate contracte cu staţiile de reparare şi deservire tehnică certificate conform legislaţiei în vigoare;
    h) să dispună de certificat de conformitate, eliberat de către organismul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care confirmă faptul că serviciile de transport al călătorilor corespund cerinţelor în vigoare;
    i) să formeze echipajele din conducători auto  ce posedă permise de conducere de categoriile respective şi au o vechime în muncă de cel puţin 3 ani, certificat de competenţă profesională eliberat de centrele de instruire licenţiate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a managerilor responsabili de activitatea mijloacelor de transport în centre de instruire licenţiate în modul stabilit, pe baza unui program coordonat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale;
    k) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a echipajelor mijloacelor de transport în centre de instruire licenţiate în modul stabilit, pe baza unui program coordonat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale;
    l) să asigure zilnic controlul medical al conducătorilor auto şi controlul tehnic al unităţilor de transport înainte de efectuarea rutei, cu înscrierea rezultatelor în registrele respective.
    Agentul transportator, în conformitate cu reglementările legale, poartă răspundere materială pentru:
    prejudiciul cauzat de decesul sau vătămarea sănătăţii persoanelor în urma folosirii transportului auto;
    pierderea, lipsa, alterarea sau deteriorarea bagajelor primite pentru transportare, deteriorarea drumurilor şi a altor mijloace tehnice ce asigură circulaţia.
III. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR REGULATE
    17. Rutele regulate sînt organizate pe baza analizei legăturilor economice şi sociale dintre localităţi, luîndu-se în considerare frecvenţa deplasărilor populaţiei, corelarea cu alte tipuri de transport şi rutele de transport auto de pasageri în funcţiune.
    Temei pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri îl constituie analiza cerinţelor populaţiei, agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice, situaţiei existente şi a altor factori.
    Circulaţia autobuzelor pe rute se desfăşoară conform orarului.
   18. Transporturile regulate de pasageri sînt organizate pe drumurile care, în decursul întregului an, corespund cerinţelor în vigoare. Deschiderea rutelor noi se permite după controlul, efectuat în comun cu reprezentanţii organizaţiilor rutiere, poliţiei rutiere şi ai agenţilor transportatori interesaţi, al corespunderii stării drumurilor de trecere, acceselor la autogări (staţii auto), punctelor de oprire şi a drumurilor provizorii de ocolire cu cerinţele de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a transportului auto. Rezultatele controlului se fixează în actul respectiv, pe baza căruia se întocmeşte paşaportul rutei.
   19. Documentele pentru obţinerea dreptului de deservire a rutelor regulate se prezintă pentru examinare organului de specialitate al administraţiei publice centrale ori administraţiei publice locale de nivelul al doilea, reieşind din competenţele acestora, în conformitate cu ordinea stabilită, şi se examinează în termen de 30 de zile din data înregistrării cererii. Concomitent, agentul transportator (solicitantul) va prezenta:
  a) propuneri concrete şi argumentate privind posibilitatea deschiderii rutei (cursei) la ora indicată de solicitant sau la o altă oră care nu afectează activitatea transportatorilor pe rutele existente în această direcţie;
    b) date privind examinarea anterioară a problemei abordate etc.;
    c) paşaportul rutei.
   În cazul depunerii a două sau mai multe cereri pentru obţinerea dreptului de deservire a rutei (cursei) regulate de călători, atribuirea acestora se efectuează în conformitate cu Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători, anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    Organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce evidenţa reţelei de rute în conformitate cu Regulamentul de ţinere a evidenţei reţelei de rute regulate, aprobat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    20. Deschiderea rutei (cursei) noi este refuzată în cazurile cînd:
    a) cererea contravine principiilor stabilite de prezentul Regulament şi actele normative în vigoare;
    b) pe ruta (cursa) solicitată sau pe alte rute în direcţia respectivă, în orarul de circulaţie al cărora este inclusă localitatea dată, activează alt transportator care satisface pe deplin cerinţele populaţiei în transporturi.
    Administraţia publică locală de nivelul al doilea sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale, reieşind din competenţele acestora, examinează documentele depuse şi este în drept să refuze deschiderea rutelor (curselor) noi sau modificarea rutelor existente în cazul în care, pe parcursul ultimului an problema abordată a fost deja examinată, exceptînd cazurile de operare a unor modificări în reţeaua de rute în direcţia solicitată.
    21. În cazul atribuirii dreptului de deservire a rutei (cursei) regulate, agentul transportator perfectează documentele necesare şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale, reieşind din competenţele acestora, stabileşte data începerii deservirii rutei, dar nu mai tîrziu de 30 de zile din data primirii înştiinţării. În caz contrar, el pierde dreptul de a deservi ruta (cursa) atribuită.
    Prin dispoziţia conducătorului administraţiei publice locale de nivelul al doilea ori organului de specialitate al administraţiei publice centrale, reieşind din competenţele acestora, la solicitarea agentului transportator pot fi efectuate modificări în reţeaua de rute regulate în următoarele cazuri:
    a) schimbarea  denumirii întreprinderii ori a statutului acesteia;
    b) schimbarea orei de pornire din punctele iniţiale ori tranzit ale rutei (cursei) existente, dacă nu este afectată activitatea transportatorului care activează în direcţia dată;
    c) schimbarea locului de pornire de la o gară auto la alta în localităţi unde există mai multe gări şi staţii auto.
    Anterior începerii deservirii rutei (cursei), organul de specialitate al administraţiei publice centrale perfectează şi aprobă paşaportul rutei şi alte documente necesare, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Rutele (cursele) regulate atribuite agentului transportator nu pot fi transmise de către acesta spre deservire altor persoane juridice sau fizice. Agenţii transportatori sînt obligaţi să ţină evidenţa completă a activităţii lor (inclusiv evidenţa contabilă) conform legislaţiei în vigoare.
    22. Temei pentru retragerea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate serveşte:
    a) cererea agentului transportator privind retragerea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate;
    b) retragerea licenţei pentru genul respectiv de activitate;
    c) suspendarea (cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului, a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate în modul stabilit) pe parcursul a trei luni consecutive a mai mult de 10% din numărul de curse, conform orarului de circulaţie;
    d) nelichidarea încălcărilor constatate în cadrul şedinţelor anterioare ale organului de specialitate al administraţiei publice centrale sau administraţiei publice locale;
    e) necorespunderea unităţilor de transport cu cerinţele stabilite pentru deservirea rutelor (curselor) atribuite;
    f) încălcarea cerinţelor stipulate la punctul 21 alineatul unu din prezentul Regulament.
    23. În cazul retragerii dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate, acestea vor fi scoase la concurs, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Agentul economic va continua deservirea rutei pînă la stabilirea, de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, în funcţie de competenţele acestora, a agentului transportator care va deservi ruta în cauză. Ruta (cursa) poate fi atribuită aceluiaşi agent transportator, în conformitate cu ordinea stabilită, pînă la 30 de zile din momentul retragerii, cu condiţia lichidării neajunsurilor depistate.
    Contestarea deciziei privind retragerea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate poate fi depusă la organele respective în termen de maximum 30 de zile de la data primirii avizului.
    24. Dreptul de a suspenda provizoriu ruta, inclusiv ruta de tranzit, din cauza condiţiilor rutiere şi meteorologice nefavorabile sau în cazul unor cataclisme, îi revine şefului autogării (staţiei auto) şi poliţiei rutiere. Acest fapt se aduce imediat la cunoştinţa organului respectiv al administraţiei publice locale, autogărilor şi staţiilor auto de pe traseul rutei închise provizoriu, agenţilor transportatori antrenaţi, iar în cazul închiderii rutelor interurbane şi internaţionale, suplimentar, organului de specialitate al administraţiei publice centrale. În cazul stării nesatisfăcătoare a drumului este anunţată şi organizaţia rutieră care îl administrează.
    25. În scopul deservirii calitative şi în condiţii bune a pasagerilor pe rutele regulate de călători, precum şi pentru construcţia, dotarea şi susţinerea activităţii autogărilor (staţiilor auto) şi punctelor de oprire, autorităţile administraţiei publice locale atrag mijloace bugetare, extrabugetare şi private ale agenţilor transportatori care deservesc rute în această direcţie.
    Punctele de oprire trebuie să fie dotate cu case de bilete, pavilioane, spaţii de aşteptare acoperite, căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, indicatoare ale intervalelor de circulaţie sau cu orare, inclusiv prin montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive. Orarul sosirii şi plecării se afișează în cazul intervalelor de circulaţie de peste 20 de minute.
    Amplasarea punctelor de oprire este coordonată cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu poliţia rutieră.
    Lucrările de reparaţie şi întreţinere a punctelor de  oprire şi a parcărilor pentru mijloacele de transport sînt executate de către primăriile respective.
    [Pct.25 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    26. Transportul auto se prezintă pentru îmbarcare cu 25 minute înainte de plecare - în cazul autobuzelor care au secţii de bagaje, şi cu 15 minute - în cazul autobuzelor de tip obişnuit.
    La transportarea călătorilor pe rute regulate vor fi antrenate autobuze a căror capacitate va fi stabilită în funcţie de fluxul de călători în direcţia respectivă. În zilele şi orele cu flux de călători sporit, conducătorul gării (staţiei) auto are dreptul să antreneze suplimentar mijloace de transport ale agenţilor economici care deservesc rute regulate în localitatea sau direcţia dată şi sînt înregistraţi în modul stabilit.
    27. În salonul unităţii de transport trebuie să se afle indicatorul cu numele şi prenumele membrilor echipajului, trusa medicală, stingătoare de incendiu, perdele la ferestre, huse şi rezemătoare pentru cap la banchetele moi, precum şi un extras din capitolul II "Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi" al prezentului Regulament, tabelul costului călătoriei, denumirea, adresa şi telefoanele de contact ale agentului transportator.
    Controlul dotării complete a autobuzelor se pune în sarcina angajaţilor autogărilor (staţiilor auto) şi autorităţilor administraţiei publice locale. Mijloacele de transport auto care nu corespund cerinţelor de dotare nu sînt admise în trafic, cu întocmirea actului respectiv.
    28. Documentele care atestă dreptul la călătorie al pasagerilor sînt biletele de forma stabilită. Forma biletelor, modul de vînzare şi de folosire a acestora şi termenul lor de valabilitate se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Vînzarea biletelor de călătorie şi biletelor de bagaje se efectuează de către casele autogărilor (staţiilor auto) şi punctelor de oprire, iar în punctele de oprire în care vînzarea de casă a biletelor nu este organizată - de către şoferii autobuzelor.
    Beneficiază de gratuităţi de transport doar persoanele prevăzute de legislaţia în vigoare, la prezentarea documentelor care atestă acest drept.
Secţiunea 1
Organizarea transporturilor urbane regulate
   29. Organizarea rutelor urbane regulate noi, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale - municipii (primării). Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament, reguli de transportare a călătorilor şi bagajelor pe teritoriul său (transport electric, auto şi în regim de taxi) şi le înaintează organului de specialitate al administraţiei publice centrale pentru coordonare.
    30. Dreptul prioritar de deservire a rutelor urbane regulate se acordă agenţilor transportatori înregistraţi pe teritoriul municipiului (primăriei), care au în dotare mai multe unităţi de transport proprii.
   31. În autobuzele care circulă pe rutele urbane locurile pe banchete nu se numerotează, iar transportarea pasagerilor se efectuează în conformitate cu capacitatea nominală a autobuzului, conform paşaportului uzinei producătoare.
   Autobuzele trebuie să aibă pe parbrize indicatoare cu denumirea punctelor iniţial şi final ale rutei şi indicatoare laterale cu punctele iniţial, final şi cele intermediare principale, în conformitate cu cerinţele în vigoare. Pentru rutele urbane se indică, suplimentar, numărul rutei.
    32. Prin uşa din faţă a autobuzului au dreptul la îmbarcare pasagerii cu copii de vîrstă preşcolară, femeile gravide, persoanele de vîrstă înaintată, persoane cu dizabilităţi, copiii din clasele primare, persoanele care efectuează controlul.
    Pentru pasagerii cu copii de vîrstă preşcolară, femeile gravide, persoanele cu dizabilităţi şi cetăţenii de vîrstă înaintată sînt rezervate primele patru locuri din partea stîngă, iar în troleibuze şi autobuze de capacitate sporită - primele zece locuri. Aceste locuri trebuie să fie marcate cu indicatoare conţinînd inscripţia "Pentru pasagerii cu copii şi persoanele cu dizabilităţi". Alte persoane care au ocupat aceste locuri sînt obligate să le elibereze pentru cetăţenii menţionaţi.
   
[Pct.32 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    33. În autobuzele de rută urbană cu tarif unic se poate practica autotaxarea. Călătorul achită taxa pentru călătorie şi transportarea bagajelor prin compostarea tichetelor respective.
    În autobuzele de rută urbană deservite de taxatori, călătorul achită taxa pentru călătorie şi transportarea bagajelor la taxator, care eliberează biletele respective. În cazul în care taxatorul lipseşte, achitarea se efectuează nemijlocit la conducătorul mijlocului de transport, cu eliberarea biletului.
    Suplimentar, transportarea pasagerilor pe rutele urbane se organizează pe baza:
    abonamentelor lunare;
    abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi;
    legitimaţiilor unor categorii de cetăţeni care beneficiază de facilităţi conform legislaţiei.
    34. În transportul urban de pasageri cu autobuzele de rută se permite organizarea călătoriilor pe bază de abonament lunar, semilunar, nelimitat, precum şi călătoriilor limitate în decursul zilei şi săptămînii pe anumite direcţii.
    Sînt admise la transportarea călătorilor pe rute urbane regulate numai autobuze.
Secţiunea a 2-a
Organizarea transporturilor în unitatea administrativ-teritorială
de nivelul al doilea şi a celor suburbane
    35. Organizarea rutelor regulate noi în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea. Autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 10 zile, informează organul de specialitate al administraţiei publice centrale despre modificările efectuate în reţeaua de rute. La transportul în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea intervalul dintre rute (curse) trebuie să fie de cel puţin 15 minute.
    Organizarea rutelor suburbane regulate noi, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale. La transportul suburban intervalul dintre rute (curse) trebuie să fie de cel puţin 15 minute.
    Dreptul prioritar de deservire a rutelor regulate suburbane (în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea) se acordă agenţilor transportatori care sînt înregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului în punctul iniţial sau cel final al rutei şi care au în dotare mai multe unităţi de transport proprii.
    36. Autobuzele pe rutele suburbane (în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea) trebuie să fie dotate conform pct. 31 al prezentului Regulament.
    37. Îmbarcarea pasagerilor se va efectua conform pct. 32 al prezentului Regulament.
    În autobuzele care circulă pe rutele suburbane, deservite de taxatori, călătorul achită taxa pentru călătorie şi transportarea bagajelor la taxator, care eliberează biletele respective. În cazul în care taxatorul lipseşte, achitarea se efectuează la conducătorul mijlocului de transport, care eliberează bilete.
    38. La transportarea călătorilor pe rute suburbane (în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea) sînt admise mijloace de transport care sînt destinate, după construcţie, pentru transportarea călătorilor.
Secţiunea a 3-a
Organizarea transporturilor interurbane
(între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea)
    39. Organizarea rutelor interurbane (între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) regulate noi, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale. La rutele interurbane (între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) intervalul dintre rute (curse) trebuie să fie de cel puţin 30 minute.
   Dreptul prioritar de deservire a rutelor regulate interurbane (între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) se acordă agenţilor transportatori care sînt înregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului în punctul iniţial sau cel final al rutei şi care au în dotare mai multe unităţi de transport proprii.
   40. Autobuzele trebuie să aibă pe parbrize indicatoare cu denumirea punctului iniţial şi a celui final al rutei şi indicatoare laterale cu punctele iniţial, final şi cele intermediare principale, în conformitate cu cerinţele în vigoare. La transportarea călătorilor pe rute interurbane (între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) sînt admise mijloace de transport (autobuze) care sînt destinate, după construcţie, pentru transportarea călătorilor.
    41. Transportarea călătorilor pe rutele interurbane (între unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea) se efectuează cu mijloace de transport conform numărului de scaune prevăzut de uzina producătoare, ţinînd cont de interdicţiile stabilite de Regulamentul circulaţiei rutiere şi organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
Secţiunea a 4-a
Organizarea transporturilor internaţionale
    42. Organizarea rutelor internaţionale regulate noi, modificarea sau închiderea celor existente se efectuează de către organul central de specialitate al administraţiei publice centrale, în comun cu organele de administrare a transporturilor auto ale altor state, pe baza acordurilor internaţionale şi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. La transporturile internaţionale de pasageri, agenţii transportatori vor respecta şi alte convenţii internaţionale din domeniu. La rutele internaţionale noi, intervalul dintre curse în aceeaşi localitate trebuie să fie de cel puţin o oră, iar la cursele în aceeaşi direcţie spre diferite localităţi trebuie să fie de cel puţin 30 minute.
   43. În cazul solicitării deschiderii rutelor (curselor) regulate în trafic internaţional, agentul transportator va obţine iniţial avizul organului abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale privind perfectarea documentelor specificate la punctul 44 al prezentului Regulament.
    Pentru obţinerea avizului de la organul abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, agentul transportator va depune documentele indicate la punctul 6 al prezentului Regulament, precum şi:
    a) proiectul orarului de circulaţie pe rută respectiv. Orarul de circulaţie trebuie să prevadă explicit localităţile în care sînt prevăzute staţionări şi amplasarea acestora, distanţele, durata de staţionare, orele de plecare, punctele de trecere a frontierei de stat şi ţările de tranzit;
    b) schema rutei pe care va fi executată cursa, cu evidenţierea punctelor de trecere a frontierei de stat.
   
[Pct.43 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    44. În cazul obţinerii avizului pozitiv, agentul transportator perfectează şi prezintă următoarele documente:
    a) contractul încheiat cu un partener străin din ţara de destinaţie pentru efectuarea la paritate a rutei (cursei);
    b) actul ce confirmă abilitarea partenerului străin de către organul competent din ţara de origine pentru efectuarea transporturilor internaţionale de călători;
    c) duratele de conducere şi odihnă pentru şofer (şoferi) pe rută;
    d) tariful de transportare a călătorilor, coordonat de ambii parteneri.
    Documentele indicate, perfectate în limbile ambelor ţări, semnate de ambii transportatori şi autentificate prin aplicarea ştampilei acestora, se prezintă organului abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale în 3 exemplare.
   
[Pct.44 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    45. În cazul neprezentării documentelor perfectate la organul abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale în termen de trei luni din data înştiinţării transportatorului privind acordarea dreptului de perfectare a documentelor, acesta pierde dreptul ce i s-a acordat.
   
[Pct.45 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    46. Organul abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale expediază documentele perfectate organelor competente ale ţării partenere şi ale celor de tranzit pentru obţinerea autorizaţiilor pe rutele (cursele) regulate internaţionale. 
    După primirea autorizaţiilor din ţările partenere şi de tranzit, materialele se examinează, în modul stabilit, pentru adoptarea deciziei de atribuire a rutei (cursei) spre deservire agentului transportator solicitant numai în cazul în care se modifică condiţiile iniţiale de perfectare a documentelor.
    [Pct.46 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    47. Agentul transportator este obligat să prezinte organului abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiilor pe rutele deservite, anexînd documentele indicate la punctul 43 literele a) şi b) şi punctul 44 literele a) şi d), cu minimum trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a uneia din autorizaţiile obţinute anterior.
   
[Pct.47 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    48. Documentele perfectate se expediază de către organul abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în conformitate cu acordurile bilaterale, organelor competente ale ţărilor partenere şi ale celor de tranzit pentru obţinerea autorizaţiilor. Autorizaţiile obţinute se eliberează agenţilor transportatori contra plată şi/sau fără plată, conform acordurilor bilaterale.
   
[Pct.48 modificat prin HG539 din 23.04.08, MO82/29.04.08 art.521]
    49. În cazul încheierii contractului pentru efectuarea unei rute (curse) regulate la paritate cu un partener străin, agentul transportator autohton este obligat să depună, în termen de 10 zile, cererea şi documentele respective la organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru a fi examinate în modul stabilit.
    50. Autobuzele trebuie să aibă pe parbrize indicatoare cu denumirea punctului iniţial şi a celui final al rutei, în conformitate cu cerinţele în vigoare.
    51. Transportarea călătorilor pe rutele internaţionale se efectuează cu mijloace de transport care corespund cerinţelor în vigoare, cu numărul de scaune prevăzut de uzina producătoare, ţinînd cont de interdicţiile stabilite de Regulamentul circulaţiei rutiere şi organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    52. Tarifele în traficul auto internaţional sînt stabilite pe bază de contract între agenţii transportatori şi sînt aprobate de către organele competente ale ambelor ţări.
IV. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR
 NEREGULATE (OCAZIONALE)
    53. Dreptul de a efectua transporturi auto neregulate de pasageri îl au agenţii transportatori care corespund cerinţelor în vigoare şi dispun de documentele stipulate în punctul 6 al prezentului Regulament.
Secţiunea 1
Organizarea transporturilor la comandă
    54. Transporturile la comandă pot fi efectuate numai de către agenţii transportatori cărora li s-au atribuit pentru deservire rute regulate.
    În timpul efectuării transporturilor la comandă, echipajul mijlocului de transport auto trebuie să dispună de:
    a) foaia de parcurs;
    b) lista de control (la transporturile naţionale);
    c) documentul prevăzut de către Acordul INTERBUS (la transporturile internaţionale);
    d) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală ori copia dispoziţiei de plată şi, suplimentar, la efectuarea transporturilor internaţionale, autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul în care sînt prevăzute de acordurile bilaterale);
    e) certificatul de clasificare a autocarelor după stele.
    Persoanele care vor fi transportate în mijlocul de transport trebuie să posede acte de identitate corespunzător înscrierilor din documentul de control al Acordului INTERBUS.
   55. Tarifele pentru efectuarea transporturilor la comandă se stabilesc pe baze contractuale, dar nu trebuie să fie mai mici decît tarifele-plafon pentru un pasager/kilometru pe rutele regulate, aprobate prin actele normative în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Organizarea transporturilor turistice
    56. În timpul efectuării transporturilor turistice, echipajul mijlocului de transport trebuie să dispună de documentele prevăzute de actele normative în vigoare:
    a) foaia de parcurs;  
    b) certificatul de clasificare a autocarelor după stele;
    c) voucherul turistic;
   d) documentul de control prevăzut de acordul INTERBUS, semnat de conducătorul întreprinderii şi legalizat prin aplicarea ştampilei, în care sînt înregistraţi călătorii transportaţi şi, suplimentar, în cazul transporturilor internaţionale turistice neregulate, autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul în care sînt prevăzute de acordurile bilaterale).
    Persoanele care vor fi transportate în mijlocul de transport trebuie să posede acte de identitate corespunzător înscrierilor.
    57. Tarifele pentru efectuarea transporturilor turistice se stabilesc pe baze contractuale, dar nu trebuie să fie mai mici decît tarifele-plafon pentru un pasager/kilometru pe rutele regulate, aprobate de actele normative în vigoare.
V. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR
 ÎN FOLOS PROPRIU
    58. Transportul de pasageri în folos propriu se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) se folosesc vehicule deţinute în proprietate sau arendate, care sînt conduse de către angajaţi ai agentului transportator;
    b) este o activitate accesorie sau auxiliară în raport cu activităţile de bază ale întreprinderii;
    c) persoanele transportate sînt angajaţi ai întreprinderii sau membri ai familiilor acestora, scopul transportului fiind deplasarea în interes de serviciu sau social.
    59. În timpul efectuării transporturilor în folos propriu, echipajul mijlocului de transport auto trebuie să dispună de documentele prevăzute de actele normative în vigoare:
    a) foaia de parcurs;
    b) lista de control în care sînt înregistraţi pasagerii transportaţi, semnată de conducătorul întreprinderii şi legalizată prin aplicarea ştampilei.
    În cazul în care acelaşi grup de pasageri este transportat pe aceeaşi rută se permite întocmirea unei liste de control cu indicarea punctelor iniţial şi terminus ale rutei.
    Persoanele transportate în mijlocul de transport trebuie să posede legitimaţii de serviciu şi să fie angajaţi ai întreprinderii.
    Suplimentar, în cazul rutelor neregulate internaţionale în folos propriu, este necesară existenţa autorizaţiilor specificate în acordurile internaţionale (în cazul în care sînt prevăzute de acordurile bilaterale).
VI. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR
ÎN REGIM DE TAXI
    60. Organizarea transporturilor în regim de taxi se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale - municipii şi primării.
    Agentul transportator care efectuează transporturi de călători şi bunuri în regim de taxi trebuie să dispună de licenţă pentru acest gen de activitate (patentă -pînă la intrarea în vigoare a prevederilor legii respective) şi foaie de parcurs, cu indicarea obligatorie a timpului aflării în serviciu a conducătorului auto.
   
601. Toţi operatorii de taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant.
    [Pct.601 introdus prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    61. Pentru efectuarea transporturilor în regim de taxi sînt admise persoane care dispun de permis de conducere de categoria "B", au atins vîrsta de 21 de ani, posedă experienţă de muncă neîntreruptă în calitate de şofer de categoria "B" de cel puţin 3 ani, au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire licenţiate şi dispun de certificat de competenţă profesională, inclusiv cunoaşterea regulilor de exploatare a aparatului de taxat de modelul respectiv. Nu li se permite practicarea acestui gen de activitate cetăţenilor care conduc autovehicule cu dirijare manuală şi dispun de certificat medical cu termen expirat.
    62. Pentru transportul de persoane şi bunuri în regim de taxi, sînt admise autovehiculele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sînt dotate cu aparate de taxat legalizate (înregistrate în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare şi incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi de control), verificate metrologic şi înregistrate la organul fiscal teritorial;
    b) sînt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentului Regulament;
    c) aparatul de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre poziţiile de operare.
    63. Autoturismele utilizate ca taxiuri trebuie să fie de culoarea stabilită de fiecare agent transportator în parte şi să aibă înscrieri vizibile de la distanţă privind tarifele de transport aplicate.
    Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul "TAXI" pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru, care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:
    a) în stînga, o lampă de culoare roşie care, atunci cînd este aprinsă, indică poziţia "Ocupat" a taxiului;
    b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci cînd este aprinsă, indică poziţia "Liber" a taxiului.
    Lampa taxi poate fi dimensionată astfel încît pe părţile ei laterale să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale agentului transportator şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte.
    Indicaţiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în aparatul de taxat.
    64. Poziţiile de operare ale taxiului sînt următoarele:
    a) poziţia "Liber" - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziţie vor fi şterse şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călătorii de la aparatul de taxat;
    b) poziţia "Ocupat" - este aprinsă permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi;
    c) poziţia "Plată" - la trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de taxat indică suma finală ce trebuie plătită de către client. Din poziţia "Plată" nu se poate trece în poziţia "Ocupat" sau "Liber" decît după ce aparatul de taxat a emis bonul de casă;
    d) poziţia "Măsurare" - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanţă-timp, în care cantităţile măsurate parcurse se afişează;
    e) în cazul în care taxiul este folosit de agentul transportator sau de taximetrist în alte scopuri decît transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare "Privat", caz în care aparatul de taxat este scos din funcţiune. În poziţia "Privat", lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.
    Taxiul trebuie să aibă afişate pe portierele din faţă tarifele pe kilometru şi pe oră, precum şi tariful de pornire, astfel încît acestea să fie vizibile de la o distanţă de 5 metri.
    Taxiul trebuie sa aibă afişat în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzînd numele şi fotografia conducătorului auto, denumirea agentului transportator.
    Un taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitiv de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi, climatizator, cititor de carduri etc.
    65. Numărul de pasageri admis spre transportare este determinat de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport şi nu trebuie să depăşească numărul de locuri.
    În cazul solicitării depline a taxiului, se permite transportarea, suplimentar, a cel mult unui copil în vîrstă de pînă la 7 ani. Copiii cu vîrste de peste 7 ani sînt asimilaţi pasagerilor maturi şi ocupă loc separat pe scaun. În cazul cînd pasagerul matur este însoţit de cîţiva copii în vîrstă de pînă la 7 ani, se oferă un loc separat pentru doi copii.
    66. Taxiurile sînt puse la dispoziţia pasagerilor:
    a) în locurile de staţionare a taxiurilor - conform rîndului. Dreptul de a angaja taxiuri în afara rîndului este acordat persoanelor prevăzute în actele legislative şi, prioritar, pasagerilor cu copii sugaci şi de vîrstă preşcolară, femeilor gravide, persoanelor cu dizabilităţi;
   
[Pct.66 lit.a) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    b) în afara locurilor de staţionare a taxiurilor - la semnalarea pasagerului prin ridicarea mîinii. Se interzice oprirea taxiului în apropierea nemijlocită a parcajului (mai puţin de 200 metri). Lîngă gări taxiurile pot fi angajate doar în locurile de staţionare a taxiurilor;
    c) conform comenzilor preliminare prin telefon de la domiciliu sau serviciu, precum şi nemijlocit la punctele de dispecerat sau la agenţii transportatori.
    67. Îmbarcarea şi debarcarea din taxi a pasagerilor se permite doar din partea dreaptă în direcţia circulaţiei, din partea trotuarului sau a marginii drumului.
    Este interzisă îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor din autovehiculul oprit la culoarea roşie a semaforului, la gestul agentului de circulaţie sau în alt caz neprevăzut, fără permisiunea şoferului. Deschiderea uşilor taxiului pînă la oprirea lui deplină este interzisă.
    Pasagerul propune şoferului itinerarul de deplasare, iar dacă acesta nu a fost indicat, şoferul este obligat să transporte pasagerul la locul solicitat pe calea cea mai scurtă. Şoferul are dreptul să refuze pasagerului deplasarea pe strada sau drumul indicat, dacă acesta nu corespunde cerinţelor securităţii circulaţiei.
    La finalizarea cursei şoferul încasează plata pentru călătorie, conform bonului de casă emis, care se înmînează în mod obligatoriu călătorului.
    68. Se permite transportarea fără plată cu taxiul a bagajelor care, conform gabaritelor, pot fi plasate liber în portbagaj cu capota închisă.
    Se permite transportarea în salonul taxiului a diverselor obiecte (aparatajului audio, video şi altor obiecte de uz casnic şi cultural), care pot fi plasate liber pe bancheta din spate, trec liber prin uşile taxiului, nu deteriorează şi nu murdăresc căptuşeala şi echipamentul din salon, nu deranjează şoferul la conducerea automobilului şi nu-i acoperă cîmpul vizual. Fotoliul rulant utilizat de către persoana cu dizabilităţi locomotorii este transportat gratuit, fără aplicarea unor taxe suplimentare.
    [Pct.68 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
VII. ORGANIZAREA TRANSPORTĂRII ŞI PĂSTRĂRII
BAGAJELOR ŞI BAGAJELOR DE MÎNĂ
   69. Pasagerul are dreptul să transporte în autobuz bagaje, achitînd costul transportării conform tarifelor stabilite. La transport se admit bagaje cu gabarite în limitele 60x40x20 - 100x50x30 cm şi cu greutatea de cel mult 60 kg.
    Bagajele se transportă în secţia de bagaje, iar în lipsa secţiei de bagaje - în salonul autobuzului, norma pentru un pasager fiind: în autobuzele fără secţie de bagaje - un loc; în autobuzele cu secţie de bagaje - 2 locuri.
    70. Pentru transportarea bagajelor de mînă (obiecte cu greutatea de pînă la 30 kg) care au gabarite ce nu depăşesc 60 x 40 x 20 - 100  x50 x 30 cm şi care nu incomodează alţi pasageri, plata nu se percepe.
    Pentru transportarea în autobuze a bagajelor cu mărimea de peste 60x40x20 cm, pasagerul procură bilet de bagaje de forma stabilită.
    71. Biletul de bagaje poate fi procurat la casele de bilete sau la controlorul care dirijează îmbarcarea, iar în lipsa caselor - la şofer sau taxator.
    În autobuzele de rută urbană cu tarif unic călătorul efectuează autotaxarea pentru transportarea unui loc de bagaj prin compostarea unui tichet.
    72. La predarea bagajelor în secţia de bagaje a autobuzului, pasagerului i se eliberează un jeton cu număr (etichetă), duplicatul (cotorul) căruia se fixează de bagaj. În punctul de destinaţie bagajul este eliberat pasagerului la prezentarea jetonului cu număr (etichetei). Jetoanele cu număr (etichetele) sînt confecţionate de către agenţii transportatori de sine stătător şi se eliberează echipajului autobuzului spre decontare.
    73. În autobuzele fără secţie de bagaje locul pentru bagaje este stabilit nemijlocit de către şofer, în aşa mod încît să fie asigurată trecerea fără obstacole a pasagerilor pe uşile de intrare şi de ieşire.
    Pe unele rute bagajele pot fi transportate separat de pasageri cu automobile de bagaje. În acest caz pasagerului i se eliberează chitanţa de bagaje ce confirmă preluarea bagajelor.
    74. La predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul să declare valoarea lui, achitînd taxa stabilită. Valoarea declarată nu trebuie să depăşească costul real al bagajelor.
    În cazul în care valoarea declarată a bagajelor este mare, transportatorul are dreptul să-i ceară pasagerului să prezinte spre examinare conţinutul bagajelor şi, dacă se constată necorespunderea flagrantă a sumei valorii declarate cu conţinutul bagajelor, să stabilească valoarea lor reală sau să refuze primirea bagajelor cu valoarea care a fost declarată.
    75. Bagajele se eliberează în punctul de destinaţie purtătorului chitanţei de bagaje sau jetonului cu număr (etichetei).
    76. Dacă chitanţa de bagaje sau jetonul cu număr (eticheta) nu a fost prezentată, transportatorul eliberează bagajele doar dacă pretendentul va dovedi că bagajele îi aparţin.
    Dacă dovezile prezentate nu sînt suficiente, transportatorul poate cere un gaj, care se restituie după expirarea unui an din ziua depunerii bagajelor sau la prezentarea dovezilor exhaustive.  
    77. Bagajele neridicate la sosirea mijlocului de transport, indiferent de faptul dacă la primirea lor s-au eliberat sau nu chitanţe ori jetoane cu număr (etichete), se transmit pentru păstrare sub răspundere şi agentul transportator le păstrează din contul pasagerului.
    Agentul transportator poate să încredinţeze păstrarea bagajelor unui terţ, care, în acest caz, are dreptul la o recompensă.
    78. Pasagerul poartă răspundere de integritatea bagajelor şi bagajelor de mînă transportate în salonul autobuzului.
    Responsabilitatea pentru integritatea bagajelor transportate în secţia de bagaje din momentul primirii la transport şi pînă în momentul eliberării lor o poartă întreprinderea auto căreia îi aparţine mijlocul de transport auto, dacă contractul nu prevede altfel.
   79. Agenţii transportatori, autogările (staţiile auto) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru pierderea, vătămarea sau deteriorarea, lipsa obiectelor predate la camera de păstrare sau primite pentru transport.
VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII TRANSPORTULUI
 AUTO DE CĂLĂTORI
    80. Controlul activităţii transportului auto de călători este exercitat de angajaţii organelor abilitate, care dispun de legitimaţie pentru dreptul de control.
   Controlul respectării pe traseu a prevederilor actelor normative în vigoare este exercitat de către grupele mobile mixte ale organelor abilitate cu acest drept. Pot fi antrenaţi în acţiunile de control şi reprezentanţii agenţilor transportatori ce activează în această direcţie.
    În afară de legitimaţia pentru dreptul de control de forma stabilită, persoana care efectuează controlul trebuie să aibă în mod obligatoriu documentaţie de strictă evidenţă (formulare de acte şi procese-verbale), uniforma respectivă, maşină special amenajată.
    Persoana care efectuează controlul are dreptul să oprească pe parcurs mijlocul de transport auto ce transportă pasageri prin ridicarea mîinii sau bastonului de modelul stabilit.
    81. Controlorul trebuie să fie echipat în uniformă specială, să aibă la loc vizibil ecuson cu fotografia şi numele şi să respecte cerinţele cu privire la staţionarea vehiculelor fără a cauza prejudiciu traficului asigurat.
    În afara localităţilor semnalul de oprire trebuie să fie dat pe un sector de drum drept la distanţa de cel puţin 100 m de la autovehiculul în mişcare. Nu se permite oprirea autobuzelor pe rutele urbane în timpul circulaţiei.
    82. Înainte de efectuarea controlului, persoana cu funcţii de control este obligată să prezinte şoferului sau taxatorului legitimaţia pentru dreptul de control. Şoferul şi taxatorul sînt obligaţi să prezinte toate documentele solicitate pentru control, să acorde ajutor la efectuarea controlului, să îndeplinească toate indicaţiile ce ţin de competenţa persoanelor cu funcţii de control.
    Dacă în autovehiculul ce transportă pasageri lipseşte documentaţia necesară, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se întocmeşte un proces-verbal sau un act de forma stabilită, care se expediază organelor abilitate în scopul aplicării sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  
    83.  Dacă în mijlocul de transport care transportă pasageri pe rute regulate au fost depistaţi pasageri cu bilete nevalabile sau fără bilete ori persoane care nu beneficiază de dreptul de a călători gratuit, şoferului sau taxatorului i se aplică o amendă în cuantumul stabilit de legislaţie sau se întocmeşte un proces-verbal ori un act, călătorul procură biletul, iar şoferul sau taxatorul vinovat de transportarea pasagerului fără bilet în scopul însuşirii încasărilor este tras la răspundere administrativă.
    Dacă pasagerul contravenient nu are bani, precum şi în cazul în care refuză să achite amenda sau plata pentru călătorie, se întocmeşte un proces-verbal, care urmează a fi expediat organelor judecătoreşti, iar pasagerul este obligat să părăsească unitatea de transport auto.
    84. Procesul-verbal trebuie să fie semnat de persoana care l-a întocmit şi de către delicvent. Dacă delicventul refuză să semneze procesul-verbal, refuzul trebuie să fie confirmat în procesul-verbal de către martori.
   Dacă persoana care încalcă disciplina nu este de acord cu conţinutul actului sau procesului-verbal, obiecţiile ei trebuie să fie consemnate în respectivul act sau proces-verbal.
IX. PRETENŢII, ACŢIUNI, RESTITUIREA PLĂŢILOR
ŞI RECUPERAREA PREJUDICIULUI
    85. În cazul opririi forţate a autobuzului pe parcurs, indiferent de cauza care a provocat-o, fiind imposibilă transportarea pasagerilor pînă în punctul de destinaţie, acestora li se restituie costul călătoriei (fără taxa de asigurare) şi plata pentru transportarea bagajelor (fără taxa pe valoarea declarată) pentru distanţa neparcursă.
    86. Pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto, persoanele vinovate achită, în modul stabilit de lege, costul pagubelor stabilit în actul respectiv.
    Modul şi termenul de înaintare şi examinare a pretenţiilor care apar la transportarea pasagerilor şi bagajelor sînt reglementate de legislaţia în vigoare. Pasagerul poate înainta pretenţii faţă de transportator în scris, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Acţiunile agenţilor transportatori contra pasagerilor pot fi intentate în judecată în decurs de 6 luni din ziua producerii evenimentului care a servit drept temei pentru intentarea acţiunii.
    87. Dacă pasagerul nu este de acord cu calculul plăţii pentru utilizarea transportului auto, el este în drept să adreseze o petiţie transportatorului, indicînd esenţa plîngerii, data, ora îmbarcării şi numărul mijlocului de transport utilizat, denumirea autogării (staţiei auto) în care a fost procurat biletul.
    Transportatorul este obligat să examineze petiţia în termenul stabilit de legislaţie şi să comunice petiţionarului rezultatele examinării.
    88. Dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu decesul, leziunile corporale sau oricare alt prejudiciu cauzat sănătăţii pasagerului se stinge după expirarea a 3 ani. Termenul de prescripţie nu poate depăşi 5 ani din ziua cauzării prejudiciului.
    Dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu pierderea totală sau parţială ori deteriorarea bagajelor se stinge în toate cazurile după expirarea unui an.
    89. Anterior intentării acţiunii, este obligatorie depunerea pretenţiilor faţă de agenţii transportatori. Pretenţiile şi acţiunile referitoare la transporturi se examinează în modul stabilit de legislaţie.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
Anexa nr. 3
la Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje
REGULILE
de atribuire prin concurs a dreptului de deservire
a rutelor regulate de călători
I. Dispoziţii generale
   1. Prezentele reguli stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de călători de către agenţii transportatori.
   2. Scopul concursului constă în sporirea nivelului serviciilor de transport auto de călători pe rutele regulate şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere prin selectarea agenţilor transportatori în condiţii de transparenţă, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
    3. Obiectul concursului este acordarea  agenţilor transportatori a dreptului de deservire a rutei (cursei) sau grupului de rute (curse) scoase la concurs.
II. Organizarea concursului
   4. Concursul pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători este organizat de către Comisia abilitată cu acest drept (denumită în continuare Comisia).
    5. Organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori autorităţile administraţiei publice locale publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova comunicatul informativ cu privire la concurs cu minimum 30 de zile înainte de desfăşurarea lui.
    Comunicatul informativ va include:
    a) data şi locul desfăşurării concursului;
    b) denumirea rutei (cursei) şi ora plecării din punctele iniţiale;
    c) condiţiile de participare la concurs;
    d) termenul şi locul prezentării documentelor pentru înscrierea la concurs;
    e) numărul telefonului de contact.
    6. La concurs sînt admişi agenţii transportatori - persoane fizice şi juridice înregistrate în Republica Moldova conform legislaţiei în vigoare, titulari de licenţă pentru genul de activitate "Transportul auto de călători", în folos public care administrează numărul necesar de autobuze ce corespund condiţiilor determinate pentru deservirea rutei (cursei) sau grupului de rute (curse) şi care au depus setul de documente în conformitate cu punctul 7.
    7. Pentru a participa la concurs, agentul transportator va depune la organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori la autorităţile administraţiei publice locale, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului, o cerere de forma stabilită în anexa nr.1, documentele indicate la punctul 6 al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje.
    8. La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:
    a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior;
    b) în actele cărora au fost depistate date eronate.
    9. Autoritatea administraţiei publice acordă punctaje pentru fiecare participant la concurs în funcţie de criteriile prezentate în anexa nr.2, prezentîndu-le Comisiei.
III. Determinarea cîştigătorului concursului
   10. În cazul în care pentru deservirea rutei (cursei) sau grupului de rute (curse) scoase la concurs a fost depusă o singură cerere, respectînd cerinţele punctului 7, pretendentului i se atribuie ruta (cursa) solicitată.
    11. În cazul în care s-au depus două sau mai multe cereri, Comisia analizează materialele prezentate şi determină cîştigătorul în conformitate cu punctul 12 al prezentelor reguli.
    12. Punctajul se acordă conform tabelului prezentat în anexa nr.2. Este declarat cîştigător pretendentul care a acumulat cel mai mare număr de puncte.
    13. Pe baza ordinului de aprobare a procesului-verbal, cîştigătorul este obligat să semneze, în termen de 10 zile din data expedierii înştiinţării, angajamentul (anexa nr.3) şi să aprobe setul de documente necesar pentru deservirea rutei (cursei), care va include paşaportul rutei (cursei) şi orarul de circulaţie.
    14. În cazul încălcării cerinţelor stipulate în punctul 13 al prezentelor reguli, Comisia reexaminează materialele prezentate de către participanţii la concurs şi desemnează un alt cîştigător.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3