LPM235/2006
ID intern unic:  316998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  20.07.2006
cu privire la principiile de bază de reglementare
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 627     Data intrarii in vigoare : 11.08.2007
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea principiilor de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, procedura de revizuire a actelor normative potrivit acestor principii. Prezenta lege nu se referă la activitatea de întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi  nebancar).
    [Art.1 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
   Articolul 2. Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru juridic favorabil mediului de afaceri şi climatului investiţional pentru dezvoltare social-economică.
    Articolul 3. Reglementarea activităţii de întreprinzător
   În sensul prezentei legi, reglementare a activităţii de întreprinzător semnifică stabilirea drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru  întreprinzători pe toată durata activităţii (de la iniţierea pînă la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători.
   
[Art.3 în redacţia LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    Articolul 4. Principiile de bază de reglementare a activităţii
                       de întreprinzător
    În sensul prezentei legi, reglementarea activităţii de întreprinzător are loc pe următoarele principii de bază:
    a) previzibilitatea reglementării activităţii de întreprinzător;
    b) transparenţa decizională şi transparenţa reglementării activităţii de întreprinzător;
    c) analiza impactului de reglementare;
    d) reglementarea materială şi procedurală a iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii prin acte legislative;
    e) echitabilitatea (proporţionalitatea) în raporturile dintre stat şi întreprinzător.
Capitolul II
PPRINCIPIILE DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
DE ÎNTREPRINZĂTOR
Secţiunea 1
PRINCIPIUL PREVIZIBILITĂŢII
    Articolul 5. Previzibilitatea reglementării activităţii de
                        întreprinzător
    (1) Reglementarea activităţii de întreprinzător se efectuează prin legi, hotărîri/ordonanţe ale Guvernului şi acte normative ale autorităţilor administraţiei publice (în continuare - acte normative).
    (2) Legile stabilesc, pentru fiecare caz aparte, limitele de reglementare pentru Guvern şi/sau pentru autorităţile administraţiei publice. Actele normative ale acestor autorităţi nu pot fi invocate în cazul în care nu corespund prevederilor prezentei legi.
   
(3) Dubiile apărute la aplicarea legislaţiei în procesul iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii vor fi interpretate în favoarea întreprinzătorului.
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 6. Previzibilitatea cheltuielilor
    (1) Plăţile pentru actele permisive eliberate întreprinzătorilor de către autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control se stabilesc prin legi, cu indicarea actului şi a mărimii taxei pentru aceste acte.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Serviciile prestate de autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control și cuantumul tarifelor pentru prestarea acestora, inclusiv pentru controalele oficiale efectuate în conformitate cu art. 19 alin. (1) pct. 5) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, trebuie să fie expres prevăzute în nomenclatorul serviciilor aprobat de către Guvern. Cuantumul tarifelor pentru prestarea serviciilor se stabilește conform metodologiei aprobate de către Guvern. Veniturile obținute din prestarea serviciilor se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile stabilite de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.6 al.(2) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.6 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 7. Previzibilitatea documentelor normativ-tehnice
    Condiţiile tehnice, sanitare, standardele, alte documente similare (în continuare - documente normativ-tehnice) sînt obligatorii în cazul în care sînt stabilite prin legi.
Secţiunea a 2-a
PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI DECIZIONALE
ŞI A REGLEMENTĂRII
    Articolul 8. Transparenţa decizională
    Autorităţile administraţiei publice sînt obligate să informeze asupra proiectelor de acte normative şi să asigure transparenţa în activitatea lor  decizională prin implicarea sectorului privat, a societăţii civile şi a persoanelor fizice în elaborarea de acte normative şi în procesul luării deciziilor.
    Articolul 9.Transparenţa reglementării
    (1) Autorităţile administraţiei publice asigură transparenţa reglementării prin accesul liber la proiectele de acte normative şi prin publicarea acestora conform legislaţiei.
    (2) Actele normative se înscriu în Registrul de stat al actelor juridice (în continuare - registru) după publicarea lor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform legislaţiei. Registrul este ţinut de Ministerul Justiţiei.
    (3) Accesul la registru prin internet este gratuit.
    Articolul 10. Transparenţa actelor necesare iniţierii şi/ sau desfăşurării
                         afacerii
    (1) Iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii are loc în bază de autorizare, în cazul în care legea prevede acest lucru.
    (2) Autorizarea este o  acţiune prin care autoritatea administraţiei publice sau instituţia abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control îi permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere, eliberîndu-i un act cu caracter permisiv, sub formă de licenţă - pentru genurile de activitate prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie 2001 şi/sau sub formă de autorizaţie - pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, unor norme separate sub un anumit aspect, stabilite de lege.
  
(3) Noţiunea de autorizaţie include: autorizaţiile, permisele, certificatele, avizele, aprobările, coordonările, brevetele, atestatele de calificare emise de autorităţile administraţiei publice sau de instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control.
    [Art.10 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    Articolul 11. Aprobarea tacită a iniţierii şi/sau desfăşurării afacerii
   (1) Licenţa/autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea ei.
    (2) După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autoritătii administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat licenţa/autorizaţia conform procedurilor stabilite prin lege.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor licenţilor/autorizaţiilor emise de autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, cu excepţia celor emise în domeniul care vizează activităţile nucleare şi radiologice, regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul substanțelor stupefiante şi al altor substanţe psihotrope şi a cazurilor în care actul permisiv, eliberat de autoritatea emitentă, este obligatoriu să fie prezentat în original, conform tratatelor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi a altor cazuri expres prevăzute de lege.
   
[Art.11 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP115-XVI din 22.05.08, MO106/17.06.08 art.407]
    (4) Răspunsul negativ al autoritătii administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control competente dat în termenul prevăzut de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiiei nu echivalează cu aprobarea tacită.
    (5) În cazul în care constată o neregularitate a documentaţiei depuse, autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va notifica acest fapt solicitantului licenţei/autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei licenţe/autorizaţii dacă acest termen este mai mare de 15 zile sau cu cel puţin  5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea  licenţei/autorizaţiei dacă acest termen este mai mic de 15 zile. Autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va preciza totodată şi modul de remediere a neregularităţii constatate.
    (6) În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite iniţierea şi/sau desfăşurarea unei afaceri, autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control constată neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea licenţei/autorizaţiei, nu va putea anula documentul, ci va notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului legal pentru emiterea licenţei/autorizaţiei, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, termenul în care titularul trebuie sa respecte această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de 30 de zile.
    (7) Autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control va anula documentul oficial prin care se permite iniţierea şi/sau desfăşurarea unei afaceri, acordat conform prezentei legi, dacă va constata neîndeplinirea unor condiţii care aduc o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit la alin. (6).
   
[Art.11 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    Articolul 12. Transparenţa documentelor normativ-tehnice
    (1)  Documentele normativ-tehnice obligatorii sînt accesibile publicului, legea respectivă stabilind autoritatea administraţiei publice responsabilă de eliberarea lor.
    (2)  Documentele normativ-tehnice şi copiile de pe ele se eliberează gratuit, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi copiere.
Secţiunea a 3-a
PRINCIPIUL ANALIZEI IMPACTULUI DE REGLEMENTARE
    Articolul 13. Analiza impactului de reglementare
    (1) Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului, precum şi corespunderea actului scopurilor politicii de reglementare şi principiilor prezentei legi.
    (2)  Actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei informative a proiectului de act normativ.
Secţiunea a 4-a
PRINCIPIUL REGLEMENTĂRII MATERIALE ŞI PROCEDURALE
A INIŢIERII,DESFĂŞURĂRII ŞI LICHIDĂRII AFACERII
PRIN ACTE LEGISLATIVE
    Articolul 14. Reglementarea materială şi procedurală
    (1) Normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi.
    (2) Autorităţile administraţiei publice nu sînt în drept să adopte norme primare pentru reglementarea iniţierii, desfăşurării şi lichidării afacerii.
   
(3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activităţi doar în cazurile în care aceasta este prevăzut expres de lege.
    [Art.14 al.(3) introdus prin LP53 din 03.04.14, MO99-102/25.04.14 art.253]
Secţiunea a 5-a
PRINCIPIUL ECHITABILITĂŢII (PROPORŢIONALITĂŢII) ÎN
RAPORTURILE DINTRE STAT ŞI ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 15. Noţiuni generale
  Activitatea autoritătii administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control în relaţiile cu întreprinzătorii trebuie să fie proporţională asigurării intereselor societăţii şi protecţiei drepturilor întreprinzătorilor. Autorităţile administraţiei publice nu vor întreprinde acţiuni în exces necesităţilor atingerii scopurilor societăţii.
   
[Art.15 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    Articolul 16. Principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în efectuarea
                        controlului asupra activităţii de întreprinzător
    (1) Autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control exercită, prin intermediul reprezentanţilor, controlul asupra activităţii de întreprinzător (în continuare - control) în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege.
    (2) Autoritătile administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control competente au obligaţia de a controla modul de desfăşurare a activităţilor care se efectuează pe baza aprobării tacite.
    (3) Controlul activităţii de întreprinzător, cu excepţia celui financiar şi fiscal, poartă un caracter consultativ.
    (4) Controlul poate avea loc doar în cazurile stabilite de lege, cu stipularea expresă a autorităţii publice împuternicite să efectueze controlul, a genurilor de activitate şi a categoriilor de întreprinzători supuse controlului.
    (5) Se interzice aplicarea oricărei sancţiuni fără a se verifica corectitudinea ei de către conducătorul organului de control şi fără a se acorda întreprinzătorului posibilitatea de a o contesta.
    (6) La efectuarea controlului, organele de control vor ţine cont de următoarele principii:
    a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege;
    b) neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de legi;
    c) tratarea dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei în favoarea întreprinzătorului;
    d) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    e) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    f) dreptul de a ataca acţiunile organului de control.
   
[Art.16 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    Articolul 17. Principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în suspendarea
                         activităţii de întreprinzător
   (1) În sensul prezentei legi, suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător semnifică sistarea temporară a valabilităţii şi/sau retragerea licenţei/autorizaţiei pentru activitatea de întreprinzător, fapt ce are ca efect imposibilitatea continuării acestei activităţi la nivel de întreprindere sau de unitate funcţională autorizată a acesteia.
    [Art.17 al.(1) în redacţia LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    (2) Activitatea de întreprinzător poate fi suspendată prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii. Hotărîrea instanţei de judecată privind suspendarea activităţii întreprinzătorului se adoptă la cererea autorităţilor administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control.
    (3) În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea de întreprinzător poate fi suspendată, cu adresarea ulterioară  în instanţa de judecată a autorităţii care a dispus suspendarea. Adresarea în judecată trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea se anulează. Decizia autorităţii privind suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător se aplică pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a unei hotărîri definitive. Decizia autorităţii privind suspendarea (limitarea) activităţii de întreprinzător încetează dacă, prin hotărîre a instanței de judecată, aceasta a fost anulată.
   
[Art.17 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.17 al.(3) modificat prinLP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
    (4) Hotărîrea judecătorească privind suspendarea activităţii de întreprinzător se adoptă în termen de 5 zile lucrătoare şi se execută în conformitate cu  legislaţia.
   
(41) În cazul în care suspendarea licenţei/autorizaţiei nu s-a soldat cu o hotărîre a instanţei de judecată, iar autoritatea administraţiei publice şi/sau o altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control este obligată, prin lege, să se adreseze instanţei cu acţiune de retragere a licenţei/autorizaţiei, acţiunile se comasează într-o singură procedură judecătorească conform normelor şi condiţiilor stabilite de Codul de procedură civilă.
    [Art.17 al.(41) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Taxa de stat se restituie în cazul în care hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă, adoptată în urma contestării, este  în favoarea agentului economic.
    (6) Reluarea activităţii de întreprinzător se efectuează în temeiul hotărîrii  instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a acestei activităţi sau a hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 18. Responsabilitatea autoritătilor administraţiei publice
                         şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de
                         reglementare şi de control
pentru eliberarea
                        
licenţilor/autorizaţiilor
    Fapta funcţionarului public care, avînd cunoştinţă de solicitarea de licenţă/autorizaţie şi de documentaţia acesteia, nu soluţionează cu bună ştiinţă cererea în termenul prevăzut de lege, făcînd să intervină prezumţia legală a aprobării tacite, se pedepseşte conform legislaţiei.
   
[Art.18 modificat prin LP279-XVI din 14.12.07, MO51-54/14.03.08 art.157]
Capitolul III
REVIZUIREA ACTELOR NORMATIVE
    Articolul 19. Comisia de stat pentru reglementarea activităţii
                         de întreprinzător
    (1) Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (în continuare - comisia),  instituită în baza unui regulament aprobat de Guvern, asigură continuitatea procesului de optimizare a cadrului juridic de reglementare a activităţii de întreprinzător. Comisia şi grupul ei de lucru sînt asistate de Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare.
    (2) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul de executare a prezentei legi de către autorităţile administraţiei publice şi raportează semestrial Parlamentului şi Guvernului;
    b) verifică şi face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative şi efectuează avizarea lor;
    c) propune, în modul stabilit de legislaţie, revizuirea sau abrogarea actelor normative care nu corespund principiilor de reglementare;
    d) supraveghează măsurile de monitorizare a eficienţei actelor normative.
    Articolul 20. Mecanismul de revizuire a actelor normative
    (1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administrative nesubordonate Guvernului (în continuare - autorităţi) elaborează, în termen de 4 luni, proiectele de modificare şi completare a actelor normative din domeniul lor de activitate (în continuare - proiecte) în temeiul prezentei legi.
    (2) În termen de 15 zile după expirarea termenului indicat la alin.(1), autorităţile remit comisiei proiectele şi notele informative spre avizare, prezintă concomitent Parlamentului un raport privind rezultatele revizuirii actelor normative la această etapă.
    (3) În termen de 3 luni după expirarea termenului indicat la alin.(2), comisia examinează proiectele remise şi expediază avizul ei autorităţilor. Comisia prezintă Parlamentului un raport privind revizuirea actelor normative.
    (4) În termen de 2 luni după expirarea termenului indicat la alin. (3), autorităţile elaborează, în baza avizului comisiei, versiunile finale ale proiectelor şi notelor informative, le adoptă ori le transmit spre a fi adoptate conform legislaţiei.
    (5) Revizuirea şi adoptarea actelor normative în temeiul prezentei legi se încheie la 30 noiembrie 2007.
    [Art.20 al.(5) introdus prin LP182-XVI din 20.07.07, MO112-116/03.08.07 art.516]
    Articolul 21. Dispoziţii finale
    (1)  Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu excepţia prevederilor art. 19, 20 şi ale  prezentului articol, care intră în vigoare  la data publicării prezentei legi.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP182-XVI din 20.07.07, MO112-116/03.08.07 art.516]
    (2)  Guvernul va adopta, în termen de 4 luni, metodologia de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, conform criteriilor şi principiilor prevăzute de prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Chişinău, 20 iulie 2006.
    Nr.235-XVI.