LPC448/2006
ID intern unic:  319594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 448
din  28.12.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1001     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul  adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 41, alineatul (3) se completează în final cu fraza: "Această prevedere nu se aplică în cazul locuinţei de bază a cărei bază valorică este valoarea estimată în modul stabilit."
    2. La articolul 276, punctul 4) se exclude.
    3. La articolul 278, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri."
    4. Articolul 280:
    la alineatul (1), cifra "0,5%" se înlocuieşte cu cifra "0,25%";
    la alineatul (2), textul "50% din cota maximă, specificată la alin.(1)" se înlocuieşte cu textul "0,02% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare";
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale, inclusiv din localităţile ce fac parte din componenţa municipiului Chişinău, cu excepţia municipiului Chişinău, stabileşte cota concretă a impozitului în mărimea ce va asigura majorarea obligaţiei fiscale în medie cu 10% faţă de anul precedent. Prin derogare de la alin.(1) şi (2), în  municipiul Chişinău, cu excepţia localităţilor din componenţa acestuia, cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare se stabileşte în mărime de 0,02% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
    (4) În cazul în care suprafaţa totală a bunului imobiliar (locuinţă, construcţie principală - construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător) depăşeşte 100 m2 inclusiv, cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare se majorează după cum urmează:
    -  de la 100 m2  la 200 m2 - de 3 ori;
    -  peste 200 m2 - de 28 de ori."
    5. Articolul  281:
    la alineatul (1), textul "autorităţilor fiscale teritoriale" se înlocuieşte cu textul "inspectoratelor fiscale de stat teritoriale", iar în final alineatul se completează cu următoarea propoziţie: "În municipiile Chişinău şi Bălţi, cu     excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare se calculează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale."
    la alineatul (2), textul "de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cu participarea autorităţilor fiscale teritoriale" se exclude.
    6. La articolul 282:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), cuvîntul "iunie" se înlocuieşte cu cuvîntul "august";
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat."
    7. La articolul 283:
    alineatul (1) se completează cu litera r), cu următorul cuprins:
    "r) persoanele fizice deţinătoare de case de locuit sau alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune ce se află în proprietatea publică a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale."
    alineatul (2) se completează în final cu textul " , exceptînd bunurile imobiliare cu destinaţie locativă  (apartamente şi case de locuit individuale) din oraşe şi municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) pentru care scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare se acordă în limita valorii imobilului - domiciliu (în lipsa acestuia - reşedinţă), conform anexei la prezentul titlu";
    la alineatul (3), textul "de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor cu participarea autorităţilor fiscale teritoriale" se exclude.
    8. La articolul 285, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, anual, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă o informaţie actualizată cel tîrziu pînă la data de 1 iunie a anului calendaristic."
    9. La articolul 286, după cuvîntul "primăriei" se introduce textul " , iar în municipiile Chişinău şi Bălţi, de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale,".
    10. La articolul 287, sintagma "Inspectoratele fiscale teritoriale" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Fiscal de Stat".
    11. Titlul VI se completează cu următoarea anexă:
            "Anexă
    Valoarea bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), valoare în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare, conform art.283 alin.(2) din Codul fiscal

Nr.crt. Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale * Limita valorii bunului imobiliar scutit de impozitul pe bunurile imobiliare, lei
1 2 3
1. municipiul Chişinău   380000
2. municipiul Bălţi   156000
3. oraşul Anenii Noi 53000
4. oraşul Basarabeasca 43000
5. oraşul Briceni 71000
6. oraşul Lipcani 51000
7. oraşul Cahul 138000
8. oraşul Cantemir 31000
9. oraşul Călăraşi 32000
10. oraşul Căuşeni 77000
11. oraşul Căinari 14000
12. oraşul Cimişlia 66000
13. oraşul Criuleni 55000
14. oraşul Donduşeni 40000
15. oraşul Drochia 84000
16. oraşul Edineţ 80000
17. oraşul Cupcini 49000
18. oraşul Făleşti 49000
19. oraşul Floreşti 84000
20. oraşul Ghindeşti 23000
21. oraşul Mărculeşti 24000
22. oraşul Glodeni 40000
23. oraşul Hînceşti 145000
24. oraşul Ialoveni 185000
25. oraşul Leova 35000
26. oraşul Iargara 14000
27. oraşul Nisporeni 39000
28. oraşul Ocniţa 17000
29. oraşul Otaci 24000
30. oraşul Frunză 14000
31. oraşul Orhei 100000
32. oraşul Rezina 49000
33. oraşul Rîşcani 29000
34. oraşul Costeşti 15000
35. oraşul Sîngerei 33000
36. oraşul Biruinţa 15000
37. oraşul Soroca 82000
38. oraşul Străşeni 116000
39. oraşul Bucovăţ 27000
40. oraşul Şoldăneşti 23000
41. oraşul Ştefan Vodă 45000
42. oraşul Taraclia 26000
43. oraşul Teleneşti 29000
44. oraşul Ungheni 87000
45. oraşul Corneşti 49000
46. municipiul Comrat 122000
47. oraşul Ceadîr-Lunga 61000
48. oraşul Vulcăneşti 32000

    _________________________________
    * Inclusiv localităţile din componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor)".
    Art.II. - Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), cifra "2007" se înlocuieşte cu  cifra "2009", iar textul "alin.(3)-(10)" se înlocuieşte cu textul "alin.(4)-(11)";
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin.(2) nu se extind asupra bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), bunuri a căror impunere, începînd cu 1 ianuarie 2007, se efectuează conform prevederilor Codului fiscal."
    alineatele (3)-(11) devin alineatele (4)-(12);
    la alineatul (12), textul "alineatelor (1)-(10)" se înlocuieşte cu textul "alineatelor (1), (2), (4)-(11)".
    2. La anexa nr.2, punctul 3 se completează în final cu fraza:
    "Construcţie principală - construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător."
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.448-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.