LPC51/2007
ID intern unic:  322276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 51
din  02.03.2007
pentru modificarea şi completarea
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 173
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 112:
    la alineatul (1), cifrele "200000" se substituie cu cifrele "300000";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv."
    la alineatul (4), cifrele "200000" se substituie cu cifrele "300000".
    2. Articolul 113:
    la alineatul (2) litera a), cifrele "200000" se substituie cu cifrele "100000";
    se completează cu un alineat nou, (4), avînd următorul cuprins:
    "(4) Data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal privind anularea înregistrării."

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian LUPU
    Nr.51-XVI. Chişinău, 2 martie 2007.