HGM456a/2007
ID intern unic:  323614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 456a
din  24.04.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea
Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu
autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la
Bruxelles la 28 septembrie 2000
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 494
    EMO67-69 din 18.05.07 pag.33

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
    Numărul hotărîrii modificat prin EMO67-69 din 18.05.07 pag.33


    În scopul executării prevederilor Legii nr. 246-XVI din 21 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului privind transportul  internaţional ocazional de călători cu autocarul şi  autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 705, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul pentru implementarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000 (se anexează).
    2. Se desemnează Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor ca autoritate competentă pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000.
    3. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor va înainta propuneri pentru modificarea cadrului normativ în vederea stabilirii responsabilităţii agenţilor transportatori autohtoni şi străini pentru încălcările prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                    Vasile Ursu
    Ministrul economiei  şi comerţului                                     Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                             Mihail Pop
    Ministrul afacerilor interne                                                Gheorghe Papuc

    Nr. 456a. Chişinău, 24 aprilie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.456a
din 24 aprilie 2007

REGULAMENTUL
pentru implementarea Acordului privind transportul internaţional
ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS),
semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000
I. Scopul şi domeniul de aplicare
    1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul implementării pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000.
    2. Cerinţele Regulamentului se aplică transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători, efectuate de către agenţii transportatori autohtoni, admişi la executarea acestor transporturi, şi transporturilor ocazionale efectuate de transportatorii străini din ţările-membre ale Acordului INTERBUS în/din ţările-membre ale Acordului INTERBUS.
    3.  Prezentul Regulament  nu se referă la:
    transporturile regulate, regulate speciale, navetă şi serviciile regulate speciale;
    transporturile ocazionale în folos propriu;
    transporturile ocazionale efectuate în/din ţările-nemembre ale Acordului INTERBUS, care se efectuează în baza acordurilor bilaterale.
II. Dispoziţii generale
    4. Dreptul de a efectua transporturi auto internaţionale ocazionale de călători îl au agenţii transportatori autohtoni şi cei străini admişi de organele competente ale ţărilor-membre la efectuarea transporturilor respective.
    5. Transporturile auto internaţionale ocazionale de călători în folos public se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţii) şi neliberalizate (care se efectuează în baza autorizaţiilor respective).
    6. Admiterea transportatorilor autohtoni la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători, conform cerinţelor Acordului INTERBUS se va efectua de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor prin includerea în Registrul agenţilor transportatori admişi la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale (în continuare - Registru), cu indicarea numărului de unităţi de transport pe care le poate utiliza, conform garanţiilor financiare prezentate. Informaţia din registru va fi actualizată anual.
    7. Transporturile respective, efectuate de către agenţii transportatori autohtoni, se vor efectua cu utilizarea  unităţilor de transport avînd capacitatea minimă  de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto.
    8. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, la transportarea călătorilor în trafic auto internaţional ocazional INTERBUS, pot fi utilizate numai autobuze şi autocare înmatriculate pentru prima dată după  1 octombrie 1993 (euro -1).
    Autobuzele  şi autocarele utilizate pentru derularea serviciilor din Grecia către părţile contractante la Acordul INTERBUS  şi a serviciilor părţilor contractante la Acordul INTERBUS către Grecia sînt supuse următoarelor reguli:
    autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima dată între 1 ianuarie 1988 şi 31 decembrie 1989 pot fi utilizate numai pînă la data de 31 decembrie 2007;
    începînd cu 1 ianuarie 2008, pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima dată la 1 ianuarie 1990 (euro - 0);
    începînd cu 1 ianuarie 2010, pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima dată la 1 octombrie  1993 (euro - 1).
III. Prevederi speciale
    9. Combustibilul pentru autobuze şi autocare, conţinut în rezervoarele montate în acest scop de către uzina producătoare, dar nu mai mult de 600 litri, precum şi lubrifianţii aflaţi în autobuze şi autocare în scopul exploatării acestora nu sînt supuse plăţii drepturilor de import, precum şi altor taxe şi plăţi impuse de celelalte părţi contractante.
    10. Piesele de schimb şi uneltele importate în scopul reparării unui autobuz sau autocar avariat în timpul derulării unui serviciu rutier de transport internaţional nu vor fi supuse taxelor vamale şi altor taxe şi plăţi pentru importul acestora pe teritoriul celeilalte părţi contractante, conform condiţiilor stabilite în prevederile naţionale referitoare la importul temporar al unor astfel de bunuri. Piesele de schimb înlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autorităţilor vamale ale celeilalte părţi contractante.
IV. Condiţiile de admitere la efectuarea transporturilor auto
internaţionale ocazionale decălători liberalizate şi eliberarea
carnetelor CFP INTERBUS
    11. În Registrul agenţilor transportatori admişi la efectuarea transporturilor auto internaţionale ocazionale de călători liberalizate pot fi incluşi agenţii transportatori care corespund următoarelor exigenţe:
    a) onorabilitate;
    b) capacitate financiară;
    c) competenţă profesională;
    d) respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de Acordul INTERBUS faţă de unităţile de transport utilizate.
    12. Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă agentul transportator nu este implicat într-o procedură de lichidare sau faliment.
    Drept confirmare a corespunderii condiţiilor de onorabilitate va servi declaraţia pe propria răspundere, prezentată de către  agentul transportator.
    13. Drept dovadă de îndeplinire a capacităţii  financiare va servi capitalul lichid al întreprinderii, care se adevereşte prin prezentarea copiei ultimei dări de seamă financiare a întreprinderii (cod 470) sau prezentarea unei garanţii bancare valabile pe o perioadă de minimum un an de zile.
    Conform Acordului INTERBUS valoarea acestei garanţii  trebuie să fie nu mai mică de (în lei moldoveneşti, stabilită conform cursului Băncii Naţionale a Moldovei la data depunerii cererii) 9000 EURO pentru primul vehicul  şi 5000 EURO pentru fiecare dintre celelalte vehicule solicitate spre utilizare în transporturile respective.
    14. Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită în cazul în care managerul posedă un Certificat de competenţă profesională în transportul rutier (anexa nr.4), eliberat de un centru de instruire licenţiat, conform legislaţiei în vigoare,  în urma promovării unui curs de pregătire profesională şi a unui test.
    Programele de instruire sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi coordonate cu Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    15. Drept dovadă a respectării cerinţelor tehnice prevăzute de Acordul INTERBUS faţă de unităţile de transport utilizate va servi Raportul de verificare tehnică a vehiculului, eliberat de staţiile de testare, care va conţine menţiunea  "Corespunde cerinţelor INTERBUS".
    Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor  va stabili cerinţele de testare a unităţilor de transport respective în strictă corespundere cu Acordul INTERBUS şi legislaţia în vigoare.
V. Serviciile ocazionale liberalizate
    16. Transporturile în trafic internaţional scutite de autorizaţie, efectuate de către agenţii transportatori înregistraţi în Republica Moldova sînt de următoarele tipuri:
    Tip A - servicii cu uşile închise - servicii derulate cu acelaşi autobuz sau autocar care transportă acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei şi îl aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare se află pe teritoriul Republicii Moldova;
    Tip B - servicii în care călătoria tur se efectuează încărcat, şi cea retur în gol. Locul de plecare se află  pe teritoriul Republicii Moldova;
    Tip C - servicii în care călătoria tur este efectuată în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc, în cazul în care este îndeplinită una din următoarele condiţii:
    C1 - călătorii formează grupuri în afara teritoriului Republicii Moldova în baza unui contract de transport, încheiat înainte de sosirea autocarului  pe teritoriul ţării de îmbarcare. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    În timpul efectuării transportului, la foaia de parcurs (INTERBUS) se anexează contractul de transport încheiat cu grupul de călători (asociaţia, agenţia de turism etc.), care trebuie să conţină obligatoriu următoarele clauze:
    - data şi locul (ţara) încheierii contractului;
    - data şi locul (ţara) formării (reunirii) grupului;
    - data şi locul (ţara) îmbarcării călătorilor;
    - locul (ţara) de destinaţie.
    Călătorii în timpul efectuării controlului trebuie să demonstreze faptul prezenţei lor în  locul (ţara) respectivă, la data formării grupului, indicată în contract.
    C2 - călătorii au fost aduşi în prealabil de acelaşi agent transportator, în condiţiile prevăzute la Tipul B, pe teritoriul părţii contractante de unde sînt îmbarcaţi şi transportaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
    În timpul efectuării transporturilor, la foaia de parcurs (INTERBUS) se anexează, în mod obligatoriu, foaia de parcurs (INTERBUS) MD2, în baza căreia a fost anterior transportat grupul conform tipului.
    C3 - călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul unei alte Părţi Contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen (cu un scop unic), care a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie specială şi care este adus pe teritoriul Republicii Moldova.
    În timpul efectuării transporturilor la foaia de parcurs (INTERBUS) se anexează scrisoarea de invitaţie sau fotocopia legalizată a acesteia de la persoana care a  lansat  invitaţia.
    Sînt scutite de autorizaţie:
    operaţiunile de tranzit pe teritoriile Părţilor Contractante asociate serviciilor ocazionale;
    autobuzele şi autocarele neîncărcate, utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autocar sau autobuz defectat ori accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în Acordul INTERBUS.
    Autobuzul sau autocarul care pleacă pentru a înlocui mijlocul  de transport defectat se deplasează în baza carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS),  eliberat pentru mijlocul de transport respectiv, cu foile de parcurs completate, conform compartimentului IV al prezentului Regulament, în punctul 8 al căruia se face menţiunea "Pentru înlocuirea autocarului defectat nr. ......".
    17. Agenţii transportatori străini (neînregistraţi în Republica Moldova) vor efectua transporturile auto ocazionale internaţionale de călători pe teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu prevederile Acordului INTERBUS.
    18. Efectuarea transporturilor conform  pct. 16 se face în baza carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) eliberat  de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    19. Documentul de control este format din foi de parcurs detaşabile, în două exemplare (MD1, MD2) şi un exemplar cu menţiunea "Filă de control", legate în carnete a cîte 25 de file. Documentul de control şi foile de parcurs ale acestuia se imprimă pe hîrtie de culoare verde, formatul A4 cu cel puţin două semne de protecţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
    20. Fiecare carnet şi foile de parcurs  vor fi numerotate. Foile de parcurs vor fi, de asemenea, numerotate succesiv, de la 1 pînă la 25.
    21. Textul de pe coperta carnetului şi cel de pe foile de parcurs sînt tipărite în limba de stat.
    22. Carnetul cu foile  de parcurs (INTERBUS) este eliberat, contra plată, de organul împuternicit,  pe numele agentului  transportator, cu indicarea numărului de înmatriculare a mijlocului de transport respectiv. Termenul de valabilitate a acestuia este de un an din ziua eliberării. Transmiterea carnetului cu foile de parcurs (INTERBUS) de la un agent transportator la altul sau utilizarea acestuia de către alt mijloc de transport decît cel pentru care a fost eliberat este interzisă.
   
[Pct.22 abrogat prin HG257 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.363; în vigoare 01.01.18]
    23. Carnetul cu foile  de parcurs (INTERBUS) în original se păstrează în autobuz sau în autocar pe parcursul călătoriei.
VI. Completarea carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS)
    24. Completarea foilor de parcurs, în două exemplare (MD1, MD2), şi a filei de control se efectuează de către agentul transportator în prealabil, la locul de plecare, pînă la efectuarea fiecărei curse.
    25. Foile de parcurs, în două exemplare, şi fila de control trebuie să fie completate în mod deplin, absolut identic, fără corectări, cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
    26. În cazul îndeplinirii incorecte (rectificărilor), agentul transportator este obligat să completeze alte foi de parcurs, iar cele completate incorect se anulează.
    27. În foile de parcurs ale carnetului se indică următoarea informaţie:
    la punctul  1:
    numărul de înmatriculare  a autobuzului - în partea stîngă a punctului;
    numărul de locuri pentru călători - în partea dreaptă a punctului;
    la punctul  2:
    denumirea agentului transportator, adresa juridică - în partea dreaptă a punctului;
    la punctul  3:
    numele şi prenumele conducătorului/conducătorilor auto - în partea dreaptă a punctului;
    la punctul  4:
    se taie în cruce [X] unul din cele trei pătrate, situate sub literele A, B şi C şi, respectiv, unul din pătratele  situate sub literele C1, C2 şi C3. Fiecare dintre acestea reprezintă un anumit mod de efectuare a transportării indicate în punctul 9, pentru care nu este nevoie de autorizaţie.
    După evidenţierea pătratului gol sub literele C1, C2 şi C3, agentul transportator  indică în rubrica C denumirea punctului de debarcare şi semnul distinctiv al Republicii Moldova - MD;
    la punctul  5:
    în rubricile corespunzătoare se include următoarea informaţie:
    a) denumirea rutei (punctul de plecare şi punctul de destinaţie);
    b) data începerii, localitatea de plecare şi etapele zilnice (data, itinerarul parcurs în ziua respectivă şi denumirea punctelor de trecere a frontierei, precum şi distanţele parcurse cu sau fără călători), cu indicarea semnelor distinctive ale  fiecărei ţări;
    la punctul  6:
    se indică cu litere de tipar şi în limba de stat numele şi prenumele tuturor călătorilor transportaţi.
    În scopul punerii la dispoziţie a numelui călătorilor, agentul transportator poate utiliza o listă deja completată pe o foaie separată care va fi anexată la lista de călători. Ştampila agentului transportator sau, în cazul în care este nevoie, semnătura agentului transportator  sau a şoferului autobuzului sau autocarului va fi pusă atît pe lista anexată, cît şi pe foaia de parcurs.
    Pentru serviciile care implică o călătorie tur, efectuată în gol, la care se face referire la Tipul C, lista de călători poate fi completată în timpul îmbarcării călătorilor.  
    Lista de călători întocmită va fi parafată şi barată după ultimul călător de către beneficiar;
    la punctul  7:
    se indică data completării, se aplică semnătura conducătorului întreprinderii şi ştampila agentului transportator;
    la punctul  8:
    se indică modificările neprevăzute;
    la punctul  9:
    se indică vizele eventuale ale serviciilor competente.
    28. Agentul transportator va fi răspunzător pentru completarea corectă şi corespunzătoare a foilor de parcurs (INTERBUS).
VII. Serviciile ocazionale neliberalizate
    29. Pentru fiecare serviciu ocazional care nu a fost liberalizat conform prevederilor pct. 16 se va elibera o autorizaţie prin înţelegere reciprocă, atît între autorităţile competente ale părţilor contractante de unde călătorii sînt îmbarcaţi sau debarcaţi, cît şi între acestea şi autorităţile competente ale părţilor contractante tranzitate. În cazul în care locul de plecare sau de destinaţie este situat într-un stat-membru al Comunităţii Europene tranzitul prin celelalte state-membre ale Comunităţii Europene nu este supus autorizării.
    30. Autorizaţia pentru serviciile ocazionale neliberalizate este un formular de culoare roz, formatul  A4. Modelul acesteia este prezentat în anexa nr. 2.
    31. Pentru efectuarea transporturilor auto neliberalizate agentul transportator va înainta către organul împuternicit   o cerere de modelul stabilit în anexa nr. 3 în vederea obţinerii autorizaţiei respective.
    32. La efectuarea transporturilor auto internaţionale neliberalizate sînt admişi numai agenţii transportatori incluşi în Registru.
    33. Organul împuternicit, în termen de cel mult 30 de zile, va examina cererea de autorizare a serviciului în cauză şi, în caz de aprobare, o va trimite autorităţilor competente ale părţii / părţilor contractante unde se află locul de destinaţie, precum şi autorităţilor competente ale părţilor contractante care sînt tranzitate.
    34. Organul împuternicit, în termen de maximum 30 de zile, va elibera solicitantului  autorizaţia după obţinerea acesteia  de la autorităţile competente ale părţii / părţilor contractante a cărei aprobare a fost cerută şi după achitarea taxei stabilite. Dacă aceste autorităţi refuză eliberarea autorizaţiei, organul împuternicit va informa despre acest fapt solicitantul, în baza răspunsului parvenit.
    35. Autorităţile competente a două sau mai multe Părţi Contractante pot conveni să simplifice procedura de autorizare, modelul cererii de autorizare şi modelul autorizaţiei pentru transportul efectuat între aceste Părţi Contractante.
VIII. Controale şi sancţiuni
    36. În timpul efectuării transporturilor la bordul unităţii de transport trebuie să se afle documentul care atestă data primei înmatriculări a vehiculului (pentru agenţii transportatori înregistraţi în Republica Moldova - certificatul de înmatriculare), documentul de control la care se face referire în pct. 18 sau autorizaţia la care se face referire în pct.16, care vor fi prezentate pentru control, la cererea angajaţilor organului competent, care dispun de legitimaţie pentru dreptul de control. Alte organe efectuează controlul în limitele competenţelor stabilite prin legislaţie.
    37. Controlul utilizării foilor de parcurs sau autorizaţiilor se efectuează de inspectorii organului împuternicit, care verifică:
    a) prezenţa foilor de parcurs (INTERBUS) şi valabilitatea lor;
    b) corectitudinea şi veridicitatea completării foilor de parcurs;
    c) corespunderea listei călătorilor înscrişi în rubrica 6 a foii de parcurs (INTERBUS) cu călătorii transportaţi de facto în salonul autobuzului.
    38. La ieşire din Republica Moldova se ridică fila de control, care se păstrează la postul respectiv, pentru verificarea corespunderii datelor la intrare în Republica Moldova cu cele indicate în foile de parcurs (INTERBUS) la ieşirea din ţară.
    39. Controlul utilizării foilor de parcurs pentru agenţii transportatori  înregistraţi în Republica Moldova:
    dacă foile de parcurs (INTERBUS) sînt completate la toate rubricile conform cerinţelor stabilite şi datele indicate în ele corespund datelor de facto, inspectorul confirmă verificarea acestora în rubrica 9, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei, cu indicarea datei, denumirii postului, face însemnările corespunzătoare în registru după care permite ca autobuzul să-şi continue cursa;
    în cazul depistării încălcărilor, inspectorul întocmeşte actul corespunzător, anulează foile de parcurs MD1, MD2 (INTERBUS) cu menţiunea respectivă în rubrica 9 a acestora şi în registru, recomandă agentului transportator  să completeze alte foi de parcurs după care permite trecerea autobuzului pentru efectuarea de mai departe a cursei. Actul cu anexarea foii de parcurs MD2 şi a filei de control se prezintă în decurs de trei zile la oficiul central al organului competent;
    în cazul declarării pierderii sau a furtului carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) în timpul cursei, se efectuează controlul corespunderii transportării, cu datele indicate în fila de control, ridicată la ieşire. Dacă datele indicate în fila de control corespund celor de facto, se fac însemnările respective în fila de control şi în registru. Dacă datele indicate în Fila de control nu corespund celor de facto, inspectorul întocmeşte actul, face însemnările corespunzătoare în registru, impune agentul transportator  să completeze alte foi de parcurs (INTERBUS) după care permite trecerea autobuzului pentru efectuarea de mai departe a transportării. Actul, cu anexarea Filei de control se prezintă, în termen de trei zile, la oficiul central al organului competent.
    40. Controlul utilizării foilor de parcurs (INTERBUS) pentru agenţii transportatori neînregistraţi în Republica Moldova:
    agenţii transportatori din ţările-membre la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Transporturilor, care au aderat la Acordul INTERBUS şi efectuează rute ocazionale, la intrare/ieşire şi tranzit a Republicii Moldova sînt obligaţi să prezinte carnetul cu foile de parcurs (INTERBUS) completate pentru  transportarea respectivă;
    dacă foile de parcurs (INTERBUS) sînt completate la toate punctele, conform cerinţelor stabilite, şi datele indicate corespund cu datele de facto, inspectorul confirmă verificarea acestora în punctul  9, prin aplicarea semnăturii şi ştampilei, cu indicarea datei, denumirii postului pe ambele foi de parcurs, după care face însemnările corespunzătoare în registru  şi permite trecerea autobuzului pentru efectuarea în continuare a transportării;
    în cazul în care lipseşte carnetul cu foile de parcurs (INTERBUS) sau se depistează încălcarea cerinţelor de utilizare a acestuia la intrare/ieşire sau pe teritoriul Republicii Moldova agentul transportator procură autorizaţia respectivă, cu perceperea taxelor rutiere (cu excepţia transportului înmatriculat în ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri privind scutirea reciprocă de taxe rutiere).
    41. Agenţii transportatori care încalcă condiţiile stabilite de prezentul Regulament poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4