LPC111/2007
ID intern unic:  323738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  27.04.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 300
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele "alin.(1) şi (3)" se înlocuiesc cu cuvintele "alin. (1), (3) şi (31)".
    2. La articolul 15 litera b), cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "0".
    3. La articolul 18, litera m) va avea următorul cuprins:
    "m) dividendele;"
    4. Articolul 20:
    litera k) se exclude;
    la litera z4), cuvintele "majorărilor de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale" se înlocuiesc cu cuvintele "restanţelor la bugetul public naţional".
    5. La articolul 27, alineatul (10) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea efectuată în conformitate cu cap.IV din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    6. Articolul 38 se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Baza valorică a activelor de capital se ajustează cu diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea acestuia efectuată în conformitate cu  cap.IV din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    7. Articolul 901:
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
    "(31) Persoanele specificate la art. 90 alin.(1) reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15%  din:
    a) dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi;
    b) plăţile  îndreptate  spre  achitare  persoanelor  fizice,  precum  şi din mijloacele băneşti în formă monetară şi nemonetară acordate acestora, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale şi nu este calificată ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu  art. 18;
    c) plăţile îndreptate spre achitare persoanelor fizice şi juridice nerezidente, precum şi din mijloacele băneşti în formă monetară şi nemonetară acordate acestora, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;
    d) veniturile  îndreptate  spre  achitare  fondatorilor  întreprinzătorilor  individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Prevederea prezentei litere nu se aplică fondatorilor întreprinzătorilor  individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane.
    (32) Pe perioada acţiunii prevederilor alin.(31) nu se aplică art.801 şi art.90 alin.(2)."
    la alineatul (4), cuvintele "alin.(1) şi (3)" se înlocuiesc cu cuvintele "alin.(1), (3) şi (31)".
    8. Articolul 91 alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi din dividende - în mărime de 15%".
    9. Articolul 261:
    alineatul (1) se exclude;
    la alineatele (2) şi (3), cuvintele "Prin derogare de la alin. (1), neplata" se înlocuiesc cu cuvîntul "Neplata".
    Art.II. - Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu capitolul IV, cu următorul cuprins:
"Capitolul IV
LEGALIZAREA CAPITALULUI ŞI AMNISTIA FISCALĂ
    Articolul 25. Relaţiile reglementate de prezentul capitol
    (1) Prezentul capitol stabileşte principiile şi garanţiile generale, precum şi determină statutul juridic al subiecţilor legalizării capitalului, al subiecţilor amnistiei fiscale şi al autorităţilor administraţiei publice împuternicite, al altor organizaţii şi instituţii ce participă la procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale sau a căror activitate este legată de procesul legalizării capitalului sau amnistiei fiscale.
    (2) Prezentul capitol stabileşte garanţiile prealabile, curente şi ulterioare la legalizarea capitalului, în partea ce ţine de inviolabilitatea acestui capital, de păstrarea secretului, inclusiv a secretului procesului de legalizare a capitalului, şi neurmărirea persoanelor ce participă la procesul de legalizare a capitalului de către autorităţile administraţiei publice împuternicite.
    (3) Prevederile prezentului capitol nu se extind asupra:
    a) capitalului persoanei juridice sau fizice, cu excepţia capitalului persoanei  care este subiectul legalizării;
    b) capitalului ce cade sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr.914-XV din 15 martie 2002.
    Articolul 26. Corelarea prevederilor prezentului capitol
                           cu prevederile altor acte legislative şi ale
                           tratatelor internaţionale
    Legislaţia fiscală, legislaţia vamală, legislaţia cu privire la asigurările sociale de stat, cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi legislaţia ce determină statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice responsabile de respectarea legislaţiilor menţionate, nu se aplică sau se aplică parţial în raport cu acţiunile şi evenimentele prevăzute în prezentul capitol.
    Articolul 27. Noţiuni utilizate  
    În scopul prezentului capitol, se utilizează următoarele noţiuni:
    legalizare a capitalului - declararea benevolă de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova sau de către reprezentanţii acestora  a mijloacelor băneşti atît din ţară, cît şi de peste hotare, a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, declararea benevolă de către persoanele juridice rezidente, care au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova  a bunurilor imobiliare, a valorilor mobiliare, a cotelor-părţi, precum şi a diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital;
    mijloace băneşti - monedă naţională sau valută străină, sub formă de numerar sau de depuneri în instituţii financiare;
    bunuri imobiliare - terenurile, porţiunile de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor;
    reprezentant - persoană fizică care este reprezentant legal al persoanei fizice sau persoanei juridice subiect al legalizării capitalului, conform prezentului capitol;
    nerespectare a confidenţialităţii (secretului) - orice acţiune sau inacţiune care s-a soldat cu transmiterea oricărei informaţii ce se referă la subiectul legalizării şi la capitalul legalizat către persoane terţe, cu excepţia persoanelor cu funcţie de răspundere din Banca Naţională a Moldovei, conform prezentului capitol, sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice împuternicite, în cazurile prevăzute de art. 25 alin. (2);
    amnistie fiscală - anularea restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare;
    proprietar nominal - persoană care este deţinătoare de jure de capital, dar care nu este deţinătoare de facto a acestuia.
    Articolul 28. Subiecţii legalizării capitalului şi amnistiei
                          fiscale
    (1) Subiecţi ai legalizării mijloacelor băneşti, bunurilor imobiliare, valorilor mobiliare, cotelor-părţi în capitalul social, diferenţelor pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital sînt persoanele fizice şi persoanele juridice (cu excepţia legalizării mijloacelor lor băneşti) al căror capital cade sub incidenţa prezentului capitol şi pe care îl declară benevol în condiţiile prezentului capitol.
    (2) Subiect al legalizării poate fi cetăţean al Republicii Moldova sau reprezentantul legal (părinte, adoptator, tutore, curator) al acestuia.
    (3) Subiect al amnistiei fiscale sînt persoanele juridice şi fizice care au restanţe reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţa specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 29. Obiectul legalizării capitalului şi cel al  
                     amnistiei fiscale
    (1) Obiect al legalizării este capitalul (mijloacele băneşti, bunurile imobiliare,  valorile mobiliare, cotele-părţi) subiectului legalizării care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă şi/sau din care nu au fost achitate impozitele şi taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    (2) Obiecte ale amnistiei fiscale sînt sumele restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţa specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 30. Atribuţiile altor participanţi la procesul de
                          legalizare a capitalului şi de amnistie fiscală
    (1) În afară de subiecţii legalizării capitalului şi de reprezentanţii acestora, participanţi la legalizarea capitalului sînt instituţiile financiare din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - instituţii financiare). Instituţiile financiare şi Banca Naţională a Moldovei îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în procesul de legalizare a capitalului conform prevederilor prezentului capitol.
    (2) Organele fiscale şi cele vamale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, organele cadastrale, alte instituţii şi organizaţii sînt recunoscute în calitate de persoane legate indirect de procesul de legalizare. Orice acţiune a persoanelor cu funcţie de răspundere din autorităţile publice menţionate, din instituţii şi organizaţii nu trebuie să contravină prevederilor prezentului capitol sau să depăşească cadrul acestuia.
    Articolul  31. Perioada legalizării capitalului
    (1) Legalizarea capitalului începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol şi se încheie la 31 decembrie 2008.
    (2) Legalizarea mijloacelor băneşti începe la data punerii în aplicare a prezentului capitol, în momentul începerii zilei de muncă a instituţiilor financiare, şi se termină odată cu încheierea zilei de muncă a instituţiilor financiare pe data de   30 decembrie 2008.
    Articolul 32. Procedura legalizării capitalului  
    (1) Persoanele juridice şi fizice legalizează benevol capitalul care nu a fost declarat anterior sau a fost declarat la valoare redusă, din care nu au fost achitate impozitele, taxele, alte plăţi, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului de stat, contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale,  inclusiv în evidenţa specială.
    (2) Procedura legalizării capitalului se efectuează după cum urmează:
    1. De către persoanele fizice - pentru mijloacele băneşti:
    a) subiectul legalizării sau reprezentantul acestuia prezintă cerere, conform anexei nr.4, pentru depunerea mijloacelor băneşti pe contul bancar (conturile bancare) din instituţia financiară. Cererea se completează în două exemplare;
    b) informaţia indicată de subiectul legalizării sau de reprezentantul acestuia în cererea cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti va fi verificată de persoana împuternicită a instituţiei financiare, în prezenţa solicitantului, în ceea ce priveşte identitatea datelor din cerere cu cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia;
    c) persoana împuternicită a instituţiei financiare poate refuza primirea cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti numai în cazul în care datele din cerere nu corespund celor din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia;
    d) în cazul depistării unor divergenţe între datele din cerere şi cele din actul de identitate al subiectului legalizării sau al reprezentantului acestuia, persoana împuternicită a instituţiei financiare este obligată să anunţe solicitantul despre divergenţele existente, oferindu-i posibilitatea de a le înlătura;
    e) la primirea de către instituţia financiară a cererii cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti, exemplarul al doilea al cererii, autentificat de reprezentantul împuternicit al instituţiei financiare, se remite subiectului legalizării sau reprezentantului acestuia;
    f) la legalizarea mijloacelor băneşti cu depunerea acestora pe contul bancar (conturile bancare), instituţia financiară reţine o taxă în mărime de 5% din suma mijloacelor băneşti legalizate;        
    g) în cazul legalizării mijloacelor băneşti în valută străină, taxa se reţine ţinîndu-se cont de cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la data legalizării mijloacelor băneşti;
h) instituţia financiară transferă taxele reţinute pe conturile trezoreriale respective ale Ministerului Finanţelor.
    2. De către persoanele juridice şi fizice - pentru bunurile imobiliare:
    a) subiectul legalizării care este proprietarul de facto, dar care a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane, în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare:
    - încheie cu această persoană un contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei;
    - autentifică notarial contractul de vînzare-cumpărare;
    - se adresează organelor cadastrale pentru operarea de modificări în Registrul bunurilor imobiliare, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;
    b) în cererea depusă la organul cadastral, subiectul legalizării poate indica şi bunurile imobiliare care, la momentul legalizării, sînt considerate formal construcţii nefinisate. În temeiul cererii subiectului legalizării şi al documentelor prezentate, persoana împuternicită a organului cadastral operează modificări în Registrul bunurilor imobiliare;
    c) către subiectul legalizării, care devine succesor al proprietăţii în urma tranzacţiei de vînzare-cumpărare, se transmit toate obligaţiile în relaţiile cu persoanele terţe;
    d) la dorinţa proprietarului de facto subiect al legalizării, la perfectarea contractului şi la înregistrarea dreptului de proprietate în organul cadastral, acesta poate indica valoarea de piaţă reală a bunurilor imobiliare. În caz de necesitate, pentru evaluarea bunurilor imobiliare, subiectul legalizării se poate adresa unui evaluator independent care dispune de licenţă pentru efectuarea activităţii de evaluare a bunurilor imobiliare;
    e) după înregistrarea modificărilor în organul cadastral, subiectul legalizării declară valoarea legalizată a bunurilor imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat, conform cererii prevăzute în anexa nr.5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în conformitate cu lit.f). Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă faptul achitării taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al bunurilor imobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;
    f) subiectul legalizării achită taxă în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea contractului de vînzare-cumpărare,  conform lit.a), sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării a fost înregistrat pe numele proprietarului nominal. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.
    3. De către persoanele juridice şi fizice - pentru valorile mobiliare:
    a) persoanele care sînt proprietari de jure de valori mobiliare, dar nu sînt proprietari de facto ai acestor valori, cu excepţia deţinătorilor nominali participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, în scopul legalizării capitalului, pot lua decizia cu privire la transmiterea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare proprietarilor de facto cu acordul acestora;
    b) persoanele specificate la lit.a) încheie acord de legalizare, cu indicarea valorii de bilanţ a valorilor mobiliare, pentru persoanele juridice, şi a valorii de procurare, pentru persoanele fizice. Acordul se autentifică notarial;
    c) subiectul legalizării capitalului depune la Serviciul Fiscal de Stat cerere cu privire la legalizarea capitalului, conform anexei nr.5, cu declararea valorii capitalului legalizat, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit.d). Declararea valorii capitalului legalizat se efectuează la valoarea de piaţă estimativă a valorilor mobiliare, determinată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cererea se completează în două exemplare:  unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, acordul de legalizare, certificatul de estimare a valorilor mobiliare, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure al valorilor mobiliare. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;  
    d) subiectul legalizării capitalului achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea tranzacţiei indicată la lit.b). Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor;
    e) prin derogare de la prevederile legislaţiei privind piaţa valorilor mobiliare, după depunerea cererii cu privire la legalizare la Serviciul Fiscal de Stat, persoanele ce legalizează capitalul sînt în drept să efectueze operaţiunile de transmitere a dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare la valoarea lor de bilanţ, pentru persoanele juridice, şi la valoarea de procurare, pentru persoanele fizice, prin operarea modificărilor în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare sau prin efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori, inclusiv prin efectuarea tranzacţiilor directe, în conformitate cu regulile bursiere şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    f) nu se consideră legalizare a capitalului operaţiunile de transmitere a valorilor mobiliare în deţinere nominală participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare, precum şi retragerea acestora din deţinere nominală;
g) persoana ce legalizează capitalul, la efectuarea operaţiunilor de transmitere a dreptului de proprietate, prezintă deţinătorului de registru sau companiei de brokeri copia de pe ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, copia de pe cererea cu privire la legalizarea capitalului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat, copia de pe acordul de legalizare, indicat la lit.b), şi copia de pe certificatul de estimare a valorilor mobiliare.
    4. De către persoanele juridice şi fizice - pentru cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale:
    a) proprietarii nominali ai cotelor-părţi în capitalul social al societăţii comerciale pot întreprinde acţiuni de rambursare a cotelor-părţi proprietarilor de facto. Proprietarii nominali coordonează cu proprietarii de facto rambursarea cotelor-părţi ce le aparţin altor participanţi care au drept preferenţial de cumpărare;
    b) subiecţii specificaţi la lit.a), pentru modificarea subiectului dreptului de proprietate asupra cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, încheie contract de vînzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei. Contractul se autentifică notarial;
    c) după autentificarea notarială a contractului de vînzare-cumpărare, subiectul legalizării se adresează Camerei Înregistrării de Stat pentru operarea modificărilor în documentele de constituire, cu anexarea contractului de vînzare-cumpărare autentificat notarial;
    d) după operarea modificărilor în documentele de constituire, subiectul legalizării depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea capitalului, prevăzută în anexa nr.5, cu declararea benevolă a valorii cotei-părţi în capitalul social al societăţii comerciale, achitînd în prealabil taxa de legalizare conform lit.e). Cererea se completează în două exemplare:  unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. La cerere se anexează ordinul de plată, ce confirmă achitarea taxei de legalizare, contractul de vînzare-cumpărare şi, după caz, documentele ce confirmă înregistrarea obiectului legalizării pe numele proprietarului de jure  (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare;
    e) persoana care legalizează capitalul achită taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea tranzacţiei conform lit.b) sau valoarea tranzacţiei în urma căreia obiectul legalizării a fost înregistrat pe numele proprietarului de jure (proprietarului nominal) al cotelor-părţi. Această taxă se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor.
    (3) Subiectul legalizării - proprietarul de facto, în scopul legalizării (declarării) valorii reale a capitalului, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea prevăzută în anexa nr.5, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea declarată şi valoarea estimată anterior a obiectului legalizării. Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.  
    (4) Subiectul legalizării - persoana juridică care, la decizia sa, efectuează reevaluarea activelor uzurabile şi a activelor de capital la preţul real de piaţă, depune la Serviciul Fiscal de Stat cererea cu privire la legalizarea lor, prevăzută în anexa nr.6, achitînd în prealabil taxa de legalizare în mărime de 5% din diferenţa dintre valoarea estimată declarată şi valoarea de bilanţ a obiectului legalizării. Taxa se achită, prin intermediul instituţiei financiare, pe contul trezorerial respectiv al Ministerului Finanţelor. Cererea se completează în două exemplare: unul - pentru Serviciul Fiscal de Stat, altul - pentru subiectul legalizării. Cererea se consideră înregistrată din momentul aplicării ştampilei Serviciului Fiscal de Stat pe ambele exemplare.
    (5) Proprietarul de jure al capitalului supus procedurii de legalizare, care nu este subiect al legalizării, este scutit de responsabilitatea ce derivă din prevederile prezentului capitol, precum şi de obligaţiile fiscale rezultate din procedura de legalizare.  
    Articolul 33. Încheierea procedurii de legalizare a  
                          capitalului
    (1) Capitalul se consideră legalizat:
    a) din momentul depunerii mijloacelor băneşti pe contul instituţiei financiare,  conform prevederilor art.32 alin.(2) pct.1, şi achitării taxei de legalizare;
    b) pentru proprietarii de facto - din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    c) pentru persoanele ce legalizează bunuri imobiliare - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    d) pentru persoanele ce legalizează valori mobiliare - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi  înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    e) pentru persoanele ce legalizează cotele-părţi în capitalul social al societăţii comerciale - din momentul achitării taxei de legalizare, înregistrării dreptului de proprietate asupra cotei-părţi şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat;
    f) pentru persoanele fizice ce legalizează diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea activelor de capital - din momentul achitării taxei de legalizare şi înregistrării cererii la Serviciul Fiscal de Stat.
    (2) În urma legalizării capitalului, subiectul legalizării, la momentul legalizării, este scutit de plata impozitului pe venitul sub formă de creştere a capitalului.
    Articolul 34. Efectuarea amnistiei fiscale
    (1) Se anulează restanţele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de     Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Reflectarea în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi cel al Casei Naţionale de Asigurări Sociale a înscrierilor privind executarea amnistiei fiscale se efectuează în modul şi în termenele stabilite de Guvern.
    (3) Organele cu atribuţii de administrare fiscală, Casa Naţională de Asigurări Sociale reflectă modificările ce ţin de efectuarea amnistiei fiscale în sistemele de evidenţă în conformitate cu prezentul capitol.            
    (4) Organele cu atribuţii de administrare fiscală ridică sechestrul aplicat  patrimoniului necomercializat al persoanelor juridice şi fizice  dacă aceste acţiuni au fost iniţiate în scopul asigurării achitării impozitelor, taxelor, a altor plăţi, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentului capitol, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale, în scopul executării prevederilor prezentului capitol, sînt în drept să ia decizii cu privire la efectuarea amnistiei fiscale pentru impozitele şi taxele, pentru majorările de întîrziere şi amenzile aferente bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, la situaţia din 1 ianuarie 2007, neachitate la data intrării în vigoare a deciziilor, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei în vigoare, fără a modifica relaţiile cu bugetul de stat.
    Articolul 35. Garanţii oferite subiecţilor legalizării  
                          capitalului
    (1) Statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice, garantează subiecţilor legalizării:
    a) neurmărirea pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăţi în bugetul de stat, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din capitalul ce nu cade sub incidenţa  art.25;
    b) scutirea, conform prevederilor prezentului capitol, de prezentare a informaţiei privind sursele de formare a capitalului supus legalizării;
    c) asigurarea confidenţialităţii (secretului) în ceea ce priveşte subiecţii legalizării capitalului;
    d) neadmiterea pe viitor de măsuri discriminatorii în ceea ce priveşte impozitarea subiecţilor legalizării;
    e) neprezentare de către instituţiile financiare şi Serviciul Fiscal de Stat Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a datelor referitoare la operaţiunile de legalizare a capitalului.
    (2) Toate îndoielile apărute la aplicarea prezentului capitol se vor interpreta în favoarea subiectului legalizării.
    Articolul 36.Restricţii în ceea ce priveşte capitalul
                         subiecţilor legalizării
    (1) Subiecţii legalizării mijloacelor băneşti dispun liber de mijloacele băneşti legalizate, depuse pe conturile instituţiilor financiare, cu excepţia scoaterii/ transferării acestora în afara hotarelor Republicii Moldova, în cadrul operaţiunilor  ce ţin de transferul de capital, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare (în continuare - procedura transferului de capital), în decursul a 3 ani din momentul legalizării, sau de alte mijloace băneşti în sumă mai mică, echivalentă sau mai mare decît mărimea capitalului legalizat, cu condiţia că prezentul articol nu prevede altfel.
    (2) La scoaterea/transferarea de către subiectul legalizării în afara hotarelor Republicii Moldova a mijloacelor băneşti legalizate, conform procedurii transferului de capital, în decursul a 3 ani din momentul legalizării, se reţin taxe în mărime de:
    a) 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în primul an de la momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 13% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/ transferate;
    b) 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al doilea an din momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 6% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate;
    c) 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate, la scoaterea/transferarea acestora în al treilea an din momentul legalizării, iar la scoaterea/transferarea unei sume mai mici sau mai mari decît suma mijloacelor băneşti legalizate, suma taxei în totalitate nu va depăşi 3% din suma mijloacelor băneşti legalizate scoase/transferate.
    (3) Taxa prevăzută la alin. (2) se reţine şi se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor de către:
    a) instituţia financiară, cu condiţia respectării prevederilor actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi conform art.90 alin. (3) din Codul fiscal;
    b) subiectul legalizării, la scoaterea mijloacelor băneşti în numerar, conform procedurii transferului de capital, pînă la obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei.
    (4) Instituţiile financiare ţin evidenţa subiecţilor legalizării mijloacelor băneşti şi asigură corectitudinea perceperii taxei prevăzute la alin. (3), iar Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa capitalului scos în afara hotarelor Republicii Moldova.
    Articolul 37.Responsabilitatea subiecţilor legalizării  
                          capitalului
    În cazul în care la subiectul legalizării, care a efectuat legalizarea capitalului conform prevederilor prezentului capitol, se constată circumstanţele prevăzute la art.25 alin.(3), în privinţa acestuia se întrerupe acţiunea garanţiilor prevăzute la  art.35 şi se aplică, în modul stabilit, prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 38.Răspunderea persoanelor cu funcţie de
                          răspundere implicate în procesul de
                          legalizare    
    Faţă de persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile financiare care au comis încălcări ale procedurii de legalizare a capitalului se aplică:
    a) sancţiunea pentru persoanele cu funcţie de răspundere prevăzută de art.175 din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau răspundere penală dacă acţiunea, prin caracterul său, conţine elemente constitutive ale infracţiunii - în cazul încălcării procedurii şi/sau termenelor legalizării capitalului;
    b) sancţiunea prevăzută de art.17421 din Codul cu privire la contravenţiile administrative sau răspundere penală dacă acţiunea, prin caracterul său, conţine elementele constitutive ale infracţiunii - în cazul nerespectării confidenţialităţii (secretului) în privinţa subiecţilor legalizării şi a capitalului;
    c) sancţiunea prevăzută de art.1632 alin.2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative - în cazul neefectuării reţinerii prealabile, integral sau parţial, a taxei conform art.36 alin.(3) lit.a).
    Articolul 39. Contestarea
    Subiectul legalizării capitalului, precum şi persoanele prevăzute la art. 30 au dreptul să conteste deciziile adoptate şi acţiunile întreprinse (inacţiunile) în conformitate cu prezentul capitol, în modul stabilit de legislaţie, inclusiv pe cale judiciară.
    Articolul 40. Direcţiile de utilizare a taxelor
    Taxele percepute de la subiecţii legalizării pentru legalizarea mijloacelor băneşti se transferă pe contul trezorerial al Ministerului Finanţelor şi se repartizează în modul următor:
    - 30% rămîn în bugetul de stat;
    - 70% se transferă în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Articolul 41. Aplicarea prevederilor prezentului capitol
    (1) Legislaţia în vigoare se aplică ţinîndu-se seama de prevederile prezentului capitol.
    (2) Faţă de subiecţii legalizării capitalului şi faţă de capitalul legalizat în conformitate cu prezentul capitol, cu condiţia neapariţiei circumstanţelor prevăzute la art.25 alin.(3), nu se aplică prevederile următoarelor acte legislative:
    a) art.244 şi 249 din Codul penal;
    b) cap.II şi III ale Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    c) art.83, cap.5-9, 11-16 din titlul V al Codului fiscal;
    d) cap.III, V, VII şi X ale Codului vamal;
    e) art.28, 30, 35 şi 51 din Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale şi prevederile respective ale legii cu privire la  bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv;
    f) art.1529, 1621, 1622, 163, 1634, 1635, 1636, 193 alin.(14) din Codul cu privire la contravenţiile administrative;
    g) art.60 din Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică veniturilor obţinute după 1 ianuarie 2007.
    (4) Prevederile art.84 alin.(5)-(11) din Legea privind societăţile pe acţiuni produc efecte juridice la expirarea a unui an calendaristic de la momentul legalizării."
    2. Legea se completează cu anexele nr.4-6, cu următorul cuprins:
"Anexa nr. 4
CERERE
cu privire la legalizarea mijloacelor băneşti
Denumirea instituţiei financiare ______________________
________________________________________________________________________
În conformitate cu Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I
şi II ale Codului fiscal, solicit deschiderea contului (conturilor)  _________________________
_______________________________________________________________________
                                                                    denumirea contului (conturilor)
în_______________________________________________________________________
                                                                      se indică moneda naţională sau valuta străină
Suma capitalului legalizat în____________________________________________________  
                                                                                  se indică moneda naţională sau valuta străină
suma în litere şi cifre  ________________________________________________________
Date despre subiectul legalizării:
Numele, prenumele _________________________________________________________
Domiciliul subiectului legalizării _________________________________________________
Actul ce confirmă identitatea solicitantului:  
numărul de identificare___________________nr._________ seria_____________________,
eliberat________________________ data eliberării________________________________
Date despre reprezentantul subiectului legalizării (în cazul în care este):
Numele, prenumele_________________________________
Domiciliul reprezentantului subiectului legalizării ___ _________________________
Actul ce confirmă identitatea reprezentantului:
numărul de identificare___________________nr._________ seria___________________,  
eliberat______________________ data eliberării _________________________________
Datele din procură
Data________nr.________, persoana care a autentificat procura ______________
    Veridicitatea datelor indicate în cerere o confirm şi declar că capitalul legalizat nu este legat de crime sau infracţiuni ce cad sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr.914-XV din 15 martie 2002, cu excepţia infracţiunilor fiscale. Am cunoştinţă de faptul că, în cazul depistării ulterioare a unor crime sau infracţiuni legate de nedeclararea şi neachitarea, integrală sau parţială, a impozitelor, comise după punerea în aplicare a cap.IV al Legii nr.1164-XIII din  24 aprilie 1997, faţă de mine vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.    
Data şi semnătura solicitantului _____________________ ___________________________
Cererea este primită de persoana împuternicită de instituţia financiară
________________________________________________________________________,
                                                         numele, prenumele, funcţia
________________________________________________________________________
Semnătura______________  Data________________
L.Ş. 
Anexa nr. 5
    Către Şeful Inspectoratului
    Fiscal de Stat ____________
  
CERERE
cu privire la legalizarea capitalului
  Denumirea organului, instituţiei, organizaţiei _____________________________________
    _________________________________________________________________________
    În conformitate cu Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I
    şi II ale Codului fiscal, solicit înregistrarea legalizării capitalului.
    Tipul capitalului legalizat (bunuri imobiliare, valori mobiliare, cote-părţi) ______
  Suma capitalului legalizat (lei) _______________________
                                                                               suma în litere şi cifre
_________________________________________________________________________
  Date despre subiectul legalizării:
  Denumirea agentului economic, codul fiscal _______ _____________________________
  Numele, prenumele administratorului agentului economic ___________________________
  Adresa juridică a subiectului legalizării ________________________________________
  Numele, prenumele________________________________
  Domiciliul subiectului legalizării ______________________
  Actul ce confirmă identitatea solicitantului:
  Numărul de identificare__________________nr._________ seria___________________,
eliberat_______________________ data eliberării__________________________________
  Date despre reprezentantul subiectului legalizării (în cazul în care este):
  Denumirea agentului economic, codul fiscal _____________________________________
  Numele, prenumele administratorului agentului economic ___________________________
  Adresa juridică a reprezentantului subiectului legalizării
_________________________________________________________________________
Numele, prenumele________________________________
Domiciliul reprezentantului subiectului legalizării________ _____________________________
Actul ce confirmă identitatea reprezentantului:
Numărul de identificare__________________nr.________ seria_______________________,
eliberat_______________________
Data eliberării_______________________________
Datele din procură
Data________nr.________, persoana care a autentificat procura ______________
Anexez copia ordinului de plată care confirmă achitarea taxei de legalizare.
Veridicitatea datelor indicate în cerere o confirm şi declar că capitalul legalizat nu este legat de crime sau infracţiuni ce cad sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr.914-XV din 15 martie 2002, cu excepţia infracţiunilor fiscale. Am cunoştinţă de faptul că, în cazul depistării ulterioare a unor crime sau infracţiuni legate de nedeclararea şi neachitarea, integrală sau parţială, a impozitelor, comise după punerea în aplicare a capitolului IV al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, faţă de mine vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
Data şi semnătura solicitantului __________________
Cererea este primită de persoana împuternicită de Serviciul Fiscal de Stat
_________________________________________________________________________
                              numele, prenumele, funcţia
Semnătura______________  Data_________________
L.Ş.
Anexa nr. 6
    Către Şeful Inspectoratului
    Fiscal de Stat_______________
    
CERERE
cu privire la legalizarea activelor uzurabile şi activelor de capital
Denumirea organului, instituţiei, organizaţiei _________ ______________________________
În conformitate cu Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I
şi II ale Codului fiscal, solicit înregistrarea actului de legalizare, prin procedura de reevaluare, a
activelor uzurabile şi a activelor de capital.
Valoarea activelor reevaluate (lei)____________________ ___________________________
                                                                                                 suma în litere şi cifre
________________________________________________________________________
Date despre persoana care legalizează capitalul:
Denumirea agentului economic, codul fiscal _________ ______________________________
Numele, prenumele administratorului agentului economic______________________________
Adresa juridică a subiectului legalizării ___________________________________________
Anexez copia ordinului de plată care confirmă achitarea taxei de legalizare.
    Veridicitatea datelor indicate în cerere o confirm şi declar că capitalul legalizat nu este legat de crime sau infracţiuni ce cad sub incidenţa Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (din 8 noiembrie 1990), ratificate prin Legea Republicii Moldova nr.914-XV din 15 martie 2002, cu excepţia infracţiunilor fiscale. Am cunoştinţă de faptul că, în cazul depistării ulterioare a unor crime sau infracţiuni legate de nedeclararea şi neachitarea, integrală sau parţială, a impozitelor, comise după punerea în aplicare a capitolului IV al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, faţă de mine vor fi aplicate sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
Data şi semnătura solicitantului_____________________ ___________________________
Cererea este primită de persoana împuternicită de Serviciul Fiscal de Stat
________________________________ _______________________________________
                                               numele, prenumele, funcţia
Semnătura________________  Data_______________
Nr. înregistrării cererii________________________
L.Ş."
    Art.III. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) se completează cu alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
    "(12) Nu se efectuează control al corectitudinii calculării şi achitării impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, majorărilor de întîrziere şi amenzilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007. Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile, verificînd respectarea legislaţiei privind obligaţiile fiscale apărute începînd cu 1 ianuarie 2007. Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007, organele cu atribuţii de administrare fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus.
    (13) Prin derogare de la prevederile art.188 din Codul fiscal, nu se vor accepta dări de seamă fiscale corectate, prezentate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007."
    Art.IV. - Perioadele de activitate ale persoanelor fizice şi persoanelor asigurate, realizate pînă la 1 ianuarie 2007 la instituţii, întreprinderi şi organizaţii, asupra cărora se extinde acţiunea prevederilor cap.IV al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, se consideră perioade contributive ce servesc ca temei pentru realizarea dreptului la asigurări sociale de stat.
    Art.V. - În termen de o lună:
    a) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) Ministerul Finanţelor va deschide conturi trezoreriale separate pentru reflectarea în evidenţă a sumelor taxei de legalizare încasate;
    c) instituţiile financiare, organele cadastrale, deţinătorii registrelor valorilor mobiliare, Camera Înregistrării de Stat, precum şi alte instituţii implicate în procesul legalizării capitalului vor crea condiţiile necesare pentru efectuarea procesului legalizării;
    d) Guvernul, în comun cu Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, va elabora procedurile necesare pentru aplicarea art.32 şi 36 din cap.IV al Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
    Art.VI. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului I punctele 1-4, 7 şi 8, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI       Marian LUPU

    Nr.111-XVI. Chişinău, 27 aprilie 2007.