LPC104/2007
ID intern unic:  324133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 104
din  20.04.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 397
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 350 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare:
    în titlul articolului, după cuvintele “colaboratorului poliţiei” se introduc cuvintele “şi a militarului”;
     în dispoziţia alineatului (1), după cuvintele “combatere a criminalităţii,” se introduc cuvintele “precum şi la viaţa militarului aflat în timpul şi în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar,”.
    Art.II. - Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.989) se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    “e) au absolvit cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate.”
    2. La articolul 5 alineatul (1) litera a), după cuvintele “au îndeplinit serviciul militar” se introduc cuvintele “ , au absolvit cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate”.
    3. La articolul 12 alineatul (6), după cuvintele “între rezervist” se introduc cuvintele “ , unitatea militară”.
    4. Articolul 16 se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    “f) alte drepturi stabilite de legislaţie.”
    Art.III. - Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 se completează în final cu cuvintele
    “ , pregătirea în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate”.
    2. La articolul 15, alineatul (4) se exclude.
    3. La articolul 17:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    “(3) Militarii sînt supuşi asigurării obligatorii de stat. În caz de deces în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, pentru militarii prin contract se achită o sumă de asigurare echivalentă cu solda lunară în luna decesului, dar nu mai mică decît salariul mediu pe ţară, pentru 10 ani de serviciu militar, iar pentru militarii în termen se achită o sumă de asigurare echivalentă cu salariul mediu pe ţară în primul trimestru al anului decesului, pentru 10 ani. Cuantumurile procentuale de la sumele de asigurare a militarilor, rezerviştilor concentraţi şi mobilizaţi, în caz de pierdere a capacităţii de muncă în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, se stabilesc de Guvern.
    (4) Militarul nu se consideră în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar şi asigurat, iar achitarea pentru asigurarea lui nu se efectuează în cazurile cînd evenimentul de asigurare a survenit în urma:
    a) comiterii de fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie;
    b) comiterii de fapte care sînt urmare a consumului benevol de băuturi alcoolice, substanţe toxice sau droguri;
    c) săvîrşirii actului de sinucidere sau tentativei de sinucidere, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de constrîngere;
    d) aflării în afara locului de staţionare a unităţii militare - la odihnă, în învoire sau în concediu, ori aflării fără învoire în afara locului de staţionare a unităţii militare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1) lit.i)-n)”;
    e) comiterii altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar.”
    4. La articolul 23 alineatul (3), după cuvintele “situaţiile prevăzute la” se introduc cuvintele “art.31 alin.(2) şi”.
    5. După articolul 43 se introduce articolul 431, cu următorul cuprins:
    “Articolul 431. Pregătirea în cadrul centrelor de instruire
                            a rezervei Forţelor Armate
    (1) În cadrul Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională pot fi create centre de instruire a rezervei Forţelor Armate. Pregătirea rezervei Forţelor Armate se efectuează conform regulamentului şi programelor de instruire ale centrelor de instruire aprobate de Ministerul Apărării, din contul bugetului de stat, în baza comenzii Marelui Stat Major al Armatei Naţionale la specialităţile de profil necesare.
    (2) În vederea însuşirii şi formării deprinderilor militare, educaţiei militaro-patriotice, recruţii care au atins vîrsta de 23 de ani şi care, din diferite motive, nu au îndeplinit serviciul militar, precum şi rezerviştii din rezerva neinstruită, pot frecventa în mod benevol cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire, în dependenţă de necesităţile de completare a rezervei active a Forţelor Armate. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a cursurilor de pregătire a rezerviştilor se efectuează din contul mijloacelor speciale provenite din plata pentru instruire achitată de persoanele menţionate.
    (3) După absolvirea cursurilor de pregătire a rezerviştilor, în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţii cursurilor respective sînt trecuţi în rezerva instruită a Forţelor Armate”.
    Art.IV. - Legea nr.1477-XV din 22 noiembrie 2002 cu privire la răspunderea materială a militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art.1437),  cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 litera e), după cuvintele “şi în alte instituţii medicale” se introduc cuvintele “al militarului sau”.
    2. La articolul 6 alineatul (4), după cuvintele “pentru tratamentul” se introduc cuvintele “militarului sau al”.
    Art.V. - Articolul 189 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
     titlul articolului  va fi:
   “Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor chemaţi să îndeplinească serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus, serviciul civil, precum şi salariaţilor chemaţi la cantonamentele militare”;   
    în textul articolului, cuvintele “sau serviciul civil” se înlocuiesc cu cuvintele “ , serviciul civil, precum şi cei chemaţi la cantonamentele militare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian  LUPU

    Nr.104-XVI. Chişinău, 20 aprilie 2007.