LPC140/2007
ID intern unic:  324193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 140
din  21.06.2007
privind completarea articolului 64 din Codul funciar
Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 420
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
  Articol unic. - Articolul 64 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul trei, cu următorul cuprins:
  “Terenurile destinate dezvoltării sociale a localităţii, rezervate în condiţiile art.12, se atribuie în conformitate cu art.11 din prezentul cod. Înstrăinarea în alte scopuri a terenurilor menţionate se poate efectua doar în cazuri de interes deosebit, în urma consultării cetăţenilor localităţii respective.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                         Marian LUPU

Nr.140-XVI. Chişinău, 21 iunie 2007.