LPC130/2007
ID intern unic:  324230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  07.06.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 418
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 4 alineatul (1) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, punctul 17) va avea următorul cuprins:
    “17) Comisia Naţională a Pieţei Financiare - în cazurile de intentare a acţiunilor legate de încălcările legislaţiei pe piaţa financiară nebancară.”
    Art.II. - Articolul 1 din Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), sintagma “Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare*” se înlocuieşte cu sintagma “Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare*”;
la alineatul (5), sintagmele “pieţei valorilor mobiliare” şi “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuiesc cu sintagmele “pieţei financiare nebancare” şi, respectiv, “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.III. - La articolul 23 litera a) din Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 9 decembrie 2005), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.IV. - La articolul 7 alineatul (2) şi la articolul 8 alineatul (3) din Legea nr.729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.20-21, art.214), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.V. - În textul Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.VI. - La articolul 203 alineatul (8) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.VII. - În textul Legii nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.749), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.VIII. - La articolul 7 alineatul (4) din Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.639), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.IX. - Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.268), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera h) va avea următorul cuprins:
    “h) organ al reglementării şi supravegherii de stat - Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    2. Articolul 6:
    titlul articolului va fi:
    “Articolul 6. Reglementarea şi supravegherea de stat”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Reglementarea şi supravegherea de stat a activităţii subiecţilor prezentei legi se efectuează, conform legislaţiei, de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    alineatul (2) se exclude.
    3. În textul legii, cu excepţia articolelor 52 şi 53, sintagma “organul supravegherii de stat” se înlocuieşte cu sintagma “organul reglementării şi supravegherii de stat”.
    Art.X. - La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”, în ambele cazuri, se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.XI. - Legea nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.423), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma “Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii” şi cuvîntul “Inspectorat” se înlocuiesc cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    2. La articolul 2, noţiunile “Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii”, “actuar” şi “evaluare actuarială” se exclud.
    3. La articolul 14:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Forma contractului de pensie, modul de încheiere şi înregistrare a acestuia se stabilesc prin acte emise de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    alineatul (6) se exclude.
    4. La articolul 25 alineatul (7), cuvîntul “Guvern” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    5. La articolul 29 alineatul (1) şi la articolul 30 alineatul (1), sintagma “Camera de Licenţiere” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    6. La articolul 36 litera c), sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    7. În titlul capitolului IX, cuvîntul “SUPRAVEGHEREA” se înlocuieşte cu cuvintele “REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA”.
    8. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 42. Organul reglementării şi supravegherii de stat
    Reglementarea şi supravegherea de stat a fondurilor se efectuează, conform legislaţiei, de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    9. Articolele 43 şi 44 se exclud.
    Art.XII. - Articolul 21 din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea deciziilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.”
    Art.XIII. - La articolul 11 alineatul (2) din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, sintagma “Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu sintagma “Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    Art.XIV. - Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), cuvintele “piaţa valorilor mobiliare” se înlocuiesc cu cuvintele “piaţa financiară nebancară”.
    2. La articolul 5, litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;”
    3. La articolul 6 alineatul (1), după cuvintele “celor indicate la” se introduc cuvintele “pct. 4) şi 5),”.
    4. Articolul 20 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei pentru genurile de activitate specificate la art.8 alin.(1) pct.4) şi 5), în cazul încălcării normelor prudenţiale, vor fi efectuate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în conformitate cu actele normative emise de aceasta.”
    Art.XV. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 45 alineatul (2), sintagma “Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    2. La articolul 73 alineatul (3):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) al unei companii de asigurare sau al unui participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare în proces de insolvabilitate va corespunde criteriilor stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare;”
    litera c) se exclude.
    Art.XVI. - Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 162 alineatul (7) litera e), sintagma “Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    2. La articolul 164 alineatul (3) litera a), sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.XVII. - La articolul 3 litera a) din Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”.
    Art.XVIII. - Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1), sintagma “Camera de Licenţiere” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    2. La articolul 16 alineatele (1) şi (2), sintagma “Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.XIX. - Articolul 9 din Legea nr.280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizaţiile de microfinanţare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.737), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), sintagma “Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatele (3) şi (4), sintagma “autoritatea de monitorizare a activităţii organizaţiilor de microfinanţare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    Art.XX. - La articolul 5 din Legea nr.387-XV din 25 noiembrie 2004 privind transmiterea valorilor mobiliare şi a cotelor de participare nesolicitate în condiţiile Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.42), cu modificările ulterioare, sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    Art.XXI. - Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 39:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) Salarizarea membrilor Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a angajaţilor acestei comisii se efectuează în conformitate cu Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 şi cu condiţiile de salarizare aprobate prin hotărîre a Parlamentului.”
    2. La anexa nr.3, compartimentul “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se exclude.
    Art.XXII. - La articolul 14 litera c) din Legea nr.204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.603), sintagma “Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    Art.XXIII. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art.XI pct. 5, art.XIV pct.1 şi pct.3, art.XVIII pct.1, care vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.130-XVI. Chişinău, 7 iunie 2007.