LPC144/2007
ID intern unic:  324256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 144
din  22.06.2007
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 424
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 49:
    titlul se completează în final cu cuvintele “ , rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare”;
    alineatul (1) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    “d) rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice;
    e) rezidenţii incubatoarelor de inovare.”
    2. Articolul 103 se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
    “(91) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare, precum şi mărfurilor şi serviciilor procurate de către aceştia de pe teritoriul Republicii Moldova. Modul de aplicare a scutirii se stabileşte de Guvern. În cazul încetării activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare sau în cazul pierderii statutului de rezident al acestora, T.V.A. se aplică la valoarea iniţială a stocurilor de mărfuri neutilizate în procesul activităţii rezidenţilor.”
    Art.II. - Articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:
    “l1) mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi de către rezidenţii incubatoarelor de inovare. Modul de aplicare a scutirii se stabileşte de Guvern. În cazul încetării activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare sau în cazul revocării statutului de rezident al acestora, taxa vamală se aplică la valoarea iniţială a stocurilor de mărfuri neutilizate în procesul activităţii rezidenţilor.”
    Art.III. - La articolul 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după alineatul (11) se introduce alineatul (111) cu următorul cuprins:
    “(111) Prin derogare de la prevederile art.282 alin.(2) din Codul fiscal, în anul 2007, contribuabilii din oraşe şi municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) - vor beneficia de dreptul la reducerea specificată la alin.(2) din articolul menţionat în cazul achitării sumei integrale a acestui impozit pînă la 15 august 2007.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

    Nr.144-XVI. Chişinău, 22 iunie 2007.