HPC151/2007
ID intern unic:  324471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 151
din  29.06.2007
pentru   modificarea  şi  completarea  Hotărîrii  Parlamentului nr.
15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul
de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 13.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 98-102     art Nr : 438     Data intrarii in vigoare : 13.07.2007
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.I. - Hotărîrea Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.86) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    în partea introductivă, cifra “240” se înlocuieşte cu cifra “269”;
    la punctul 1), cifra “120” se înlocuieşte cu cifra “149”;
    la punctul 1) litera f),  cifra “45” se înlocuieşte cu cifra “74”.
    2. În Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli:
    punctul 21:
    la alineatul 1, cuvintele “pe versoul facturilor fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele “pe versoul facturilor fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) şi al     declaraţiilor vamale”;
    la alineatul 3, după cuvintele “facturilor fiscale” se introduc cuvintele “sau invoice (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale”;
    în denumirea secţiunii A din capitolul VII, cuvintele “construcţiei, reconstrucţiei” se înlocuiesc cu cuvîntul “utilării”;
    la punctul 23 litera e), cuvintele “construcţiei sau reconstrucţiei” se înlocuiesc cu cuvîntul “înfiinţării”;
    la punctul 24, cuvîntul “mai” se înlocuieşte cu cuvîntul “iulie”;
    punctul 30  se completează cu  litera d) cu următorul cuprins:
    “d) berbecuţi, berbeci - 15 lei/kg.”
    la punctul 32, litera b) se exclude;
    la punctul 37, cuvintele “Inspectoratul de stat pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie” se înlocuiesc cu cuvintele “Inspectoratul zootehnic de stat”;
    la punctul 38:
    cuvintele “pentru tauri - 5 ani,” se exclud;
    după cuvintele “pentru vieri - 2 ani” se introduc cuvintele “, pentru berbeci -  3 ani”;
    la punctul 41, cuvintele “sau în cazul în care bilanţul activităţilor financiare pe anul precedent este negativ” se exclud;
    la punctul 42, după cuvintele “a inventarului nou” se introduce cuvîntul “, precum”;
    punctul 44:
    la alineatul 1, cuvintele “pe versoul facturilor fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele “pe versoul facturilor fiscale sau invoice şi al declaraţiilor vamale”;
    la alineatul 3, după cuvintele “facturilor fiscale” se introduc cuvintele “sau invoice şi declaraţiilor vamale”;
    anexa nr.1:
  în titlul anexei, cuvintele “creditului tehnic conform destinaţiei, acordat” se înlocuiesc  cu cuvintele “conform destinaţiei a mijloacelor de subvenţionare, acordate”;
    la punctul 3, după cuvintele “facturile de expediţie” se introduc cuvintele “, facturile invoice şi declaraţiile vamale”;
    punctele 4 şi 5 se exclud;
    anexele nr.2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

Anexa nr.2

            Aprobat:

Direcţia raională agricultură

şi alimentaţie

__________________________

 

C e r e r e

de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă

Denumirea persoanei juridice sau fizice _________________________________

Adresa___________________________________________________________

Numărul înregistrării de stat_________________ din _____________________

          (data  înregistrării) 

Codul fiscal_____________________________

Codul bancar ___________________________

Contul nr._______________ în ______________________________________

                                                                                  (denumirea băncii)

Grupul de sex şi

vîrstă al animalelor

Efectivul de animale

solicitat, capete

Masă vie

totală, kg

Mărimea subvenţiei

la 1 kg de masă  vie, lei

Suma calculată a subvenţiei, lei

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalul sumei calculate a  subvenţiilor, lei

 

 

Solicitantul_____________________        ____________________________ 

                              (semnătura)                                               (numele, prenumele)             

Inspectorul zootehnic de stat _______________ _________________

                               (semnătura)                    (numele, prenumele)


   

                 Anexa nr.3

       APROBAT:

Ministerul Agriculturii

şi Industriei Alimentare

  ___________________

Borderoul cererilor

de subvenţionare a procurării animalelor de prăsilă

__________________________________________    pe anul  ________

                                                                                             (denumirea speciei şi grupului de sex şi vîrstă)

raionul ______________________

 

Solicitantul de animale

Efectivul de animale coordonat pentru procurare, capete

Masa vie totală pentru procurare, kg

Mărimea subvenţiei la

1 kg de masă vie, lei

Suma calculată a subvenţiei, lei

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalul sumei calculate a subvenţiilor, lei

Direcţia raională agricultură şi alimentaţie     __________      ________________";

                                                                                                  (semnătura)                   (numele, prenumele)                   

     la anexa nr. 4, poziţia 7 va avea următorul cuprins:
    “Combinatoare performante pentru lucrarea solului care îndeplinesc trei şi mai multe operaţiuni la o singură trecere.”

    Art.II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor pct.2, care se aplică  de la  1 ianuarie 2007.
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                                         Marian LUPU

    Nr.151-XVI. Chişinău, 29 iunie 2007.