LPC153/2007
ID intern unic:  324670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  05.07.2007
pentru  modificarea
Codului de procedură penală al Republicii Moldova
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 478
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. -  Codul  de  procedură  penală  al  Republicii  Moldova  nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 159 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4)  Imediat după ridicare şi examinare, metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele din ele, moneda naţională şi valuta străină, cardurile, carnetele de plată, valorile mobiliare, obligaţiile, recunoscute drept corpuri delicte, se transmit spre păstrare Vistieriei de Stat conform procedurii stabilite.”
    2. La articolul 208 alineatul (2), textul “Metalele şi pietrele preţioase, pierlele, valuta străină, bonurile şi hîrtiile de valoare, obligaţiile se transmit pentru păstrare în  instituţiile Băncii Naţionale;” se înlocuieşte cu textul “Metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele din ele, valuta străină, valorile mobiliare, obligaţiile se transmit spre păstrare Vistieriei de Stat conform procedurii stabilite;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr.153-XVI.  Chişinău, 5 iulie 2007.