HGC788/2007
ID intern unic:  324705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 788
din  18.07.2007
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează  în Regulamentul privind restituirea accizelor
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 834
    Pentru executarea prevederilor art. 124 alin. (9) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006 (se anexează).
    2. Modul de restituire a accizelor conform modificărilor şi completărilor aprobate în punctul 1 al prezentei hotărîri se aplică asupra relaţiilor juridice apărute din data intrării în vigoare a prevederilor art. 124 alin. (9) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 268-XVI din 28 iulie 2006.

    PRIM-MINISTRU                                                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                                Mihail Pop

    Nr. 788. Chişinău, 18 iulie 2007.

        Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 788 din 18 iulie 2007
Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul
privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006
    Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 157, art. 1211), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 se completează cu literele c), d) şi e), cu următorul cuprins:
    “c) art. 124 alin. (9) din Codul fiscal:
    scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import;
    d) art. 124 alin. (5) din Codul fiscal – plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free;
    e) art. 124 alin. (10) din Codul fiscal – plasarea mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere.”;
    2) la punctul 8 litera b), textul “16” şi “18” se substituie cu textul “16, 18 şi 21”;
    3) după punctul 14 se introduce un punct nou, 141, cu următorul cuprins:
    “141. La plasarea în magazinele duty-free, zonele economice libere a mărfurilor autohtone supuse accizelor, pentru care conform legislaţiei vamale se aplică regimul vamal de export, restituirea accizelor se efectuează similar modului stabilit în punctele 11-14 ale prezentului Regulament, cu excepţia cerinţei de onorare a obligaţiei de repatriere a mijloacelor.”;
    4) după capitolul V se introduce un nou capital, V1., cu următorul cuprins:
“V1. Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul
vamal al Republicii Moldova a mărfurilor     străine supuse accizelor
    201. Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import în cazul scoaterii acestor mărfuri de pe teritoriul vamal, plasarea lor sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea lor sub destinaţia vamală zonă liberă.
    202. Pentru a beneficia de restituirea accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct. 201 al prezentului Regulament prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire (DACM) o cerere, la care se anexează următoarele documente ce confirmă dreptul la restituirea accizelor:
    a) originalul declaraţiei vamale de import;
    b) originalul declaraţiei vamale de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    c) copia facturii internaţionale de expediţie (invoice), cu menţiunile respective ale organelor vamale ce confirmă importul mărfurilor accizate în cantităţile suficiente exportului şi în unităţi de măsură identice celor stipulate în declaraţia vamală de export sau de plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau de plasare sub destinaţia vamală zonă liberă;
    d) copiile documentelor de plată şi ale extraselor bancare care confirmă achitarea accizelor;
   e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operaţiunilor de import, export, plasare sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasare sub destinaţia vamală zonă liberă, declarate în vamă, suma TVA aferentă acestor operaţiuni achitată la buget şi pasibilă restituirii.
    Restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se efectuează numai dacă scoaterea lor (a mărfurilor importate) de pe teritoriul vamal, plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă, este efectuată de aceeaşi persoană care a importat această marfă.
    203. Suma accizelor pasibilă restituirii în condiţiile menţionate în pct. 201 al prezentului Regulament se determină reieşind din sumele accizelor achitate la importul mărfurilor străine, în limita cantităţii acestor mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinaţia vamală magazin duty-free, sau plasate sub destinaţia vamală zonă liberă.”