LPC171/2007
ID intern unic:  324783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 171
din  19.07.2007

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 510
     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  ediţie specială din 8 februarie 2007), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 103, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free.”
    2. La articolul 124 alineatul (5), textul “Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor în magazinele duty-free,” se înlocuieşte cu  textul “Accizele nu se achită la plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import”, iar textul “, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import” se exclude.
    Art.II. - Articolul 28 litera k) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu  modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “k) mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free;”.
    Art.III. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007)  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 93:
    la alineatul (1), textul “dacă legislaţia nu prevede altfel,” se exclude, iar textul “sau  la bordul aeronavelor” se înlocuieşte cu  textul “, la bordul  aeronavelor sau  la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat”;
    la alineatul (2), după cuvîntul “Plasarea” se introduc cuvintele “şi comercializarea”, iar textul “, dacă legislaţia nu prevede altfel” se exclude;
    la alineatul (3), după cuvintele “contra valută străină” se introduc cuvintele “liber convertibilă”.
    2. Articolul 94 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free, cu excepţia celor specificate la art.97, se depune declaraţie vamală de reexport.”
    3. Articolul 95:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele “liber convertibilă”;
    la alineatul (2), textul “amplasat în aeroportul internaţional sau la bordul navei aeriene” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Marian LUPU

    Nr.171-XVI. Chişinău, 19 iulie 2007.