HPC207/2007
ID intern unic:  324796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 207
din  27.07.2007
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de
 utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 523
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
   Art.I. -  Articolul 1 al Hotărîrii Parlamentului nr.15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în partea introductivă, cifra “269” se înlocuieşte cu cifra “449”;
    la punctul 1), cifra “149” se înlocuieşte cu cifra “289”;
    la punctul 1)  litera f), cifra “74” se înlocuieşte cu cifra “130”;
    punctul  1)  se completează  cu litera i) cu următorul cuprins:
    “i) 84 milioane pentru subvenţionarea lucrărilor agricole;”
    la punctul 3), cifra “100” se înlocuieşte cu cifra “140”.
    Art.II. - Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor pentru subvenţionarea lucrărilor agricole va fi aprobat prin hotărîre de Guvern.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

    Nr.207-XVI. Chişinău, 27 iulie 2007.