HGM855/2007
ID intern unic:  324837
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 855
din  30.07.2007
cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare a navelor
 maritime în Republica Moldova
Publicat : 10.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126     art Nr : 895
    MODIFICAT
    HG71 din 11.02.19,MO49-58/15.02.19 art.105; în vigoare 15.02.19
    HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043


    Întru punerea în aplicare a prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.639), cu completările ulterioare, precum şi în scopul supravegherii activităţi transportului naval şi exercitării funcţiilor de “stat-pavilion”, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulile de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în seama Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    21. În procesul de înregistrare a navelor, instituţiile responsabile, conform prezentelor Reguli, vor asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, în virtutea faptului că sînt direct aplicabile în dreptul intern sau la care Republica Moldova şi-a exprimat consimţămîntul de a se alătura sau instituite de către Republica Moldova.
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa registratorul despre sancţiunile internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova, menţionate în alineatul precedent.
    [Pct.21 introdus prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]

    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                 Vasile Ursu
    Ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon

    Nr. 855. Chişinău,  30 iulie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.855 din 30 iulie 2007
REGULILE
de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova
 I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulile de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova (în continuare - Reguli) sînt elaborate în baza prevederilor Convenţiei ONU asupra dreptului maritim din 1982, Convenţiei ONU privind înregistrarea navelor maritime, Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova şi în conformitate cu Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre.
    2. Prezentele Reguli stabilesc:
   modalitatea desfăşurării activităţii ce ţine de îndeplinirea procedurii de înregistrare a navelor de clasă maritimă, a gajurilor navelor, a oricărui alt tip de grevare a drepturilor de proprietate asupra navelor, precum şi înregistrarea dreptului de proprietate asupra navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova;
    lista documentelor necesare pentru înregistrarea navelor;
    modalitatea de ţinere a registrului navelor;
    procedura de perfectare şi eliberare a documentelor de înregistrare de bord şi altor acte (documente) aferente înregistrării navelor;
    regulile de evidenţă a navelor înregistrate, precum şi a gajurilor acestora;
    modalitatea de ţinere a evidenţei şi păstrare a documentelor de înregistrare.
    3. În sensul prezentelor Reguli, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    navă maritimă - navă de clasă maritimă, precum şi navă de navigaţie mixtă, de tip “rîu-mare”, exploatată în raioane maritime (în continuare - navă) - construcţie plutitoare cu/sau fără propulsie, utilizată în scopul navigaţiei maritime comerciale;
    Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova (în continuare - registrul navelor) - lista navelor maritime care conţine date reglementate despre nave, în limitele categoriei strict determinate şi în scopul evidenţei exhaustive a acestora, şi care se păstrează în formă scrisă şi în variantă electronică. Modelul Registrului se expune în anexa nr.1 la prezentele Reguli;
    înregistrarea navei - act administrativ: Certificatul de navigaţie sub pavilionul de stat al Republicii Moldova şi Certificatul de proprietate asupra navei, destinat atribuirii naţionalităţii navei şi extinderii asupra ei a jurisdicţiei statului-pavilion prin introducerea datelor despre navă în registrul navelor, precum şi a însemnărilor şi înscrierilor ulterioare respective, confirmate şi autentificate prin semnătura persoanei oficiale, responsabile de efectuarea înscrierilor;
    deţinătorul registrului - Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti”;
    registrator - persoană oficială, responsabilă de efectuarea înscrierilor în registrul navelor, desemnată de către Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti”;
    Administraţia maritimă a Republicii Moldova - autoritatea publică centrală de specialitate în domeniul transporturilor sau organul naval de specialitate abilitat;
   reprezentantul armatorului - rezident al Republicii Moldova, împuternicit în modul corespunzător să acţioneze în numele şi în interesele proprietarului navei sau armatorului şi să răspundă la toate reclamaţiile proprietarului navei sau pretenţiile înaintate armatorului în numele lui.
     4. Prezentele Reguli nu se extind asupra:
     a) corăbiilor şi navelor militare;
     b) şalupelor, bărcilor şi altor mijloace plutitoare, care se află în dotarea oricărei nave;
     c) navelor de navigaţie interioară şi navelor de navigaţie mixtă, de tip “rîu - mare”, exploatate numai pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova;
     d) navelor în construcţie;
     e) navelor şi mijloacelor plutitoare de tonaj mic;
     f) platformelor şi turnurilor de foraj;
     g) mijloacelor, sistemelor şi construcţiilor de colectare a informaţiei oceanice.
    5. În registrul navelor se înregistrează navele care au fost examinate de societatea de clasificare, recunoscută de către Guvernul Republicii Moldova, şi care deţin documentele (certificatele) corespunzătoare de stare bună de navigabilitate, eliberate de organul competent al statului pavilion sau de societatea de clasificare, care activează în numele Administraţiei maritime a Republicii Moldova.
    6. În registrul navelor pot fi introduse înscrieri cu privire la:
    a) navele maritime cu propulsie, cu puterea instalaţiei principale de forţă de 55 kW (75 c.p.) şi mai mult, indiferent de tipul acestora;
    b) navele maritime fără propulsie, cu tonajul brut de 80 unităţi şi mai mult, indiferent de tipul acestora;
    c) navele maritime sportive şi de agrement (iahturi), indiferent de tipul acestora;
    d) navele aflate în proprietatea porturilor maritime, nespecificate la literele a), b) şi c) ale prezentului punct;
    e) navelor de navigaţie interioară în cazul trecerii lor pe căile maritime şi căile navigabile interioare, cu intrarea în porturi maritime.
    7. Navele care nu pot fi înscrise în registrul navelor se înregistrează de căpitanul portului în Catalogul navelor (conform art.32 pct.2 al Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova).
    8. În registrul navelor se indică existenţa şi caracterul creanţei de gaj asupra navei care urmează să fie înscrisă, precum şi împovărarea dreptului de proprietate asupra navei.
     9. Copia contractului de gaj, legalizată notarial, se prezintă de către armator în limba de stat şi în limba engleză. Se admite primirea documentelor în limba rusă, cu traducerea legalizată în limba de stat.
    10. În cazul lipsei creanţei de gaj, armatorul prezintă un document de la locul înregistrării anterioare, care confirmă lipsa creanţei de gaj asupra navei (în cazul în care acest fapt nu este menţionat în certificatul de radiere din registrul de la locul înregistrării precedente), la fel şi oricare altă grevare.
     11. Nava obţine dreptul de a naviga sub pavilionul de stat al Republicii Moldova din momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor.
     12. Data înregistrării navei este ziua introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor.
     13. Portul de înregistrare a navei va fi portul maritim comercial Giurgiuleşti. Locul de înregistrare a navei va fi mun. Chişinău - locul dislocării registratorului. Deţinătorul registrului navelor eliberează documentele de înregistrare a navei.
    14. Gajul navei se înregistrează în ziua primirii cererii de înregistrare a gajului navei.
    15. În conformitate cu prevederile Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, nava cumpărată sau construită în alt stat primește dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova din momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor sau în catalogul naval şi al eliberării de către Agenția Navală a certificatelor provizorii care atestă acest drept. Certificatele menţionate sînt valabile pînă la finalizarea procedurii de înregistrare permanentă a navei şi eliberarea certificatelor ce atestă înregistrarea permanentă, dar cel mult 6 luni.
     [Pct.15 în redacția HG71 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.105; în vigoare 15.02.19]
    16. În cazul în care armatorul nu este rezident al Republicii Moldova, acesta trebuie să asigure, pînă la înscrierea navei în registrul navelor, prezenţa reprezentantului armatorului, specificat la punctul 3 al prezentelor Reguli.
     17. Registrul navelor are un caracter deschis.
    18. Informaţia inclusă în registrul navelor poate fi pusă la dispoziţia oricărei persoane interesate, la prezentarea documentului ce confirmă identitatea acestuia şi cererea motivată scrisă în formă liberă (persoana juridică trebuie să prezinte documentele ce confirmă înregistrarea persoanei juridice şi împuternicirile reprezentantului său).
    19. Pentru înregistrarea navelor, gajurilor navelor altor grevări, precum şi pentru introducerea în registrul navelor a oricăror date sau modificări, precum şi pentru perfectarea şi eliberarea documentelor de înregistrare, perfectarea extraselor din registrul navelor se percep taxe, conform legislaţiei în vigoare.
     20. La bordul tuturor navelor care navighează sub pavilionul Republicii Moldova trebuie ţinute jurnalele de bord şi documentaţia care se păstrează o perioadă de 2 ani din momentul introducerii ultimei înscrieri, indiferent de schimbarea denumirii navei, prezentîndu-se la control şi pentru perfectarea de extrase persoanelor cu interes legal în obţinerea acestei informaţii, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova - ţară-pavilion.
      21. În cazul vînzării navei şi înregistrării ei în alt stat, jurnalele de bord şi documentaţia pentru perioada de pînă la vînzare urmează a fi păstrate şi prezentate la control şi pentru perfectarea de extrase persoanelor cu interes legal în obţinerea acestei informaţii, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova - fosta ţară-pavilion.
II . PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A NAVELOR
    22. Înregistrarea navelor şi acordarea dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova se efectuează în baza cererii proprietarului navei sau armatorului (navlositorului navei conform “bareboat-charter”). Modelul cererii se expune în anexa nr.2 la prezentele Reguli, cu avizul pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.22 modificat prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
   
221. Registratorul solicită Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene avizul asupra cererii de înregistrare a navei. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă avizul menţionat în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării registratorului. În cazul respingerii înregistrării navei în temeiul punctului 40 al prezentelor Reguli, avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nu este obligatoriu.
    [Pct.221 introdus prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
    23. La cerere se anexează următoarele documente:
    a) ancheta registrului naval, completată conform anexei nr.3 la prezentele Reguli;
    b) originalul şi copia documentului care adevereşte dreptul de proprietate asupra navei (contractul de vînzare-cumpărare, de donaţie, de construcţie a navei, certificatul de moştenire, hotărîrea instanţei de judecată în vigoare etc.) care confirmă dreptul de proprietate asupra navei;
    c) originalul şi copia certificatului de bună stare de navigabilitate a navei;
    d) copia certificatului de pasageri (pentru navele de pasageri);
    e) copia certificatului de clasă;
    f) copia certificatului provizoriu de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova (dacă acesta a fost eliberat). După primirea documentelor de înregistrare permanentă a navei în registrul navelor, originalul certificatului provizoriu de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova se prezintă deţinătorului registrului (în curs de 1 lună);
     g) copia certificatului de tonaj sau copia documentului ce-l înlocuieşte;
     h) copia certificatului de bord liber;
     i) copia licenţei pentru exploatarea staţiei radio la bordul navei, eliberate de organul competent la locul înregistrării anterioare;
    j) copiile certificatelor convenţionale în vigoare, eliberate de organul competent al statului-pavilion sau de către o societate de clasificare recunoscută de Guvernul     Republicii Moldova, inclusiv copia certificatului de conformitate (pentru navele specializate);
    k) copia contractului de gaj maritim (şi alte grevări) sau certificatul ce confirmă lipsa creanţei de gaj asupra navei (în cazul în care acest fapt nu este menţionat în certificatul de radiere a navei de la locul înregistrării anterioare);
     l) originalul şi copia documentului ce confirmă acordul proprietarului navei şi al creditorului gajist vizînd gajul înregistrat al navei sau altă grevare înregistrată a navei de acest gen pentru trecerea navei sub pavilionul Republicii Moldova;
     m) originalul şi copia contractului “bareboat-charter”, dacă nava se exploatează în condiţiile contractului “bareboat-charter”;
    n) copia poliţei de asigurare, cu menţionarea asigurării responsabilităţii pentru pagubele provocate prin poluarea cu petrol, în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi din 1992 (pentru navele care transportă ca marfă peste 2000 tone de petrol în vrac);
    o) originalul permisului de trecere a navei sub pavilionul Republicii Moldova, emis de organul competent al înregistrării anterioare (în cazul exploatării navei conform contractului “bareboat-charter”);
     p) originalul certificatului de radiere, eliberat de organul competent al înregistrării anterioare;
     q) copiile documentelor ce confirmă identitatea reprezentantului proprietarului navei sau armatorului şi împuternicirile respective de acţionare în numele acestora;
     r) chitanţa despre achitarea taxelor de înregistrare;
     s) chitanţa despre achitarea taxei de înregistrare a gajului;
     t) fotografia navei - lateral şi din pupă;
     u) originalul şi copia certificatului de înregistrare de stat a armatorului - subiect al activităţii de întreprinzător;
    v) actele vamale stabilite de Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova.
    [Pct.23 lit.v) introdusă prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
   Cererea şi documentele enumerate mai sus se prezintă deţinătorului registrului spre examinare. Registratorul este obligat, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, să examineze documentele prezentate şi să adopte decizia corespunzătoare, înştiinţînd proprietarul sau armatorul navei. În cazul în care avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nu a fost prezentat în termenul stabilit, acesta se consideră pozitiv. După adoptarea deciziei de către deţinătorul registrului privind înregistrarea navei şi primirea confirmării de achitare a taxelor stabilite pentru înregistrare se eliberează documentele de înregistrare a navei.
    [Pct.23 alineat modificat prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
     24. După îndeplinirea procedurii de înregistrare originalele documentelor menţionate la punctul 23 literele b), c), l) şi u) ale prezentelor Reguli, se restituie solicitantului.
    25. Pentru efectuarea procedurii de înregistrare permanentă, la trecerea navei din registrul navelor din străinătate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova, pot fi eliberate, pe o perioadă de cel mult trei luni, certificate navale de înregistrare provizorie, avînd drept scop radierea navei din registrul navelor la locul înregistrării precedente, examinarea navei de către inspectorul numit de statul-pavilion, vizînd acceptarea navei spre înregistrare permanentă, potrivit formei specificată în anexa nr.4 la prezentele Reguli. Reprezentantul armatorului consultă armatorii, organizează examinarea navei de către inspectorul numit de statul pavilion, asigură legătura între armator şi deţinătorul registrului.
    26. Nava închiriată în condiţiile contractului “bareboat-charter” poate fi înscrisă în registrul navelor pe o perioadă ce nu depăşeşte perioada valabilităţii acestui contract, dacă, la momentul înregistrării, nava nu a fost înscrisă în registrul navelor altui stat sau acţiunea înscrierii despre înregistrarea navei în acest registru este suspendată, fapt asupra căruia armatorul urmează să prezinte un certificat corespunzător.
   27. Pentru înregistrarea navei exploatate în condiţiile contractului “bareboat-charter”, suplimentar la documentele menţionate la punctul 23 al prezentelor Reguli, cu excepţia copiilor documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra navei, se prezintă:
    a) originalul şi copia contractului “bareboat-charter”;
    b) documentul ce confirmă acordul proprietarului navei de a înscrie nava în registrul navelor;
    c) documentul ce confirmă acordul creditorului gajist, dacă nava este gajată;
   d) documentul eliberat de organul competent al statului în care anterior a fost înregistrată nava şi care confirmă că dreptul de navigaţie sub pavilionul acestui stat este suspendat pe durata acordării dreptului de navigaţie a navei sub pavilionul Republicii Moldova.
   28. Copiile documentelor prezentate pentru înregistrarea navei trebuie să fie legalizate notarial, perfectate în limba de stat şi în limba engleză. Se admite primirea documentelor şi în limba rusă, cu traducerea legalizată notarial în limba de stat şi/sau în limba engleză.
    29. Înregistrarea navei se efectuează în modul următor:
    primirea de către registrator a documentelor necesare pentru înregistrare în conformitate cu punctul 23 al prezentelor Reguli;
    atribuirea denumirii navei de către armator, de comun acord cu deţinătorul registrului;
    înregistrarea documentelor prezentate în jurnalul de evidenţă a documentelor, conform anexei nr.5 la prezentele Reguli;
    examinarea juridică a documentelor prezentate;
    introducerea înscrierilor în registrul navelor, în cazul lipsei temeiului de a respinge sau de a sista înregistrarea;
    eliberarea documentelor ce confirmă înregistrarea.
    30. Înregistrarea limitării (grevării) drepturilor, gajului navei este posibilă doar în cazul înregistrării anterioare a acestor drepturi în registrul navelor, inclusiv a dreptului de proprietate asupra navei respective.
    31. La primirea documentelor pentru înregistrare, registratorul introduce înscrierea corespunzătoare în jurnalul de evidenţă a documentelor. În caz de necorespundere a documentelor prezentate prevederilor prezentelor Reguli sau de prezentare a unui set de documente incomplet, documentele solicitantului nu se primesc. La cererea solicitantului, i se eliberează o confirmare în scris vizînd motivul neprimirii documentelor.
    32. Solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a documentelor pentru înregistrare, cu enumerarea şi cu indicarea datei de prezentare a lor.
    Recipisa confirmă primirea documentelor pentru examinare şi înregistrare.
    33. Pentru fiecare navă se perfectează un dosar, care se identifică cu un număr corespunzător, introdus în registrul navelor şi în jurnalul de evidenţă a documentelor. Asemenea dosare ale navelor constituie parte integrantă a registrului navelor. În dosar se includ toate documentele depuse pentru înregistrarea navei şi a drepturilor asupra acesteia, precum şi toate documentele ulterioare vizînd nava în cauză.
    34. Acţiunile de înregistrare încep din momentul primirii documentelor pentru înregistrare. Consecinţele juridice se consideră în vigoare din ziua introducerii înscrierilor despre acest drept în registrul navelor.
    35. Nava înscrisă în registrul navelor al altui stat poate fi înscrisă în registrul navelor al Republicii Moldova doar cu respectarea următoarei proceduri:
    a) registratorul care a primit de la proprietarul navei sau de la armator (navlositorul navei conform “bareboat-charter”) cererea de înregistrare, introduce înscrierile corespunzătoare în registrul navelor, cu indicarea faptului că termenul de valabilitate a înscrierilor şi documentelor de înregistrare este conform condiţiilor de radiere a navei din registrul navelor al altui stat;
    b) după introducerea înscrierilor în registrul navelor se eliberează documentele de înregistrare provizorie, care sînt valabile pe durata îndeplinirii procedurii de radiere din registrul navelor al altui stat, dar nu mai mult de trei luni;
    c) organul competent, în al cărui registru al navelor a fost înregistrată anterior nava, efectuează radierea din registrul navelor în termen minim posibil, reieşind din posibilităţi, dar nu mai mult de trei luni, în baza prezentării extrasului din registrul navelor vizînd înregistrarea temporară şi eliberează certificatul de radiere cu indicarea datei radierii;
    d) în cadrul îndeplinirii procedurii de trecere a navei sub pavilionul Republicii Moldova registratorul sau reprezentantul armatorului poartă corespondenţă şi efectuează schimbul de informaţie de serviciu cu organul competent al înregistrării anterioare a navei;
    e) după primirea documentului ce confirmă faptul radierii navei din registrul navelor al altui stat, registratorul perfectează şi eliberează pentru navă documentele de înregistrare permanentă.
    36. Textele documentelor prezentate pentru înregistrare trebuie să fie scrise citeţ, denumirea persoanelor juridice - fără abreviere, cu indicarea locului de amplasare şi adresei juridice. Numele, prenumele persoanelor fizice, adresele lor juridice de domiciliu urmează a fi scrise complet, inclusiv cu litere latine.
    37. Nu se admite primirea pentru înregistrare a documentelor care conţin ştersături sau remarce, cuvinte tăiate şi alte corectări; a documentelor completate cu creionul, precum şi a documentelor cu deteriorări grave ce nu permit interpretarea univocă a conţinutului acestora.
    38. În cazul apariţiei unor dubii vizînd temeiurile pentru înregistrarea navei, procedura de înregistrare se sistează şi, în termen de 10 zile lucrătoare, se întreprind măsuri necesare pentru obţinerea informaţiilor suplimentare. Proprietarul navei sau armatorul, care va fi informat în regim de urgenţă despre dubiile apărute, este în drept să prezinte dovezi suplimentare privind temeiul pentru înregistrare. Sistarea procedurii de înregistrare a navei nu poate dura mai mult de 30 de zile calendaristice.
     39. Cererea de înregistrare a navei este respinsă în cazul în care, în termenele sus-menţionate, nu au fost lichidate motivele care împiedică înregistrarea.
     40. Înregistrarea navei poate fi respinsă în următoarele cazuri:
     a) cererea de înregistrare este depusă de către persoana fără împuternicirea respectivă;
     b) documentele prezentate pentru înregistrare nu corespund prevederilor legislaţiei Republicii Moldova;
     c) documentul prezentat privind dreptul de proprietate confirmă lipsa dreptului de proprietate al solicitantului asupra navei;
    d) drepturile asupra navei, înregistrarea căreia este solicitată, nu se includ în drepturile de înregistrare, în conformitate cu Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova;
     e) persoana care a prezentat documentul de confirmare a dreptului de proprietate nu are împuterniciri vizînd dispunerea de drepturi asupra navei;
    f) proprietarul, armatorul sau operatorul navei încalcă sancţiunile internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    [Pct.40 lit.f) introdusă prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
   
g) proprietarul navei, armatorul sau persoana care dispune în mod legal de dreptul de posesie şi folosire a navei, în sensul prezentelor Reguli, face obiectul unor sancţiuni internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova.
    [Pct.40 lit.g) introdusă prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
     41. Registratorul atribuie cererii de înregistrare numărul de ordine corespunzător în jurnalul de evidenţă a documentelor; ţine evidenţa tuturor documentelor primite şi asigură păstrarea acestora; asigură, de asemenea, evidenţa şi păstrarea copiilor certificatelor eliberate după înscrierea navei în registrul navelor, înregistrează şi păstrează documentele pentru fiecare navă vizînd modificările în registrul navelor.
     42. Fiecărei nave înscrise în registrul navelor i se atribuie foi separate, care conţin secţiunile A, B‚ C.
     43. În registrul navelor, fiecărei nave i se atribuie un număr de înregistrare (de ordine) compus din: literele (conform ISO) Republicii Moldova “MD”, cratimă, după  cratimă - litera “M”, după cratimă - ultimele două cifre ale anului de înregistrare, după cratimă - numărul de ordine compus din patru cifre, începînd cu 0001. Spre exemplu: numărul de înregistrare a navei se prezintă în felul următor “MD-M-04-0001”.
    44. Pentru fiecare navă înregistrată registratorul eliberează certificatul de proprietate asupra navei şi certificatul de naţionalitate - certificatul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova (certificatele de înregistrare), conform anexelor nr.6 şi nr.7 la prezentele Reguli. Aceste certificate conţin înscrieri introduse în registrul navelor în conformitate cu punctele 50-51 ale prezentelor Reguli. Certificatul de naţionalitate este eliberat pe termen de un an, ulterior - acest document se schimbă o dată în an, certificatul de proprietate asupra navei se eliberează, pe termen de 1 an.
    Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti” examinează şi eliberează în numele Administraţiei maritime, următoarele documente:
    extrase din convenţiile IMO, de comun acord cu Administraţia maritimă;
    certificatul echipajului minim de siguranţă;
    confirmare la certificatele de conformitate (brevet) ale efectivului de comandă al navelor maritime şi navelor de navigaţie mixtă de tip “rîu-mare”;
    permis de intrare a navelor de navigaţie mixtă de tip “rîu-mare” în căile navigabile interioare.
    45. Pentru fiecare navă navlosită în condiţiile “bareboat-charter” şi înscrisă în registrul navelor se eliberează certificatul de proprietate asupra navei şi certificatul de naţionalitate - certificatul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova (certificatele de înregistrare), conform anexelor nr. 6 şi nr.7 la prezentele Reguli. Aceste certificate conţin înscrieri introduse în registrul navelor în conformitate cu punctele 50-51 ale prezentelor Reguli. Certificatul de naţionalitate se eliberează pe un an, cu schimbarea lui. Documentul vizat este valabil cu condiţia achitării în mod regulat a taxelor anuale şi confirmării datelor referitor la navă, introduse anterior în registrul navelor.
   46. Dacă înscrierile efectuate în documentele de înregistrare au fost modificate în registrul navelor, în corespundere cu punctul 43 sau 44 ale prezentelor Reguli, certificatele în cauză urmează a fi schimbate.
    47. În cazul pierderii sau deteriorării certificatelor de înregistrare, registratorul poate elibera duplicatele acestora. Pe duplicate urmează a fi aplicată menţiunea respectivă “duplicat”. Duplicatele trebuie să conţină înscrierea respectivă despre eliberarea lor.
III. MODALITATEA DE ŢINERE A
REGISTRULUI NAVELOR

    48. Pe foaia de titlu a registrului navelor se indică denumirea lui - “Registrul navelor, Secţiunea : Nave maritime”, numărul volumului, precum şi denumirea deţinătorului registrului şi registratorului, termenul de ţinere şi păstrare a acestuia.
    49. Registrul navelor este constituit din patru părţi separate, care conţin înscrieri vizînd fiecare navă.
    50. Partea A conţine următoarele date de bază despre navă:
    a) denumirea navei (actuală şi anterioară) în limba engleză sau denumirea originală în transcripţie engleză, precum şi, la solicitarea armatorului, denumirea navei în limba de stat;
    b) portul (locul) înregistrării, locul (portul) de înscriere; portul (locul) înregistrării anterioare a navei şi data anulării acesteia (în cazul existenţei unei asemenea înregistrări);
    c) numărul de înregistrare (de ordine) atribuit navei şi data înregistrării navei;
    d) tipul şi destinaţia navei, zonele de navigaţie;
    e) semnalul de apel;
    f) denumirea şantierului naval, locul şi anul construcţiei navei;
    g) numărul de identificare al navei atribuit de către Organizaţia Maritimă Internaţională IMO, în conformitate cu Rezoluţia A.600, acordat în modul stabilit;
    h) caracteristicile tehnice de bază ale navei, inclusiv capacitatea (brută şi netă) deadweight şi dimensiunile principale ale navei;
    i) tipul, numărul de motoare principale şi puterea lor totală;
    j) materialul de bază al corpului navei;
    k) numărul certificatului de naţionalitate eliberat;
    l) numele, prenumele, funcţia, semnătura persoanei responsabile de înregistrare;
    m) data introducerii înscrierilor.
    51. Partea B conţine:
    a) înscrierile privind dreptul de proprietate, dreptul de gestionare şi dreptul de dirijare operativă;
    b) cetăţenia, numele (denumirea) deţinătorului de drept;
    c) datele de identificare ale persoanei fizice şi/sau rechizitele persoanei juridice;
    d) tipul de proprietate şi mărimea cotei de proprietate (cota fiecărui proprietar în proprietatea comună, dacă sînt mai mulţi proprietari);
    e) adresa juridică a proprietarului (proprietarilor);
     f) numele (denumirea) şi adresa juridică a armatorului, dacă acesta nu este proprietarul navei, avînd dreptul de gestionare sau dirijare operativă a navei;
    g) denumirea şi rechizitele documentelor prezentate (temei privind dreptul de proprietate asupra navei: contractul de vînzare-cumpărare, contractul de construcţie a navei, de donaţie etc.);
    h) numărul certificatului eliberat de proprietate asupra navei;
    i) numele, prenumele, funcţia, semnătura persoanei responsabile de înregistrare;
    j) data introducerii înscrierii.
    52. Partea C conţine:
    a) înscrieri vizînd drepturile reale, care nu pot fi înregistrate în secţiunea B, limitarea (grevarea) dreptului de proprietate şi altor drepturi asupra navei;
    b) conţinutul limitării (grevării), termenul de acţiune;
    c) persoanele în favoarea cărora se limitează drepturile;
    d) denumirea documentului în baza căruia sînt limitate (grevate) drepturile, perioada de valabilitate a acestuia; aceste date se introduc în temeiul contractului de gaj, se     admite primirea documentelor în limba rusă, cu traducerea legalizată notarial în limba de stat şi/sau în limba engleză; în lipsa creanţelor de gaj, armatorul prezintă o cerere scrisă de formă liberă;
    e) datele vizînd debitorul gajist;
    f) datele vizînd creditorul gajist sau datele despre perfectarea gajului la purtător;
    g) mărimea maximă a creanţei asigurată de gaj, iar în cazul gajării a două sau mai multe nave - mărimea a cărei creanţe se asigură pentru fiecare navă în parte, în baza acordului părţilor despre aceasta;
    h) data expirării gajului;
    i) numele, prenumele, funcţia, semnătura persoanei responsabile de înregistrare;
    j) data introducerii înscrierilor.
    53. Ţinerea registrului navelor se bazează pe următoarele criterii:
    a) unicitatea înregistrării, care exclude înregistrarea repetată a unei şi aceeaşi nave;
    b) introducerea înscrierilor în ordine cronologică;
    c) aplicarea formei unice a registrului navelor;
    d) atribuirea numărului de ordine pentru fiecare înscriere de înregistrare;
    e) asigurarea introducerii datelor complete şi autentice în registrul navelor;
     f) justificarea datelor introduse în registrul navelor;
     g) expunerea clară şi corectă a informaţiilor introduse în registrul navelor;
     h) continuitatea în ţinerea registrului navelor;
     i) accesul sancţionat la informaţia din registrul navelor;
     j) exercitarea controlului asupra modalităţii de completare a registrului navelor;
     k) ţinerea registrului navelor în limba de stat.
     54. Registrul navelor se ţine în formă manuală şi electronică.
    55. În cazul necorespunderii datelor din registrul navelor ţinut în formă manuală şi în formă electronică, se consideră prioritară formă manuală de ţinere a registrului navelor.
     56. Registrul navelor trebuie să fie şnuruit, foile numerotate şi autentificat prin aplicarea ştampilei organului de control indicat la punctul 3 al prezentelor Reguli.
Este interzisă înlocuirea foilor în registrul navelor prin extragerea acestora.
     57. Extrasele din registrul navelor pot fi traduse în alte limbi.
    58. Înscrierile în registrul navelor se efectuează cu un pix de culoare albastră şi în aşa mod încît să excludă posibilitatea ştergerii (radierii, distrugerii) prin metodă mecanică, chimică şi alte metode, fără lăsarea urmelor evidente ale ştergerii (radierii, distrugerii).
     59. Rectificarea în înscrieri trebuie autentificată prin menţiunea “pentru conformitate” şi semnătura persoanei responsabile de ţinerea registrului navelor.
     60. Înscrierile introduse în registrul navelor urmează a fi explicite şi clare, fără abrevieri, pentru evitarea interpretării diferite a noţiunilor. Cifrele trebuie să fie scrise, cel puţin o dată, cu litere.
     61. Spaţiile libere între rînduri şi alte spaţii necompletate în registrul navelor se barează, pentru evitarea posibilităţii de introducere a altor date sau texte.
     62. Rectificările, modificările şi completările se introduc în registrul navelor în modul stabilit pentru înregistrarea navelor.
    63. Dacă în registrul navelor nu este loc suficient pentru efectuarea de rectificări, modificări sau completări, acestea pot fi făcute pe o foaie de hîrtie, care se lipeşte în dreptul înscrisului respectiv, aplicîndu-se semnăturile şi (sau) ştampila. O parte a semnăturii (ştampilei) trebuie să cuprindă foaia lipită.
     64. Rectificările, modificările şi completările introduse în registrul navelor trebuie să fie autentificate prin semnăturile persoanei responsabile de înregistrarea navelor.
     65. La introducerea în registrul navelor a datelor menţionate la litera d) din punctul 50 al prezentelor Reguli se utilizează următoarele tipuri de nave:
    petroliere destinate transportării ţiţeiului şi produselor petroliere;
    petroliere destinate transportării petrolului / chimicalelor;
    nave - tanc pentru transportarea produselor alimentare;
    alte petroliere (comerciale);
    nave de transportare a gazelor lichefiate;
    vrachiere - nave de transportare a minereurilor şi altor mărfuri în vrac;
    petroliere - vrachiere - nave pentru transportarea mărfurilor în vrac şi a petrolului;
    nave pentru transportarea mărfurilor de uz general;
    portcontainere;
    nave de tip universal;
    nave specializate (pentru transportarea cherestelei, transportarea animalelor, spărgătoare de gheaţă etc.);
    nave pentru transportarea autoturismelor şi locomotivelor de tip RO-RO;
    bacuri, nave de pasageri, nave de mărfuri - pasageri;
    nave de mare viteză pentru transportarea pasagerilor;
    ecranoplanuri;
    nave de agrement şi iahturi;
    nave pentru cercetări ştiinţifice;
    nave de instruire şi transport;
    nave auxiliare de serviciu (remorchere, şalupe etc.);
    nave ale flotei tehnice (drage, debarcadere etc.).
    66. În scopul sistematizării şi evidenţei navelor înregistrate în forma electronică de ţinere a registrului navelor, registratorul este în drept să aplice codificarea respectivă, conform tipului navelor specificate la punctul 65 al prezentelor Reguli.
V. ÎNREGISTRAREA RESTRICŢIILOR
(GREVĂRILOR)

    67. Înregistrarea restricţiilor (grevărilor) asupra drepturilor de proprietate şi altor drepturi reale prin drepturile persoanelor terţe poate fi efectuată din iniţiativa deţinătorului de drept sau a persoanelor ce obţin aceste drepturi. În cazul în care restricţiile (grevările) se înregistrează de către persoana ce nu dispune de asemenea drepturi, înregistrarea acestora se face în corespundere cu procedura de înregistrare a restricţiilor (grevărilor), expusă în cele ce urmează, cu informarea obligatorie a deţinătorului de drept (deţinătorilor de drept) despre înregistrarea restricţiei (grevării).
    68. Înregistrarea restricţiilor (grevărilor) ce ţin de dreptul, gajul navei este posibilă numai în cazul înscrierii în registrul navelor a drepturilor anteriore asupra acestei nave.
    69. În cererea pentru înregistrarea gajului navei se indică:
    datele de identificare a navei;
    numele şi adresa juridică a debitorului gajist sau datele privind stabilirea gajului la prezentator;
    mărimea maximă a creanţei, asigurată de gaj (la gajarea a două sau mai multe nave - mărimea în care creanţa se asigură de fiecare navă în parte, în baza acordului părţilor despre aceasta);
    data expirării gajului.
     70. La cererea de înregistrare a gajului navei se anexează contractul legalizat notarial despre gajarea navei cu documentele menţionate în acest contract în limba de stat şi/sau în limba engleză. Se admite primirea documentelor în limba rusă, cu traducerea lor legalizată notarial în limba de stat şi/sau în limba engleză.
    71. În înscrierile despre restricţia (grevarea) drepturilor se indică conţinutul restricţiei (grevării), perioada de valabilitate, persoanele în favoarea cărora se grevează drepturile, suma creditului eliberat pentru gaj, denumirea documentului în baza căruia sînt stabilite restricţiile (grevările) de drept, termenul de valabilitate a documentului.
    72. Fiecare înscriere privind drepturile sau restricţia (grevarea) acestora se identifică prin numărul de înregistrare. Acest număr se atribuie la primirea documentelor pentru înregistrare şi corespunde numărului de ordine al navei şi numărului de ordine al înscrierii în jurnalul de evidenţă a documentelor de înregistrare.
VI. PROCEDURA DE RADIERE A NAVEI DIN
REGISTRUL NAVELOR

    73. Radierea navei din registrul navelor se efectuează în cazul în care:
    a) a fost depusă o cerere de către proprietarul navei şi nu există temeiuri legale pentru respingere;
    b) a fost depusă o cerere de către persoana care dispune de drepturi legale de posesie şi folosire a navei şi nu există temeiuri legale pentru refuz;
    c) nava a pierdut dreptul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova;
    d) proprietarul, armatorul, operatorul sau echipajul navei încalcă sancţiunile internaţionale obligatorii pentru Republica Moldova şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    [Pct.73 lit.d) în redacţia HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
    e) nava a suferit naufragiu sau a dispărut fără veste;
    f) nava este considerată inutilizabilă pentru exploatare ulterioară şi nu poate fi supusă reparaţiei, fiind stabilită distrugerea constructivă a navei;
    g) a expirat termenul de valabilitate a contractului bareboat-charter;
    h) armatorul timp de 3 luni nu a achitat taxa pentru confirmarea anuală a înregistrării (în acest caz, în baza ordinului intern, deţinătorul registrului radiază nava din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova, după prevenirea prealabilă a armatorului, iar certificatul de radiere se eliberează doar după achitarea de către armator a taxelor de radiere a navei şi taxelor pentru confirmarea anuală a înregistrării navei pentru perioada ce durează din momentul radierii navei pînă la ridicarea de către armator a certificatului de radiere a navei din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova);
    i) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va solicita argumentat radierea navei din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova.
    [Pct.73 lit.i) introdus prin HG968 din 21.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1043]
    74. Republica Moldova nu recunoaşte înscrierea navei, care navighează sub pavilionul Republicii Moldova în registrul navelor al altui stat, dacă această navă nu a fost radiată, în modul stabilit, din registrul navelor, sau nu a fost efectuată înscrierea în registrul navelor despre suspendarea temporară a înregistrării navei.
    75. Radierea navei din registrul navelor se efectuează prin bararea tuturor înscrierilor şi rectificărilor în registrul navelor, cu indicarea datei radierii şi introducerea în registrul navelor a numărului certificatului de radiere a navei.
    76. Temei pentru radierea navei din registrul navelor este cererea scrisă adresată deţinătorului registrului navelor, în modul stabilit, de către proprietarul navei sau persoana care dispune în mod legal de dreptul de luare a unei asemenea decizii.
    77. Cererea adresată deţinătorului registrului navelor, în modul stabilit, se întocmeşte în formă liberă, cu indicarea cauzelor care au condiţionat necesitarea radierii navei din registrul navelor.
    78. Nava poate fi radiată forţat din Registrul de Stat al Navelor, fără primirea cererii respective de la armator, în cazul expirării valabilităţii documentelor de bord de înregistrare, menţionate la punctul 44 al prezentelor Reguli.
    79. Pentru radierea navei din registrul navelor, la cerere se anexează următoarele documente în original:
    a) certificatul de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova;
    b) certificatul de proprietate asupra navei;
    c) certificatul echipajului minim care asigura siguranţa navigaţiei navei;
    d) chitanţa privind achitarea serviciilor referitoare la radierea navei din registrul navelor.
    80. Îndeplinirea procedurii de radiere a navei din registrul navelor se confirmă prin eliberarea către solicitant a certificatului de radiere, conform anexei nr.8 la prezentele Reguli.
    81. Procedura de radiere a navei din registrul navelor este similară procedurii de schimbare a pavilionului, expusă la punctul 35 al prezentelor Reguli.
VII. PIERDEREA TEMPORARĂ A DREPTULUI DE
NAVIGAŢIE SUB PAVILIONUL REPUBLICII MOLDOVA

    82. Pierderea temporară a dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova are loc în cazul transmiterii legale a navei în folosinţă şi posesie temporară persoanei fizice sau juridice, cu schimbarea temporară a portului (locului) de înregistrare a navei şi schimbarea pavilionului Republicii Moldova cu pavilionul altui stat, cu condiţia că:
    legislaţia altui stat nu interzice schimbarea pavilionului;
    proprietarul navei acceptă schimbarea temporară a pavilionului;
    creditorul gajurilor înregistrate sau altor grevări acceptă schimbarea temporară a pavilionului.
    83. Pierderea temporară a dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova are loc în baza cererii scrise, depuse de către proprietarul, armatorul navei sau  persoana care dispune în mod legal de dreptul de posesie şi folosire a navei, întocmită în formă liberă, cu indicarea motivelor care au condiţionat necesitatea radierii temporare a navei din registrul navelor, cu anexarea următoarelor documente:
     a) originalul certificatului de navigaţie sub pavilionul de stat al Republicii Moldova;
     b) copia contractului bareboat-charter sau de leasing;
     c) acordul în scris al creditorului vizînd radierea temporară a navei din registrul navelor;
     d) acordul în scris al organului competent la locul noii înregistrări a navei pentru înregistrarea temporară a navei în registrul navelor statului noii înregistrări;
     e) chitanţa privind achitarea serviciilor referitoare la radierea navei din registrul navelor.
    84. La îndeplinirea procedurii de înregistrare a pierderii temporare a dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova registratorul trebuie să facă înscrierea corespunzătoare în Secţiunea A a registrului navelor vizînd sistarea provizorie a înregistrării navei.
    85. Pierderea temporară a dreptului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova se confirmă prin eliberarea către solicitant a certificatului de radiere, conform anexei nr.9 la prezentele Reguli.
VIII. RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPECTAREA
PROCEDURII DE ÎNREGISTRARE

    86. Nava care este înscrisă în registrul navelor primeşte naţionalitatea Republicii Moldova, aflîndu-se sub jurisdicţia Republicii Moldova şi este obligată să navigheze sub pavilionul Republicii Moldova.
    87. Arborarea la bordul navei a pavilionului Republicii Moldova fără un astfel de drept atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia Republicii Moldova.
   88. Persoana care a înscris nava în registrul navelor cu încălcarea procedurii stabilite (prin înşelăciune, prezentarea documentelor false sau încălcarea prevederilor punctului 92 al prezentelor Reguli) poartă răspundere în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
    89. Registratorul nu poartă răspundere materială pentru eventualele prejudicii ale proprietarilor navelor sau armatorilor ca urmare a înregistrării navei sau a drepturilor asupra acesteia.
    90. Reprezentantul armatorului poartă răspundere pentru prezentare registratorului a datelor incomplete, eronate şi neverificate referitor la navă, precum şi referitor la armator (navlositor), în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
   91. Proprietarul navei sau armatorul (navlositorul navei conform “bareboat-charter”) sînt obligaţi, în decurs de două săptămîni din ziua înştiinţării despre aceste schimbări, să comunice registratorului informaţii privind schimbarea datelor despre navă, introduse anterior în registrul navelor. Nerespectarea prevederilor prezentului punct atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia Republicii Moldova.
IX. EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR
    92. În corespundere cu Instrucţiunea privind modalitatea de primire, evidenţă şi păstrare a documentelor referitoare la înregistrarea navelor, registratorul ţine evidenţa tuturor documentelor primite de la solicitant şi asigură păstrarea acestora; asigură evidenţa şi păstrarea copiilor certificatelor de înregistrare; înregistrează şi păstrează documentele aferente navelor, referitoare la rectificările (modificările) în registrul navelor.
    93. Registratorul respectă termenele de păstrare a documentelor ce ţin de înregistrarea navelor, precum şi de anulare şi distrugere a acestora, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
    94. În Instrucţiunea nominalizată trebuie să fie stabilite termenele de păstrare a documentelor, menţionate la punctul 20 al prezentelor Reguli.
    95. După îndeplinirea procedurii de înscriere a navelor în registrul navelor, registratorul trebuie să informeze proprietarul navei, armatorul sau operatorul despre cerinţele stabilite vizînd păstrarea jurnalelor de bord şi a documentaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9