LPA160/2007
ID intern unic:  324901
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  12.07.2007
energiei regenerabile
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 550
    Abrogată din 25.03.18 prin LP10 din 26.02.16, MO69-77/25.03.16 art.117
    Abrogată prin LP10 din 26.02.16, MO69-77/25.03.16 art.117; în vigoare 25.03.17

    MODIFICAT
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
   Obiectul prezentei legi îl constituie cadrul juridic de funcţionare a sectorului energiei regenerabile, raporturile sociale şi economice care se constituie în procesul valorificării surselor regenerabile de energie, modalităţile de organizare a producerii şi comercializării energiei şi combustibilului regenerabile.
    Articolul 2. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează activităţile în domeniul surselor regenerabile de energie, şi anume:
    a) stabileşte principiile şi obiectivele politicii de stat în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie;
    b) indică modalităţile de integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional;
    c) prevede corelarea activităţilor de producere, evidenţă, transport, distribuţie şi consum al energiei şi combustibilului din surse regenerabile;
    d) identifică resursele financiare şi mecanismul economico-financiar de susţinere a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    e) stipulează modalităţile de asigurare informaţională a activităţii în domeniul surselor regenerabile de energie;
    f) stabileşte măsurile economice şi organizatorice orientate spre stimularea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile;
    g) indică direcţiile principale de colaborare în domeniul vizat.
    Articolul 3. Semnificaţia unor noţiuni
    Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestei legi au următoarea semnificaţie:
    surse regenerabile de energie - surse de energie din categoria celor nefosile, cum ar fi energia solară, cea eoliană, geotermală, hidroenergia, biomasa, energia valurilor,biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit), gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate;
    energie regenerabilă - energie produsă prin valorificarea surselor regenerabile de energie, inclusiv din combustibil regenerabil;
    biomasă - fracţiune biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoarele industriale conexe, inclusiv cea a materiilor vegetale şi animale, precum şi a deşeurilor industriale şi urbane;
    combustibil regenerabil - combustibil provenit din surse regenerabile de energie, în special din biomasă (biocombustibil). La fel, se consideră combustibil regenerabil amestecul dintr-un combustibil regenerabil şi un combustibil tradiţional, în proporţiile stabilite prin actele normative în vigoare;
    energie electrică produsă din surse regenerabile de energie - energie electrică produsă la centralele care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum şi o cotă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la centralele hibrid, care utilizează drept combustibil şi sursele tradiţionale de energie;
   valorificarea surselor regenerabile de energie - ansamblul activităţilor orientate spre conversia, stocarea, distribuirea şi consumul energiei şi combustibilului regenerabile, precum şi asigurarea tehnico-materială a acestor activităţi;
    reţea (electrică şi/sau termică) - mijloc tehnic de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice sau termice;
    producător de energie electrică - persoană juridică care desfăşoară activitate de producere a energiei electrice;
    operator de reţea - operatorul reţelelor electrice de transport şi operatorul reţelelor electrice de distribuţie;
    operator de sistem - persoană juridică care desfăşoară activitate de dispecerat;
    certificat de conformitate - document, eliberat în baza regulilor de certificare, care demonstrează veridic faptul că combustibilul regenerabil, identificat în mod corespunzător, este conform cu un standard sau cu un alt document normativ;
    garanţie de origine - document care indică producătorul şi sursa regenerabilă de energie din care a fost produsă energia electrică;
    indice al eficienţei energetice - mărimea absolută sau specifică a consumului sau a pierderilor de resurse energetice, stabilită prin acte normative;
    producător autorizat de combustibil regenerabil - persoană juridică care are dreptul să producă şi să comercializeze combustibilul regenerabil pe care îl produce operatorilor pieţei produselor petroliere în condiţiile stabilite de actele legislative şi alte acte normative;
    volum prestabilit de combustibil regenerabil - volum de combustibil regenerabil lichid pe care operatorul pieţei produselor petroliere este obligat să-l achiziţioneze de la producătorul autorizat de combustibil regenerabil;
    volum prestabilit de energie electrică - volum de energie electrică pe care furnizorul de energie electrică ce activează pe piaţa internă este obligat să-l achiziţioneze.
    Articolul 4. Cadrul juridic
    (1) Activităţile privind valorificarea surselor regenerabile de energie sînt reglementate de prezenta lege, alte acte normative referitoare la domeniul energeticii, precum şi de tratatele internaţionale corespunzătoare la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin alte prevederi decît cele stipulate în prezenta lege, se aplică normele internaţionale.
Capitolul II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE POLITICII DE STAT ÎN DOMENIUL
SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

    Articolul 5. Scopul şi principiile politicii de stat în
                        domeniul surselor regenerabile de energie
    (1) Scopul politicii de stat în domeniul surselor regenerabile de energie este sporirea securităţii energetice a statului şi reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului prin majorarea anuală a ratei de energie şi combustibil regenerabile care au fost produse şi utilizate.
    (2) Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se realizează în cadrul programelor de stat, de ramură şi locale, monitorizate de autoritatea publică în sarcina căreia este pusă această funcţie.
    (3) Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se bazează pe următoarele principii:
    a) transparenţa tuturor activităţilor şi implicarea pe scară largă a societăţii şi a potenţialului ştiinţifico-tehnic şi tehnologic în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    b) selectarea, prin concurs, şi promovarea celor mai eficiente programe;
   c) ajustarea bazei normative naţionale la standardele Uniunii Europene şi la cele internaţionale;
    d) garantarea comercializării energiei regenerabile, prin racordarea nediscriminatorie la reţelele electrice şi termice centralizate, şi garantarea comercializării combustibilului regenerabil, prin accesul la reţelele de transport şi distribuţie;
    e) promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile prin achiziţia obligatorie, de către furnizori, a unor cote prestabilite de energie electrică produsă din aceste surse şi prin unele măsuri administrative;
    f) controlul de stat privind eficienţa valorificării surselor regenerabile de energie;
    g) stimularea economică şi financiară a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    h) asigurarea accesului persoanelor juridice şi fizice la informaţia privind valorificarea surselor regenerabile de energie;
    i) educarea populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile de energie şi al utilizării energiei acestora;
    j) supravegherea procesului de cultivare şi utilizare a soiurilor de plante modificate genetic, destinate producerii combustibilului regenerabil în condiţiile unui ciclu tehnologic închis.
    Articolul 6. Obiectivele politicii de stat în domeniul
                       energiei regenerabile
    Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile sînt următoarele:
      a) diversificarea resurselor energetice primare locale;
    b) asigurarea, pînă în anul 2010, a producerii unui cuantum de 6% de energie din surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale şi a unui cuantum de 20% - pînă în anul 2020.
    În anul 2010 volumul amestecului de bioetanol şi benzină va constitui 6% din volumul benzinei comercializate, iar volumul amestecului de biodiesel şi motorină va constitui 5% din volumul motorinei comercializate.
    În anul 2020 volumul amestecului de bioetanol şi benzină şi volumul amestecului de biodiesel şi motorină vor constitui, fiecare, cîte 20% din volumul benzinei şi motorinei comercializate;
    c) sporirea securităţii ecologice, asigurarea ocrotirii sănătăţii populaţiei şi a protecţiei muncii în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    d) formarea unui sistem de producere, distribuţie, comercializare şi consum raţional al energiei şi combustibilului regenerabile;
    e) atragerea investiţiilor în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie;
    f) colaborarea tehnico-ştiinţifică internaţională, implementarea performanţelor ştiinţifice şi tehnice internaţionale din domeniul energiei regenerabile;
    g) asigurarea informaţională a activităţii de valorificare a surselor regenerabile de energie.
Capitolul III
SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
    Articolul 7. Originea şi autenticitatea surselor de
                       energie şi combustibil regenerabile
    (1) Autenticitatea combustibilului regenerabil se atestă prin certificatul de conformitate, eliberat de organismele de certificare acreditate în Sistemul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    (2) Garanţia de origine a energiei electrice produse din surse regenerabile este eliberată producătorului de către operatorul de reţea în baza unei cereri scrise. Operatorul de reţea eliberează garanţia de origine după efectuarea unei expertize la producător, cu scopul confirmării veridicităţii faptului că energia este produsă dintr-o sursă regenerabilă. Garanţia se eliberează în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii. Procedura de eliberare şi utilizare a garanţiei de origine, forma cererii pentru eliberarea unei garanţii de origine şi forma garanţiei de origine vor fi stipulate într-un regulament special, elaborat de Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică.
    Articolul 8. Mijloacele şi dispozitivele tehnice ce
                       funcţionează pe bază de combustibil
                       regenerabil
    (1) Mijloacele şi dispozitivele tehnice care consumă, în corespundere cu standardele şi prescripţiile tehnice, cel puţin un tip de combustibil regenerabil sau amestecuri ale acestuia cu un combustibil tradiţional fac parte din categoria celor ce funcţionează în baza combustibilului regenerabil.
    (2) Capacitatea mijloacelor şi a dispozitivelor tehnice de a funcţiona pe bază de combustibil regenerabil se atestă prin documentele eliberate de producătorul mijloacelor şi dispozitivelor respective.
    (3) Proprietarul este în drept să reutileze orice mijloc sau dispozitiv tehnic pentru a asigura funcţionarea lui în baza unui combustibil regenerabil, respectînd standardele ecologice şi cele de securitate.
    (4) Reutilarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice, în conformitate cu alin.(3), este atestată prin documente eliberate de organizaţia care a executat reutilarea şi este confirmată de autoritatea abilitată cu dreptul respectiv în domeniul energiei regenerabile.
    Articolul 9. Garantarea calităţii energiei şi a
                       combustibilului regenerabile
    Calitatea energiei şi a combustibilului regenerabile este asigurată prin respectarea conformităţii unui ansamblu de indicatori tehnici şi de calitate cu normele legate de tehnologia de producere, de distribuţie şi de consum, specificate în actele normative.
    Articolul 10. Standardizarea, certificarea şi asigurarea
                         metrologică în domeniul energiei regenerabile
    Standardizarea, certificarea şi asigurarea metrologică în domeniul energiei regenerabile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA DE STAT ÎN DOMENIUL VALORIFICĂRII
SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

    Articolul 11. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) realizează obiectivele şi stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie;
    b) stabileşte modul de organizare şi administrare a activităţii în domeniul energiei regenerabile;
    c) aprobă programe de stat privind promovarea producerii şi utilizării energiei regenerabile şi efectuează controlul asupra realizării acestora;
    d) utilizează mecanisme şi măsuri de stimulare pentru susţinerea economico-financiară a activităţii în domeniul energiei regenerabile.
    Articolul 12. Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru
                         Reglementări în Energetică
    Agenţia Naţională pentru Reglementări în Energetică, denumită în continuare ANRE:
   a) aprobă tarifele pentru fiecare tip de energie şi combustibil regenerabile, calculate de către producător în baza metodologiilor aprobate de ANRE, care prevăd recuperarea investiţiilor efectuate, eventual, în construcţia, extinderea sau modernizarea instalaţiilor, precum şi a liniilor de conexiune, de transport şi distribuţie a energiei şi a combustibilului, în termen de pînă la 15 ani, cu condiţia ca rata de rentabilitate prescrisă să nu depăşească dublul ratei corespunzătoare din sectorul energetic tradiţional. La aprobarea tarifelor se va ţine cont de preţurile la produsele similare de pe piaţa internaţională;
    b) elaborează, după caz, actele necesare reglementării raporturilor dintre participanţii la piaţa de energie regenerabilă;
   c) elaborează proiecte de contracte privind comercializarea energiei şi combustibilului regenerabile, prevăzînd accesul liber şi nediscriminatoriu al producătorilor de energie şi combustibil regenerabile la reţelele electrice şi termice centralizate, la reţelele şi instalaţiile de distribuţie a combustibilului;
    d) eliberează licenţă pentru producerea combustibilului regenerabil.
    Articolul 13. Autoritatea de stat în domeniul energiei
                          regenerabile
    Autoritatea de stat în domeniul energiei regenerabile este Agenţia pentru Eficienţa Energetică (AEE).
    Articolul 14. Asigurarea informaţională
    Asigurarea informaţională a activităţilor în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie se realizează de către instituţiile de profil prin:
    a) instruire;
    b) introducerea în instituţiile de învăţămînt a programelor didactice privind valorificarea surselor regenerabile de energie;
    c) respectarea transparenţei activităţilor, inclusiv publicitatea, propagarea performanţelor în domeniu, cu demonstrarea instalaţiilor şi a echipamentelor de înaltă eficienţă;
    d) crearea unei baze de date în scopul difuzării informaţiei privind dezvoltarea procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    e) asigurarea accesului utilizatorilor la baza de date prin reţelele informaţionale.
Capitolul V
STIMULAREA DIN PARTEA STATULUI A ACTIVITĂŢILOR
DE VALORIFICARE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

    Articolul 15. Stimularea producerii şi utilizării energiei
                          regenerabile
    Măsurile organizatorico-economice, elaborate de organele de stat, privind stimularea producerii şi utilizării energiei regenerabile sînt următoarele:
    a) determinarea priorităţilor în valorificarea surselor regenerabile de energie;
    b) garantarea funcţionării mecanismelor economice şi a măsurilor de stimulare, prevăzute de legislaţie, privind elaborarea şi implementarea tehnologiilor ecologice sau a celor cu deşeuri reduse şi nepericuloase în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;
    c) acordarea de facilităţi fiscale şi de creditare, conform legislaţiei, pentru persoanele fizice şi agenţii economici care produc sau reutilează mijloace şi dispozitive tehnice ce funcţionează în baza surselor regenerabile de energie.
    Articolul 16. Fondul pentru Eficienţa Energetică
    (1) În conformitate cu prezenta lege, se înfiinţează Fondul pentru Eficienţa Energetică, denumit în continuare Fond, care este persoană juridică independentă şi autonomă din punct de vedere financiar, dispune de conturi de decontare în instituţiile bancare şi de sigiliu cu denumirea sa.
    (2) Obiectul principal de activitate al Fondului este gestionarea resurselor financiare în vederea promovării finanţării activităţilor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern.
    (3) Fondul îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor prezentei legi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului.
    Articolul 17. Resursele financiare ale Fondului
    (1) Resursele financiare ale Fondului se formează din:
    a) alocări financiare din partea Guvernului, de cel puţin 10% din volumul Fondului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficienţă energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie;
     b) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau din străinătate, inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor internaţionale;
    c) venituri financiare constînd din dobînzile la conturile curente sau la depozitele bancare ale Fondului, precum şi din dobînzile şi comisioanele aferente contractelor de finanţare încheiate cu clienţii Fondului;
     d) credite şi alte instrumente financiare ale băncilor sau ale investitorilor, angajate exclusiv în promovarea obiectivelor Fondului.
    (2) Resursele financiare ale Fondului se păstrează într-un cont purtător de dobîndă, deschis la o bancă comercială care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate exclusiv pentru:
     a) finanţarea, cu titlu oneros, a proiectelor de investiţii pentru creşterea eficienţei utilizării energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie în Republica Moldova;
   b) oferirea de garanţii pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare şi de creditare pentru proiecte de investiţii în creşterea eficienţei utilizării energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie;
    c) acoperirea cheltuielilor proprii ale Fondului, prevăzute în bugetul aprobat de Consiliul de administrare al Fondului, inclusiv a cheltuielilor pentru plata serviciilor prestate de administratorul Fondului şi de auditorii financiari ai Fondului;
    d) plata asistenţei tehnice, dacă aceasta este considerată necesară pentru realizarea unor proiecte.
    (4) Alocarea resurselor financiare şi/sau oferirea de garanţii din partea Fondului se face numai cu condiţia că beneficiarul corespunde criteriilor de evaluare şi selecţie, aprobate de Consiliul de administrare al Fondului şi în limita fondurilor disponibile.
    Articolul 18. Consiliul de administrare al Fondului
    (1) Organul de conducere al Fondului este Consiliul de administrare, alcătuit din 9 membri, reprezentanţi ai sectorului public şi privat, după cum urmează:
    a) cîte un reprezentant din partea Ministerului Ecologiei, Ministerului Economiei şi Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, desemnaţi de către miniştrii respectivi;
    [Art.18 al.(1), lit.a) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
     b) cinci reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organismelor internaţionale donatoare, dintre care minimum 2 sînt experţi financiari cu o bună reputaţie şi pregătire profesională, desemnaţi de preşedintele Consiliului de administrare în baza propunerilor venite din partea asociaţiilor profesionale, a mediului de afaceri şi a instituţiilor financiare internaţionale.
    (2) Durata mandatului membrilor Consiliului de administrare este de 4 ani şi poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de încă 4 ani, cu respectarea procedurii prevăzute pentru numirea lor.
    (3) Membrul Consiliului de administrare desemnat de Ministerul Economiei devine preşedintele consiliului, funcţie pe care o va îndeplini timp de un an. La expirarea mandatului preşedintelui, membrii Consiliului de administrare vor alege un nou preşedinte dintre membrii Consiliului de administrare pentru o altă perioadă de un an.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (4) Membrii Consiliului de administrare al Fondului pot fi persoane fizice care nu sînt soţi sau rude de pînă la gradul trei, inclusiv  nu au cazier judiciar. Membrii Consiliului de administrare nu pot participa la luarea deciziilor privind beneficiarii cu drepturi depline în care este angajat soţul/soţia sau o rudă de pînă la gradul trei, inclusiv a acestora.
    (5) Consiliul de administrare gestionează întreaga activitate a Fondului, avînd următoarele atribuţii:
     a) adoptă reglementările interne ale Fondului, inclusiv regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
     b) aprobă structura organizatorică a Fondului şi stabileşte remuneraţiile angajaţilor;
    c) alege şi desemnează directorul executiv al Fondului, numeşte membrii comitetului de investiţii;
    d) desemnează auditori independenţi în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, primeşte şi aprobă rapoartele acestora;
     e) aprobă bugetul şi raportul anual privind activitatea Fondului, întocmite de directorul executiv;
     f) aprobă politica financiară şi de investiţii a Fondului, precum şi planul de afaceri întocmit de administratorul Fondului;
     g) aprobă criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor de investiţii privind creşterea eficienţei energetice în vederea finanţării acestora;
      h) aprobă alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.
    (6) Consiliul de administrare adoptă hotărîrile cu majoritate de voturi, în prezenţa a cel puţin 7 membri, unul dintre ei fiind preşedintele consiliului sau, după caz, un membru mandatat de preşedinte.
    (7) În vederea evaluării cererilor de finanţare ale beneficiarilor, Consiliul de administrare formează, din rîndul membrilor săi, un comitet de investiţii, compus din 3 persoane. Cel puţin 2 membri ai comitetului de investiţii vor avea, obligatoriu, calitatea de expert financiar.
    (8) Comitetul de investiţii are ca atribuţie principală verificarea documentaţiei, depuse de beneficiari la Consiliul de administrare al Fondului, în vederea obţinerii recomandării de finanţare. În cazul în care criteriile de evaluare şi selecţie sînt întrunite de beneficiari, comitetul de investiţii trimite spre aprobare propunerea de finanţare, cu documentaţia aferentă, Consiliului de administrare. Comitetul de investiţii poate face recomandări solicitanţilor, în sensul completării dosarului, sau poate respinge cererea de finanţare în situaţia în care criteriile de evaluare şi selecţie a beneficiarilor nu au fost întrunite.
     (9) Consiliul de administrare asigură accesul public la raportul anual de activitate al Fondului şi la raportul de audit financiar al Fondului.
    Articolul 19. Directorul executiv al Fondului
    (1) Fondul este reprezentat de către directorul executiv, numit de Consiliul de administrare pe bază de concurs. Directorul executiv al Fondului trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu experienţă de lucru managerial de cel puţin 5 ani.
    (2) Directorul executiv conduce activitatea curentă a Fondului şi are drept atribuţii:
    a) pregătirea proiectelor de documente aprobate de Consiliul de administrare;
    b) semnarea documentelor de finanţare ale beneficiarilor Fondului;
    c) angajarea şi eliberarea personalului Fondului;
    d) încheierea oricăror acte juridice cerute de scopul pentru care a fost creat Fondul;
    e) gestionarea patrimoniului acestuia;
    f) exercitarea altor atribuţii care îi revin în conformitate cu reglementările interne ale Fondului.
    Articolul 20. Administratorul Fondului
    (1) Administratorul Fondului este o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau din străinătate, selectată potrivit procedurilor Băncii Mondiale. Drepturile şi obligaţiile administratorului Fondului sînt specificate în contractul de management, pe care acesta îl încheie cu Fondul şi care intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de administrare cu majoritate de voturi. Remunerarea administratorului se face în funcţie de îndeplinirea criteriilor menţionate în contractul de management.
     (2) Administratorul Fondului efectuează expertiza tehnică şi financiară a proiectelor de investiţii pentru care se solicită finanţare sau garanţii din partea Fondului, precum şi expertiza solvabilităţii clienţilor, elaborează planurile de investiţii ale Fondului, identifică şi atrage cofinanţatori pentru proiecte, întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază termenele contractului de finanţare, monitorizează realizarea contractelor de finanţare în conformitate cu prevederile contractuale şi legale, urmăreşte derularea finanţărilor neperformante şi ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor, întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate a Fondului, pe care le prezintă Consiliului de administrare.
Capitolul VI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL
 VALORIFICĂRII SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

    Articolul 21. Autorizarea activităţilor din domeniul
                         energiei regenerabile
    Producerea energiei electrice şi a combustibilului provenite din surse regenerabile de energie se supune licenţierii conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 22. Exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor
                         tehnice în domeniul energiei regenerabile
    Cerinţele de exploatare a mijloacelor şi dispozitivelor tehnice în domeniul energiei regenerabile sînt următoarele:
    a) respectarea standardelor şi a altor acte normative;
    b) respectarea cerinţelor tehnologice pentru producere şi a normelor privind stocarea, transportarea şi consumul energiei şi a combustibilului regenerabile;
    c) supravegherea de stat a exploatării şi funcţionării mijloacelor şi dispozitivelor tehnice;
    d) asigurarea corespunderii indicilor tehnico-economici ai mijloacelor şi dispozitivelor tehnice cu cerinţele din actele normative naţionale şi internaţionale.
    Articolul 23. Condiţiile de comercializare a energiei şi
                         combustibilului provenite din surse regenerabile
    Comercializarea energiei şi a combustibilului provenite din surse regenerabile se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) comercializarea în baza contractului de livrare sau de vînzare-cumpărare;
    b) comercializarea energiei electrice în baza garanţiei de origine;
    c) comercializarea combustibilului regenerabil în stare lichidă în baza certificatului de conformitate;
    d) livrarea energiei şi combustibilului regenerabile pe bază contractuală, la tarifele stabilite de ANRE;
    e) prezentarea anuală la ANRE, AEE şi la reţelele centralizate a informaţiei privind cantitatea de energie planificată pentru livrare;
    f) agentul economic producător de energie regenerabilă sau combustibil regenerabil este obligat să restituie cheltuielile suportate de furnizor, distribuitor sau operator în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale;
    g) importatorii produselor petroliere şi furnizorii interni de energie sînt obligaţi să achite pierderile suportate de producătorii de energie şi combustibil regenerabile în cazul în care nu au achiziţionat de la aceştia volumele preconizate de combustibil şi energie regenerabile, iar producătorii au respectat condiţiile indicate în contractele de vînzare-cumpărare;
    h) comercializarea energiei electrice prin reţelele de distribuţie şi/sau de transport se efectuează în cazul în care puterea generată a instalaţiei producătorului este de cel puţin 10 kw.
    Articolul 24. Tarifele la energia regenerabilă
    (1) Tarifele pentru energia regenerabilă se stabilesc şi se aprobă anual, în funcţie de tipul şi capacitatea de producere a instalaţiilor, de volumele de producere şi livrare preconizate şi de perioada de livrare a energiei regenerabile.
    (2) La stabilirea acestor tarife, după caz, se va ţine cont de preţurile de pe piaţa internaţională.
    Articolul 25. Obligaţiile şi drepturile agenţilor economici
                         producători de energie din surse regenerabile
   (1) Agenţii economici producători de energie electrică şi termică din surse regenerabile, cu utilizarea şi a resurselor energetice tradiţionale, sînt obligaţi să asigure o evidenţă separată a volumelor de energie produsă.
   (2) Producătorii de energie şi combustibil regenerabile asigură o bună calitate a energiei şi combustibilului conform normelor în vigoare şi clauzelor contractelor corespunzătoare.
    (3) Energia electrică importată produsă din surse regenerabile se include în cuantumul de energie produsă din surse locale numai în cazul în care ţara exportatoare are o prevedere similară.
    (4) Operatorii de pe piaţa produselor petroliere care comercializează benzină şi motorină pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să asigure corespunderea conţinutului amestecurilor de combustibili livraţi cu normele stabilite prin actele normative.
    (5) Importatorii de produse petroliere şi furnizorii interni de energie electrică vor achiziţiona de la producătorii autorizaţi volumele stabilite de energie şi combustibil din surse regenerabile în conformitate cu cota-parte stabilită de ANRE, în funcţie de cotele deţinute de aceştia pe piaţa de energie electrică şi produse petroliere.
    (6) Alte drepturi şi obligaţii ale agenţilor economici producători de energie şi combustibil regenerabile sînt stipulate în contractele de livrare sau cele de vînzare-cumpărare a energiei şi combustibilului regenerabile.
    Articolul 26. Relaţiile dintre agenţii economici producători
                         de energie şi combustibil regenerabile şi alţi
                         agenţi economici şi operatorii de reţea din
                         domeniul energetic
    (1) Relaţiile dintre agenţii economici producători de energie şi combustibil regenerabile şi alţi agenţi economici şi operatorii de reţea din domeniul energetic se stabilesc în conformitate cu actele legislative şi alte acte normative în vigoare, cu regulamentele elaborate de ANRE, care prevăd obligaţia operatorului de reţea de a oferi gratis condiţii tehnice de racordare.
    (2) La procurarea energiei şi combustibilului regenerabile, în cazul existenţei unor oferte similare din alte ţări, se acordă prioritate producătorului autohton.
    (3) Agenţii economici şi operatorii de reţea din domeniul energetic conectează la reţeaua centralizată sau integrează în sistem agenţii economici producători de energie regenerabilă în bază de contract şi fără a periclita fiabilitatea şi securitatea reţelelor sau sistemelor.
    Articolul 27. Cerinţele de protecţie şi securitate ecologică
                         la valorificarea surselor regenerabile de energie
    Protecţia şi securitatea ecologică la valorificarea surselor regenerabile de energie sînt asigurate prin respectarea următoarelor cerinţe:
    a) monitorizarea ecologică permanentă a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
   b) respectarea strictă a normelor privind producerea, conectarea la reţele, transportarea, distribuţia şi utilizarea energiei şi combustibilului, lichidarea operativă a abaterilor depistate de la norme şi a consecinţelor acestora;
   c) crearea condiţiilor de dezvoltare a tehnologiilor, sporirea siguranţei în exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice, a mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;
   d) asigurarea condiţiilor de supraveghere continuă a sistemelor de protecţie, utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie, precum şi a sistemelor de comunicaţii şi informaţii ce fac parte din reţelele naţionale.
Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
ENERGIEI REGENERABILE
    Articolul 28. Colaborarea internaţională
    (1) Colaborarea internaţională a Republicii Moldova şi a agenţilor ei economici din domeniul energetic se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională şi cu normele dreptului internaţional.
    (2) Programele de valorificare a surselor regenerabile de energie se realizează în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu.
    (3) Direcţiile principale ale colaborării internaţionale în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie sînt următoarele:
    a) ajustarea cadrului legislativ naţional la prevederile actelor normative internaţionale;
    b) participarea la proiectele internaţionale;
    c) schimbul reciproc de informaţii şi tehnologii cu organizaţiile similare din alte ţări şi cu organismele internaţionale;
    d) participarea la seminarele, simpozioanele şi conferinţele internaţionale în domeniu;
     e) pregătirea şi perfecţionarea lucrătorilor în domeniu în baza acordurilor de colaborare;
     f) corelarea indicilor de eficienţă energetică stabiliţi de standardele naţionale cu cei stabiliţi de standardele europene;
    g) recunoaşterea mutuală a rezultatelor certificării mijloacelor şi dispozitivelor tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie în ceea ce priveşte indicii de eficienţă energetică.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 29
    Guvernul:
    a) în termen de 3 luni:
    - va elabora şi prezenta Parlamentului proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei;
    - va reorganiza Agenţia pentru Conservarea Energiei în Agenţia pentru Eficienţa Energetică (AEE);
    b) în termen de 6 luni:
    - va elabora şi prezenta Parlamentului proiecte de acte legislative pentru a pune în concordanţă legislaţia în vigoare cu prevederile prezentei legi;
    - va ajusta propriile acte normative la prevederile prezentei legi;
    c) în termen de un an, va elabora şi aproba actele normative necesare pentru reglementarea integrală a activităţilor (reglementări tehnice) de valorificare a surselor regenerabile de energie în concordanţă cu directivele Uniunii Europene;
    d) începînd cu anul 2008, va înainta propuneri pentru proiectul de lege a bugetului de stat privind stimularea şi susţinerea valorificării surselor regenerabile de energie.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.160-XVI. Chişinău, 12 iulie 2007.