LPC196/2007
ID intern unic:  324922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 196
din  26.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii Fondului republican
 şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei
nr. 827-XIV din 18 februarie 2000
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 564
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic. - Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
   “b) transferurile lunare ce urmează a fi efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vînzările aferente acestor servicii;”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
   “(2) Agenţii economici care achită plăţile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi instituţia ce încasează plăţile suplimentare menţionate la alin.(1) lit.c) sînt obligaţi să transfere lunar, pînă în data de 10 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, sumele acumulate la bugetul de stat. Ministerul Finanţelor va transfera imediat sumele la contul Fondului republican.”
    la alineatul (3), textul “conturile fondurilor locale respective” se substituie prin textul “bugetul de stat. Ministerul Finanţelor va transfera imediat sumele încasate la conturile fondurilor locale respective.”
    articolul se completează cu trei alineate noi, (4), (5) şi (6), avînd următorul cuprins:
    “(4) Persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, precum şi casele de schimb valutar sînt obligate să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial, lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind plăţile către fondul corespunzător, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (5) Plăţile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi d) se administrează de organele fiscale de stat într-un mod similar celui stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor, conform legislaţiei fiscale.
    (6) Pentru diminuarea şi/sau neefectuarea în termen a plăţilor, organele fiscale vor aplica măsurile prevăzute în titlul V al Codului fiscal.”

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Maria  POSTOICO

    Nr.196-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.