LPC203/2007
ID intern unic:  324931
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  26.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.100-XV
din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 570
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (7), după cuvîntul “Înregistrarea” se introduc cuvintele “şi transcrierea”.
    2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Certificatele de stare civilă eliberate de organele de stare civilă ale Republicii Moldova sînt recunoscute pe teritoriul altor state după respectarea procedurii de supralegalizare a actelor oficiale, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.”
    3. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul “dacă sînt legalizate în modul stabilit şi” se înlocuieşte cu textul “după supralegalizarea lor,”;
    la alineatul (2), textul “Oficiul stare civilă al municipiului Chişinău” se înlocuieşte cu textul “oficiile stare civilă”.
    4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 14. Sistemul organelor de stare civilă
    (1) Sistemul organelor de stare civilă se compune din Serviciul Stare Civilă şi oficiile lui teritoriale. Serviciul Stare Civilă este subordonat Ministerului Dezvoltării Informaţionale.
    (2) Serviciul Stare Civilă este o instituţie publică cu statut de persoană juridică, dispune de balanţă autonomă şi conturi trezoreriale. Activitatea serviciului este finanţată de la bugetul de stat şi din mijloacele speciale obţinute în urma prestării serviciilor contra plată.
    (3) Serviciul Stare Civilă şi oficiile lui teritoriale dispun de sigiliu pe care este imprimată Stema de Stat şi denumirea oficială a acestora.
    (4) Activitatea Serviciului Stare Civilă este reglementată prin regulament aprobat de Guvern. Regulamentul-tip al oficiului stare civilă este aprobat de Serviciul Stare Civilă.
    (5) În oraşele unde lipsesc oficiile stare civilă, în comune şi în sate, actele de stare civilă se înregistrează în cadrul primăriilor, în limita competenţei acestora.
    (6) Ministerul Dezvoltării Informaţionale are dreptul să creeze un oficiu stare civilă pentru două sau cîteva oraşe ori cîteva oficii pe teritoriul unui municipiu sau oraş.”
    5. La articolul 15 alineatul (4), după cuvintele “Ministerul Afacerilor Externe” se introduc cuvintele “şi Integrării Europene”.
    6. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă sînt în drept, în corespundere cu competenţele legale, să presteze şi servicii de ordin juridic şi tehnic ce nu sînt prevăzute de prezenta lege, precum şi servicii de urgenţă. Nomenclatorul acestor servicii, mărimea taxelor la servicii se stabilesc de Guvern, în corespundere cu legislaţia în vigoare. Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale se stabilesc în corespundere cu Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.”
    7. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 42. Locul înregistrării divorţului
    (1) Înregistrarea divorţului în temeiurile prevăzute la art.41 lit.a) şi b) are loc la oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi ori la oficiul stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria.
    (2) Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei are loc la oficiul stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective, atît la cererea foştilor soţi, a unuia dintre ei, cît şi în lipsa acestei cereri.”
    8. La articolul 45, alineatul (1) se exclude.
    9. La articolul 58, litera c) se exclude.
    10. Articolul 65:
    la alineatul (1), textul “Oficiul stare civilă al municipiului Chişinău” se înlocuieşte cu textul “oficiul stare civilă de la domiciliul acestor cetăţeni sau, după caz, la misiunea  diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova”;
    la alineatul (2), cuvîntul “sau” se exclude, iar după textul “extrasului de pe actul de stare civilă” se introduce textul “sau certificatului de stare civilă”;
    alineatul (3) se exclude.
    11. La articolul 86, sintagma “Departamentul Analize Statistice şi Sociologice” se înlocuieşte cu sintagma “Biroul Naţional de Statistică”.
    12. În textul legii, sintagma “Direcţia principală stare civilă” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Stare Civilă”.
    Art.II. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

   VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                Maria POSTOICO

    Nr.203-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.