HGC898/2007
ID intern unic:  324979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 898
din  08.08.2007
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate,
contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 940
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 (se anexează).   
     
   
    PRIM-MINISTRU                                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                        Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                 Mihail Pop

    Nr. 898. Chişinău, 8 august 2007.

   Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 898 din 8 august 2007 

Modificările ce se operează în Nomenclatorul lucrărilor executate
şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 175) se modifică după cum urmează:
    la compartimentul Serviciul Sanitar Veterinar de Stat capitolul I:
    la poziţia 16, cifra “180” se substituie prin cifra “120”;
    la poziţia 17, cifrele “270, 90, 24, 36 şi 54” se substituie, respectiv, prin cifrele “250, 72, 12, 24 şi 36”;
    la poziţia 30 rubrica 3, cifrele “75” şi “9” se substituie, respectiv, prin cifrele “50” şi “5”;
    la poziţia 40, cifra “18” se substituie prin cifra “9”;
    la poziţia 42, cifra “36” se substituie prin cifra “18”;
    la poziţia 43, cifra “36” se substituie prin cifra “18”;
    la poziţia 44, cifra “72” se substituie prin cifra “36”;
    la poziţia 47, cifra “36” se substituie prin cifra “18”;
    la poziţia 50, cifrele “6, 2, 18 şi 36” se substituie, respectiv, prin cifrele “3, 1, 9 şi 10”;
    la poziţia 51, cifra “54” se substituie prin cifra “36”;
    poziţia 54 va avea următorul cuprins:
    “54. Examinarea clinică a unui lot de animale
           mici, păsări de diferite specii, peşti,
           animale de laborator, cu termometria
           selectivă a 3-5 animale:
           pînă la 10 animale                                      25
          pentru fiecare următoarele 10 capete         10";
    la poziţia 56, cifra “9” se substituie prin cifra “6”;
    la poziţia 57, cuvintele “pentru fiecare următoarea sursă” se exclud;
    nota va avea următorul cuprins:
    “Notă: Serviciile de la capitolul I compartimentul A, precum şi serviciile veterinare ce nu fac obiectul controlului şi supravegherii sanitare veterinare de stat neincluse în prezentul Nomenclator pot fi prestate la preţuri libere de către persoanele fizice şi juridice care dispun de dreptul de a presta aceste servicii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”;
    capitolul II:
    la poziţiile 7, 9, 10, 34, 35, 36, 37, 39, 45, 105, 106, 107 şi 114 rubrica 3, cifrele “30, 30, 30, 20, 38, 6, 15, 18, 70, 15, 15, 15 şi 10” se substituie, respectiv, prin cifra “0”;
    la poziţia 75, cifrele “8, 12 şi 8” se substituie, respectiv, prin cifrele “6, 6 şi 5”;
    poziţia 85 va avea următorul cuprins:
    “85    Antrax (piele):
          bovină                 6
          ovină                  2,50";
    la poziţia 96, cifra “36” se substituie prin cifra “16”;
    la poziţia 98, cifrele “15, 20 şi 30” se substituie, respectiv, prin cifrele “10, 15 şi 20”;
    capitolul III:
    la poziţia 1, cifra “25” se substituie prin cifra “15”;
    la poziţia 2, cifra “15” se substituie prin cifra “10”;
    poziţiile 8 şi 10 vor avea următorul cuprins:
 
„8.
Examenul clinic veterinar:

al taurinelor, cabalinelor, porcinelor

caprinelor, ovinelor, cîinilor şi pisicilor

pentru fiecare următorul animal

 
 

la comercializarea păsărilor:

pînă la 1000 capete

      pînâ la 5000 capete
      pînă la 10000 capete
      peste 10000 capete
      în condiţiile pieţei
 

un animal

un animal

un animal

 
 
 
 
un lot
un lot
un lot
un lot
un cap
 
18
12
9
 
 
 
 
36
54
90
120
1
10.
Expertiza sanitară veterinară a unui lot de lapte

sau de produse lactafe:

       pînă la 6 kg
      de la 6 kg pînă la 10 kg

       peste 10 kg

 
 
un lot
un lot
un lot
 
 
3
4
5"