LPC163/2007
ID intern unic:  325090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  13.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 593     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38–39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (3) şi (6) se exclud.
    2.
Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Noţiuni generale
    (1) Societate pe acţiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
    (2) Societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care corespunde unuia din următoarele criterii:
    a) are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;
    b) valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;
    c) este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;
    d) este o societate pe acţiuni alta decît cele enumerate la lit.a)–c) şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este calificată ca entitate de interes public.”
    3. Articolul 3 alineatul (9) se completează cu propoziţia: „Orice act şi orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social şi numele conducătorului.”
    4. Articolul 4 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum şi să ofere garanţii în vederea achiziţionării valorilor mobiliare proprii.”
    5. La articolul 5 alineatul (4), cuvintele „al comerţului” se înlocuiesc cu cuvintele „al întreprinderilor şi organizaţiilor”.
    6. Articolul 6:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale pentru corespondenţă.”
    la alineatul (3), cuvintele „adresei sale” se înlocuiesc cu cuvintele „sediului său”.
    7. Articolul 7:
    la alineatul (1), literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „b) consiliul societăţii;”
    „d) comisia de cenzori.”
    la alineatul (4), cuvintele „procesului de restructurare a întreprinderilor insolvabile şi al” se exclud.
    8. Articolul 9 devine articolul 10, iar articolul 10 – articolul 9.
    9. Articolul 10:
    titlul articolului va fi: „Întreprinderea cu participaţiune majoritară (dominantă) şi întreprinderea în posesiune majoritară (dependentă)”;
    la alineatul (1), cuvintele „avea întreprinderi afiliate şi” se înlocuiesc cu cuvintele „exercita controlul asupra altor întreprinderi şi avea”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „întreprindere afiliată” se înlocuiesc cu cuvîntul „dependentă”, cuvintele „(cea de bază)” se înlocuiesc cu cuvintele „(cea dominantă)”, iar după cuvîntul „influenţeze” se introduc cuvintele „în mod direct sau indirect”;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Se prezumă că o întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de întreprinderea cu participaţiune majoritară în ea.”
    alineatele (4)–(7) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Societatea dominantă este în drept sa dea societăţii dependente dispoziţii obligatorii numai în baza prevederilor respective ale statutelor fiecăreia dintre societăţi.
    (5) Societatea dominantă, avînd dreptul să dea întreprinderii dependente dispoziţii obligatorii, răspunde subsidiar cu întreprinderea dependentă pentru obligaţiile acesteia, rezultate din executarea dispoziţiilor societăţii dominante.
    (6) În caz de insolvabilitate a întreprinderii dependente ca urmare a îndeplinirii dispoziţiilor obligatorii ale societăţii dominante, aceasta din urmă răspunde subsidiar pentru obligaţiile şi datoriile ei.
    (7) Acţionarii întreprinderii dependente sînt în drept să ceară de la societatea dominantă repararea prejudiciilor cauzate întreprinderii dependente prin îndeplinirea dispoziţiilor obligatorii ale societăţii dominante.”
    alineatul (8) se exclude;
    la alineatul (9), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei nu a demonstrat că o altă societate are posibilitate să influenţeze considerabil asupra luării hotărîrilor de către prima societate.”
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Societăţile dependente nu sînt în drept să deţină acţiuni şi alte valori mobiliare ale societăţii dominante.”
    10. La articolul 11 alineatul (2) litera b), cuvintele „în contul analitic” se înlocuiesc cu cuvintele „în contul personal”.
    11. Articolul 12:
    la alineatul (2), cuvintele „autorizate spre plasare şi cele” se exclud;
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „autorizate spre plasare şi acţiunile” se exclud;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) În cazul plasării acţiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, adunarea generală a acţionarilor este în drept să fixeze valoarea acţiunii în decizia de emitere a acestora. Valoarea fixată a acţiunii nu se indică în documentele de constituire ale societăţii şi se foloseşte la determinarea mărimii capitalului social.”
    12. La articolul 13, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Valoarea acţiunilor de tezaur ale societăţii nu poate depăşi 10% din capitalul social al societăţii.
    (7) În caz de încălcare a cerinţei alin. (6), societatea va înstrăina acţiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinţei menţionate.Acţiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul său social.”
    13. Articolul 14:
    la alineatul (4), după cuvintele „primirii dividendelor” se introduce cuvîntul „anunţate”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Acţiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acţiunile preferenţiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.”
    14. Articolul 15:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Clasa de acţiuni constituie totalitatea acţiunilor de acelaşi tip ale unui emitent, care asigură proprietarilor lor drepturi egale şi care au aceleaşi caracteristici distinctive. Toate acţiunile unei clase, indiferent de emisiune, au unul şi acelaşi număr al înregistrării de stat.”
    la alineatul (6) litera b), cuvintele „cu transformarea societăţii deschise în societate închisă,” se exclud;
    după alineatul (7) se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) În cazurile în care acţiunile preferenţiale obţin drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, votarea se efectuează în modul următor:
    a) acţiunile preferenţiale se convertesc convenţional în acţiuni ordinare în proporţia care se stabileşte, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acţiunilor preferenţiale la valoarea nominală (fixată) a acţiunilor ordinare;
    b) proprietarul acţiunilor preferenţiale votează cu numărul de acţiuni obţinute după convertirea convenţională, inclusiv cu părţile fracţionate în mărime de pînă la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenţionale a acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
    c) comisia de numărare a voturilor sumează părţile fracţionate separat pentru voturile exprimate „pentru” şi „împotrivă” şi calculează numărul de voturi depline.”
    alineatul (9) se exclude.
    15. Articolul 16:
    în tot cuprinsul articolului, termenul „obligatar” se înlocuieşte cu termenul „deţinător de obligaţiuni”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobînda aferentă în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.”
    alineatul (5) se completează cu propoziţia: „Emisiunea obligaţiunilor convertibile se decide prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, iar a altor obligaţiuni poate fi decisă şi de consiliul societăţii.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Societatea este în drept să plaseze numai obligaţiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii şi/sau a bunurilor persoanelor terţe, şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune, şi/sau cu poliţa de asigurare, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Decizia de emitere a obligaţiunilor asigurate va conţine date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejusorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligaţiunilor în cauză şi date despre obligaţiile acestuia.”
    alineatul (10) se completează cu propoziţia: „Achiziţionarea şi răscumpărarea obligaţiunilor de către societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrşitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Deţinătorul de obligaţiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligaţiunilor plasate înainte de termenul de scadenţă în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.”
    16. Articolul 17:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul „obligatarilor” se înlocuieşte cu cuvintele „deţinătorilor de obligaţiuni”;
    la litera c), cuvintele „conturile analitice” se înlocuiesc cu cuvintele „conturile personale”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Balanţa acţiunilor societăţii se va întocmi pe întreaga lor totalitate şi pe fiecare clasă, astfel încît numărul de acţiuni aflate în circulaţie şi numărul de acţiuni de tezaur să fie egale cu numărul de acţiuni plasate.”
    la alineatul (10), cuvintele „fără acordul societăţii” se exclud;
    la alineatul (13), cuvîntul „atacate” se înlocuieşte cu cuvîntul „contestate”, iar cuvintele „şi/sau în justiţie” – cu cuvintele „şi/sau atacate în justiţie”.
   17. Articolul 18:
   la alineatul (1), cuvintele „prezenta lege şi de alte acte legislative” se înlocuiesc cu cuvintele „Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitoare la activitatea de ţinere a registrului”;
    la alineatul (5), cuvîntul „obligatarilor” se înlocuieşte cu cuvintele „deţinătorilor de obligaţiuni”.
    18. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvintele „în contul analitic” se înlocuiesc cu cuvintele „în contul personal”;
    alineatul (4):
    la litera a), cuvintele „tipul şi” se exclud;
    la litera d), cuvintele „contului analitic” se înlocuiesc cu cuvintele „contului personal”;
    alineatul (5) se exclude.
    19. Articolul 20:
    la alineatul (2) propoziţia întîi, după cuvintele „deţinătorul nominal al valorilor mobiliare” se introduc cuvintele „care a achiziţionat valorile mobiliare pe piaţa primară”;
    la alineatul (4), cuvintele „conturile analitice”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „conturile personale”;
    alineatul (5) se exclude.
    20. La articolul 21 alineatul (2) litera a), cuvintele „tipul şi” se exclud.
    21. La articolul 22 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „tipul şi” se exclud;
    la literele d), e) şi l), termenul „obligatar” se înlocuieşte cu termenul „deţinător de obligaţiuni”.
    22. La articolul 24 alineatul (2), cuvintele „prin reprezentant” se înlocuiesc cu cuvintele „printr-un reprezentant unic”.
    23. Articolul 25:
    la alineatul (5), cuvîntul „cesioneze” se înlocuieşte cu cuvîntul „delege”;
    alineatul (10) se exclude;
    la alineatul (11) propoziţia întîi, după cuvintele „date de acţiunile” se introduce cuvîntul „preferenţiale”;
    la alineatul (13), cuvîntul „achiziţionarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „răscumpărarea”.   
    24. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se exclude.
    25. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Dreptul de preemţiune al acţionarilor
                             la emisiunile suplimentare
    (1) Acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot are dreptul de preemţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislaţia cu privire la valorile mobiliare, de statutul societăţii şi de decizia de emitere a acţiunilor.
    (2) Dreptul de preemţiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemţiune asupra acţiunilor plasate prin ofertă publică se extinde pe o perioadă nu mai mică de 30 de zile calendaristice de la data începerii plasamentului.”
    26. Articolul 29:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele „organului de stat care efectuează reglementarea antimonopolistă” se înlocuiesc cu cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei”, iar cuvîntul „deschise” se exclude;
    la alineatul (2), cuvîntul „deschise” se exclude.
    27. Articolul 31:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni nu este limitat.”
    la alineatul (6), propoziţiile a doua şi a treia se exclud.
    28. Articolul 32 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Modificările şi completările operate în documentele de constituire ce ţin de modificarea datelor de identificare, a denumirii şi adresei juridice a societăţii se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestor modificări, pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare. În acest scop se vor prezenta următoarele acte:
    a) cererea privind operarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare;
    b) originalul sau copia autentificată notarial a deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind modificarea documentelor de constituire ale societăţii;
    c) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    d) copia dispoziţiei de plată pentru achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    29. Articolul 33:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „tipul şi” se exclud;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Contractul de societate se întocmeşte în limba de stat, se semnează de către toţi fondatorii şi se autentifică notarial.”
    30. Articolul 34:
    la alineatul (1), cuvintele „subscrierea secretă a fondatorilor” se înlocuiesc cu cuvintele „emisie închisă”;
    la alineatul (5), cuvintele „cu proces-verbal” se înlocuiesc cu cuvintele „prin act de predare-primire”.
    31. Articolul 35 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „tipul şi” se exclud;
    la literele d) şi e), cuvintele „autorizate spre plasare şi” se exclud;
    la literele j) şi m), cuvintele „autorizate spre plasare” se exclud;
    literele k) şi q) vor avea următorul cuprins:
    „k) modul de înstrăinare a acţiunilor;”
    „q) temeiurile şi modul de reorganizare sau dizolvare a societăţii potrivit hotărîrii adunării generale a acţionarilor.”
    32. Articolul 36:
    la alineatul (5), cuvintele „cu cel puţin trei pătrimi din voturile reprezentate de acţiunile plasate” se înlocuiesc cu cuvintele „în unanimitate”.
    la alineatul (6), cuvintele „ , precum şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare” se exclud.
    33. La articolul 37, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia.”
    34. Articolul 38:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;
    b) actele de constituire ale emitentului în original sau copiile acestora autentificate de notar sau de Camera Înregistrării de Stat, inclusiv procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    c) lista subscriitorilor la acţiuni (fondatorilor), în două exemplare. Această listă va include numele (denumirea) şi datele de identificare ale subscriitorilor, numărul de acţiuni subscrise şi sumele depuse în contul achitării lor;
    d) copia contractului privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare sau documentele privind obţinerea licenţei pentru ţinerea registrului de sine stătător;
    e) confirmarea bancară a depunerii mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;
    f) în cazul existenţei aporturilor nebăneşti – actul de predare-primire către societate a aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi copia raportului organizaţiei specializate care a efectuat estimarea valorii de piaţă a acestor aporturi, care nu este persoană afiliată a societăţii;
    g) documentele ce confirmă înregistrarea, după societatea înfiinţată, a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;
    h) copia raportului financiar la ultima dată de gestiune, dacă data înregistrării de stat este precedată de perioada de gestiune;
    i) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 37 alin. (3).”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Neexecutarea dispoziţiilor alin.(1) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice fondator al ei.”
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) În cazul constatării unor inexactităţi în documentele depuse, Comisia Naţională a Pieţei Financiare notifică despre acest fapt societatea cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu indicarea modului de înlăturare a inexactităţilor constatate.”
    alineatul (7) se exclude.
    35. Articolul 39:
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului anual al societăţii, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în drept să ceară adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele hotărîri:
    a) cu privire la reducerea capitalului social;
    b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societăţii;
    c) cu privire la dizolvarea societăţii;
    d) cu privire la transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare.”
    după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor a chestiunilor prevăzute la alin.(6) se înaintează în conformitate cu prevederile art. 52 şi 59.”
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu a adoptat una din hotărîrile prevăzute la alin.(6), acţionarii care au votat „pentru” hotărîrea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în conformitate cu prevederile art. 79.”
după alineatul (7) se introduc alineatele (71) şi (72) cu următorul cuprins:
    „(71) În cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune închisă.
    (72) Societatea ale cărei active nete, conform ultimului bilanţ, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu are dreptul să emită valori mobiliare.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
   „(8) Neexecutarea dispoziţiilor alin.(6) şi (7) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice acţionar al acesteia.”
    36. Articolul 40:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 20000 lei.”
    la alineatul (4), cuvintele „întregirea, inclusiv majorarea,” se înlocuiesc cu cuvîntul „majorarea”;
    alineatul (6) se exclude.
    37. Articolul 41:
    la alineatul (2) litera d), cuvintele „achitate cu active” se exclud;
    la alineatul (5), cuvîntul „arenda” se înlocuieşte cu cuvintele „plata pentru folosinţă”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc în capitalul social al societăţii se aprobă în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii.”
    la alineatul (11) litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) bunurile destinate consumului curent al populaţiei civile, bunurile a căror circulaţie este interzisă ori limitată de actele legislative.”
    38. Articolul 42:
    la alineatul (2), cuvintele „ , iar în cazurile prevăzute la art. 43 alin. (2), de consiliul societăţii” se exclud;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Naţională a Pieţei Financiare totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menţionată, înregistrarea modificării capitalului social al societăţii nu se admite.”
    39. Articolul 43:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele „în limitele claselor şi numărului de acţiuni autorizate spre plasare” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La majorarea valorii nominale a acţiunilor, cota deţinătorilor acestora va rămîne neschimbată.”
    la alineatul (3) litera a), cuvintele „şi cel de rezervă” se exclud.
    40. Articolul 44:
    alineatul (3) se completează cu propoziţia: „Costul plasării acţiunilor de aceeaşi clasă va fi nu mai mic decît valoarea nominală sau valoarea fixată a     acestora.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Societatea pe acţiuni are dreptul să emită acţiuni prin emisiune închisă sau publică.”
    alineatul (5) se exclude;
    la alineatul (6), propoziţia a doua se exclude;
    alineatele (7)–(9) şi (11) se exclud;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acţiuni se fac în registrul acţionarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi a listei subscriitorilor de acţiuni din emisiunea respectivă.”
    41. Articolul 45:
    la alineatul (4), partea introductivă se completează în final cu cuvintele „la alegerea acesteia”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul lipsei cerinţelor faţă de societate din partea creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la alin.(4), hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor ce ţin de reducerea capitalului social în conformitate cu alin.(1), societatea este obligată să prezinte Comisei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor;
    b) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin. (3);
    c) copia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    d) confirmarea lipsei, satisfacerii sau acordării de garanţii satisfacerii cerinţelor creditorilor;
    e) extrasul din contul emitentului privind existenţa acţiunilor de tezaur, eliberat de registratorul independent (în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b));
    f) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    g) autorizaţia organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de acţiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    h) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune;
    i) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    42. Articolul 46:
    la alineatul (1), cifra „15” se înlocuieşte cu cifra „10”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societăţii şi/sau la majorarea capitalului ei social.”
    43. La articolul 48 alineatul (5) litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) pe orice acţiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligaţiuni.”
    44. Articolul 49:
    alineatul (4) se completează în final cu textul „şi (5)”;
    la alineatul (5), cuvintele „şi nu mai mare decît dividendele propuse de consiliul societăţii” se exclud;
    la alineatul (7), după cuvintele „cu acţiuni” se introduc cuvintele „de tezaur sau acţiuni ale emisiei suplimentare”;
    la alineatul (10), cuvintele „de consiliul societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „de organul care a luat decizia de plată”;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) va fi publicată în termen de 15 zile de la data adoptării ei. Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea care nu corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) trebuie să fie adusă la cunoştinţa fiecărui acţionar personal, în termen de 15 zile de la data luării ei, precum şi poate fi publicată în mijloacele mass-media conform hotărîrii adunării generale a acţionarilor.”
    45. Articolul 50:
    alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) aprobă statutul societăţii în redacţie nouă sau modificările şi completările operate în statut, inclusiv cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de acţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea acţiunilor societăţii, cu excepţia modificărilor şi completărilor prevăzute la art.65 alin.(2) lit.g);”
    la litera b), cuvintele „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 43 alin. (2)” se exclud;
    literele g) şi k) vor avea următorul cuprins:
    „g) hotărăşte cu privire la emisia obligaţiunilor convertibile;”
    „k) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societăţii;”
    la litera l), după cuvîntul „aprobă” se introduc cuvintele „actul de predare-primire,”;
    litera m) se exclude;
    alineatul (4):
    după litera b) se introduce litera b1), cu următorul cuprins:
    „b1) modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele societăţii, prevăzute la art.92 alin.(1);”
    la litera c), după cuvintele „deciziile privind” se introduc cuvintele „alegerea organului executiv şi”;
    la litera e), cuvîntul „lichidarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizolvarea” şi litera se completează în final cu cuvintele
    „ , precum şi modificările şi completările operate în statut în legătură cu aceasta”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentei legi sau statutului societăţii, ţin de atribuţiile consiliului societăţii.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Instanţa de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfăşurarea adunării generale a acţionarilor.”
    46. Articolul 52:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi de cererile acţionarilor prevăzute la art. 39 alin. (6)”;
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „ , al căror număr nu va depăşi componenţa numerică a acestor organe” se înlocuiesc cu cuvintele „în numărul indicat la alin.(10)”;
    alineatul (5):
    în propoziţia întîi, cuvintele „alte date despre ei” se înlocuiesc cu cuvintele „datele privind studiile, locul de muncă şi funcţia deţinută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăţi”;
    propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele „care va include declaraţia, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute la art. 66 alin.(6)”;
    la alineatul (10), cuvintele „ , dacă statutul societăţii nu prevede altfel” se exclud;
    la alineatul (12) litera c), cuvintele „ale societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „ale societăţii. Această restricţie nu se referă la acţionarii care au înaintat propuneri în temeiul art.39 alin. (6).”
    47. Articolul 53:
    la alineatul (2) litera d) şi alineatul (3) litera d), cuvîntul „încheierii” se înlocuieşte cu cuvîntul „hotărîrii”;
    alineatul (8) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;”
    la alineatul (13), cuvintele „alin.(11)” se înlocuiesc cu cuvintele „alin.(3) lit.b) şi c)”;
    articolul se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins:
    „(15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acţionarilor constituie temei pentru dizolvarea societăţii în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazului suspendării activităţii societăţii în modul prevăzut de legislaţie. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere de dizolvare a societăţii îl are orice acţionar.”
    48. Articolul 54:
    la alineatul (2), cuvîntul „ordinare” se exclude;
    alineatul (3):
    la litera c), cuvintele „despre reprezentanţii legali ai acţionarilor sau” se exclud;
    după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu art.84 sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti şi numărul de voturi cu care acţionarul va participa la adoptarea hotărîrilor;”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
     „(4) Deţinătorii nominali de acţiuni, înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii, sînt obligaţi, la cererea persoanei care ţine registrul acţionarilor, să prezinte acestuia informaţie:
    a) despre proprietarii acţiunilor şi numărul de acţiuni deţinute de aceştia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; şi
    b) despre modificările operate în lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.”
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Pentru nerespectarea prevederilor alin.(4), deţinătorii nominali răspund în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare.”
    alineatul (6) se exclude.
    49. Articolul 55:
    alineatul (1):
    la litera a), după cuvintele „pe adresa indicată” se introduc cuvintele „şi la numărul de fax indicat”, iar cuvintele „de tip închis” se înlocuiesc cu cuvintele „altele decît cele specificate la lit.b)”;
    la litera b), cuvintele „de tip deschis” se înlocuiesc cu cuvintele „care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2)”;
    la alineatul (5), cuvintele „de 25 de zile de la încheierea anului financiar” se înlocuiesc cu cuvintele „de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Deţinătorul nominal de acţiuni, primind avizul despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înştiinţeze despre aceasta acţionarii sau reprezentanţii lor legali, dacă contractele încheiate cu aceştia nu prevăd altfel, precum şi alţi deţinători nominali de acţiuni înregistraţi în documentaţia sa de evidenţă.”
    50. Articolul 56:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Societatea este obligată să dea acţionarilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea ei, prin afişare şi/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informaţiei respective, precum şi în orice alt mod stabilit în statutul societăţii. În ziua ţinerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ţinerii adunării generale a acţionarilor, pînă la închidrea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acţionarilor, materialele menţionate pot fi de asemenea expediate fiecărui acţionar sau reprezentantului lui legal, sau deţinătorului nominal de acţiuni.”
    la alineatul (3), cuvintele „cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare sau” se exclud.
    51. Articolul 57:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Participanţii la adunarea generală a acţionarilor societăţii cu un număr mai mare de 50 de acţionari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.”
    la alineatul (3), cuvintele „Consiliul societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „Organul de conducere al societăţii sau persoanele care convoacă adunarea generală a acţionarilor”;
    la alineatul (4), cuvîntul „mandatului” se înlocuieşte cu cuvîntul „procurii”;
    la alineatul (5), după cuvintele „adunarea generală” se introduc cuvintele „ , eliberat de acţionari persoane fizice”;
alineatul (8):
    cuvintele „autentificată de comisia de cenzori” se înlocuiesc cu cuvintele „ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exerciţiu”;
    alineatul se completează cu propoziţia: „Secretarul societăţii sau comisia de înregistrare stabileşte prezenţa sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acţionarilor.”
    52. Articolul 58:
    la alineatul (1), după cuvintele „ale societăţii” se introduc cuvintele „aflate în circulaţie”;
    la alineatul (2), cuvintele „cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea” se înlocuiesc cu cuvintele „la data ţinerii”;
    la alineatul (3), cuvintele „de consiliul societăţii” se înlocuiesc cu cuvintele „de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare”;
    la alineatul (6), cuvintele „o treime” se înlocuiesc cu cuvintele „o pătrime”, iar în final alineatul se completează cu cuvintele „aflate în circulaţie”.
    53. Articolul 59:
    alineatul (4) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) completarea ordinii de zi este condiţionată de cerinţele acţionarilor înaintate în baza art. 39 alin.(6); această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Adunarea generală a acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă  întreg capitalul social decid unanim ţinerea acesteia.”
    54. La articolul 60 alineatul (4), cuvintele „stabileşte prezenţa cvorumului adunării generale a acţionarilor,” se exclud.
    55. Articolul 61:
    alineatul (2):
    în propoziţia întîi, cuvintele „majoritatea de voturi” se înlocuiesc cu cuvintele „mai mult de jumătate din voturile”;
    propoziţia a două se exclude;
    după alineatul (4) se introduc alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotrivă.”
    (42) Voturile acţionarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(41) se vor considera voturi exprimate „împotrivă”.”
    la alineatul (6), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(6) Persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii, precum şi reprezentanţii lor, care deţin acţiunile ei şi/sau reprezintă alţi acţionari ai societăţii, sînt în drept să participe la adunarea generală a acţionarilor, în modul prevăzut la art.86 alin.(5) şi (6), cînd la vot se pun următoarele chestiuni:”
    56. Articolul 62 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „tipul şi” se exclud;
    la litera f), cuvîntul „contra” se înlocuieşte cu cuvîntul „împotrivă”, iar cuvîntul „abţinere” se exclude.
    57. Articolul 64:
    la alineatul (1), propoziţia a doua se completează în final cu cuvintele „ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exerciţiu sau de notar”;
    la alineatul (3) litera c), textul „lit.b)–d)” se înlocuieşte cu textul „lit.b)–e)”;
    alineatul (4) se exclude.
    58. Articolul 65 alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul societăţii, conform prezentei legi şi/sau statutului societăţii, are următoarele atribuţii:”
    literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
    g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii;”
    după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;”
    la litera h), cuvintele „şi a celui suplimentar” se exclud.
    59. Articolul 66:
    la alineatul (1), cuvintele „pe un termen de un an” se înlocuiesc cu cuvintele „pe termenul prevăzut în statut, dar nu mai mare de 4 ani”;
    la alineatul (2):
    în propoziţia întîi, după cuvintele „se stabileşte în” se introduc cuvintele „statutul societăţii, în”;
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „În societatea cu un număr de acţionari de peste 50, inclusiv acţionari reprezentaţi de deţinătorii nominali de acţiuni, consiliul societăţii va fi compus din cel puţin 5 membri.”
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Salariaţii societăţii pot fi aleşi în consiliul societăţii, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepţia cînd aceştia sînt şi acţionari ai societăţii.”
    alineatul (6) litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) este membru al organului executiv al societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii;”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăţi pe acţiuni pierd de drept funcţia de membru al consiliului, obţinută prin depăşirea  numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor şi vor fi obligate să restituie în folosul societăţii sumele primite pentru exercitarea funcţiilor de membru al consiliului. Reclamaţiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acţionar sau de organul de stat competent.”
    la alineatul (9), cuvintele „Se consideră aleşi” se înlocuiesc cu cuvintele „În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleşi”;
    la alineatul (11), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul (12) litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau”
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) În cazul alegerii membrilor consiliului societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor se vor respecta prevederile art.52 şi se vor aplica procedurile stabilite pentru ţinerea adunării generale ordinare cu prezenţa acţionarilor.”
    articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
    „(14) În raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc consiliul societăţii vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul societăţii nu prevede altfel.”
    60. La articolul 67 alineatul (2) litera b) se exclude.
    61. La articolul 68 alineatul (7), propoziţia a doua se exclude.
    62. Articolul 69 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Organul executiv al societăţii este obligat să asigure prezentarea consiliului societăţii, comisiei de cenzori şi fiecărui membru al acestora a documentelor şi a altor informaţii necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor lor.”
    63. La articolul 70 alineatul (2), cuvîntul „mandat” se înlocuieşte cu cuvîntul „procură”.
    64. Articolul 71:
    la alineatul (2) propoziţia a treia, cuvîntul „recomandat” se înlocuieşte cu cuvintele „propus pentru alegere adunării generale a acţionarilor”;
    la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude;
    la alineatul (4):
    literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    „c) membrii organului executiv sau salariaţii contabilităţii societăţii;
    d) salariaţii organizaţiei gestionare a societăţii;”
    la alineatul (7), propoziţia a doua se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) În raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.”
    65. La articolul 72 alineatul (8), cuvîntul „sau” se înlocuieşte cu cuvîntul „şi”.
    66. Articolul 73:
    la alineatul (3) propoziţia întîi, cuvintele „cu societatea, dacă” se înlocuiesc cu cuvintele „cu societatea, cu excepţia societăţilor afiliate, dacă”;
    la alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, infracţiuni economice sau infracţiuni împotriva proprietăţii;”
    la alineatul (6), cuvîntul „chezaş” se înlocuieşte cu cuvîntul „fidejusor”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele afiliate lor nu pot primi donaţii sau servicii fără plată de la societate, de la persoanele afiliate societăţii, precum şi de la alte persoane implicate în relaţiile cu societatea, cu excepţia celor a căror valoare nu depăşeşte salariul minim stabilit de Guvern.”
    67. Articolul 76:
    la alineatul (1), cuvintele „şi societăţilor dependente” se exclud;
    alineatul (4) se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Valoarea de piaţă a acţiunilor se determină în conformitate cu legislaţia privind piaţa valorilor mobiliare.”
    68. Articolul 78:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , prin intermediul ofertei publice pe piaţa secundară”;
    alineatul (3):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „sau cedării către salariaţii societăţii a unui anumit număr de acţiuni proprii”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) consiliul societăţii, la achiziţionarea acţiunilor plasate în scopul prevenirii scăderii cursului lor;”
    la alineatul (8), punctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) dacă, în urma unei astfel de achiziţii, numărul acţiunilor de tezaur va depăşi limita stabilită la art.13 alin.(6), cu excepţia situaţiilor enumerate la alin. (3).”
    alineatul (9) se exclude.
    69. Articolul 79:
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „decizia de emitere a lor” se înlocuiesc cu cuvintele „statutul societăţii”;
    la litera b), cuvintele „ , inclusiv în legătură cu transformarea societăţii deschise în societate închisă” se exclud;
    la litera c), cuvintele „la hotărîrea adunării generale a acţionarilor” se exclud;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) neadoptării, la cererea acţionarilor, a hotărîrii de conformare a societăţii prevederilor art. 39 alin.(6).”
    alineatul (3):
    la litera a), textul „lit.b)–d)” se înlocuieşte cu textul „lit.b)–e)”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) el a votat împotriva adoptării hotărîrii prevăzute la alin.(2) lit.b)–d) şi/sau a votat pentru adoptarea hotărîrii prevăzute la alin.(2) lit.e) şi a cerut răscumpărarea acţiunilor în termenul prevăzut la alin.(6);”
    alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) şi-a exprimat dezacordul cu decizia consiliului societăţii privind încheierea unei tranzacţii de proporţii.”
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatul (5), cuvintele „ , dacă legislaţia sau statutul societăţii nu prevăd altfel” se înlocuiesc cu cuvintele „ , dacă legislaţia nu prevede altfel”;
    la alineatul (6):
    textul „lit.b)–d)” se înlocuieşte cu textul „lit.b)–e)”;
    alineatul se completează în final cu propoziţia: „Termenul de achitare a acţiunilor nu va depăşi 3 luni de la data depunerii cererii de răscumpărare.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor ce le aparţin îl au acţionarii incluşi în registrul deţinătorilor de valori mobiliare la data luării uneia din hotărîrile prevăzute la alin.(2) lit.b)–e).”
    la alineatul (8), cuvîntul „lichidare” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizolvare”.
    70. Articolul 80:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societăţii are ca efect excluderea din circulaţie de către societate şi anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceleiaşi societăţi (în cazul în care această acţiune este stipulată în hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare respective) sau contra valori mobiliare ale altei societăţi (în cazul reorganizării prin absorbţie a societăţii respective). Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societăţii se efectuează în conformitate cu cerinţele legislaţiei cu privire la valorile mobiliare şi cu decizia de emitere a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.”
    alineatele (2)–(4) şi (6) se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor legate de convertirea valorilor mobiliare, societatea este obligată să prezinte Comisei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor;
    b) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3);
    c) lista acţionarilor pînă şi după convertire;
    d) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune;
    e) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.”
    71. Articolul 81:
    titlul articolului va fi: „Consolidarea şi fracţionarea acţiunilor societăţii”;
    alineatele (1)–(3) şi (9) se exclud;
    la alineatul (7), cuvintele „Denominalizarea, consolidarea” se înlocuiesc cu cuvîntul „Consolidarea”;
    la alineatul (8), cuvintele „plasate şi autorizate spre plasare, legată de denominalizarea,” se înlocuiesc cu cuvintele „plasate, legată de”;
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor legate de consolidarea sau fracţionarea acţiunilor, societatea este obligată să prezinte Comisei Naţionale a Pieţei Financiare documentele specificate la art.80 alin.(7) lit. a)–c) şi e).”
    72. La articolul 82 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) achiziţionarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locaţiune sau leasing ori darea în folosinţă, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului bilanţ; sau”
    73. Articolul 83:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacţii de proporţii se adoptă în unanimitate de toţi membrii aleşi ai consiliului societăţii dacă obiectul acestei tranzacţii sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societăţii potrivit ultimului bilanţ pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii, dacă statutul societăţii nu prevede o cotă mai mică.”
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21)– (24) cu următorul cuprins:
    „(21) Consiliul societăţii nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societăţii, precum se specifică la art.82 alin.(1) lit.a), din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziţionarea de către orice persoană a unui important pachet de acţiuni ale societăţii.
    (22) Prin derogare de la prevederile alin. (21), consiliul societăţii poate adopta decizii ce rezultă din obligaţiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziţionarea unui important pachet de acţiuni.
    (23) Restricţia prevăzută la alin. (21) îşi pierde acţiunea din momentul ţinerii adunării generale a acţionarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziţionarea unui important pachet de acţiuni.
    (24) Decizia consiliului societăţii privind încheierea de către societate a unei tranzacţii de proporţii se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societăţii.”
    74. Articolul 84:
    la alineatul (4), cuvîntul „deschise” se înlocuieşte cu cuvintele „care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2)”;
    la alineatul (5), cuvîntul „deschise” se exclude;
    la alineatele (6) şi (7), cuvintele „Oferta de tender”, respectiv „Oferta tender” se înlocuiesc cu cuvintele „Oferta publică pe piaţa secundară”;
alineatele (8) şi (9) vor avea următorul cuprins:
    „(8) Preţul acţiunilor în cazurile menţionate la alin.(7) se determină în conformitate cu legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    (9) Termenul de valabilitate a ofertei publice pe piaţa secundară va fi de cel puţin 30 de zile şi de cel mult 60 de zile calendaristice de la data publicării.”
    la alineatul (10), cuvintele „ofertei tender” se înlocuiesc cu cuvintele „ofertei publice pe piaţa secundară”;
    la alineatul (11):
    cuvîntul „deschise” se exclude”;
    după cuvintele „din acţiunile cu drept de vot” se introduc cuvintele „aflate în circulaţie”;
    alineatul se completează cu propoziţia: „Numărul total al acţiunilor cu drept de vot care aparţin persoanelor menţionate se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ţinerea adunării generale a acţionarilor.”
    75. Articolul 85:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Nu se consideră tranzacţie cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acţiuni.”
    la alineatul (2):
    litera c) se exclude;
    după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:
    „g) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a), b), d), e), f);”
    76. Articolul 86:
    la alineatul (1), după cuvîntul „încheiată” se introduc cuvintele „sau modificată”;
    la alineatul (3), după cuvintele „unanimitatea membrilor” se introduc cuvintele „aleşi ai”;
    la alineatul (4), după cuvintele „jumătate dintre membrii” se introduc cuvintele „aleşi ai”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Hotărîrea adunării generale a acţionarilor privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezenta lege sau cu statutul societăţii, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacţii.”
    la alineatul (6) propoziţia a doua, cuvintele „s-a abţinut” se înlocuiesc cu cuvintele „nu a participat la votare”;
    la alineatul (8), cuvintele „au fost declarate” se înlocuiesc cu cuvintele „au fost reziliate în condiţiile alin.(7) sau declarate”;
    la alineatul (9), cuvintele „alte prevederi în ceea ce priveşte încheierea” se înlocuiesc cu cuvintele „condiţii suplimentare de încheiere a”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra tranzacţiilor întreprinderilor dependente, care, potrivit art.10 alin.(4), se efectuează în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale întreprinderii dominante, precum şi dacă toţi acţionarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacţiei.”
     77. La articolul 87 alineatul (5), litera a) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate”.
    78. La articolul 88, alineatul (3) se exclude.
    79. Articolul 89:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Societatea care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exerciţiul economico-financiar.”
    alineatul (2):
    în partea introductivă, după cuvîntul „audit” se introduce cuvîntul „extraordinar”;
    litera b) se exclude;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.”
    la alineatul (6), ultima propoziţie se exclude.
    80. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 91. Publicarea informaţiei despre activitatea
                            societăţii
    (1) Societăţile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) vor publica dări de seamă în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
    (2) Filialele societăţilor înregistrate în alte ţări sînt obligate să dezvăluie informaţia privind numărul înregistrării de stat şi ţara unde ele au fost înregistrate.
    (3) Organul de presă în care se publică dările de seamă şi informaţia arătate la alin.(1) şi (2), precum şi altă informaţie, prevăzută de prezenta lege, despre activitatea societăţilor care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2), trebuie să fie indicat în statutul societăţii şi difuzat pe întreg teritoriul ţării.”
    81. Articolul 92:
    în titlu şi în tot cuprinsul articolului, termenul „creditor” se înlocuieşte cu termenul „deţinător de obligaţiuni”;
    la alineatul (1) litera i), cuvintele „de emisiune a valorilor” se înlocuiesc cu cuvintele „ofertelor publice de valori”.
    82. Articolul 93:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Reorganizarea societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu prezenta lege, cu legislaţia antimonopol şi cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
    (2) În cazurile prevăzute de legislaţia antimonopol şi de altă legislaţie, reorganizarea societăţii poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.”
    la alineatul (3), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) adunarea generală a acţionarilor fiecărei societăţi în parte;
    b) instanţa de judecată în cazurile prevăzute de lege;”
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Hotărîrea privind reorganizarea societăţii va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporţiilor şi mărimii cotelor fondatorilor (acţionarilor) în capitalul social al societăţilor antrenate în reorganizare.
   (5) Reorganizarea societăţii se efectuează pornindu-se de la valoarea de piaţă a activelor societăţii. Organul executiv al fiecăreia dintre societăţile implicate în reorganizare va întocmi un raport scris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizării şi se va preciza temeiul juridic şi economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acţiunilor.”
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele „în două ediţii consecutive”;
    la alineatul (7), cuvintele „de o lună de la data primirii” se înlocuiesc cu cuvintele „de 2 luni de la data publicării”;
    alineatele (8) şi (9) vor avea următorul cuprins:
    „(8) În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 2 luni de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la art.45 alin.(4), hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
    (9) Pentru înregistrarea societăţii apărute în procesul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare se depun documentele prevăzute de legislaţie şi autorizaţia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. În cazul depistării unor devieri de la legislaţie, Comisia Naţională a Pieţei Financiare este în drept să refuze eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii.”
    83. Articolele 94 şi 95 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 94. Fuziunea societăţilor
    (1) Fuziunea societăţilor se realizează prin contopire sau absorbţie. Fuziunea societăţilor se efectuează prin consolidarea bilanţurilor lor, cu convertirea, după caz, a valorilor mobiliare ale societăţilor şi/sau a altor participaţiuni ale societăţilor antrenate în fuziune în valori mobiliare ale societăţii care va continua să funcţioneze după reorganizare sau ale societăţii nou-apărute.
    (2) Contopirea are ca efect încetarea existenţei societăţilor ce se reorganizează şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la societatea ce se înfiinţează.
    (3) Absorbţia are ca efect încetarea existenţei societăţilor absorbite în urma reorganizării şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă.
    (4) Contopirea şi absorbţia se efectuează în temeiul contractului de fuziune, aprobat de adunarea generală a acţionarilor fiecărei societăţi participante la reorganizare. În cazul în care societăţile implicate în procesul de reorganizare prin fuziune au plasat acţiuni de mai multe clase, decizia de reorganizare va fi adoptată de deţinătorii de acţiuni de fiecare clasă în parte, ale căror drepturi au fost afectate. Drepturile acţionarilor reprezentaţi de acţiuni de fiecare clasă nu pot fi modificate ca urmare a reorganizării, dacă decizia acestora nu prevede altfel.
    (5) Contractul de fuziune va prevedea clauzele stabilite în Codul civil şi modul de determinare, după caz, a proporţiilor convertirii valorilor mobiliare. La contractul de fuziune se vor anexa proiectele actului de constituire al societăţii ce urmează a fi înfiinţată, actele de predare-primire şi bilanţul consolidat.
    (6) La fuziunea societăţilor, capitalul social al societăţii nou-create (absorbante) nu poate depăşi mărimea totală (sumară) a activelor nete ale societăţilor participante la fuziune. Participaţiunea fondatorilor (acţionarilor, asociaţilor) în capitalul social al societăţii nou-create va fi proporţională cu valoarea participaţiunii deţinute de ei anterior, în raport cu activele nete ale societăţilor participante la contopire. Proporţiile convertirii (schimbului) acţiunilor aflate în circulaţie (părţilor sociale) ale societăţilor absorbite în acţiuni ale emisiunii suplimentare a societăţii absorbante se stabilesc pornindu-se de la valoarea de piaţă a activelor nete ce revin la o acţiune a societăţilor antrenate în reorganizare.
    (7) Pentru înregistrarea societăţii înfiinţate în urma contopirii în afară de documentele prevăzute de legislaţia cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, se depun procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor participante la contopire, actul de predare-primire şi bilanţul consolidat.
    (8) Reorganizarea societăţii prin fuziune se consideră finalizată:
    a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societăţile participante la contopire, din Registrul de stat al valorilor mobiliare, şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare de către registratorii acestor societăţi;
    b) în cazul absorbţiei, din momentul înscrierii în registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi/sau în actele de constituire ale societăţii absorbante a deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţii absorbite, radierii valorilor mobiliare, plasate de societăţile absorbite din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare de către registratorii societăţilor absorbite.
    Articolul 95. Dezmembrarea societăţii
    (1) Dezmembrarea societăţii se realizează prin divizare sau separare.
    (2) Divizarea societăţii are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe societăţi ce se înfiinţează.
    (3) Separarea are ca efect desprinderea unei părţi din patrimoniul societăţii, care va continua să funcţioneze după reorganizare, şi transmiterea ei către una sau mai multe societăţi existente sau ce se înfiinţează.
    (4) Dezmembrarea societăţii se efectuează prin divizarea bilanţului ei:
    a) proporţional participaţiunii deţinute de acţionari în capitalul social şi în activele nete (la preţ de piaţă) ale societăţii ce se reorganizează prin divizare;
    b) proporţional participaţiunii deţinute de acţionari în capitalul social şi în activele nete (la preţ de piaţă) ale societăţii ce se reorganizează prin separare.
   (5) Înfiinţarea societăţilor prin dezmembrare se efectuează în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor societăţii ce se reorganizează, la care a fost aprobat proiectul dezmembrării.
    (6) Proiectul dezmembrării va conţine datele prevăzute la art. 80 din Codul civil. La proiectul dezmembrării, după caz, se anexează proiectele actelor de constituire ale societăţii care va fi înfiinţată în urma reorganizării.
    (7) Cota valorică a fondatorilor în capitalul social şi/sau în activele nete ale societăţii înfiinţate în urma dezmembrării sau ale societăţii existente, căreia se transmite o parte din patrimoniu, va fi proporţională cu cota valorică deţinută de aceştia în capitalul social şi/sau în activele nete ale societăţii ce se reorganizează.
    (8) Societatea din care s-a separat una sau cîteva societăţi este obligată să-şi modifice statutul şi să hotărască asupra acţiunilor de tezaur ce vor apărea în urma reorganizării.
    (9) Hotărîrea adunării generale a acţionarilor privind reducerea capitalului social de către societatea ce se reorganizează prin separare intră în vigoare în termenele prevăzute la art. 45. Reducerea capitalului social se va efectua prin anularea acţiunilor de tezaur.
    (10) Reducerea capitalului social se va înregistra în actele de constituire ale societăţii, ce se reorganizează, după înregistrarea de stat a societăţilor înfiinţate în urma reorganizării şi/sau modificării actelor de constituire ale societăţii existente, care primeşte o parte din patrimoniu, şi după înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor de tezaur.
    (11) Pentru înregistrarea societăţilor înfiinţate prin divizare, separare şi/sau a modificării actelor de constituire ale societăţii existente căreia se transmite o parte din patrimoniul societăţii reorganizate, în afară de documentele prevăzute de Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, se depun hotărîrea adunării generale a acţionarilor, proiectul dezmembrării, actul de predare-primire şi bilanţul de repartiţie a societăţii ce se reorganizează, precum şi autorizaţia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    (12) Reorganizarea societăţii prin dezmembrare se consideră finalizată:
    a) în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare, plasate de societate, din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare în registrul deţinătorilor de valori mobiliare al societăţii reorganizate;
    b) în cazul separării, din momentul operării modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare, în actele de constituire ale societăţii reorganizate şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare, care se separă, în registrul deţinătorilor de valori mobiliare al societăţii reorganizate.”
    84. Articolul 96:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Societatea este în drept să se transforme în societate comercială cu o altă formă juridică de organizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    la alineatul (3), cuvintele „sau al cooperativei de producţie” se exclud.
    85. Titlul capitolului 20 va fi: „DIZOLVAREA SOCIETĂŢII”.
    86. Articolul 97:
    la alineatul (1), cuvîntul „lichidată” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizolvată”;
    la alineatele (2)–(6), cuvîntul „lichidarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „dizolvarea”;
    la alineatul (7), după cuvintele „de o comisie de lichidare” se introduc cuvintele „sau de lichidator”;
    la alineatul (9), după cuvintele „Comisia de lichidare” se introduc cuvintele „sau lichidatorul”.
    87. La articolul 98 alineatul (1), după cuvintele „de lichidare” se introduc cuvintele „sau de către lichidator”.
    88. După articolul 98 se introduce articolul 981 cu următorul cuprins:
    „Articolul 981. Dizolvarea forţată a societăţii
    (1) Societatea poate fi supusă dizolvării forţate la hotărîrea instanţei de judecată, în baza cererii acţionarilor şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în cazurile în care:
    a) nu a format registrul acţionarilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei;
    b) nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărîrea de reorganizare sau dizolvare.
    (2) Instanţa de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forţate a societăţii.
    (3) Societăţile supuse dizolvării forţate vor fi scutite de plată pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi de taxe pentru excluderea din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor şi din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
    (4) La data pronunţării hotărîrii instanţei de judecată privind iniţierea dizolvării forţate a societăţii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare.”
    89. La articolul 99, alineatul (1) se exclude.
    Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
    (2) Societăţile pe acţiuni, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, vor aduce mărimea capitalului social şi statutele în conformitate cu prevederile prezentei legi. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor prevăzute de prezenta lege în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi pentru înregistrarea valorilor mobiliare în Registrul de stat al valorilor mobiliare emise în scopul majorării capitalului social pînă la nivelul minim stabilit, taxă nu se percepe.
    (3) Acţionarii societăţilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost constituite ca societăţi pe acţiuni de tip închis îşi vor putea exercita dreptul de a înstrăina acţiunile societăţii închise, dacă statutul lor nu va prevedea altfel, după cum urmează:
    a) acţionarul societăţii închise care doreşte să-şi vîndă acţiunile este obligat să trimită organului executiv al societăţii o ofertă în scris cu indicarea condiţiilor tranzacţiei propuse. Organul executiv este obligat să înştiinţeze ceilalţi acţionari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;
    b) dacă, în decurs de o lună de la data înştiinţării despre oferta acţionarului, alţi acţionari ai societăţii nu şi-au exercitat dreptul de preemţiune asupra acţiunilor înstrăinate, acţionarul este în drept să le vîndă oricărei alte persoane la un preţ nu mai mic decît cel propus acţionarilor societăţii;
    c) la cererea creditorilor acţionarului societăţii, acţiunile care aparţin acţionarului menţionat pot fi vîndute în temeiul hotărîrii instanţei de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acţionarii societăţii nu s-au folosit de dreptul de preemţiune asupra acestor acţiuni;
    d) la trecerea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe calea succesiunii de drept (moştenirii), donaţiei, sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preemţiune al acţionarilor nu se exercită.
    (4) Guvernul şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – vor prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    – vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.III. – Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Maria POSTOICO

    Nr.163-XVI.  Chişinău, 13 iulie 2007.