HGM985/2007
ID intern unic:  325135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 985
din  30.08.2007
cu privire la crearea Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 1026
    MODIFICAT
    HG766 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.848

    În temeiul articolului 11 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.131-133, art.1018), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Agenţiei Sportului privind reorganizarea Laboratorului ştiinţific în domeniul sportului, Centrului republican de medicină sportivă, Bazei sportive de canotaj din localitatea Vatra, Bazei sportive „Speranţa” din satul Căpriana, Şcolii republicane de măiestrie sportivă superioară nr. 1, Şcolii republicane de măiestrie sportivă superioară nr. 2 şi Clubului republican sportiv „Olimpia”, prin contopirea lor în Centrul sportiv de pregătire a loturilor  naţionale.
    2. Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale se subordonează Agenţiei Sportului, are statut de instituţie publică şi este finanţat din contul mijloacelor bugetare.
    3. Se aprobă:
    efectivul-limită al Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale în număr de 155 unităţi;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    4. Transmiterea patrimoniului instituţiilor contopite se va efectua, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia Sportului, în termen de o lună, va aproba, în modul stabilit, statele de personal şi regulamentul Centrului.
    6. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera în documentaţia cadastrală modificările ce decurg din prezenta hotărîre.
    7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 14 februarie 1991 „Cu privire la crearea clubului republican „Olympia” al Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului al R.S.S. Moldova”.
    8. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri se vor efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate Agenţiei Sportului.

     Prim-ministru                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                               Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                     Mihail Pop

    Nr. 985. Chişinău, 30 august 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.985
din 30 august 2007

Modificările şi completările ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art.431), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.5:
    cuvintele „şcoli de măiestrie sportivă superioară”, „Clubul republican sportiv „Olimpia”, la cazul respectiv, se exclud;
    tabelul nr. 2 va avea  următorul cuprins:
 „Tabelul nr. 2
la anexa nr. 5

CATEGORIILE DE SALARIZARE
pentru conducătorii şi specialiştii Centrului sportiv de pregătire
 a loturilor naţionale, şcolilor sportive şi cluburilor sportive
 
 
Funcţia
 
Centrul de
pregătire a
loturilor
naţionale
Şcoli
sportive
specializate
 
Şcoli şi
cluburi sportive
I
II
III
Categoria de salarizare
Director
20
18
17
16
15

Director adjunct pentru

munca didactică

 
-
 
17
 
16
 
15
 
-

Director adjunct pentru

activitatea sportivă şi

metodico-ştiinţifică                         
 
19
 
-
 
-
 
-
 
-

Director adjunct ( şef adjunct) în probleme de gospodărie sau pentru bazele sportive

 
19
 
16
 
15
 
14
 
13
Contabil-şef                                     
17
17
16
15
14
Instructor-metodist:
 
 
 
 
 

cu studii medii de specialitate

-
12
11
11
11

cu studii superioare

-
13
12
12
12

de categoria II

14
14
13
13
13
de categoria I
15
15
14
-
-

de categoria superioară

16
16
-
-
-„

    punctul 5 din Note va avea următorul cuprins:
    „5. Conducătorilor şi specialiştilor cu profil sportiv ai Centrului sportiv de pregătire a loturilor naţionale li se stabilesc sporuri lunare în cuantum de pînă la 50 % din salariul de funcţie”.

    [Pct.2 abrogat prin HG766 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.848]