HKK36/2007
ID intern unic:  325253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  12.06.2007
privind raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării
şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut
 juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006
Publicat : 21.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 149-152     art Nr : 42
    Curtea de Conturi, în prezenţa Guvernatorului (Başkanul) Găgăuziei dl M. Formuzal, şefului Direcţiei generale finanţe a Găgăuziei dl M. Grecu, şefului Direcţiei generale patrimoniu de stat şi privatizare a Găgăuziei dl A. Dimoglo, preşedinţilor raioanelor Comrat şi Ceadîr-Lunga dlor Gh. Constantinov şi S. Buzadji, vicepreşedintelui raionului Vulcăneşti dl I. Rotaru, viceministrului administraţiei publice locale dl V. Guznac, vicedirectorului Trezoreriei de Stat dna S. Angel, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.27 alin.4 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006.
    Controlul a avut drept obiectiv stabilirea gradului de îndeplinire de către autorităţile publice locale a funcţiilor prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, Legea privind finanţele publice locale şi de legile locale respective ale UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) referitor la aprobarea şi execuţia bugetelor UTA Găgăuzia, utilizarea eficientă a resurselor bugetare şi gestionarea patrimoniului public, aflat pe teritoriul Găgăuziei.
Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi
h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.
    2. Se recomandă Comitetului executiv al Găgăuziei:
    2.1. să informeze Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006;
    2.2. să examineze Raportul indicat în pct.1 din prezenta hotărîre şi să ia măsurile corespunzătoare de lichidare a încălcărilor legislaţiei privind formarea şi executarea bugetelor UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi de neadmitere a lor pe viitor;
    2.3. să elaboreze şi să aprobe regulamentul propriu despre Direcţia generală finanţe, reieşind din prescripţiile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.757 din 05.07.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale”2;
    2.4. să aducă regulamentele proprii despre constituirea fondurilor de rezervă în conformitate cu Regulamentul-tip, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004 „Pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”3;
    2.5. la elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale ale UTA Găgăuzia, să aplice Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24.07.19964;
    2.6. la planificarea şi executarea cheltuielilor bugetului UTA Găgăuzia, să ţină cont de actele normative în vigoare şi să nu admită datorii creditoare şi debitoare neîntemeiate;
    2.7. să nu admită întreţinerea unităţilor în afara statelor de personal, retribuirea muncii să fie efectuată în strictă conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”5;
    2.8. la repartizarea şi virarea transferurilor către bugetele locale, să ia în consideraţie principiul nivelării posibilităţilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    2.9. să asigure respectarea condiţiilor de acordare a împrumuturilor către bugetele locale şi a drepturilor de urmărire pe cale administrativă a sumelor eliberate în cazurile restituirii întîrziate ale acestora;
    2.10. să determine sursele de achitare a pierderilor întreprinderilor municipale, care îşi desfăşoară activitatea în baza tarifelor aprobate de organele publice locale ale Găgăuziei;
    2.11. să planifice şi să efectueze controale privind evidenţa contabilă şi autenticitatea rapoartelor;
    2.12. să restabilească în evidenţa contabilă şi în rapoarte datoriile existente atît la conturile bilanţiere, cît şi la cele extrabilanţiere;
    2.13. să creeze registrul privind patrimoniul şi anual să opereze modificările corespunzătoare ce ţin de circulaţia acestuia;
    2.14. să efectueze inventarierea totală a bunurilor pe teritoriul UTA Găgăuzia şi să înregistreze la organele cadastrale proprietatea municipală;
    2.15. să asigure controlul asupra primirii la balanţele instituţiilor publice a obiectelor construite pe teritoriul UTA Găgăuzia din contul investiţiilor capitale, din bugetul de stat şi din bugetul UTA Găgăuzia, din Fondul de Investiţii Sociale, Fondul Ecologic Naţional, precum şi din alte surse, mărind valoarea clădirilor şi construcţiilor speciale cu sumele reparaţiilor capitale executate.
    3. Se recomandă autorităţilor publice locale:
    3.1. la elaborarea şi aprobarea proiectelor bugetelor locale, să aplice Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996;
    3.2. la formarea părţii de venituri a bugetelor locale, să ia în consideraţie rezervele existente ale veniturilor proprii şi să asigure gestionarеa eficientă a patrimoniului public local;
    3.3. la examinarea şi aprobarea bugetelor satelor (comunelor), să respecte procedura şi termenele stabilite de actele normative ale Republicii Moldova şi ale UTA Găgăuzia.
    4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului, indicate оn Raportul aprobat prin pct.1 din prezenta hotărоre şi se recomandă:
    4.1. să opereze modificări оn formele rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, completоnd cu conturile extrabilanţiere prevăzute în
Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special оn direcţiile generale finanţe”6, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004, „Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” (forma 524101);
   4.2. În „Rapoartele privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate componentele şi pe cheltuieli de bază” (formele 524103 şi 524003/b) să reflecte modificările оn planurile de finanţare pe parcursul anului financiar la subgrupele 27.11 şi 27.14;
   4.3. să elaboreze modalitatea de transmitere a cheltuielilor capitale şi volumelor de lucrări executate către instituţiile medico-sanitare publice finanţate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, precum şi a obiectelor finanţate din alte fonduri speciale.
    5. Prezenta hotărоre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.
    6. Prezenta hotărоre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.
    7. Despre executarea recomandărilor punctelor 2-4 ale prezentei hotărоri se va informa Curtea de Conturi оn termen de 3 luni.
   8. Prezenta hotărоre poate fi atacată оn modul stabilit de legislaţie şi se publică оn Monitorul Oficial al Republicii Moldova оn conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

Preşedintele Curţii de Conturi                                                                                                                                Ala Popescu

Nr. 36. Chişinău, 12 iunie 2007.

                                                                    
1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.
2 M.O., 2004, nr.112-118, art.924.
3 M.O., 2004, nr.242-245, art.1629.
4 M.O., 1996, nr.72-73, art.704.
5 M.O., 2006, nr.35-38, art.148.
6 M.O., 2004, nr.199-204, art. 406.
Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 36 din 12 iunie 2007
R a p o r t
asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii
teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
pe perioada anilor 2001-2006

Introducere
    Articolul 111 din Constituţia Republicii Moldova1 stabileşte că Găgăuzia (în continuare – UTA Găgăuzia) este o unitate teritorială autonomă cu un statut special, care de sine stătător, în limitele competenţei sale, conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, soluţionează problemele cu caracter economic.
    Potrivit art.111 alin.(5) din Constituţia Republicii Moldova, bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează оn conformitate cu normele stabilite оn legea care reglementează statutul special al Găgăuziei.
   Prin Legea nr.344-XIII din 23.12.1994 „Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”2 (cu modificările şi completările ulterioare), s-a stabilit că autoritatea reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, оnvestită cu dreptul de a adopta acte normative, оn limitele competenţei sale, care sоnt reglementate оn art.12 alin.(2) din legea respectivă, inclusiv оn competenţa Adunării Populare intră şi adoptarea legilor locale оn domeniul activităţii bugetar-financiare şi fiscale.
    În anii 2001-2006, elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor UTA Găgăuzia au fost reglementate prin Legile Republicii Moldova: nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”3 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.847-XIII), nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publica locala”4 (cu modificările ulterioare; abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare – Legea nr.123-XV), nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”5 (cu modificările şi completările ulterioare, în continuare – Legea nr.397-XV); Legile locale ale UTA Găgăuzia nr.42-XLI/I din 30.04.1999 „Privind autorităţile administraţiei publice locale” şi nr. 18-Х/II din 03.10.2000 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”; Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova cu privire la elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectelor bugetului pentru anul corespunzător şi Normele metodologice ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la elaborarea de către organele de administrare publică locală a proiectelor bugetelor.
    În conformitate cu art.1 alin.(2), art.2 alin.(2) şi art.12 din Legea UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”, bugetul UTA Găgăuzia include: bugetul central; bugetele raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti; bugetul municipiului Comrat; bugetele oraşelor Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti şi 23 de bugete ale satelor (comunelor).
    Elaborarea şi executarea bugetului Găgăuziei se efectuează de către Comitetul executiv al Găgăuziei, iar examinarea şi aprobarea bugetului central al autonomiei – de către Adunarea Populară a Găgăuziei; bugetelor locale ale satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor şi raioanelor – de către organele publice locale corespunzătoare. Responsabilitatea pentru executarea bugetelor respective este pusă în sarcina Comitetului executiv al Găgăuziei şi a organelor publice locale.
    Conform Programului activităţii de control (audit) pe anul 2007, Curtea de Conturi a efectuat controlul asupra corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006. Controlului au fost supuse:
    - Direcţia generală finanţe a Găgăuziei, care este o unitate de structură a Comitetului executiv cu statut de persoană juridică, activitatea căreia, în baza Regulamentului cu privire la direcţia finanţe, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Găgăuziei nr.2/10 din 14.02.2003, este orientată la rezolvarea problemelor din domeniul financiar;
    - administraţiile raioanelor Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti, care au fost constituite în baza dispoziţiei Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei nr.51 din 29.12.1995.
    Au fost exercitate controale de contrapunere pe unele aspecte la primăriile municipiului Comrat, or. Vulcăneşti, satelor Bugeac, Dezghingea, Carbalia şi comunei Congazcic, la întreprinderea municipală „Apă-canal” din or. Ceadîr-Lunga.
                                                         
1 M.O., 1994, nr.1.
2 M.O., 1995, nr.3-4, art.51.
3 Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.
4 M.O., 2003, nr.49, art.211.
5 M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

    În cadrul controlului efectuat la faţa locului, au fost utilizate diverse proceduri şi au fost acumulate probe prin metodele:
   - studierii şi aplicării legilor locale ale UTA Găgăuzia, hotărоrilor şi dispoziţiilor Comitetului executiv al Găgăuziei, hotărоrilor consiliilor locale privind formarea, adoptarea şi executarea bugetului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
  - analizei versiunii electronice a rapoartelor privind executarea bugetelor UTA Găgăuzia pe anii 2001-2006, care a fost primite оn baza adresării către Ministerul Finanţelor, cu verificarea corespunderii datelor la faţa locului;
   - analizei selective: a calculelor şi materialelor ce ţin de formarea bugetelor UTA Găgăuzia; a rapoartelor cu privire la executarea bugetelor satelor (comunelor) şi a rapoartelor cu privire la executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice; confruntării documentelor primare cu registrele contabile; studierii contractelor pentru primirea şi alocarea creditelor şi оmprumuturilor, pentru livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor; analizei datelor entităţilor supuse controlului şi confruntării lor cu datele obţinute din diferite surse (Trezoreria teritorială mun. Comrat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, Direcţia generală patrimoniu public şi privatizare a Găgăuziei), analizei comparative, explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere etc.;
   - оntocmirii anchetelor оn care au fost incluse probleme aparte ce ţin de respectarea modului de formare şi executare a bugetelor locale, fiind intervievaţi primarii şi contabilii-şefi ai primăriilor, cu completarea anchetelor, fiind anexate unele dovezi documentare referitor la verificarea autenticităţii diferitelor operaţiuni financiare şi a metodelor de reflectare a lor оn evidenţa contabilă şi оn rapoartele financiare;
    - intervievării contabililor-şefi ai instituţiilor finanţate din bugetul central;
    - folosirii datelor prezentate de către Fondul de Investiţii Sociale, Fondul Ecologic Naţional şi Asociaţia de Stat pentru protecţia solului.
    Criteriile principale de evaluare a rezultatelor controlului au fost:
    - respectarea procedurilor de formare şi aprobare a bugetelor UTA Găgăuzia;
    - executarea bugetelor оn conformitate cu limitele stabilite;
    - gestionarea şi integritatea bunurilor care se află pe teritoriul UTA Găgăuzia;
    - starea evidenţei contabile;
    - autenticitatea rapoartelor.
    Concluzii
    1. Unele acte normative n-au fost conformate cu cerinţele Regulamentelor-tip. Lipsesc normele metodologice cu privire la elaborarea proiectelor bugetelor UTA:
    - Regulamentul Direcţiei finanţe, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Găgăuziei nr.2/10 din 14.02.2003, n-a fost conformat cu Regulamentul-tip al Direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.757 din 05.07.20046 (în continuare – Regulamentul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757);
   - Regulamentul privind modul de utilizare a fondului de rezervă al Comitetului executiv al Găgăuziei n-a fost conformat cu Regulamentul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 22.12.20047 (în continuare – Regulamentul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427);
  - Direcţia generală finanţe a Găgăuziei n-a elaborat normele metodologice cu privire la elaborarea proiectelor bugetelor, limitîndu-se la repartizarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
    2. N-au fost respectate procedurile de formare şi aprobare a bugetelor:
    - bugetele UTA Găgăuzia n-au fost conformate cu legile anuale ale bugetului de stat;
    - bugetele locale au fost formate fără a se ţine cont de clasificaţia bugetară, au fost оncălcate modul şi termenele de aprobare a bugetelor de către organele locale;
   - modificările şi precizările оn legile bugetelor UTA Găgăuzia erau operate după оncheierea anului de gestiune şi prezentarea dării de seamă la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
   3. La formarea veniturilor bugetelor nu s-a ţinut cont de rezervele existente. Veniturile proprii erau executate la un nivel nesatisfăcător. Nu s-au respectat normativele defalcărilor în buget, s-au majorat restanţele la plăţile în buget.
    4. La executarea bugetelor UTA Găgăuzia n-au fost asigurate principiul nivelării posibilităţilor financiare şi plenitudinea virării transferurilor din bugetul central în bugetele locale, şi anume:
    - repartizarea transferurilor din bugetul central în bugetele locale n-a asigurat principiul nivelării posibilităţilor financiare. Dacă transferurile medii la un locuitor, luînd în consideraţie executarea veniturilor proprii, în anul 2006, în total pe UTA Găgăuzia, au constituit 693 de lei, atunci în aspectul bugetelor satelor (comunelor) acestea variază de la 350 de lei pînă la 1811 lei la un locuitor;
    - cu toate că transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale din bugetul de stat au fost transferate în volum deplin, bugetul UTA n-a asigurat plenitudinea virării transferurilor în bugetele locale: în anul 2006, la 6 bugete săteşti – în mărime de 480,4 mii lei; în perioada anilor 2001-2005 – în mărime de 8871,1 mii lei.
    5. Lipsa modului de transmitere a cheltuielilor capitale către instituţiile medicale, majorarea neîntemeiată a necesităţilor pentru întreţinerea unor instituţii, nerepartizarea operativă a resurselor de credit şi nerespectarea normativelor transferurilor în fondul de susţinere socială a populaţiei au dus la pierderi neîntemeiate ale bugetului şi la neplenitudinea transferării mijloacelor în fondul pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.
    6. N-a fost asigurat modul de atribuire a cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare.
    7. La executarea bugetelor UTA n-au fost respectate prevederile legilor bugetare anuale locale în partea ce se referă la limitele de cheltuieli şi n-a fost asigurată finanţarea deplină a cheltuielilor, ceea ce a generat formarea datoriilor creditoare în mărimi considerabile.
   8. N-au fost respectate actele legislative ce ţin de normativele efectivului şi de retribuirea muncii, ceea ce a dus la mărirea cheltuielilor pentru retribuirea muncii unor funcţionari publici şi angajaţi, întreţinerea efectivului aparatului administrativ peste limita stabilită, plăţi exagerate ale premiilor, neelaborarea condiţiilor de remunerare a muncii şi premiere a angajaţilor instituţiilor publice, încălcarea termenelor de achitare a salariului.
    9. N-a fost respectat modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondurilor de rezervă, ceea ce a generat mărirea normativului de formare a lor cu suma de 577,6 mii lei, diminuarea cheltuielilor efective cu 316,0 mii lei, nereflectarea datoriilor debitoare reale şi stingerea datoriei în mărime de 150,0 mii lei, care n-a fost înregistrată în evidenţa contabilă.
                                                                        
6 M.O., 2004, nr.112-118, art.924.
7 M.O., 2004, nr.242-245, art.1629.

  10. La executarea bugetelor UTA n-a fost respectat modul de acordare a împrumuturilor bugetelor locale şi n-a fost asigurată rambursarea lor; unor bugete locale le-au fost alocate împrumuturi mai mari de 5% din suma totală a veniturilor precizate; datoriile pe împrumuturile nerambursate în anul financiar de gestiune, la 31.12.2006, au constituit 9951,5 mii lei.
Cu încălcarea art.17 din Legea nr.397-XV, agenţilor economici le-au fost acordate împrumuturi din contul mijloacelor bugetelor în sumă totală de 320,0 mii lei, care n-au fost reflectate în dările de seamă cu privire la executarea bugetelor corespunzătoare.
  11. Ca urmare a nerespectării modului de formare a mijloacelor speciale, n-au fost aprobate nomenclatorul serviciilor şi tarifele pentru prestarea acestora, n-au fost asigurate plenitudinea şi oportunitatea încasării veniturilor mijloacelor speciale.
    12. Administrarea bunurilor publice a fost efectuată cu derogare de la normele stabilite:
    - n-a fost asigurată plenitudinea înregistrării obiectelor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale la organele cadastrale; n-a fost majorată valoarea mijloacelor fixe cu suma costului reparaţiilor capitale executate ale clădirilor şi construcţiilor;
    - n-au fost luate la bilanţ obiectele construite din contul investiţiilor capitale, Fondului de Investiţii Sociale, Fondului Ecologic Naţional;
    - au fost admise cazuri de transmitere ilegală a patrimoniului.
    13. Întreprinderile municipale constituite au fost administrate ineficient.
  14. Direcţia generală finanţe a Găgăuziei n-a efectuat controlul corespunzător asupra autenticităţii evidenţei contabile şi a rapoartelor, n-au fost organizate seminare suficiente cu contabilii-şefi privind modificările оn actele normative, contabilităţile n-au fost asigurate cu formulare şi registre-tip, ceea ce a dus la оncălcări multiple:
   - n-au fost executate cerinţele evidenţei contabile, stabilite prin Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.19958 (cu modificările ulterioare; оn continuare – Legea nr.426-XIII), Regulamentul „Privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.7 din 18.01.19999 (оn continuare – Regulamentul nr.7), Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă оn instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199610 (оn continuare – Instrucţiunea nr.85), Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă оn contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.199811 (оn continuare – Instrucţiunea nr.137);
   - оn dările de seamă periodice n-au fost reflectate pe deplin operaţiunile financiare; n-a fost respectată identitatea indicilor contabili şi indicilor din formularele rapoartelor anuale cu balanţele instituţiilor şi cu rapoartele cu privire la executarea bugetelor;
    - оn rapoartele cu privire la executarea bugetului n-au fost reflectate datoriile agenţilor economici care au primit motorină оn sumă de 2745,9 mii lei;
  - оn rapoartele cu privire la executarea bugetelor satelor (comunelor) n-au fost reflectate datoriile bugetului central faţă de bugetele locale pe transferurile pentru susţinerea teritoriilor оn sumă de 9351,1 mii lei;
   - din cauza lipsei оn formularele rapoartelor, aprobate de către Ministerul Finanţelor, a unor conturi extrabilanţiere, оn rapoartele anuale cu privire la executarea bugetului UTA Găgăuzia n-au fost reflectate datoriile pe оmprumuturile nerambursate şi pe transferurile nealocate bugetelor locale;
   - оn rapoartele cu privire la executarea bugetelor UTA Găgăuzia pe anii 2005-2006 au fost reflectate incorect modificările, conform indicilor stabiliţi, ale sumelor pe grupa principală 27 „Sursele interne de finanţare a deficitului” (pe grupele 05 „Оmprumuturile acordate de alte instituţii financiare” şi 06 „Rambursarea оmprumuturilor acordate de alte instituţii financiare”).
I. Formarea şi aprobarea bugetelor
    În conformitate cu art.5 din Legea UTA Găgăuzia nr.18-X/II din 03.10.2000 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”, metodologia elaborării proiectului bugetului ţine de competenţa Comitetului executiv şi intră în funcţiile Direcţiei generale finanţe a Găgăuziei.
   Comitetul executiv al Găgăuziei, prin Hotărоrea nr.2/10 din 14.02.2003, a aprobat Regulamentul Direcţiei finanţe, prin care au fost stabilite atribuţiile şi funcţiile principale, drepturile şi organizarea activităţii acesteia, care n-a fost conformat cu Regulamentul-tip aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr.757.
Nu s-au respectat procedurile procesului bugetar, prevăzute оn actele normative. Astfel, Direcţia generală finanţe a Găgăuziei n-a elaborat normele metodologice cu privire la elaborarea proiectelor bugetelor, limitоndu-se la remiterea Normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
    Contrar prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.491-ХIV din 09.07.1999 „Privind finanţele publice locale”12 (abrogată la 19.12.2003), pe parcursul anilor 2001-2003, legile bugetare locale ale UTA Găgăuzia n-au fost aduse оn corespundere cu legile bugetului de stat pe anii respectivi. Astfel, оn Legea bugetului pe anul 2001 a UTA Găgăuzia au fost prevăzute transferuri din bugetul de stat оn sumă de 18010,0 mii lei, iar оn Legea bugetului de stat pe anul 2001 a Republicii Moldova – оn sumă de 6940,0 mii lei. Analogic, оn anul 2003, оn Legea UTA Găgăuzia – de 35320,0 mii lei, iar оn Legea bugetului de stat – оn sumă de 26210,0 mii lei.
    Legile bugetare anuale locale ale UTA (cu modificările şi completările ulterioare operate pe parcursul anului de gestiune), au fost publicate în Buletinele de documente oficiale ale Găgăuziei cu încălcarea termenelor stabilite prin actele normative.
    Cu derogare de la prevederile art.19 din Legea nr.397-XV, bugetele satelor (comunelor) au fost elaborate şi aprobate în formă liberă, fără a se ţine cont de prevederile clasificaţiei bugetare (cu excepţia bugetului satului Dezghingea). Practic toate consiliile locale au examinat şi aprobat proiectele bugetelor locale numai în prima lectură şi cu încălcarea termenelor, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.397-XV.
    Conform art.2 din Legea UTA Găgăuzia nr.42-XVI/III din 02.12.2005 „Cu privire la bugetul pe anul 2006” (publicat în Buletinul de documente oficiale al Găgăuziei nr.1 din 17.01.2006), bugetul pe venituri şi cheltuieli a fost aprobat, corespunzător, în sumă de 141008,0 mii lei, inclusiv transferurile din bugetul de stat – în sumă de 24540,0 mii lei. Nerespectînd prevederile art.4 şi art.12 alin.(2) din Legea nr.397-XV, în componenţa veniturilor UTA Găgăuzia au fost incluse veniturile de la operaţiunile cu capital în mărime de 10380,0 mii lei.
    Pe parcursul anului au fost operate modificări şi bugetul precizat a fost prevăzut la partea de venituri în mărime de 198208,6 mii lei şi la partea de cheltuieli – în sumă de 239859,9 mii lei, cu depăşirea cheltuielilor faţă de venituri în sumă de 41651,3 mii lei, care urmau a fi acoperite din contul împrumuturilor pentru cheltuielile capitale în sumă de 18587,2 mii lei, veniturilor de la operaţiuni cu capital – 14716,5 mii lei şi din contul soldurilor de mijloace băneşti, formate în rezultatul executării bugetului în anul precedent – 8347,6 mii lei.
                                                                      
8 Republicată în M.O., nr.87-90 din 23.05. 2003, art.398.
9 Nu este dat publicităţii.
10 Nu este dată publicităţii.
11 Nu este dată publicităţii.
12 M.O., 1999, nr.101-102, art.498.

    Bugetul UTA Găgăuzia pe anul 2006 la partea de venituri a fost executat în sumă de 197991,8 mii lei, cu 216,8 mii lei mai puţin faţă de planul precizat, sau la nivel de 99,8%. Cheltuielile au fost executate în sumă de 229167,5 mii lei – la nivel de 95,5%, sau cu 10692,5 mii lei mai puţin decît cele precizate.
    În comparaţie cu anul 2005, în anul 2006 veniturile bugetului UTA au fost executate cu o majorare de 35483,8 mii lei, iar cheltuielile – cu 68024,7 mii lei, creşterea constituind 21,8% şi, respectiv, la 42,2%.
II. Veniturile bugetului
2.1. Executarea veniturilor bugetului
    În urma analizei executării veniturilor bugetului UTA s-a stabilit că nivelul executării veniturilor precizate a constituit: în a. 2001 – 87,5%; în a.2002 – 96,3%; în a. 2003 – 105,1%; în a. 2004 – 102,0%; în a. 2005 – 102,0% şi în a. 2006 – 99,8%.
    Asupra nivelului majorat de executare a veniturilor bugetului UTA оn anul 2003 a influenţat neоncluderea оn planul precizat a restanţelor la transferurile din bugetul de stat, care au fost reflectate numai la veniturile de casă, nivelul executării cărora a constituit 232,4%. Nivelul executării veniturilor, fără transferurile din bugetul de stat, a constituit 99,6%.
    Executarea veniturilor bugetelor UTA Găgăuzia оn anii 2001-2006 este reflectată în Tabelul nr.1:
  
                                                                                                                                                                                                                         Tabelul nr.1
                                                                                                                                                      (mii lei)
 
Indici
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
Venituri proprii
51067,4
65030,4
76604,4
92202,4
118012,5
110587,4
Mijloace speciale
4077,4
4752,1
6494,1
3937,8
7094,8
9854,9
Granturi
15412,9
4091,1
891,0
3111,9
 
 

Total (fără transferuri din bugetul de stat)

70557,7
73873,6
83989,5
99252,1
125107,3
120442,3

Din ele: venituri de la operaţiuni cu capital

472,1
3870,1
7820,3
6681,7
29114,2
 
Transferuri
5548,9
17560,0
26210,0
14115,0
23130,0
53487,6
Decontări reciproce
8997,4
21726,3
10826,1
5188,3
12288,9
24061,9

Transferuri din fondurile speciale

 
 
 
 
1981,8
5629,9

Total transferuri din bugetul de stat

14546,3
39286,3
37036,1
19303,3
37400,7
77549,5
Total venituri
85104,0
113159,9
121025,6
118555,4
162508,0
197991,8

Notă: mijloace provenite din  operaţiuni cu capital destinate finanţării cheltuielilor

 
 
 
 
 
13774,7
 
    Datele din tabel denotă că din an în an veniturile au o tendinţă de creştere permanentă, condiţionată de modificările în politica fiscală şi în actele normative privind politica bugetară, trecerea instituţiilor medicale la finanţarea din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, majorarea salariului angajaţilor din sfera bugetară (ceea ce a influenţat asupra schimbărilor sumelor de transferuri).
    Pondera transferurilor din fondul de susţinere financiară a teritoriului, aprobată оn bugetul de stat pentru bugetul UTA Găgăuzia, оn suma totală a veniturilor a constituit: оn a. 2001 – 17,1%; оn a. 2002 – 34,7%; оn a. 2003 – 30,6%; оn a. 2004 – 16,3%; оn a. 2005 – 23,0% şi оn a. 2006 – 39,2%.
    Bugetul UTA Găgăuzia оn anul 2006 la partea de venituri a fost executat la nivel de 99,8%. Analiza executării părţii de venituri a bugetului UTA Găgăuzia оn anul 2006 denotă că pe 15 tipuri de venituri n-au fost acumulate mijloace оn sumă totală de 5093,1 mii lei, din care: impozitul pe venitul din salariu – оn sumă de 1226,1 mii lei; impozitul pe bunurile imobile – 1802,3 mii lei; arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă – 369,5 mii lei. La 25 de tipuri de venituri au fost obţinute venituri suplimentare оn sumă de 4876,3 mii lei, din care: taxa pe valoare adăugată – 3880,3 mii lei; taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de plasare a obiectelor comerciale – 273,5 mii lei.
    Asupra neîndeplinirii planurilor la partea de venituri a bugetului UTA Găgăuzia în anul 2006 au influenţat: neasigurarea plenitudinii încasării veniturilor proprii ale bugetelor satelor (comunelor); adoptarea de către unele consilii locale a deciziilor cu privire la acordarea înlesnirilor fiscale şi scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, fără precizarea sursei de acoperire a veniturilor neîncasate sau de micşorarea cheltuielilor, precum şi creşterea restanţelor la plăţile în buget.
    Executarea veniturilor proprii ale bugetelor satelor (comunelor) sînt reflectate în Tabelul nr.2:
   
 Tabelul nr.2
 
 
Denumirea satelor (comunelor)
 
Veniturile proprii (mii lei)
 
Devieri
 
%
Planul precizat
Executat
1
Avdarma
487,9
453,2
-34,7
92,9
2
Beşalma
749,4
647,9
-101,5
86,5
3
Bugeac
448,7
460,4
11,7
102,6
4
Dezghingea
907,5
777,3
-130,2
85,7
5
Chirsova
1172,8
782,4
-390,4
66,7
6
Chioselia Rusă
151,6
140
-11,6
92,3
7
Congaz
3161,8
2686,8
-475,0
85,0
8
Congazcic
503,5
568,2
64,7
112,9
9
Cotovscoe
200,7
75,3
-125,4
37,5
10
Svetlîi
579,2
675,4
96,2
116,6
11
Ferapontievca
277,4
251,6
-25,8
90,7
12
Cioc-Maidan
808,4
841,9
33,5
104,1
13
Baurci
1416,7
1054,4
-362,3
74,4
14
Beşghioz
975,7
837,6
-138,1
85,8
15
Gaidar
992,4
756,6
-235,8
76,2
16
Joltai
645,3
616,9
-28,4
95,6
17
Cazaclia
2014,2
1449,3
-564,9
72,0
18
Copceac
2343,1
2198,9
-144,2
93,8
19
Chiriet-Lunga
658,3
309,3
-349,0
47,0
20
Tomai
1484,5
1325,2
-159,3
89,3
21
Carbalia
231
241,1
10,1
104,4
22
Cişmichioi
1169,8
790,6
-379,2
67,6
23
Etulia
1002
978
-24,0
97,6
 
Total
22381,9
18918,3
-3463,6
84,5
 
    Analiza executării veniturilor proprii denotă că din 23 de bugete locale numai 5 au asigurat încasarea veniturilor proprii peste 100%, la celelalte 18 bugete locale nivelul încasării veniturilor proprii variază de la 37,5% pînă la 97,6%.
    2.2. Nivelul veniturilor proprii şi al transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale
    Nivelul veniturilor proprii şi al transferurilor din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale la un locuitor în anul 2006 se caracterizează prin datele din Tabelul nr.3:
                                    Таbelul № 3
 
 
 
 
Denumirea satelor
(comunelor)
Numărul
populaţiei
Veniturile proprii (mii lei)
Veniturile la 1 locuitor
(lei)
Transferuri
(mii lei)
Transferuri la 1 locuitor (lei)
Total la 1 locuitor
 (lei)
1
Avdarma
3564
453,2
127
1280,0
359
486
2
Beşalma
4440
647,9
146
2161,0
487
633
3
Bugeac
1525
460,4
302
763,0
500
802
4
Dezghingea
5253
777,3
148
1797,0
342
490
5
Chirsova
6861
782,4
114
1636,4
239
353
6
Chioselia Rusă
735
140
190
1191,3
1621
1811
7
Congaz
12336
2686,8
218
5085,8
412
630
8
Congazcic
1970
568,2
288
1178,6
598
887
9
Cotovscoe
989
75,3
76
940,3
951
1027
10
Svetlîi
2271
675,4
297
1102,1
485
783
11
Ferapontievca
1012
251,6
249
612,5
605
854
12
Cioc-Maidan
3918
841,9
215
1761,4
450
664
13
Comrat
23417
14717,1
628
5363,7
229
858
14
Baurci
8782
1054,4
120
5209,1
593
713
15
 Beşghioz
3390
837,6
247
1492,7
440
687
16
Gaidar
4528
756,6
167
2009,1
444
611
17
 Joltai
2277
616,9
271
1303,8
573
844
18
Cazaclia
7047
1449,3
206
1019,8
145
350
19
Copceac
9544
2198,9
230
2695,7
282
513
20
Chiriet-Lunga
2499
309,3
124
1239,7
496
620
21
Tomai
5013
1325,2
264
2044,6
408
672
22
Ceadîr-Lunga
19403
9933,4
512
7217,1
372
884
23
Carbalia
533
241,1
452
353,0
662
1115
24
Cişmichioi
5055
790,6
156
2357,2
466
623
25
 Etulia
3649
978
268
1167
320
588
26
 Vulcăneşti
15730
6096,9
388
5305,3
337
725
 
Total
155741
49665,7
319
58287,2
374
693
 
    Reieşind din numărul populaţiei, suma veniturilor proprii încasate în anul 2006 la un locuitor, pe sate (comune) şi oraşe, variază esenţial: de la 76 lei (s. Cotovscoe) pînă la 452 lei (s. Carbalia), sau de cca 6 ori. În scopul nivelării posibilităţilor financiare ale bugetelor locale sînt prevăzute transferuri din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale. Ţinînd cont de executarea veniturilor proprii, transferurile distribuite şi alocate bugetelor locale la un locuitor n-au asigurat principiul de nivelare a bugetelor locale. Dacă în medie în anul 2006 la un locuitor pe UTA Găgăuzia transferurile au constituit 693 lei, atunci pe bugetele satelor (comunelor) sumele au variat de la 350 lei (bugetul s. Cazaclia) pînă la 1811 lei (bugetul s. Chioselia Rusă).
    2.3. Formarea veniturilor proprii ale bugetelor locale
    În urma analizei selective a decontărilor şi dărilor de seamă pe impozite au fost stabilite unele abateri şi nereguli la formarea veniturilor bugetelor locale şi la precizarea lor. Au fost comise neajunsuri atît la elaborarea prognozelor de venituri, cît şi la executarea lor. Astfel, organele publice locale ale mun. Comrat n-au planificat veniturile de la taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de plasare a obiectelor comerciale (cap. 122, par. 30), pe anii 2004-2006, în sumă de 1137,8 mii lei.
    N-au fost luate оn consideraţie rezervele veniturilor proprii, n-au fost planificate veniturile şi n-a fost calculat impozitul funciar pe păşuni şi fоneţe. Conform calculelor preliminare, pierderile bugetelor locale au constituit оn total 245,3 mii lei, inclusiv la bugetul s. Bugeac – 4,3 mii lei şi la bugetele satelor şi comunelor din raionul Ceadоr-Lunga – 241,0 mii lei.
    La оntocmirea dărilor de seamă cu privire la calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobile ale persoanelor fizice (cetăţenilor) şi ale gospodăriilor ţărăneşti (fermierilor) pe anii 2004, 2005 şi 2006, neargumentat a fost micşorat impozitul funciar оncasat de la persoanele fizice şi impozitul funciar оncasat de la gospodăriile ţărăneşti (fermieri) оn sumă totală de 1184,5 mii lei, inclusiv la bugetul mun. Comrat – 984,2 mii lei, bugetul s. Dezghingea – 180,6 mii lei şi bugetul s. Bugeac – 19,7 mii lei.
    N-a fost planificată şi n-a fost asigurată plenitudinea încasării în buget a veniturilor: arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă; plata pentru terenurile sub iazuri şi lacuri; plata pentru bunuri în legătură cu încheierea contractelor cu încălcarea actelor normative în vigoare (fără a indica cuantumul arendei, fără a desfăşura licitaţii). Faptele expuse au dus la pierderi ale bugetelor locale, care, conform evaluării preliminare, au constituit 201,8 mii lei, inclusiv: s. Beşghioz – 36,6 mii lei; s. Baurci – 25,1 mii lei; s. Tomai – 68,9 mii lei; s. Bugeac – 71,2 mii lei.
    Conform art.7 alin.(2) şi alin.(4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.199713 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Codul fiscal), art.12 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.397-XV, fără indicarea surselor de acoperire a veniturilor anulate ale bugetelor satelor Tomai, Cazaclia, Gaidar şi de reducere a cheltuielilor, consiliile locale au acordat înlesniri şi scutiri de la plata impozitelor şi taxelor în sumă totală de 137,0 mii lei, inclusiv: scutiri la impozitul funciar (păşuni) – 118,2 mii lei; au micşorat neîntemeiat plăţile de arendă – cu 10,1 mii lei şi impozitul funciar – cu 8,7 mii lei. Consiliul local al s. Tomai neargumentat a anulat restanţele la impozite şi taxe pentru anul 2004 în sumă de 39,4 mii lei. Depăşindu-şi împuternicirile atribuite prin art.34 alin.(1) subalin.2 din Legea nr.123-XV şi fără a ţine cont de prevederile art.18 alin.(2) lit. h) din Legea menţionată, fostul primar şi primarul interimar al s. Cazaclia au acordat înlesniri la plata impozitului funciar şi a impozitului pe bunurile imobile în sumă totală de 8,4 mii lei.
    Primăria s. Ferapontievca a realizat unele mijloace fixe cu încălcarea prevederilor art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, în urma cărui fapt, conform evaluării preliminare, pierderile bugetului local au constituit 23,7 mii lei.
    Din cauza nerespectării prevederilor art.28 alin.(1) lit. a) din Legea nr.397-XV, art.15 alin.(1) lit. d) din Legea nr.426-XIII, pct.40 din Instrucţiunea nr.137, la veniturile de casă ale bugetului or. Vulcăneşti pe anul 2006 n-au fost reflectate plăţile de arendă obţinute de la S.A. “Vulcăneşti-Petrol” în mărime de 22,8 mii lei.
    În rezultatul planificării incorecte a veniturilor, scutirilor şi înlesnirilor acordate, numai pe faptele expuse pierderile bugetelor locale, conform evaluării preliminare, au constituit 3000,7 mii lei.
    2.4. Normativele defalcărilor din veniturile generale de stat din bugetul central în bugetele raionale şi locale
   Prin legile bugetare locale ale UTA Găgăuzia pe anii respectivi au fost stabilite normativele defalcărilor din veniturile generale de stat din bugetul central în bugetele raioanelor şi bugetele locale, care în perioada supusă controlului pe ansamblu au fost respectate, cu excepţia anului 2005. În anul 2005, normativele la impozitul pe venitul persoanelor fizice în bugetele raioanelor au fost executate la nivel de 29,6% (cu 47,6 mii lei sub nivelul aprobat), iar defalcările în bugetele raionale din veniturile de la privatizarea întreprinderilor de stat şi vînzarea acţiunilor statului au constituit doar 9,1% în loc de 30,0%, stabilite conform art.3 alin.(4) din Legea UTA Găgăuzia nr.29-IX/III din 10.12.2004 „Cu privire la bugetul pe anul 2005”.
    2.5. Analiza restanţelor la buget
    Potrivit „Dărilor de seamă cu privire la restanţele faţă de bugetul public naţional conform clasificaţiei bugetare”, prezentate de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, sumele restanţelor au constituit: la 31.12.2002 – 42289,2 mii lei, la 31.12.2003 – 56181,6 mii lei, la 31.12.2004 – 46564,9 mii lei, care au influenţat negativ asupra executării părţii de venituri a bugetelor pe aceşti ani.
    Analiza restanţelor, la 31.12.2005 şi 31.12.2006, este reflectată оn Tabelul nr.4:


  Tabelul nr.4

                                                                                                                                                                (mii lei)

Venituri
La 31.12.2005
La 31.12.2006
Devieri
Total
inclusiv bugetul local
Total
inclusiv bugetul local
Total
inclusiv bugetul local

Impozitul pe venitul persoanelor fizice

2567,2
2567,2
2357,4
2357,4
-209,8
-209,8
Impozitul pe venitul  persoanelor juridice
7080,4
7080,4
8726,6
8726,6
1646,2
1646,2
Impozitul funciar
6275,3
6275,3
8334,5
8334,5
2059,2
2059,2
Impozitul pe bunurile imobile
670,6
670,6
548,8
548,8
-121,8
-121,8
TVA
20501,1
20501
27043,6
27043,6
6542,5
6542,6
Accize
1598,9
1593,3
1481,9
1481,9
-117
-111,4
Taxa pentru apă
58,8
58,8
72,6
72,6
13,8
13,8
Taxa de  folosire a drumurilor
162,9
78,5
101,6
40,8
-61,3
-37,7

Taxa pentru amenajarea teritoriului

316,8
316,8
356,9
356,9
40,1
40,1
Alte
21122,1
226,0
22585,1
239,8
1463
13,8
Total
60354,1
39367,9
71609,0
49202,9
11254,9
9835,0
 
    Restanţele la plăţile în bugetul UTA în anul 2006 s-au majorat, în comparaţie cu anul 2005, cu 9835,0 mii lei, din care ponderea cea mai mare revine taxei pe valoarea adăugată – 54,9%; impozitului pe venitul persoanelor juridice – 17,7% şi impozitului funciar – 16,9%. Din suma totală a restanţelor, 31,2% revin restanţelor calculate în baza deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
III. Cheltuielile bugetului
    Nivelul executării veniturilor a influenţat şi asupra nivelului executării cheltuielilor bugetului UTA Găgăuzia, care a constituit: în a. 2001 – 83,3%; în a. 2002 – 95,4%; în a. 2003 – 105,5%; în a. 2004 – 97,1%; în a. 2005 – 97,3%. În anul 2003, nivelul executării cheltuielilor (105,5%) a depăşit planul precizat datorită neîncluderii în planul cheltuielilor a acţiunilor finanţate din contul datoriilor la transferurile din bugetul de stat şi reflectării lor numai la cheltuielile de casă ale bugetului. Pe parcursul anilor 2001-2005 (cu excepţia anului 2002), din cauza finanţării incomplete a cheltuielilor şi executării cheltuielilor efective cu depăşirea limitelor stabilite, s-au majorat esenţial datoriile creditoare, la 31.12.2005 acestea constituind 22955,3 mii lei. Numai în anul 2002 a fost admisă depăşirea cheltuielilor de casă faţă de cele efective în sumă de 919,6 mii lei, ceea ce a dus la stingerea parţială a datoriilor creditoare.
                                                                
13 Republicat în M.O., ediţie specială din 08.02.2007, pag.4.

    Ponderea cheltuielilor, sub aspectul clasificaţiei funcţionale, variază din an în an în legătura cu schimbările în politica bugetară în domeniul retribuirii muncii în sfera bugetară, trecerea instituţiilor medicale la finanţarea din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, mărirea investiţiilor capitale din contul mijloacelor bugetului de stat şi ale bugetului UTA Găgăuzia. Astfel, în suma totală a cheltuielilor bugetului UTA Găgăuzia nivelul cheltuielilor pe grupa principală 6 „Învăţămîntul” a constituit: în a. 2001 – 39,1%; în a. 2002 – 40,2%; în a. 2003 – 46,6%; în a. 2004 – 55,6%; în a. 2005 – 55,0%; pe grupa principală 9 „Ocrotirea sănătăţii”: în a. 2001 – 18,7%; în a. 2002 – 21,0%; în a. 2003 – 22,9%; în a. 2004 – 3,1%; în a. 2005 – 0,9%; pe grupă principală 8 „Cultura”: în a. 2001– 4,0%; în a. 2002 – 3,9%; în a. 2003 – 4,9%; în a. 2004 – 7,6%; în a. 2005 – 7,4%, iar nivelul cheltuielilor pe grupă principală 1 „Autorităţile executive” a constituit: în a. 2001 – 10,2%; în a. 2002 – 8,7%; în a. 2003 – 8,6%; în a. 2004 – 11,1%; în a. 2005 – 9,0%. Analiza respectivă reflectă orientarea socială a bugetului UTA Găgăuzia, totodată, rămîn considerabile cheltuielile pentru întreţinerea autorităţilor executive, iar micşorarea acestor cheltuieli în unele perioade este o consecinţă a întreprinderii unor măsuri de reducere a aparatului administrativ.
    3.1. Analiza executării cheltuielilor şi componenţa lor sub aspectul clasificaţiei funcţionale şi economice
    În anul 2006, partea de cheltuieli a bugetului UTA Găgăuzia a fost executată în sumă de 229167,4 mii lei, sau la nivel de 95,5% faţă de cele precizate. În acelaşi timp au rămas nefinanţate acţiuni cu suma de 10692,5 mii lei. Totodată, cheltuielile efective au fost executate în sumă de 239948,0 mii lei, ceea ce a dus la creşterea datoriilor creditoare, la situaţia din 31.12.2006. Executarea bugetului pe anul 2006 s-a încheiat cu solduri de mijloace financiare la conturile bugetelor locale în sumă de 9152,3 mii lei.
    Analiza cheltuielilor bugetului în anul 2006, conform clasificaţiei funcţionale, este reflectată în Tabelul nr.5:
Tabelul nr.5
                                                                                                                                                                                   (mii lei)
Grupa
Cheltuieli
Planul
precizat
Executat
 
%
executării
 
Devieri
(+ , -)
 
 
Ponderea, %
 
Cheltuieli
efective
 
01
 Autorităţile executive
20314,7
19657,3
96,8
-657,4
8,6
21071,2
03
Apărarea naţională
310,2
272,2
87,7
-38,0
0,1
277,4
05
Menţinerea ordinii publice
6653,0
6591,7
99,1
-61,3
2,9
7336,8
06
Învăţămîntul
122251,5
118270,8
96,7
-3980,7
51,6
121494,7
08

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

18941,3
18164,9
95,9
-776,4
7,9
17656,3
09
Ocrotirea sănătăţii
18173,6
15598,7
85,8
-2574,9
6,8
17994,8
10

Asigurarea şi susţinerea socială

9778,7
9491,3
97,1
-287,4
4,1
9452,4
11
Agricultura
3561,5
3433,6
96,4
-127,9
1,5
3481,9
13
Industria
744,7
736,3
98,9
-8,4
0,3
758,9
14
Gospodăria drumurilor
2652,7
2416,7
91,1
-236,0
1,1
2399,1
15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

26573,5
25493,8
95,9
-1079,7
11,1
27535,1
16

Complexul pentru combustibil şi energie

3259,3
2622,6
80,5
-636,7
1,1
3349,5
19

Alte servicii legate de activitatea economică

267,5
267,5
100,0
0,0
0,1
276,7
20

Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale

6227,7
6044,8
97,1
-182,9
2,6
6863,2
23

Creditarea netă

150,0
105,2
70,1
-44,8
0,0
0,0
 

Total cheltuieli:

239859,9
229167,4
95,5
-10692,5
100,0
239948,0

    Ponderea esenţială în structura cheltuielilor bugetului UTA Găgăuzia o constituie cheltuielile pentru: învăţămînt – 51,6%, gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe – 11,1%, organele administrative – 8,6%, cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret – 7,9% şi ocrotirea sănătăţii – 6,8%. Reieşind din nivelul executării de casă, la unele grupe a fost admisă micşorarea ponderii în comparaţie cu planul precizat. Din suma totală a mijloacelor neutilizate, 3980,7 mii lei revin domeniului învăţămînt; 2574,9 mii lei – ocrotirii sănătăţii şi 1079,7 mii lei – gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe.
    În comparaţie cu anul 2005, în anul 2006 ponderea cheltuielilor pe grupa principală „Ocrotirea sănătăţii” în structura totală a cheltuielilor a crescut de 7 ori. Asupra creşterii respective a influenţat atribuirea la cheltuieli a cheltuielilor ce ţin de executarea reparaţiilor capitale ale instituţiilor medicale şi de reconstrucţia complexului curativ-chirurgical al spitalului din or. Ceadîr-Lunga, care, din lipsa modului de transmitere a cheltuielilor instituţiilor medico-sanitare publice, n-au fost atribuite la majorarea costului clădirilor. Astfel, în anul 2006, conform raportului cu privire la executarea bugetului UTA Găgăuzia pe cheltuielile capitale, numai la obiectele din domeniul ocrotirii sănătăţii volumul lucrărilor executate a constituit 16981,4 mii lei, iar în bilanţul generalizator privind executarea bugetelor de către toate instituţiile publice ale UTA Găgăuzia, la subcontul 203 „Cheltuieli din buget pentru investiţii capitale”, au fost înregistrate obiecte nefinisate în sumă de doar 3708,8 mii lei, pe cînd, conform datelor beneficiarului – Întreprinderea de Stat «Sud-A-Con», numai la obiectele nefinisate „Reconstrucţia complexului curativ-chirurgical al spitalului din or. Ceadîr-Lunga” şi „Blocul chirurgical al spitalului raional al mun. Comrat” cheltuielile au constituit 7367,4 mii lei.
    Pe grupele „Autorităţile executive”, „Menţinerea ordinii publice”, „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” cheltuielile efective au depăşit limitele precizate, respectiv cu 756,5 mii lei, 683,3 mii lei şi 961,6 mii lei, nerespectоnd, astfel, prevederile art.2 alin.(3) din Legea UTA Găgăuzia „Cu privire la bugetul pe anul 2006”, care stipulează că cheltuielile pentru toate nivelurile reprezintă mărimea maximă, care la aprobarea devizelor de cheltuieli nu poate fi depăşită.
    Conform datelor din “Raportul privind executarea bugetelor UAT pe toate componentele conform clasificaţiei economice” pe anul 2006, cheltuielile de casă pe articole şi alineate au fost executate оn limitele sumelor aprobate, iar cheltuielile efective la unele articole – cu depăşirea sumelor aprobate. Au fost atestate cazuri de atribuire incorectă a cheltuielilor de casă la unele articole. Astfel, la articolul 111 „Retribuirea muncii” devierile au constituit 238,5 mii lei, la articolul 112 „Contribuţii de asigurări sociale de stat” – 31,1 mii lei şi la articolul 116 „Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” – 32,8 mii lei. Cele menţionate sоnt o consecinţă a controlului nesatisfăcător atоt din partea contabililor-şefi (la etapa elaborării dispoziţiilor de plată şi dărilor de seamă periodice), cоt şi din partea Direcţiei generale finanţe a Găgăuziei.
Din cauza neasigurării controlului cuvenit din partea Direcţiei generale finanţe a Găgăuziei asupra modului de utilizare a mijloacelor pentru investiţiile capitale şi nerespectării prescripţiilor Hotărоrii Guvernului Republicii Moldova nr.216 din 20.03.2001 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative оn construcţii”14, оn anii 2001-2006, beneficiarii de investiţii capitale n-au asigurat transferarea оn fondul special a mijloacelor financiare оn sumă de 219,8 mii lei.
    La transferarea mijloacelor оn Fondul republican şi оn fondurile locale de susţinere socială a populaţiei n-au fost respectate prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” nr.827-XIV din 18.02.200015 (cu modificările şi completările ulterioare). Ca rezultat, оn fondurile menţionate, оn anii 2004-2006, au fost transferate mijloace financiare cu depăşirea limitelor stabilite оn mărime de 388,0 mii lei.
                                                        
14 M.O., 2001, nr.31-34, art.240.
15 M.O., 2000, nr.65-67, art.460.

    Au fost admise unele fapte de executare ineficientă şi iraţională a cheltuielilor. Astfel, cu încălcarea prevederilor art.17 din Legea nr.397-XV, administraţia raionului Comrat a garantat asigurarea obligaţiilor S.R.L. “Sarat-AG-Service”, ca rezultat rambursînd datoriile firmei respective făţă de Î.S. “Moldresurse” în sumă de 175,0 mii lei.
Administraţia raionului Ceadîr-Lunga a transferat Î.M. „Apă-canal” 219,8 mii lei pentru acoperirea datoriilor acesteia faţă de pază interdepartamentală pentru serviciile de pază a captării de apă, din care suma de 167,8 mii lei a fost utilizată contrar destinaţiei. Pentru acoperirea pierderilor de la transmiterea în arendă cu titlu gratuit S.R.L. „Asena-Textil” a edificiilor Î.M. „Apă-canal”, din fondul de rezervă al bugetului UTA, în baza dispoziţiei Comitetului executiv al Găgăuziei nr.4/10.4 din 03.04.2006, au fost alocaţi 79,3 mii lei, ceea ce corespunde sumei plăţii pentru arendă, neprimită de către proprietarul edificiilor în perioada 01.01.2003 – 31.12.2005.
    Cu încălcarea pct.29 din Regulamentul „Privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susţinerea sectorului agrar”, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.
19-XV din 17.02.200516, în anul 2005, şcolii profesionale polivalente din or. Ceadîr-Lunga (c/f 307419), care nu este agent economic, de către administraţia raionului Ceadîr-Lunga i-a fost acordată subvenţie în mărime de 13,5 mii lei.
    3.2. Respectarea clauzelor legale la retribuirea muncii angajaţilor din instituţiile publice
    Pe parcursul anului 2006, organele administraţiei publice locale ale UTA Găgăuzia nu au asigurat respectarea întocmai a prevederilor actelor normative privind retribuirea muncii. Ca urmare, cheltuielile nejustificate la retribuirea muncii au constituit 1763,8 mii lei.
    Astfel, din contul bugetului UTA Găgăuzia s-au întreţinut 31,5 unităţi peste limita statelor de personal ale aparatului de conducere şi 2,5 unităţi peste limita statelor precizate la grupa asigurarea socială, cheltuielile pentru care au constituit 857,1 mii lei şi, respectiv, 23,6 mii lei. Pentru întreţinerea unităţilor peste limita statelor de personal ale serviciului veterinar al raionului Ceadîr-Lunga au fost efectuate cheltuieli în mărime de 22,2 mii lei. În statele de personal ale 6 primării din raionul Ceadîr-Lunga nefondat au fost incluse 9 unităţi de personal, neprevăzute în Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.688 din 10.06.2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”17 (cu modificările şi completările ulterioare), cheltuielile pentru remunerarea muncii constituind 48,3 mii lei.
    La executarea Hotărоrii Comitetului executiv al Găgăuziei „Cu privire la reglementarea condiţiilor de salarizare a funcţionarilor publici din organele centrale de conducere ale UTA Găgăuzia” care contravine prevederilor Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare оn sectorul bugetar”18 (cu modificările şi completările ulterioare; оn continuare – Legea nr.355-XVI), au fost efectuate cheltuieli suplimentare оn sumă de 477,7 mii lei.
    Contrar art.28 alin.(1) din Legea nr.355-XVI, prin hotărоri ale Comitetului executiv al Găgăuziei şi ordine ale administraţiei raioanelor Ceadоr-Lunga şi Vulcăneşti, a fost majorat salariul unor categorii de personal din sfera socială de la 30% pоnă la 100%. Ca urmare, a fost achitată оn plus suma de 285,9 mii lei.
    Cu derogare de la pct.13 din Hotărоrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică”19, primăria mun. Comrat a efectuat achitarea excesivă a salariului (premii) angajaţilor din cadrul aparatului оn sumă de 49,0 mii lei.
    În perioada supusă controlului, unele primării au încheiat acorduri de muncă privind executarea diferitor lucrări cu nerespectarea legislaţiei în vigoare.
    Neţinînd cont de faptul că conform art.8 alin.(1) subalin.(17) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind licenţierea unor genuri de activitate”20 (cu modificările şi completările ulterioare) lucrările în domeniul construcţiilor sînt supuse licenţierii, primăria mun. Comrat a încheiat cu deţinătorii de patente, posesori ai patentelor pentru prestarea serviciilor de amenajare şi întreţinere a spaţiilor de locuit şi terenurilor adiacente, acorduri de muncă pentru executarea lucrărilor de construcţie a trotuarelor din gresie. Pentru lucrările efectuate, în perioada anilor 2004-2006, persoanelor fizice le-au fost achitate mijloace bugetare în sumă totală de 926,1 mii lei, fără calcularea în modul corespunzător a contribuţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fără reţinerea impozitului pe venit. Cheltuielile respective au fost reflectate la grupa 15 „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” la articolul 131.05 „Transferurile pentru amenajarea teritoriilor”, pe cînd conform clasificaţiei bugetare la acest articol sînt atribuite cheltuielile pentru reparaţia curentă a trotuarelor, dar nu pentru construcţia lor.
    În anul 2006, primăria s. Dezghingea, conform contractelor pentru prestarea serviciilor, încheiate cu persoane fizice, a achitat mijloace în suma 62,0 mii lei, care în contradicţie cu clasificaţia bugetară sînt reflectate la articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” şi la articolul 131 alin. 05 „Transferurile pentru amenajarea teritoriilor”.
    La оncheierea contractului оntre primăria s. Bugeac cu o persoană fizică, plata pentru lucrările executate s-a prevăzut a fi efectuată cu bunuri materiale, fără calculele şi reţinerile оn modul corespunzător din suma de 64,9 mii lei.
    Cheltuielile sus-enumerate оn sumă de 1053,0 mii lei urmau a fi reflectate la articolul 111 alin. 04 „Salarizarea lucrătorilor netitulari”.
  Din cauza nerespectării pct.21 din Precizările metodologice statistice privind efectivul şi cоştigurile salariale ale personalului angajat, aprobate prin Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova nr.87 din 29.07.200421, оn rapoartele statistice forma nr.1-M „Numărul şi retribuirea salariaţilor” pentru perioada anilor 2004-2006 n-au fost reflectate sumele de retribuire a muncii personalului care nu face parte din efectivul salariaţilor.
    Contrar art.34 alin.(3) din Legea nr.123-XV şi art.43 pct.3) din Legea „Cu privire la organele administraţiei publice locale ale Găgăuziei”, statele de personal ale aparatului primăriei Bugeac au fost aprobate de primar, dar nu de consiliul local.
    Structura şi modul de salarizare a angajaţilor din aparatul primăriilor n-au fost aprobate de consiliile locale respective. Contrar art.32 alin.(4) din Legea nr.355-XVI, de către conducătorii instituţiilor publice ale UTA Găgăuzia n-au fost elaborate şi aprobate indicatorii şi modul de premiere, precum şi mărimea premiilor acordate angajaţilor. În perioada anilor 2001-2006, nu s-au respectat termenele de achitare a salariului angajaţilor din instituţiile publice.
                                                                                     
16 M.O., 2005, nr.30-33, art.107.
17 М.O., 2003, nr.116-120, art.710.
18 М.O., 2006, nr.35-38, art.148.
19 М.О., 2006, nr.75-78, art.566.
20 Republicată în М.О., 2005, nr.26-28, art.95.
21 Nu sînt date publicităţii.
                  
    3.3. Formarea şi utilizarea fondului de rezervă
    Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Comitetului executiv al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri), aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Găgăuziei nr.7/17 din 26.07.2001, n-a fost conformat cu Regulamentul-tip aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427.
    Pentru anul 2006 fondul de rezervă a fost aprobat оn mărime de 1770,0 mii lei, ceea ce constituie 1,3% din suma totală a cheltuielilor bugetare pe anul respectiv şi este оn limita prevăzută de art.18 din Legea nr.397-XV. Cu toate acestea, la precizarea bugetului, mărimea fondului de rezervă a constituit 2618,0 mii lei, sau cu 577,6 mii lei mai mult, prin ce n-au fost respectate prevederile părţii (3) din Legea UTA Găgăuzia „Cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar”. Оn raportul despre utilizarea fondului de rezervă pe anul 2006 au fost reflectate incorect cheltuielile efective оn sumă de 316,0 mii lei.
    În baza Hotărîrii Comitetului executiv al Găgăuziei nr.12/9 din 02.12.2004, administraţia raionului Comrat a transferat din fondul de rezervă Î.S. „Sud-A-Con” 150,0 mii lei, pentru stingerea datoriei, care nu era reflectată în evidenţa contabilă a administraţiei.
    3.4. Situaţia datoriilor debitoare şi creditoare
    Instituţiile publice ale UTA Găgăuzia, contrar prevederilor art.39 alin.(1) din Legea nr.426-XIII şi punctelor 97-99 din Regulamentul nr.7, n-au efectuat inventarierea decontărilor şi obligaţiunilor pentru confirmarea corectitudinii şi autenticităţii datelor evidenţei contabile şi rapoartelor.
    Datoria debitoare în sumă de 4997,7 mii lei şi cea creditoare în sumă de 32916,4 mii lei, reflectate în raportul despre executarea cheltuielilor bugetului UTA pe toate componentele clasificaţiei economice pe anul 2006 corespund datelor bilanţului. Totodată, sînt admise unele abateri la articolul 111 „Retribuirea muncii” în sumă de 935,1 mii lei şi la articolele 113, 130 şi 200 – în sumă totală de 1038,8 mii lei etc. Conform datelor raportului sus-indicat, la 31.12.2006, datoriile debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat, pe care n-au fost întreprinse măsurile corespunzătoare potrivit prevederilor punctelor 54-55 din Regulamentul nr.7, au constituit 479,0 mii lei şi, respectiv, 10090,4 mii lei.
    În perioada supusă controlului, asupra creşterii datoriei creditoare au influenţat cheltuielile efective efectuate peste limita stabilită şi care numai în anul 2006, la unele articole, au constituit 1250,2 mii lei.
    Datele cu privire la datoriile debitoare şi creditoare pe ani sînt reflectate în Tabelul nr.6:
         Tabelul №6
                                                                                                             ( mii lei)
 
 
Ani
 
Datoria
Debitoare
Creditoare
1
2001
2650,7
28297,5
2
2002
2909,9
24968,1
3
2003
3533,6
22552,4
4
2004
1347,7
21617,6
5
2005
1597,7
22955,3
6
2006
4997,7
32916,4
 
    Datele enunţate demonstrează că timp de mai mulţi ani atît datoriile debitoare, cît şi cele creditoare, sînt în creştere. O creştere semnificativă a datoriilor a fost admisă în anul 2006. Dacă la 31.12.2005 datoria debitoare constituia 1597,7 mii lei, atunci la 31.12.2006 aceasta s-a mărit pînă la 4997,7 mii lei (creşterea a constituit 3400,0 mii lei, sau de 3 ori). Analogic, la 31.12.2005, datoria creditoare a alcătuit 22955,3 mii lei, iar la situaţia din 31.12.2006 a constituit 32916,4 mii lei, sau cu 9961,1 mii lei mai mult. Creşterea respectivă a datoriei creditoare parţial este condiţionată de creşterea nivelului de remunerare a muncii cu 1801,3 mii lei. Cu toate că prin legile bugetare anuale ale UTA Găgăuzia erau stabilite limite maxime ale cheltuielilor bugetelor de toate nivelurile, care nu pot fi depăşite la aprobarea devizelor de cheltuieli, de către instituţii nu s-au întreprins măsuri eficace pentru stingerea datoriilor creditoare şi neadmiterea formării datoriilor debitoare.
    3.5. Acordarea şi evidenţa împrumuturilor
    3.5.1. Оmprumuturile acordate bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I
    În perioada anilor 2001-2006, de către Direcţia generală finanţe au fost acordate împrumuturi în sumă de 7913,6 mii lei, iar ţinînd cont de soldul împrumuturilor neachitate, la 31.12.2000, în sumă de 6732,4 mii lei, împrumuturile acordate au constituit 14646,0 mii lei, din care pînă la 31.12.2006 au fost achitate numai 4694,6 mii lei, ceea ce constituie 32% din suma totală a datoriilor la împrumuturi, la care au expirat termenele de restituire. Contractele de acordare a împrumuturilor au fost întocmite în mod arbitrar, fără indicarea deciziei consiliilor locale şi a scopurilor acordării, fără garantarea rambursării împrumuturilor. În contradicţie cu art.18 alin.(2) lit.g) din Legea nr.123-XV, împrumuturile n-au fost aprobate de către consiliile locale.
    Direcţia generală finanţe ţine evidenţa analitică a împrumuturilor cu nerespectarea prevederilor Instrucţiunii „Privind evidenţa contabilă de executare a bugetelor locale în organele financiare ale Republicii Moldova”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 15.05.199622 (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale pct.4.2 din Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial-autonome cu statut juridic special în direcţiile generale finanţe”23, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004, care stipulează ţinerea evidenţei analitice a împrumuturilor în registrul forma nr.2-F şi la contul extrabilanţier 152.
    Contrar prevederilor art.13 alin.(3) din Legea nr.397-XV, în perioada anilor 2001-2006 (în afară de anul 2005), unor primării le-au fost acordate împrumuturi suplimentare peste limita de 5% din totalul veniturilor precizate în mărime de 2665,8 mii lei.
    3.5.2. Împrumuturile acordate agenţilor economici
    Cu încălcarea art.13 din Legea nr.397-XV, conform Hotărîrii Comitetului executiv al Găgăuziei nr.5/26 din 12.05.2004 „Privind acordarea împrumutului primăriei
s. Tomai”, primăria s. Tomai a acordat Î.M. „Tomai-Prim” împrumut în mărime de 100,0 mii lei pentru efectuarea lucrărilor agricole, cu termenul de rambursare pînă la 01.10.2004, din care la momentul controlului erau restituiţi 30,0 mii lei. Suma restituită n-a fost transferată în bugetul central, dar a fost utilizată pentru cheltuielile bugetului local.
    În baza Hotărîrii Comitetului executiv al Găgăuziei nr.5/13.10 din 05.05.2006, administraţia raionului Ceadîr-Lunga, nerespectînd prevederile art.55 (53) alin.(1) din Legea nr.847-XIII, fără garantarea rambursării, a acordat împrumut în sumă de 150,0 mii lei cooperativei agricole de producţie (CAP) „Agro-Cazaiac” (c/f 1002611000948). În afară de aceasta, cu încălcări analogice ale prevederilor legii sus-menţionate, primăria s. Cazaclia, întru executarea Hotărîrii Comitetului executiv al Găgăuziei nr.11/12.13 din 18.11.2005, a acordat un împrumut aceluiaşi agent economic în mărime de 100,0 mii lei. În pofida faptului că primăria s. Cazaclia a întreprins măsuri de restituire, la momentul controlului împrumutul nu era restituit.
                                                            
22 N-a fost dată publicităţii.
23 М.O., 2004, nr.199-204, art.406.

    3.5.3. Utilizarea resurselor de credit
    În anul 2006, pentru finanţarea investiţiilor capitale, s-a contractat un credit în sumă de 18349,9 mii lei, din care 500,0 mii lei s-au direcţionat sub formă de transferuri cu destinaţie specială în bugetul raionului Ceadîr-Lunga, pentru stingerea datoriei creditoare la gazele naturale, care sînt cheltuieli curente, dar nu cheltuieli capitale. În Hotărîrea Comitetului executiv al Găgăuziei nr.2/15.15 din 17.02.2006, potrivit căreia s-a contractat creditul respectiv, este prevăzut că „restituirea sumei principale a creditului se va efectua din contul mijloacelor care vor fi incluse la capitolul „cheltuieli” al bugetului central al Găgăuziei pentru anii 2007-2008”, ceea ce nu corespunde art.7 din Legea UTA Găgăuzia „Cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar” nr.18-X/II din 03.10.2000.
    Datorită nedistribuirii la momentul oportun a creditului оn sumă de 7000,0 mii lei, primit pentru asigurarea efectuării cheltuielilor de neamоnat, оn legătură cu decalajul de casă format dintre venituri şi cheltuieli, pierderile bugetului оn urma achitării dobоnzii au constituit 72,9 mii lei.
    3.6. Relaţiile cu bugetele de alt nivel
    Pe parcursul anului 2006, în unele cazuri, transferurile pentru bugetele satelor şi comunelor nu s-au efectuat în termenele stabilite, în măsură deplină şi în mod uniform. Conform Legii bugetului pe anul 2006, s-au aprobat transferuri în mărime de 58767,6 mii lei, s-au transferat 58287,2 mii lei, sau cu 480,4 mii lei mai puţin. În ianuarie n-au fost efectuate transferuri bugetelor locale: s. Svetlîi, s. Ferapontievca, s. Cioc-Maidan, s. Joltai, s. Carbolia şi s. Etulia, în timp ce unor bugete locale le-au fost transferate peste limita stabilită, şi anume: s. Chiriet-Lunga (120%), or. Ceadîr-Lunga (101,7%) şi or. Vulcăneşti (107,2%). Dacă pentru trimestrul I al anului 2006 nivelul mediu al transferurilor constituia 98%, în aspectul bugetelor locale acesta variază de la 22,5% pînă la 149,9%. O situaţie analogică s-a creat pe parcursul anului 2006 şi la alte tipuri de transferuri.
    Restanţele bugetului central al UTA Găgăuzia la transferurile către bugetele locale pentru susţinerea teritoriului şi la alte tipuri de transferuri pe anii 2001-2006 оn mărime de 9351,5 mii lei şi 480,4 mii lei n-au fost reflectate оn rapoartele anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor) şi оn rapoartele privind executarea bugetului UTA Găgăuzia.
    3.7. Mijloace speciale
În perioada supusă controlului (cu excepţia anilor 2004 şi 2005), n-a fost asigurată plenitudinea şi oportunitatea încasării veniturilor de mijloace speciale. Nivelul încasării veniturilor de mijloace speciale a constituit: în a. 2001 – 82,6%, în a. 2002 – 84,4%; în a. 2003 – 94,3%; în a. 2004 – 100,7%; în a. 2005 – 100,4%; în a. 2006 – 96%.
La formarea mijloacelor speciale, organele administraţiei publice locale n-au stabilit nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor, tarifele pentru serviciile respective, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, încălcînd prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.397-XV. Astfel, la aprobarea bugetului s. Bugeac în calitate de mijloace speciale au fost prevăzute venituri de la achitarea taxei pentru apă de către locuitorii satului, în lipsa deciziei consiliului local despre stabilirea taxelor pentru apă, a calculelor pentru cheltuielile de întreţinere a sondelor şi, respectiv, a evidenţei consumatorilor de apă şi a datoriei efective. Evidenţa se ţine numai prin metoda de casă, fără efectuarea calculelor respective. Aceeaşi situaţie privind încasarea taxei pentru apă s-a creat şi în com. Congazcic şi s. Dezghingea.
IV. Gestionarea patrimoniului de stat pe teritoriul
UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    În contradicţie cu art.89 alin.(1) şi alin.(2) din Legea UTA Găgăuzia nr.52-XXIV/II din 02.11.2001 „Cu privire la programul de privatizare pentru anii 2001-2005”, Direcţia generală patrimoniu de stat şi privatizare a Găgăuziei nu ţine registrul patrimoniului public şi, respectiv, întreprinderile de stat, instituţiile şi organizaţiile, care dispun de patrimoniu public, nu prezintă dări de seamă despre mărimea şi circulaţia patrimoniului public.
    Reieşind din analiza datelor şi a informaţiei primite оn baza anchetelor, organele administraţiei publice locale n-au asigurat executarea prevederilor art.84 alin.(1) din Legea nr.123-XV referitor la efectuarea inventarierii anuale şi prezentarea rapoartelor despre starea patrimoniului consiliilor locale respective. Оn pofida prevederilor art.34 alin.(2) lit. f) din Legea nr.123-XV, primarii localităţilor nu şi-au exercitat оmputernicirile de efectuare a inventarierii şi de administrare, оn limitele competenţei, a patrimoniului satului (comunei), oraşului (municipiului) ce ţine de domeniul public şi privat.
    În perioada anilor 2001-2006, pe teritoriul UTA Găgăuzia s-au efectuat construcţia, reconstrucţia şi reparaţia capitală a diferitelor obiecte ale instituţiilor publice bugetare, instituţiilor medico-sanitare publice (inclusiv: gazoducte; sisteme de încălzire autonomă; obiecte de alimentare cu apă şi canalizare etc.), amenajarea obiectelor acvatice din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetului UTA Găgăuzia, Fondului de Investiţii Sociale, Fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale, Fondului pentru realizarea Programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solului, neînregistrate în evidenţa contabilă şi nereflectate în măsură deplină la bilanţ.
    Conform datelor Asociaţiei de Stat pentru protecţia solului, pe parcursul anilor 2001-2006, s-au finanţat lucrările de reconstrucţie a iazurilor din s. Chiriet-Lunga – 1075,0 mii lei şi s. Beşghioz – 967,0 mii lei, care după darea lor în exploatare n-au fost luate la evidenţa contabilă. La fel, n-au fost reflectate în evidenţa contabilă obiectele de pe teritoriul Găgăuziei, finanţate în anii 2002-2006 din contul mijloacelor Fondului Ecologic Naţional, în sumă de 4181,9 mii lei. În perioada supusă controlului, de către primăriile UTA Găgăuzia n-a fost luat la evidenţă costul lucrărilor de reparaţii capitale executate la şcoli, grădiniţe, de construcţie a gazoductelor, cazangeriilor şi altor obiecte în valoare totală de 23410,8 mii lei, finanţate din contul Fondului de Investiţii Sociale.
   Nerespectînd prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.683 din 18.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz” la deservire tehnică”24, nu toate organele administraţiei publice locale ale UTA au înregistrat în evidenţa contabilă şi la organele cadastrale conductele de gaze şi nu le-au transmis pentru deservire tehnică întreprinderilor din cadrul Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”. Astfel, din contul Fondului de Investiţii Sociale, pe teritoriul satului Bugeac s-a construit conducta de gaze în sumă de 607,9 mii lei, care n-a fost luată la balanţa primăriei, dar a fost transmisă pentru deservire tehnică S.R.L. „Găgăuz-Gaz”.
    Cu toate că organele administraţiei publice locale nu sînt subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, fără a ţine cont de prevederile art.1 şi art.13 alin.(1) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”25 (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale art.1 din Legea nr.123-XV, consiliul local al s. Tomai a adoptat decizia nr.9/6 din 23.09.2005 privind majorarea capitalului statutar al primăriei cu suma mijloacelor transmise în arendă la doi agenţi economici, şi anume clădirea morii şi a brutăriei, cu valoarea totală de bilanţ de 510,0 mii lei.
                                                             
24 M.O., 2004, nr. 100-103, art. 830.
25 Мonitorul, 1994, nr. 2, art. 33.

    La vînzarea clădirilor spitalului de circumscripţie din s.Tomai, administraţia raionului Ceadîr-Lunga n-a respectat ordinea de publicare în mijloacele mass-media a informaţiei despre negocierile care urmau să aibă loc, stabilite prin pct.11 al Anexei nr.5 la Regulamentul „Privind licitaţiile „cu strigare” şi negocierile directe”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997 „Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998”26.
    Din suma totală a încasărilor de 5303,5 mii lei din realizarea clădirii fostei policlinici din or. Ceadîr-Lunga, intrate la contul de decontare al instituţiei medico-sanitare publice, în bugetul central al UTA Găgăuzia s-au transferat 4508,1 mii lei, iar mijloacele rămase au fost folosite pentru stingerea datoriei spitalului faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat – 430,0 mii lei şi pentru cheltuielile curente ale instituţiei – 365,4 mii lei. Astfel, suma de 795,4 mii lei a fost utilizată contrar prevederilor art.16 alin.(2) şi art.22 din Legea UTA Găgăuzia nr.4-V/II din 25.02.2000 „Cu privire la proprietate”, precum şi ale art.6 alin.(1) din Legea UTA Găgăuzia nr.23-XI/II din 14.11.2000 „Cu privire la privatizare”.
    Reieşind din actele legislative sus-enumerate, mijloacele băneşti în sumă de 795,4 mii lei, acumulate în rezultatul înstrăinării bunurilor imobile şi netransferate la buget, urmează a fi atribuite la micşorarea datoriei creditoare a administraţiei raionului faţă de instituţia medico-sanitară publică.
    Comisiile pentru realizarea bunurilor sus-numite n-au ţinut cont de prevederile art.3 şi art.10 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”27 (cu modificările şi completările ulterioare). Ca rezultat, vînzarea terenurilor, pe care sînt amplasate imobilele privatizate, s-a efectuat cu o întîrziere de 1 an şi 8 luni şi, respectiv, 6 luni, fără plata pentru utilizarea pămîntului, care conform calculelor preliminare, constituie 5,8 mii lei.
    Cu încălcarea modului stabilit, primăria s. Bugeac a realizat clădirea cazangeriei vechi cu valoarea reziduală de 31,5 mii lei unei persoane fizice la preţul de 4,2 mii lei. Mai mult decît atît, mijloacele băneşti provenite de la realizarea cazangeriei au fost înregistrate la veniturile bugetului local abia peste 13 luni.
    4.1. Administrarea întreprinderilor municipale
    În perioada anilor 2004-2005, Consiliul municipal Comrat, precum şi managerul numit au administrat ineficient întreprinderea municipală „Olacez birerda”, formată conform deciziei Consiliului municipal Comrat. Statutul întreprinderii s-a elaborat fără a ţine cont de cerinţele pct.10 alin.(5) din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.199428 (cu modificările ulterioare). Ca rezultat, în statut nu este stabilit modul de posesiune, folosire şi dispunere de fondul statutar. Întreprinderea municipală n-a precizat fondul statutar, prin ce n-a respectat prevederile art.18 alin.(1) din Legea nr.1265-XIV din 05.10.2000 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor”29 (cu modificările ulterioare). Bunurile primite de întreprindere în sumă de 3981,6 mii lei pentru formarea fondului statutar şi mijloacele bugetare în sumă de 650,0 mii lei au fost administrate ineficient şi, la 01.01.2006, pierderile întreprinderii au constituit 1819,5 mii lei. Cu toate că la 01.02.2006 Consiliul municipal Comrat a luat decizia de lichidare a întreprinderii, pînă la momentul actual această decizie n-a fost executată. Concomitent cu luarea deciziei despre lichidarea întreprinderii, primăria mun. Comrat, în baza unei decizii separate a Consiliului municipal, a transferat întreprinderii nominalizate din contul soldului disponibil 150,0 mii lei, ca transferuri gospodăriilor agricole, care au fost utilizaţi pentru achitarea salariilor angajaţilor întreprinderii. În afară de aceasta, în evidenţa şi rapoartele întreprinderii este reflectată datoria faţă de primărie în sumă de 160,0 mii lei, care nu este înregistrată în evidenţa contabilă a primăriei.
Nerespectînd prevederile Hotărîrii Guvernului nr.530 din 06.06.2000 „Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare”30 (cu modificările ulterioare), care prevăd formarea societăţilor pe acţiuni, în baza deciziilor consiliilor locale, au fost create întreprinderile municipale „Su-canal” Comrat şi „Apă-canal” Ceadîr-Lunga, care în perioada de activitate au admis pierderi, acoperite parţial din mijloace bugetare (în sumă totală de 2273,9 mii lei).
    Cu derogare de la art.10 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.200231 (cu modificările ulterioare), furnizarea apei consumatorilor com. Congazcic se efectuează de către Asociaţia consumatorilor de apă „Congazcic-apă” (c/f 99769469), care este o organizaţie obştească. Contrar Hotărоrii Guvernului nr.688 din 09.10.1995 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a оntreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active”32 (cu modificările şi completările ulterioare), оn baza deciziei consiliului local al com. Congazcic nr.6 din 13.02.2004 „Cu privire la transmiterea sondelor la balanţa Asociaţiei consumatorilor de apă „Congazcic-apă”, la balanţa asociaţiei respective s-au transmis bunuri publice cu titlu gratuit оn sumă de 3082,1 mii lei. Оn afară de aceasta, primarul com. Congazcic deţine concomitent şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei „Congazcic-apă”.
    V. Starea evidenţei contabile şi autenticitatea dărilor de seamă privind executarea bugetului
    De către Direcţia generală finanţe a Găgăuziei nu s-a efectuat controlul respectiv asupra autenticităţii evidenţei contabile şi dărilor de seamă. Nu s-au organizat seminare suficiente cu contabilii-şefi de studiere a modificărilor operate în actele legislative. Contabilităţile n-au fost asigurate cu forme tipizate de registre contabile, ceea ce a generat multiple încălcări ale Legii nr.426-XIII, Instrucţiunii nr.85, Instrucţiunii nr.137 şi ale altor acte normative care reglementează modul de ţinere a evidenţei contabile.
În urma controlului selectiv al stării evidenţei contabile la unele contabilităţi ale primăriilor (mun. Comrat, satelor Bugeac, Cazaclia, Carbalia, com.Congazcic) şi în timpul interviurilor cu contabilii-şefi ai instituţiilor UTA Găgăuzia, s-a stabilit că ţinerea evidenţei contabile nu corespunde prevederilor actelor normative sus-menţionate, evidenţa se ţine pe blanchete de formă liberă, în evidenţă nu sînt reflectate toate operaţiunile financiare.
    La efectuarea operaţiunilor de casă s-au încălcat Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.199233 (cu modificările şi completările ulterioare), nu s-au exercitat controale inopinate ale soldului de mijloace băneşti din casierie, nu s-au încheiat contracte de răspundere materială deplină, nu în toate rapoartele de casă şi documentele de plată este indicată data achitării banilor, ca urmare nu poate fi stabilită cu certitudine data reală de înregistrare şi eliberare a banilor din casă (primăriile satelor Bugeac, Cazaclia etc.).
    În urma controlului asupra corespunderii datelor din formele rapoartelor pentru anul 2006, s-au stabilit diferenţe între datele din forma nr.5b „Raportul privind fluxul mijloacelor fixe” şi datele din forma nr.6 „Raportul privind fluxul de mijloace materiale” cu datele din forma 524004 „Raportul privind executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe toate componentele conform clasificaţiei bugetare”. Astfel, în raportul forma nr.5b la codul rîndului 151 „Achiziţionarea din contul mijloacelor băneşti” este reflectată suma de 10184,9 mii lei, pe cînd în raportul forma 524004 la articolul 242 „Procurarea de utilaj şi de obiecte de folosinţă îndelungată atribuite la categoria de fonduri fixe” – suma de 3188,0 mii lei, diferenţa constituind 6996,9 mii lei. La articolul 241 „Investiţii capitale în construcţie” cheltuielile efective executate constituie 22541,3 mii lei (din care la codul 840 forma nr.1bl sînt reflectate cheltuieli casate la obiectele de construcţii finisate şi date în exploatare în sumă de 16971,2 mii lei) şi la articolul 243 „Reparaţia capitală” – 24987,5 mii lei, care, contrar pct.60 (2) din Instrucţiunea nr.137 şi pct.46 din Instrucţiunea nr.85, n-au fost trecute la majorarea valorii mijloacelor fixe. Ca rezultat, ţinînd cont de investiţiile capitale şi reparaţiile capitale, numai în anul 2006, valoarea mijloacelor fixe urma a fi majorată cu 41958,7 mii lei. Neajunsuri analogice s-au stabilit şi în alte forme de rapoarte.
                                                          
26 М.O., 1998, nr.2-4, art.2.
27 Republicată în М.O., 2001, nr.147-149, pag.4.
28 М.O., 1994, nr.2, art.16.
29 М.O., 2001, nr.31-34, art.109.
30 М.O., 2000, nr.65-67, art.612.
31 М.O., 2003, nr.14-17, art.49.
32 М.O., 1996, nr.10, art.45.
33 Мonitorul, 1992, nr.11, art.351.