HBNC237/2007
ID intern unic:  325268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 237
din  12.09.2007
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe

teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar
şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri


Publicat : 21.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 149-152     art Nr : 563     Data intrarii in vigoare : 21.09.2007
    În temeiul art.5, 11, 26 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624) Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. După subpunctul 3.3.13. se introduce punctul 3.4. avînd următorul cuprins:
    „3.4. În cazul în care casa de schimb valutar intenţionează să desfăşoare activitate de schimb valutar după expirarea termenului de valabilitate a licenţei, aceasta poate să obţină o licenţă nouă.
    3.4.1. În scopul obţinerii unei licenţe noi, casa de schimb valutar depune la Banca Naţională a Moldovei documentele prevăzute în subpunctele 3.3.1. – 3.3.3. şi 3.3.5. – 3.3.11. ale prezentului Regulament.
    Concomitent la documentele respective se anexează:
    a) copia dării de seamă (dărilor de seamă) privind operaţiunile efectuate pe parcursul zilei după forma din Anexa nr.6 pentru ziua de lucru precedentă zilei adresării la Banca Naţională a Moldovei. La copia dării de seamă (dărilor de seamă) se anexează copiile documentelor prevăzute la subpunctul 5.10.6 ale prezentului Regulament. Copiile documentelor prezentate urmează a fi autentificate prin semnăturile conducătorului şi contabilului-şef ai casei de schimb valutar şi amprenta ştampilei acesteia;
    b) copiile extraselor din cont privind disponibilul de mijloace băneşti în conturile bancare ale casei de schimb valutar pentru ziua de lucru precedentă zilei adresării la Banca Naţională a Moldovei. Copiile respective trebuie să fie legalizate de către bancă (prin semnături, stampilă).
    3.4.2. Documentele menţionate la subpunctul 3.4.1. se depun la Banca Naţională a Moldovei în termen de cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior.
    În cazul în care casa de schimb valutar depune documentele într-un termen mai mic de 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior, la data expirării termenului licenţei casa de schimb valutar depune mijloacele în contul său bancar şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei adeverinţa-confirmare prevăzută la subpunctul 3.3.4.
    În cazul în care casa de schimb valutar depune documentele după data expirării termenului de valabilitate a licenţei, acestea se depun în conformitate cu prevederile punctului 3.3.
    3.4.3. Documentele se depun în conformitate cu prevederile subpunctului 3.3.12.
    3.4.4. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea de către casa de schimb valutar a originalului licenţei eliberate anterior. Aceasta se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa eliberată anterior.”
    2. După subpunctul 6.6.7. se introduce punctul 6.7. avînd următorul cuprins:
    „6.7. În cazul în care hotelul (organizaţia) intenţionează să desfăşoare activitate de schimb valutar prin intermediul punctului său de schimb valutar după expirarea termenului de valabilitate a licenţei, acesta poate să obţină o licenţă nouă.
    6.7.1. În scopul obţinerii unei licenţe noi, hotelul (organizaţia) depune la Banca Naţională a Moldovei documentele prevăzute în subpunctele 6.6.1.- 6.6.6. Documentele respective urmează a fi depuse în termen de cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de valabilitate a licenţei eliberate anterior. Documentele se depun în conformitate cu prevederile subpunctului 6.6.7.
    6.7.2. Licenţa nouă se eliberează la prezentarea de către hotel (organizaţie) a originalului licenţei eliberate anterior. Aceasta se eliberează nu mai devreme de ultima zi lucrătoare pentru care a fost valabilă licenţa eliberată anterior.”.
    II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                 Victor CIBOTARU

    Nr. 237. Chişinău, 12 septembrie 2007.