HGM1025/2007
ID intern unic:  325278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1025
din  14.09.2007
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 149-152     art Nr : 1069
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

   
În scopul perfecţionării condiţiilor de salarizare a personalului din unităţile bugetare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi se pun în aplicare cu începere de la 1 septembrie 2007.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Nr. 1025. Chişinău, 14 septembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025
din 14 septembrie 2007
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 aprilie 1993 „Cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiilor bugetare şi ai altor comisii de experţi”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cifrele „20,0” şi „13,0” se substituie, respectiv, prin cifrele „38,0” şi „27,0”;
    la punctul 3 din Note, cifra „10” se substituie prin cifra „20”.
    2. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la punctul 8 alineatul unu, cuvintele „salariul păstrat pe durata concediului precedent, deplasărilor, îndeplinirii obligaţiunilor de stat şi obşteşti,” se substituie prin cuvintele „indemnizaţia pentru perioada concediului de odihnă precedent, salariul păstrat pe durata deplasărilor, îndeplinirii obligaţiunilor de stat şi obşteşti,”;
    la punctul 10, subpunctul 2) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii”;
    la punctul 11, ultimul alineat, după cuvintele „se determină salariul mediu”, se completează cu cuvintele „sau dacă salariatul a fost angajat în serviciu în luna în care, conform prevederilor Codului muncii, este necesar de a i se menţine salariul mediu,”;
    la punctul 14 subpunctul 1), ultima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „În cazul concediilor de studii, rezultatul căpătat se corectează la cota de menţinere a salariului mediu – 75 %;”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice:
    la punctul 9 alineatul unu ultima propoziţie, cuvintele „în cuantumurile negociate anual în Convenţia colectivă încheiată la nivel naţional, se stabilesc” se substituie prin cuvintele „se stabilesc în cuantumurile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299)”;
    2) la anexa nr. 1:
    la punctul 4:
    în alineatul trei din ultima propoziţie, cuvintele „în localităţile rurale” se exclud;
    se introduce în final un nou alineat, cu următorul cuprins:
    „Aprobarea volumului suplimentar de ore se va efectua prin emiterea unui ordin de către ministerele de resort şi direcţiile raionale şi orăşeneşti de învăţămînt, în care se va indica obiectul, numărul suplimentar de ore şi perioada pentru care este valabil ordinul.”;
    în tabelul nr.1 compartimentul I, lit.h), după cuvintele „de copii”, se completează cu cuvintele „şi alte instituţii de asistenţă socială”, iar la lit.j) cuvintele „şi instituţii de asistenţă socială” se exclud;
    în tabelul nr.2:
    alineatul trei, după cuvintele „(de instruire şi educaţie)” se completează cu cuvintele „ , director adjunct pentru educaţie”;
    punctul 1 din Note se completează cu următorul text:
    „Pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează, după cum urmează:
    cu 5 % - pentru grad managerial II;
    cu 10 % - pentru grad managerial I;
    cu 20 % - pentru grad managerial superior.
    Gradele manageriale se conferă şi se retrag în condiţiile unui Regulament aprobat de Guvern.
    Cadrelor didactice, care deţin grade manageriale, dar nu ocupă funcţii de conducere în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, sporul pentru grad managerial nu li se stabileşte”;
    în tabelul nr.6:
    la punctul 6:
    ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „în instituţiile preşcolare speciale de tip sanatorial pentru copiii infectaţi de tuberculoză, cu forme mici şi atenuate de tuberculoză 30 % din salariul de funcţie”
    se introduce următorul text:
    „în şcolile de meserii de pe lîngă
    instituţiile de corecţie prin muncă 50 % din salariul de funcţie”;
    la punctul 2 din Note, cuvintele „pentru diriginţie şi” se exclud, iar cifra „75 %” se substituie prin cifra „50 %”;
    3) la anexa nr.2:
    la punctul 2:
    în alineatul doi, cuvintele „pregătiţi din contul alocaţiilor bugetare, de peste 3000 persoane” se substituie prin cuvintele „de peste 9000 persoane”;
    în alineatul trei, cuvintele „pregătiţi din contul alocaţiilor bugetare, de la 1000 pînă la 3000 persoane” se substituie prin cuvintele „de la 3000 pînă la 9000 persoane”;
    în alineatul patru, cuvintele „pregătiţi din contul alocaţiilor bugetare, de pînă la 1000 persoane” se substituie prin cuvintele „de pînă la 3000 persoane”;
    în Note la anexele nr.18 şi nr.19, cuvintele „1 ianuarie 2007” se substituie prin cuvintele „1 aprilie 2007”.
   
[Pct.4 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    5. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1000 din 28 august 2006
Categoriile de salarizare pentru personalul Clubului
Sportiv Central al Armatei şi Casei Centrale a Armatei
Tabelul nr.1
Categoriile de salarizare pentru personalul de conducere,
specialiştii şi funcţionarii Clubului Sportiv Central al
Armatei şi Casei Centrale a Armatei

Funcţia
Categoria de salarizare

Şef al Clubului Sportiv Central al Armatei, şef al Casei Centrale a Armatei


19

Locţiitorul şefului, contabil-şef

15-17

Şefii secţiilor activităţilor de bază, şef club

17-18

Ajutorul şefului în probleme logistică

15

Şefii altor secţii şi ateliere, instructor

12-13

Şef: gospodărie, depozit, inspector superior

9-10

Contabil, contabil-casier

12-13

Secretar-dactilograf, secretar al conducătorului

9
Administrator
7

    Notă. Salariile de funcţie pentru şefii cluburilor de ofiţeri cu studii superioare se stabilesc:

              pentru cluburile de garnizoană – categoria de salarizare 14-15;

              pentru cluburile unităţilor militare – categoria de salarizare 12-13.

              Salarizarea şefilor cluburilor ce nu au studii superioare se efectuează la o categorie de salarizare mai joasă decît cele prevăzute.

  

Tabelul nr. 2
Categoriile de salarizare pentru antrenorii
şi sportivii-instructori ai echipelor de maeştri în fotbal


Funcţia

Categoria de salarizare

Antrenor principal

17

Antrenor superior

16

Şef echipă

16-17
Antrenor
13-15

Sportiv - instructor

11-15

Sportiv - stagiar

9-10

Tabelul nr. 3
Categoriile de salarizare pentru antrenorii
cluburilor de sporturi motorizate şi de tir
Funcţia
Nivelul studiilor
medii
medii de specialitate
superioare

superioare de profil sportiv

Categoria de salarizare

Antrenor cu vechime în muncă în specialitate:

pînă la 3 ani
10
11
12
13

de la 3 la 8 ani

11
12
13
14

de la 8 la 13 ani

12
13
14
15

de la 13 la 18 ani

13
14
15
16
peste 18 ani
14
15
16
17
   
    Notă. Categoriile de salarizare pentru antrenorii cluburilor altor genuri de sport ale Clubului Sportiv Central al Armatei se stabilesc conform categoriilor de salarizare pentru antrenori, specificate în prezentul tabel.”
    6. Poziţia întîi din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art.62), după cuvintele „al secţiei de ştiinţe”, se completează cu cuvîntul „ , filialei”.
    7. La subpunctul 6) al punctului 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 3 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51-53, art.385), în versiunea în limba rusă, cuvintele „в третьей и пятoй” se substituie prin cuvintele „вo втoрoй и третьей”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 iunie 1993 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile ramurii silvice şi din Serviciul „Hidrometeo” în baza Reţelei tarifare unice” (Monitor, 1993, nr.6, art.193), cu modificările ulterioare, se abrogă.