HGO1159/2007
ID intern unic:  325634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1159
din  24.10.2007

cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice

“Reguli  generale de apărare împotriva incendiilor

în Republica Moldova”  RT DSE 1.01-2005

Publicat : 02.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 1204

    În scopul executării prevederilor art. 8 al Legii nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15 - 16, art. 144) , Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Reglementarea tehnica “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”RT DSE 1.01-2005 (se anexează).

    2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, în baza prezentei Reglementări tehnice, vor elabora reguli departamentale de apărare împotriva incendiilor.


    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                                    Valentin Guznac
    Ministrul afacerilor interne                                                     Gheorghe Papuc
    Ministrul economiei şi comerţului                                          Igor Dodon

    Nr. 1159. Chişinău, 24 octombrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159
din 24 octombrie 2007
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“REGULI GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
RT DSE 1.01-2005
I. DISPOZIŢII GENERALE
Principii generale

    1. Reglementarea tehnică “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 (în continuare - Reglementare tehnică) stabileşte condiţii speciale de apărare împotriva incendiilor, conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie atît pentru autorităţile publice, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cît şi pentru persoanele fizice.

    2. Pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor, paralel cu prezenta Reglementare tehnică, trebuie de ţinut cont şi de standardele, normele şi regulile în construcţie, normele de proiectare tehnologică, regulile departamentale de apărare împotriva incendiilor, precum şi de alte acte normative ce reglamentează prevederile de apărare împotriva incendiilor, aprobate în modul stabilit.

    Atît regulile departamentale de apărare împotriva incendiilor, cît şi alte acte normative de specialitate, aprobate în modul stabilit, nu trebuie să diminueze prevederile prezentei Reglementări tehnice.

    3. La fiecare obiectiv (teritoriu, întreprindere, clădire, instalaţie, încăpere, instalaţie exterioară, depozit, mijloc de transport, teren deschis, proces tehnologic, utilaj, produs) trebuie asigurată securitatea persoanelor în caz de incendiu, precum şi elaborate instrucţiuni privind măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru fiecare sector (atelier, secţie etc.) cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, conform anexei nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.

    4. Lucrătorii întreprinderilor se admit la exercitarea funcţiilor de serviciu numai după trecerea instructajului de protecţie contra incendiilor, iar la schimbarea specificului de lucru trebuie să urmeze cursuri suplimentare de prevenire şi stingere a eventualelor incendii, în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi de conducătorul întreprinderii.

    5. Persoanele responsabile pentru apărarea împotriva incendiilor la sectoare separate, clădiri, edificii, încăperi, secţii, procese şi utilaje tehnologice, utilaje inginereşti, reţele electrice etc. se numesc prin ordin de către conducătorul întreprinderii.

   6. Pentru antrenarea lucrătorilor întreprinderilor în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, la obiective, în modul stabilit de Guvern, se creează formaţiuni benevole de pompieri (FBP).

   7. Responsabilitatea personală privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la întreprinderi şi la subdiviziunile interioare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, o poartă conducătorii.

    Responsabilitatea privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la obiectivele private (case individuale, vile, garaje, construcţii auxiliare etc.) o poartă proprietarii, iar la darea în locaţiune a clădirilor, construcţiilor, încăperilor, instalaţiilor - arendaşii.

   8. În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor, factorii de decizie din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei, sînt obligaţi să asigure:

    a) realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la întreprinderile din subordine şi pe teritoriul respectiv;

    b) crearea şi întreţinerea, în conformitate cu normele stabilite, a organelor de conducere şi subunităţilor de pompieri şi salvatori, finanţate din bugetele respective ori prin contract;

    c) acordarea de sprijin serviciului de pompieri şi salvatori la îndeplinirea sarcinilor puse;
    d) crearea condiţiilor în vederea antrenării cetăţenilor în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
    e) organizarea activităţii de explicare şi instruire a populaţiei privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
    f) realizarea măsurilor ce ţin de stimularea socială şi economică a asigurării apărării împotriva incendiilor;
    g) crearea condiţiilor necesare pentru activitatea eficientă a FBP.
    Măsurile organizatorice pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor

    9. În toate încăperile de producţie, administrative, de depozitare şi auxiliare, în locurile vizibile trebuie afişate tabele cu indicarea numărului de telefon al serviciului pompieri şi salvatori.

   10. Regulile de utilizare a focului deschis pe teritoriul întreprinderilor, circulaţia transportului, permiterea fumatului şi efectuarea lucrărilor temporare cu pericol de incendiu se stabilesc în instrucţiunile generale pentru obiective privind apărarea împotriva incendiilor.

    11. La fiecare întreprindere, prin ordin (instrucţiune), trebuie stabilit un regim de protecţie contra incendiilor, corespunzător pericolului de incendiu la această întreprindere, inclusiv:

    a) să se stabilească şi să se amenajeze locurile pentru fumat;

    b) să se stabilească locurile şi cantitatea admisibilă de materie primă, semifabricate şi produse finite care se păstrează concomitent în încăperi;

    c) să se stabilească modul de înlăturare a prafului şi a deşeurilor combustibile, de păstrare a îmbrăcămintei de lucru impregnate cu ulei;

    d) să se stabilească modul de deconectare a utilajelor electrice în caz de incendiu şi la terminarea zilei de muncă;

    e) să se reglementeze modul de executare a lucrărilor temporare cu focul şi a altor lucrări cu pericol de incendiu, modul de control şi de închidere a încăperilor după terminarea lucrului, acţiunile lucrătorilor la constatarea incendiului;

    f) să se determine modul şi termenele de desfăşurare a instructajelor de protecţie contra incendiilor, precum şi desemnarea persoanelor responsabile de organizarea acestora.

    12. Conducătorii întreprinderilor la care se utilizează, prelucrează şi se păstrează substanţe periculoase (explozive), substanţe puternic toxice sînt obligaţi să comunice unităţilor serviciului de pompieri şi salvatori datele necesare pentru asigurarea securităţii personalului antrenat la stingerea incendiului şi la efectuarea lucrărilor de salvare-deblocare la aceste întreprinderi.

    13. La clădiri şi instalaţii (cu excepţia caselor de locuit) în care se află concomitent pe un etaj mai mult de 10 persoane trebuie elaborate şi afişate în locuri vizibile planurile (schemele) de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, de asemenea, trebuie să fie prevăzut un sistem (o instalaţie) de avertizare despre incendiu.

    Conducătorul obiectivului cu aglomerări (50 de persoane şi mai mult), suplimentar la planul-schemă de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, este obligat să elaboreze instrucţiuni pentru stabilirea acţiunilor personalului la asigurarea evacuării oamenilor în scurt timp şi fără pericol, conform cărora, minimum o dată în jumătate de an trebuie să se efectueze antrenamente practice cu toţi lucrătorii antrenaţi în această acţiune.

    Pentru obiectivele cu aflarea persoanelor pe timp de noapte (grădiniţe, şcoli-internate, spitale etc.) trebuie prevăzute două variante de acţiuni, pe timp de noapte şi pe timp de zi.

   14. Persoanele responsabile de organizarea activităţilor cu participarea în masă a oamenilor (serate, discoteci, ceremonii, sărbători de revelion etc.) sînt obligate să controleze cu atenţie încăperile înainte de începerea acţiunilor respective şi să asigure nivelul pregătirii pe deplin a lor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor.

    15. Lucrătorii întreprinderilor, precum şi persoanele fizice sînt obligaţi:

    a) să respecte la serviciu şi în viaţa cotidiană prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în standarde, norme şi reguli, aprobate în modul stabilit, să respecte şi să menţină regimul de protecţie contra incendiilor;

    b) să execute măsurile de precauţie la folosirea aparatelor cu gaze, obiectelor chimice, de uz casnic, la efectuarea lucrărilor cu lichide uşor inflamabile (LUI) şi lichide combustibile (LC), cu alte substanţe, materiale şi utilaje, care prezintă pericol de incendiu;

    c) în caz de descoperire a incendiului să anunţe serviciul de pompieri şi salvatori şi să ia măsurile cuvenite pentru salvarea oamenilor, bunurilor şi lichidarea incendiului.

    Persoanele fizice sînt obligate să acorde, în modul stabilit de legislaţie, posibilitate inspectorilor de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor să efectueze examinări şi controale în încăperile de producţie, auxiliare, de locuit etc. care le aparţin, în scopul de a controla respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

    Prevederile de apărare împotriva incendiilor privind teritoriile, clădirile, instalaţiile şi încăperile
    1) Întreţinerea teritoriului

    16. Teritoriul localităţilor şi întreprinderilor, în limitele distanţei de siguranţă la incendiu dintre clădiri, construcţii şi depozite deschise, precum şi sectoarele din apropierea caselor de locuit, vilelor şi altor construcţii trebuie curăţate la timp de deşeuri combustibile, gunoi, ambalaje, frunze şi iarbă uscată etc.

    Deşeurile combustibile, gunoiul etc. trebuie adunate în locuri speciale, în containere sau lăzi, pentru a fi ulterior transportate.

    17. În limitele distanţei de siguranţă la incendiu dintre clădiri, instalaţii, stive de lemn, cherestea, alte materiale şi utilaje nu se permite depozitarea materialelor, utilajelor şi ambalajelor, parcarea mijloacelor de transport şi amplasarea clădirilor şi instalaţiilor.

    18. Drumurile, căile de acces, trecerile la clădirile, instalaţiile, depozitele deschise şi la sursele de apă pentru stingerea incendiilor, precum şi la scările de incendiu şi la mijloacele de stingere a incendiilor, trebuie să fie permanent libere şi să fie menţinute în stare ce asigură posibilitatea de acces.

    Unităţile serviciului de pompieri şi salvatori trebuie să fie anunţate de către administraţia locală despre închiderea autostrăzilor sau a căilor de circulaţie, pentru reparare, sau despre alte activităţi ce ar putea bloca circulaţia autospecialelor.

    Pe perioada de închidere a autostrăzilor, în locurile corespunzătoare trebuie să se instaleze semne cu indicarea direcţiei de ocolire sau să se amenajeze locuri de trecere peste sectoarele în curs de reparare şi căi de acces la sursele de apă.

   19. Construcţiile temporare trebuie amplasate faţă de alte clădiri şi instalaţii la o distanţă de minimum 15 m (cu excepţia cînd, conform altor norme, este necesară o distanţă de siguranţă la incendiu mai mare) sau lîngă pereţi antifoc.

    Clădirile de tip bloc-container se admite să se amplaseze în grupuri de maximum 6, pe o suprafaţă cu aria de maximum 600 m2. Distanţa dintre aceste grupuri de clădiri şi de la ele pînă la alte construcţii, chioşcuri etc. trebuie să fie de minimum 15 m.

    20. Se interzice fumatul pe teritoriile şi în încăperile depozitelor şi bazelor de materiale, centrelor de recepţie a cerealelor, obiectivelor de comerţ, extracţie, prelucrare şi depozitare a LUI, LC şi gazelor combustibile (GC), de fabricare a substanţelor explozive de orice tip, pe sectoarele cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, în instituţiile şcolare şi preşcolare, în lanurile de cereale.

   21. Se interzice aprinderea rugurilor, arderea deşeurilor şi a ambalajului în limitele stabilite de normele de proiectare a distanţei de siguranţă la incendiu. Arderea deşeurilor şi ambalajului se admite sub supravegherea personalului de deservire, în locuri amenajate special în acest scop, la o distanţă nu mai mică de 50 m pînă la clădiri şi instalaţii.

    22. Teritoriul localităţilor, întreprinderilor şi altor obiective trebuie să dispună de iluminare exterioară, suficientă pentru găsirea imediată a surselor de apă pentru stingerea incendiului, a scărilor de incendiu exterioare, intrărilor în clădiri (instalaţii) şi a mijloacelor de stingere a incendiilor.

    23. Trecerile peste calea ferată din interiorul obiectivului trebuie să fie libere pentru circulaţia autospecialelor de intervenţie şi să se prevadă cu podină continuă la nivelul şinelor de cale ferată. Se interzice staţionarea vagoanelor fără locomotivă în locurile de trecere. Peste calea ferată trebuie să fie prevăzute nu mai puţin de două treceri.

    24. Pe teritoriul caselor de locuit, întovărăşirilor pomicole şi clădirilor sociale se interzice lăsarea pe teren deschis şi în curte a ambalajelor cu LUI şi LC, precum şi a buteliilor cu gaze lichefiate şi comprimate.

    25. Localităţile rurale, întovărăşirile pomicole cu un număr total de case (terenuri) de la 30 pînă la 150, în scopul stingerii incendiilor trebuie să dispună de o motopompă portativă specială; de la 151 pînă la 300 - de o motopompă-remorcă specială; de peste 300 - de două motopompe-remorci speciale.

    Casele de odihnă şi alte instituţii curative din localităţile rurale trebuie asigurate cu tehnică specială de stingere a incendiilor şi cu echipamente tehnice de intervenţie conform hotărîrilor autorităţilor administraţiei publice locale, coordonate cu organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (SSMCI).

    26. Pe teritoriul localităţilor şi a întreprinderilor nu se admite amenajarea locurilor pentru depozitarea deşeurilor combustibile.

    2) Întreţinerea clădirilor, instalaţiilor, încăperilor

   27. Pentru toate încăperile de producţie şi de depozitare trebuie stabilite categoriile de pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, precum şi clasa zonei conform Normelor de montare a instalaţiilor electrice (NMIE), care trebuie indicate pe uşile de intrare ale încăperilor.

    În apropierea utilajului cu pericol sporit de incendiu trebuie să se afişeze semne convenţionale de securitate standardizate (tăbliţe, placarde).

  Nu se admite utilizarea în procesul de producere a materialelor şi substanţelor cu parametrii pericolului de incendiu şi explozie necunoscuţi sau fără certificate corespunzătoare, precum şi păstrarea lor împreună cu alte materiale şi substanţe.

   28. Sistemele şi instalaţiile (protecţie antifum, instalaţii automate de protecţie contra incendiilor, sisteme de asigurare cu apă pentru stingerea incendiilor, uşi antifoc, supape şi alte dispozitive de protecţie în pereţii şi planşeele antifoc etc.) încăperilor, clădirilor şi a construcţiilor trebuie să fie întreţinute permanent în stare bună de funcţionare.

   Dispozitivele de autoînchidere a uşilor trebuie să fie întreţinute în stare bună de funcţionare. Nu se admite montarea unor dispozitive sau mecanisme care împiedică închiderea liberă a uşilor (instalaţiilor) antifoc sau de protecţie contra fumului.

    29. Nu se admite executarea lucrărilor la utilajele, instalaţiile şi maşinile cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi în cazurile în care aparatele de control şi măsurare (ACM) şi automatică tehnologică, care asigură controlul regimurilor prescrise de temperatură, presiune şi ai altor parametri reglementaţi de condiţiile de securitate, sînt deconectate.

    30. Defectele acoperirilor de protecţie antifoc (tencuială, vopsea specială, lac etc., inclusiv pierderea sau înrăutăţirea proprietăţilor de protecţie antifoc) ale elementelor de construcţie, materialelor de finisaj şi termoizolantelor combustibile, stîlpilor metalici ai utilajelor trebuie imediat lichidate.

   Construcţiile din lemn şi ţesăturile impregnate, în conformitate cu prevederile normative, la expirarea termenului de acţiune a materialelor de impregnare şi în cazul pierderii proprietăţilor de protecţie antifoc ale componentelor, trebuie supuse impregnării în mod repetat.

    Starea termoprotecţiei şi a impregnărilor trebuie să se verifice minimum de 2 ori pe an.

    31. În locurile de intersecţie a pereţilor, planşeelor antifoc, precum şi a elementelor de închidere cu diferite instalaţii inginereşti şi tehnologice de comunicaţie, golurile şi găurile care s-au format trebuie astupate cu mortar de construcţie sau cu alte materiale incombustibile, care asigură limita necesară de rezistenţă la foc şi etanşeitatea contra fumului şi gazelor.

   32. La resistematizarea încăperilor, schimbarea destinaţiei lor funcţionale sau la montarea noilor utilaje tehnologice trebuie să se respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele respective de proiectare în construcţii şi tehnologice în vigoare.

    La închirierea încăperilor chiriaşii trebuie să respecte prevederile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în normele pentru tipul respectiv de clădiri.

    33. Obiectivele cu săli cu aglomerări de persoane (teatrele, muzeele etc.), precum şi cu pericol de incendiu majorat, cum sînt întreprinderile de prelucrare a produselor petroliere, a lemnului, industriei chimice etc., trebuie asigurate cu legătură telefonică.

    34. În clădirile întreprinderilor şi instituţiilor (cu excepţia caselor individuale de locuit) se interzice :

    a) păstrarea şi utilizarea în subsoluri şi demisoluri a LUI, LC, prafului explozibil, substanţelor explozibile, buteliilor cu gaze, mărfurilor în ambalaj tip aerosol, celuloidului şi a altor materiale şi substanţe cu pericol de incendiu şi explozie, cu excepţia cazurilor specificate în actele normative în vigoare;

    b) utilizarea cerdacurilor, etajelor tehnice, camerelor de ventilare şi a altor încăperi tehnice pentru a organiza sectoare de producţie, ateliere, precum şi pentru a depozita produse, utilaje, mobilă etc.;

    c) amplasarea în holurile ascensoarelor a cămărilor, chioşcurilor, gheretelor etc.;

   d) amenajarea depozitelor de materiale combustibile şi ateliere, precum şi amplasarea altor încăperi gospodăreşti în subsoluri şi demisoluri, dacă intrarea în ele nu este izolată de casele scărilor comune;

    e) efectuarea resistematizării încăperilor şi căilor de evacuare, fără coordonarea organelor SSMCI;
    f) înlăturarea uşilor vestibulurilor, holurilor, coridoarelor, tamburelor şi caselor scărilor, prevăzute de proiect;

   g) blocarea cu mobilă, utilaje şi alte obiecte a uşilor, trapelor de evacuare la balcoane şi lojii, a trecerilor în secţiunile învecinate şi a ieşirilor la scările exterioare de evacuare;

    h) curăţarea încăperilor şi spălatul hainelor, utilizînd benzină, gaz lampant şi alte LUI şi LC, precum şi încălzirea conductelor îngheţate cu ajutorul lămpii de lipit sau prin alte procedee cu utilizarea focului deschis;

    i) lăsarea la locurile de muncă a materialelor de şters, impregnate cu ulei;
    j) instalarea gratiilor fixe la ferestre, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele şi regulile aprobate în modul stabilit;
    k) montarea geamurilor la logiile, galeriile şi la balcoanele care se referă la zonele de siguranţă în caz de incendiu;

    l) amenajarea în casele scărilor şi în coridoare depozite (cămare), precum şi păstrarea sub rampele scărilor şi pe podeste a diferitelor obiecte, mobilei şi a altor materiale combustibile. Sub rampa scărilor la primul etaj şi la demisol se admite amenajarea numai a încăperilor pentru punctele de reglare a încălzirii centrale, contoarelor de apă şi a tablourilor electrice, separate prin pereţi despărţitori din materiale incombustibile;

    m) amenajarea în încăperile de producţie şi de depozitare ale clădirilor (cu excepţia clădirilor de gradul V de rezistenţă la foc) a antresolurilor, oficiilor şi a altor încăperi încorporate, executate din materiale combustibile şi foi de metal, cu excepţia cazurilor specificate în NCM E.03.02.

    35. Scările exterioare de incendiu şi îngrădirile de protecţie de pe acoperişurile clădirilor şi instalaţiilor trebuie să se întreţină în stare perfectă şi de minimum 2 ori pe an supuse încercărilor de rezistenţă.

    36. În încăperile cu o singură ieşire de evacuare nu se admite prezenţa concomitentă a 50 şi mai multe persoane.

    În clădirile de gradul IV şi V de rezistenţă la foc organizarea activităţilor cu aflarea concomitentă a 50 persoane şi mai multe se admite numai în încăperile de la primul etaj.

    37. Ferestrele cerdacurilor, etajelor tehnice şi a subsolurilor trebuie să aibă geamuri, iar uşile lor să fie ţinute închise. Pe uşi trebuie indicat locul de păstrare a cheilor.

    Ferestrele îngropate de la subsolul şi demisolul clădirilor şi instalaţiilor trebuie curăţate cu regularitate de gunoiul combustibil. Nu se admite închiderea lor ermetică.

   38. Lămpile cu gaz (felinarele) trebuie suspendate cît mai sigur de tavan şi trebuie să aibă capace metalice de siguranţă deasupra sticlei. Distanţa dintre capacul de siguranţă al lămpii sau dintre capacul felinarului şi elementele combustibile ale tavanului trebuie să fie de minimum 70 cm, iar pînă la pereţii combustibili - de minimum 20 cm.

    Lămpile cu gaz (felinarele) trebuie să aibă reflectoare metalice şi să fie bine fixate. Felinarele şi lămpile de masă trebuie instalate pe suporturi stabile.

    39. Nu se admite alimentarea cu benzină sau cu petrol de tractor a maşinilor de gătit şi primusurilor.

    40. Pentru acumularea materialelor de şters folosite trebuie să se instaleze lăzi metalice cu capace ce se închid ermetic. La terminarea schimbului de lucru materialele de şters folosite trebuie să fie înlăturate din încăpere.

    41. Îmbrăcămintea de lucru a persoanelor care lucrează cu uleiuri, lacuri, vopsele sau cu alte LUI, LC trebuie să se păstreze atîrnată în dulapuri metalice, instalate în locuri special destinate în acest scop.

    42. În clădirile cu vitralii, cu înălţimea mai mare de un etaj, nu se admite dezintegrarea elementelor de construcţii ale diafragmelor incombustibile şi impermeabile la fum, montate în vitralii la nivelul fiecărui etaj.

    43. Numărul de persoane în sălile (încăperile) de spectacole, expoziţie, comerţ, în cantine, în tribune, precum şi în alte încăperi cu aglomerări de persoane (mai multe de     50), nu trebuie să depăşească numărul stabilit prin normele de proiectare sau prin calcule, luînd în considerare capacitatea căilor de evacuare.

    În cazul în care în normele de proiectare datele lipsesc, în calcul trebuie să se ia timpul de asigurare a evacuării persoanelor din săli - 2 min., iar aria de calcul pentru o singură persoană - 0,75 m2.

    44. La organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor de Anul Nou şi a altor activităţi cu aflarea în masă a persoanelor:

    a) se admite să se folosească numai încăperile, asigurate cu minimum două ieşiri de evacuare, ce corespund condiţiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la ferestre şi care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planşeele combustibile;

    b) pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil în aşa mod încît ramurile să nu atingă tavanul şi pereţii;

    c) în lipsa iluminatului electric în încăpere, activităţile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfăşoare numai în timpul zilei;

    d) iluminaţia trebuie efectuată în conformitate cu NMIE. La utilizarea reţelei electrice de iluminat fără transformator coborîtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în şir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depăşească 25 W;

    e) la descoperirea defectelor în instalaţia de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scînteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).

    Se interzice:
    a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumînărilor şi petardelor, a focului de artificii şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu, ce pot conduce la incendii;
    b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon şi vată neîmpregnate cu materiale ignifuge;
    c) îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesături combustibile;
    d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de incendiu şi explozie;
    e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;
    f) micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.;
    g) stingerea completă a luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor;
    h) aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.

    În timpul desfăşurării activităţilor trebuie organizat un serviciu în scenă şi în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor serviciului pompieri şi salvatori.

     3) Căile şi ieşirile de evacuare

    45. Numărul căilor de evacuare, dimensiunile lor, condiţiile de iluminare şi asigurare antifum, precum şi lungimea căilor de evacuare trebuie să corespundă normelor de protecţie împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.

   46. Toate uşile pe căile de evacuare trebuie să se deschidă liber în direcţia ieşirii din încăperi. La aflarea persoanelor în încăperi uşile pot fi închise doar cu zăvoare interioare care se deschid uşor.

    La exploatarea căilor şi ieşirilor de evacuare se interzice:

    a) blocarea trecerilor, coridoarelor, tamburelor, galeriilor, holurilor, ascensoarelor, podestelor scărilor, rampelor scărilor şi trapelor cu mobilier, utilaje, diferite materiale şi produse finite, precum şi baterea în cuie a uşilor căilor de evacuare;

   b) organizarea în tamburele ieşirilor (cu excepţia apartamentelor şi caselor individuale de locuit) a uscătoriilor de haine de orice construcţie, instalarea cuierelor pentru haine şi şifonierelor, păstrarea (inclusiv de scurtă durată) a tot felul de inventar şi materiale;

    c) amenajarea în căile de evacuare a pragurilor, turnichetelor, uşilor glisante, turnante şi a altor instalaţii care împiedică evacuarea liberă a persoanelor;

   d) utilizarea pe căile de evacuare (cu excepţia clădirilor de gradul V de rezistenţă la foc) a materialelor combustibile pentru finisajul, placajul şi vopsirea pereţilor şi tavanelor, iar la casele scării şi a treptelor şi podestelor;

    e) fixarea uşilor cu autoînchiderea caselor scărilor, coridoarelor, holurilor şi tamburelor în poziţie deschisă (dacă în aceste scopuri nu se utilizează dispozitive automate, care se declanşează la izbucnirea incendiului), precum şi înlăturarea acestora;

    f) montarea geamurilor sau închiderea jaluzelelor zonelor de aer în casele de scări antifum;
    g) înlocuirea sticlei armate cu sticlă obişnuită la uşile cu geamuri şi supralumini (ferestruici);

   h) amenajarea în pasajele subterane a chioşcurilor de comercializare şi a altor obiecte, pe o lăţime mai mare de 1/3 din lăţimea totală a trecerii. Toate construcţiile trebuie să fie executate din materiale incombustibile.

    47. La montarea utilajelor tehnologice, expoziţionale şi a altor tipuri de utilaje în încăperi trebuie să se asigure trecerile de evacuare la casele scărilor şi la alte căi de evacuare, conform normelor de proiectare.

    48. În clădirile cu aglomerări, în cazul deconectării energiei electrice, personalul de deservire trebuie asigurat cu lanterne electrice. Numărul de lanterne se stabileşte de către conducător, ţinînd cont de specificul obiectivului, prezenţa personalului de serviciu, numărul total de persoane în clădire, dar nu mai puţin de o lanternă pentru fiecare lucrător al personalului de serviciu.

    49. Covoarele şi alte tipuri de învelişuri pentru pardoseli, în încăperile aglomerate, trebuie bine fixate pe pardoseală.
    Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru instalaţiile electrice

    50. Montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice trebuie să se efectueze conform NMIE, Regulilor de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice de către consumător (RET), Regulilor tehnicii securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice de către consumatori (RTS) şi altor acte normative.

    51. Motoarele electrice, aparatele de comandă, aparatura de pornire şi reglare, aparatura pentru control şi măsurare şi de protecţie, utilajele auxiliare şi conductoarele electrice trebuie să aibă gradul de protecţie în corespundere cu clasa zonei conform NMIE, precum şi să dispună de aparate de protecţie contra curentului de scurtcircuit şi de suprasarcină.

    52. În toate încăperile, indiferent de destinaţie, care după terminarea lucrărilor se închid şi nu se controlează de către personalul de serviciu, toate instalaţiile şi aparatele electrice trebuie deconectate (cu excepţia iluminatului de serviciu şi de avarie, instalaţiilor automate de stingere şi semnalizare a incendiului, precum şi instalaţiilor electrice care funcţionează 24 de ore, conform prevederilor tehnologice).

    53. Nu se admite trasarea liniilor aeriene de transport a energiei electrice şi a conductoarelor electrice exterioare deasupra învelitorilor combustibile, acoperişurilor de protecţie şi a depozitelor deschise de materiale combustibile.

    54. La exploatarea instalaţiilor electrice se interzice:

    a) utilizarea aparatelor electrice şi dispozitivelor în condiţii care nu corespund recomandărilor (instrucţiunilor) întreprinderilor-furnizoare, sau cu defecte, care pot conduce la izbucnirea incendiilor, precum şi exploatarea conductoarelor şi cablurilor electrice cu izolaţie defectată sau cu izolaţie ce şi-a pierdut capacităţile de protecţie;

    b) utilizarea prizelor, întrerupătoarelor şi a altor mijloace şi dispozitive electrice deteriorate;

    c) acoperirea cu hîrtie, ţesătură şi cu alte materiale combustibile a becurilor şi corpurilor de iluminat, precum şi exploatarea lor fără capacele de protecţie;

    d) utilizarea fiarelor de călcat, plitelor, fierbătoarelor electrice şi altor aparate electrice de încălzit fără suporturi din materiale incombustibile;

    e) lăsarea fără supraveghere a aparatelor electrice de încălzit, televizoarelor, aparatelor de radio etc. conectate la reţea;

    f) utilizarea aparatelor electrice de încălzit nestandardizate (improvizate), utilizarea siguranţelor fuzibile necalibrate sau a altor aparate improvizate de protecţie contra curenţilor de scurtcircuit şi suprasarcinilor;

     g) montarea conductoarelor electrice şi a liniilor de cablu tranzitare prin încăperile de depozitare, precum şi prin zonele cu pericol de incendiu şi explozie-incendiu.

    55. Nu se admite montarea într-un singur tub, furtun metalic, fascicul, canal închis al elementelor de construcţie a circuitelor de iluminat (de avarie şi de lucru), precum şi a cablurilor de alimentare şi de comandă.

    56. Indicatoarele luminoase “Ieşire” trebuie să fie în stare perfectă şi conectate permanent. În sălile de spectacole, prezentare, expoziţie etc. indicatoarele luminoase pot fi conectate numai pe parcursul desfăşurării activităţilor (pe timpul aflării persoanelor).

    57. Corpurile electrice de iluminat portative trebuie executate cu utilizarea conductoarelor electrice elastice prevăzute cu capace din sticlă, precum şi protejate cu plase de siguranţă şi dotate cu cîrlige pentru suspendare.

    58. La amenajarea sofitelor trebuie să se folosească numai materialele incombustibile, iar corpurile lor să fie izolate de cablurile de susţinere.

   Proiectoarele şi sofitele trebuie amplasate la o distanţă de minimum 0,5 m de la elementele şi materialele combustibile, iar proiectoarele cu lentile - la o distanţă de minimum 2 m. Proiectoarele şi sofitele trebuie să aibă filtre de lumină din materiale incombustibile.

    59. Nu se admite exploatarea aparatelor electrice fără termoregulatoarele (sau defectate), prevăzute de producător.
    Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru sistemele de încălzire şi ventilare

    60. Înainte de începerea sezonului de încălzire toate sobele, centralele termice, termogeneratoarele şi caloriferele, precum şi alte aparate şi sisteme de încălzit trebuie verificate şi reparate. Nu se admite exploatarea sobelor şi a altor aparate de încălzit cu defecte.

    61. Sobele şi alte aparate de încălzit, conform normelor stabilite, trebuie să aibă straturi (spaţii) antifoc care să le separe de elementele combustibile, precum şi plăci metalice fără defecte în faţa uşiţei de alimentare, cu dimensiuni de minimum 0,5 x 0,7 m, montate pe pardoselile din lemn sau din alte materiale combustibile.

    62. Înlăturarea funiginei din canalele de fum şi din sobe trebuie să se efectueze către începutul, iar apoi pe tot parcursul sezonului de încălzire minimum o dată:

    a) în 3 luni - pentru sobele de încălzit;
    b) în 2 luni - pentru sobele şi focarele cu funcţionare continuă;
    c) în lună - pentru plitele de bucătărie şi alte plite cu funcţionarea continuă (de lungă durată).

    63. La conductele de combustibil, la fiecare injector al cazanului şi instalaţiilor cu termogeneratoare trebuie montate minimum două ventile: unul la focar, iar altul la rezervorul de combustibil.

    64. La exploatarea centralelor termice şi a altor instalaţii de producere a căldurii la întreprinderi şi în localităţi nu se admite:

    a) primirea la lucru a persoanelor care nu au urmat cursuri speciale de instruire şi nu au obţinut certificatele de calificare corespunzătoare;

    b) păstrarea combustibilului lichid în încăperile centralelor termice şi a termogeneratoarelor;

    c) utilizarea în calitate de combustibil a deşeurilor petroliere şi a altor LUI şi LC, care nu sînt prevăzute de condiţiile tehnice pentru exploatarea utilajului.

    Se interzice:

    a) exploatarea instalaţiilor de producere a căldurii în cazurile scurgerii de combustibil (gaze) din sistemele de alimentare;

    b) alimentarea cu combustibil în cazul stingerii injectoarelor sau a arzătoarelor de gaze;
    c) aprinderea instalaţiilor fără purjarea lor în prealabil;

    d) funcţionarea utilajului în cazul în care aparatele de control şi reglare au defecte sau sînt deconectate, precum şi în lipsa lor;

    e) uscarea materialelor combustibile deasupra cazanelor şi conductelor de abur.
    65. La exploatarea sobelor de încălzire se interzice:
    a) lăsarea fără supraveghere a sobelor aprinse, precum şi lăsarea în seama copiilor mici supravegherea lor;
    b) aşezarea combustibilului şi a altor substanţe şi materiale combustibile pe placa metalică din faţa uşiţei de alimentare;
    c) utilizarea pentru aprindere a benzinei, gazului lampant, motorinei şi a altor LUI şi LC;
    d) aprinderea focului în timpul cînd în încăpere se desfăşoară adunări sau alte activităţi în masă;
    e) utilizarea cărbunelui sau a gazului pentru încălzirea sobelor care nu sînt prevăzute pentru aceste tipuri de combustibil;
    f) utilizarea canalelor de gaze sau de ventilare în calitate de coş de fum;
    g) supraîncălzirea sobelor.

    66. Încălzirea sobelor în clădiri şi instalaţii (cu excepţia caselor de locuit) trebuie să înceteze cu minimum 2 ore înainte de terminarea zilei de muncă, iar în spitale şi alte obiective, în care permanent se află persoane (24 din 24 ore) - cu 2 ore înainte de culcare.

    În instituţiile pentru copii, cu aflarea copiilor numai în timpul zilei, încălzirea sobelor trebuie să se termine cu minimum 1oră înainte de sosirea lor.

    Cenuşa şi zgura, scoase din focare, trebuie stropite cu apă şi transportate în locuri repartizate special în acest scop.

    67. Nu se admite instalarea sobelor de metal, care nu corespund prevederilor privind protecţia împotriva incendiilor, expuse în standarde şi prescripţii tehnice.

    La instalarea temporară a sobelor de metal şi a altor tipuri de sobe uzinare, în încăperile căminelor, în clădirile administrative, sociale şi auxiliare ale întreprinderilor, precum şi în casele de locuit trebuie să se respecte indicaţiile (instrucţiunile) întreprinderilor-furnizoare care produc acest tip de producţie, precum şi condiţiile prevăzute în normele de proiectare referitor la sistemele de încălzire.

    68. Distanţa de la sobă pînă la mărfuri, stelaje, vitrine, tejghele, dulapuri şi alte utilaje trebuie să fie de minimum 0,7 m., iar de la uşa sobei - de minimum 1,25 m.

    69. În cerdacuri coşurile de fum şi pereţii prin care trec canalele de fum trebuie să fie văruiţi.

    70. Coşurile de fum ale centrelor termice, instalaţiilor de cazane care se alimentează cu combustibil solid, trebuie utilate cu stingătoare de scîntei.

    Nu se admite trecerea centralelor termice, încorporate în clădirile instituţiilor comerciale, de la alimentarea cu combustibil solid la cel lichid.

    71. Dispozitivele de reţinere a focului (registre, şubere, clapete etc.) în conductele de aer, dispozitivele de blocare a sistemelor de ventilare cu instalaţiile automate de semnalizare de incendiu sau de stingere a incendiului, dispozitivele automate de deconectare a ventilaţiei în caz de incendiu, trebuie să fie controlate în termenele stabilite şi să se întreţină în stare perfectă.

    72. La exploatarea sistemelor de ventilare şi de condiţionare a aerului se interzice:
    a) de a lăsa deschise uşile camerelor de ventilare;
    b) de a închide canalele de aspiraţie, găurile şi grătarele;
    c) de a racorda aparatele de încălzire cu gaze la conductele de aer;
    d) de a arde depunerile de grăsime, praful şi alte substanţe combustibile acumulate în conductele de aer.

    73. Camerele de ventilare, cicloanele, filtrele, conductele de aer trebuie să se curăţe de prafurile combustibile şi deşeurile industriale în termenele stabilite prin ordinul din cadrul întreprinderii.

    Pentru încăperile cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu conducătorul întreprinderii trebuie să elaboreze modalitatea de curăţare a sistemelor de ventilare prin metode nepericuloase.

    74. În încăperile (instalaţiile) cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu nu se admite funcţionarea utilajelor tehnologice cu hidrofiltrele defectate sau deconectate, cu filtrele uscate, captatoarele de praf şi cu alte dispozitive ale sistemelor de ventilare (aspirare) defectate.

    75. Pentru a preveni pătrunderea în ventilatoarele, care înlătură praful combustibil, a fibrelor şi altor deşeuri, în faţa ventilatoarelor trebuie să se instaleze captatoare de pietre, iar pentru extragerea obiectelor metalice - captatoare magnetice.

    76. La conductele de transport pneumatice şi de aer ale sistemelor de aspiraţie locală trebuie prevăzute guri (ferestruici) pentru revizii periodice, curăţarea sistemelor şi pentru stingerea incendiului în caz de izbucnire.

    Gurile de revizii trebuie situate la maximum 15 m una de alta, precum şi la teuri, la cotituri, în locurile de trecere a conductelor prin pereţi şi planşee.

    77. Filtrele pentru curăţarea aerului, îndepărtat de la captatoarele de praf ale maşinilor şi agregatelor, trebuie instalate în încăperi izolate.

    78. În procesul de recirculaţie, aerul care conţine praf, îndepărtat de la utilaje, trebuie supus curăţării în două trepte, cu folosirea filtrelor.

    Prevederile de apărare împotriva incendiilor pentru alte tipuri de instalaţii inginereşti

    79. Nu se admite utilizarea aparatelor de gaz defecte, lăsarea robinetelor deschise la aparatele şi conductele de gaz, amplasarea mobilei şi a altor obiecte şi materiale combustibile mai aproape de 20 cm de la aparatele de gaz.

    80. Utilizarea ascensoarelor cu destinaţie “Transportarea subdiviziunilor de pompieri”, trebuie reglementată prin instrucţiuni, aprobate de către conducător şi avizate de serviciul pompieri şi salvatori.

    81. Nu se admite vărsarea lichidelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu în reţelele de canalizare (inclusiv în caz de avarie). Închizătoarele hidraulice montate la reţelele de canalizare a întreprinderii, unde se utilizează LUI şi LC, trebuie să se menţină permanent în stare bună de funcţionare.

    82. Capacele conductelor de gunoi trebuie să fie etanşe şi permanent închise.
    Întreţinerea reţelelor de apă pentru stingerea incendiilor

    83. Reţelele de apă pentru incendii trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare şi să asigure debitul de apă necesar, conform normelor pentru stingerea incendiilor. Verificarea capacităţii lor de funcţionare trebuie să se facă minimum de două ori pe an (primăvara şi toamna).

    Hidranţii de incendiu exteriori trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare, iar pe timp de iarnă trebuie să fie termoizolaţi şi curăţaţi de gheaţă şi zăpadă.

    La deconectarea unor sectoare de conducte de apă şi a unor hidranţi exteriori, sau la micşorarea presiunii în reţea sub valoarea necesară, trebuie informat serviciul de pompieri şi salvatori.

    Serviciul energetic al întreprinderii trebuie să asigure alimentarea permanentă a motoarelor electrice ale pompelor de incendiu cu energie.

    84. La hidranţii exteriori şi la rezervoarele de apă (sursele de apă), precum şi în direcţia de mişcare spre ele trebuie instalate indicatoarele respective (volumice cu corp de iluminat sau plate cu acoperiri reflectorizante). Cifrele de pe indicatoare, care indică distanţa pînă la sursa de apă, trebuie să fie clare.

    85. Hidranţii interiori de incendiu trebuie să fie completaţi cu furtunuri şi ţevi de refulare, precum şi cu o pîrghie pentru deschiderea ventilului. Furtunul trebuie să fie permanent unit la ţeavă şi la hidrant. Minimum o dată în 6 luni trebuie să se efectueze reînfăşurarea furtunurilor într-o nouă cută.

    86. În încăperile staţiei de pompare trebuie să fie afişate schema generală de aprovizionare cu apă pentru incendiu şi schema de legătură a pompelor. Pe fiecare vană şi pompă de majorare a presiunii trebuie indicată destinaţia lor. Modul de conectare a pompelor de majorare a presiunii trebuie stabilit în instrucţiuni.

    Încăperile staţiilor de pompare ale reţelei de apă pentru incendiu din localităţile rurale trebuie să aibă legătură telefonică directă cu unităţile serviciului de pompieri şi salvatori.

    87. Electrovanele, instalate pe conductele de ocolire a apometrelor (debitmetrelor), trebuie să fie verificate privind capacitatea de funcţionare minimum de 2 ori pe an, iar pompele de incendiu - în fiecare lună.

    88. Dacă pe teritoriul obiectivului sau în apropierea lui (în raza de 200 m) există surse de apă naturale sau artificiale (rîuri, lacuri, bazine, gradiere etc.) trebuie să se amenajeze căi de acces la ele cu platforme (dane) cu îmbrăcămintea dură, avînd dimensiunile de minimum 12x12 m pentru autospecialele de intervenţie şi captarea apei în orice anotimp al anului.

    Menţinerea în pregătire permanentă a bazinelor de apă, a căilor de acces la sursele de apă şi la instalaţiile de captare a apei revine pe seama întreprinderilor respective (în localităţile rurale - pe seama autorităţilor administraţiei publice locale).

    89. Turnurile de apă trebuie amenajate cu dispozitive pentru captarea apei de către tehnica de incendiu în orice perioadă a anului. Nu se admite folosirea rezervei de apă din rezervoarele turnurilor în scopuri menajere şi industriale.

    Întreţinerea instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor, sistemelor de protecţie antifum, de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu şi de dirijare a evacuării

   90. Lucrările reglementare privind deservirea tehnică (DT) şi reparaţia preventivă planificată (RPP) a instalaţiilor automate de semnalizare şi stingere a incendiilor, sistemelor de protecţie antifum, de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu şi de dirijare a evacuării trebuie să se desfăşoare conform planului-grafic anual, elaborat, ţinînd cont de documentaţia tehnică a uzinei-furnizoare şi de termenele efectuării lucrărilor de reparaţie. DT şi RPP trebuie să se execute de către personalul de deservire şi organizaţiile specializate care dispun de licenţă, pe bază de contract.

    În perioada de executare a lucrărilor de DT sau de reparaţie care necesită deconectarea instalaţiei (a unor linii, detectoare), conducătorul întreprinderii este obligat să ia măsurile necesare de protecţie împotriva incendiilor clădirilor, instalaţiilor, încăperilor şi utilajelor tehnologice.

    91. În încăperea dispeceratului (postului de incendiu) trebuie afişate instrucţiunile privind succesiunea acţiunilor întreprinse de personalul operativ (de serviciu) la primirea semnalelor de incendiu sau de defectare a instalaţiilor (sistemelor) automate de incendiu. Dispeceratul (postul de incendiu) trebuie asigurat cu legătură telefonică şi cu lanterne electrice în stare de funcţionare (minimum 3 bucăţi).

    92. Instalaţiile automate de incendiu trebuie să se menţină în stare bună de funcţionare şi de pregătire permanentă, să corespundă documentaţiei de proiect.

    Nu se admite trecerea instalaţiilor de la declanşarea automată la cea manuală, cu excepţia cazurilor prevăzute de norme şi reguli.

    93. Buteliile şi rezervoarele instalaţiilor de stingere a incendiilor în care masa substanţelor de stingere şi presiunea sînt mai mici cu 10% şi mai mult decît valorile de calcul, se supun încărcării suplimentare sau reîncărcării.

    94. Dispersoarele pentru refularea apei ale instalaţiilor de sprinkler (drencer) în locurile cu pericol de deteriorare mecanică trebuie să se protejeze cu îngrădiri speciale ce nu influenţează la propagarea căldurii şi nu produc schimbări în zona lor de dispersare.

    Nu se admite instalarea dopurilor şi obturatoarelor în locul dispersoarelor de refulare a apei defecte sau deschise.
    95. Staţia de stingere a incendiilor trebuie să se asigure cu o schemă de legătură şi cu instrucţiuni pentru dirijarea instalaţiei în caz de incendiu.

    La fiecare aparat de control şi semnalizare (ACS), trebuie aplicat un panou cu indicarea încăperilor protejate, tipului şi numărului dispersoarelor pentru refularea apei în secţiile instalaţiei de protecţie. Robinetele şi vanele trebuie numerotate conform schemei de legătură.

    96. În caz de incendiu sistemele de înştiinţare trebuie să asigure, conform planului de evacuare, transmiterea semnalelor concomitent în toată clădirea (instalaţia) sau selectiv în unele sectoare separate (etaje, secţii etc.).

    În instituţiile preşcolare şi curative, precum şi în corpurile de dormit ale şcolilor-internat se înştiinţează numai personalul de deservire.

    Modul de utilizare a sistemelor de înştiinţare trebuie stabilit în instrucţiunile de exploatare şi în planurile de evacuare, cu indicarea persoanelor autorizate să pună în funcţie sistemele în caz de incendiu.

    97. La clădirile, care nu necesită mijloace tehnice de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu, conducătorul obiectului trebuie să stabilească modul de înştiinţare în caz de incendiu şi să numească persoanele responsabile pentru înştiinţare.

    98. Aparatele de înştiinţare (difuzoarele) trebuie să fie fără reglator de sunet şi conectate la reţea fără dispozitive demontabile.

    La asigurarea siguranţei de transmitere a textelor de înştiinţare şi de dirijare a evacuării se admite folosirea reţelelor interioare de radiodistribuţie şi a altor reţele de radiodifuziune care sînt la obiectiv.

    Întreţinerea tehnicii pentru stingerea incendiilor şi a mijloacelor de primă intervenţie la stingerea incendiului

    99. Autospecialele trebuie ţinute în remize sau în boxe speciale destinate în acest scop, cu sisteme de încălzire (t° nu mai mică de 10°C), alimentate cu energie electrică, legătură telefonică, pardoseală din îmbrăcăminte dură, porţi cu izolaţie termică, alte dispozitive şi utilaje necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de lucru a efectivului de pompieri şi salvatori.

    Se interzice categoric demontarea echipamentului tehnico-incendiar de pe autospeciale şi utilizarea lui în alte scopuri.

   100. Autospecialele şi motopompele, precum şi tehnica adoptată şi reutilată pentru stins incendii, trebuie completate cu echipamente tehnico-incendiare, alimentate cu combustibil, substanţe de stingere şi întreţinute în stare bună de funcţionare. Modul de deplasare a tehnicii la stingerea incendiilor se stabileşte prin orarul de intervenţii şi planul de aplicare a mijloacelor şi forţelor la stingerea incendiilor, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale.

    101. Pentru fiecare motopompă, unitate tehnică adoptată (reutilată) pentru stingerea incendiilor, trebuie numit un motorist (şofer) cu o pregătire specială. La întreprinderi trebuie determinat modul de transportare la locul incendiului a motopompelor.

    102. Încăperile, clădirile şi instalaţiile trebuie asigurate cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu, conform anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.

    Mijloacele de primă intervenţie trebuie să se întreţină conform datelor din fişa lor tehnică şi condiţiile specificate în anexa nr.2. Nu se admite utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor care nu dispun de certificatele corespunzătoare.

    Modalitatea de acţionare în caz de incendiu

    103. Fiecare cetăţean la depistarea incendiului sau semnelor de ardere (fumegări, miros de ars, ridicarea temperaturii etc.) este obligat:

    a) să comunice urgent despre aceasta serviciului de pompieri şi salvatori, numind adresa obiectivului, locul izbucnirii incendiului, precum şi numele şi prenumele;

    b) să ia măsurile posibile de evacuare a persoanelor, de stingere a incendiului şi de păstrare (salvare) a valorilor materiale.

    104. Deţinătorii de bunuri, persoanele abilitate să posede, să utilizeze sau să administreze bunuri, inclusiv factorii de decizie ai întreprinderilor; persoanele desemnate, în modul stabilit, ca responsabile de organizarea apărării împotriva incendiilor, sosind la locul incendiului, sînt obligaţi:

    a) să comunice (dubleze) despre izbucnirea incendiului serviciului de pompieri şi salvatori şi să înştiinţeze conducerea ierarhic superioară, dispecerul şi responsabilul de serviciu la obiectiv;

    b) să organizeze imediat, în caz de pericol pentru viaţa persoanelor, salvarea lor, folosind în acest scop forţele şi mijloacele existente;

   c) să verifice dacă sînt conectate şi puse în funcţiune sistemele automate de protecţie contra incendiilor (de înştiinţare a persoanelor în caz de incendiu, de stingere a incendiilor, de protecţie contra fumului);

   d) să deconecteze, în caz de necesitate, energia electrică (cu excepţia sistemelor de protecţie contra incendiilor), să oprească funcţionarea mecanismelor de transportare, agregatelor, aparatelor, să închidă dispozitivele de alimentare cu materie primă, gaz, abur şi apă, să oprească funcţionarea sistemelor de ventilare în încăperile avariate şi învecinate cu ele, să ia alte măsuri ce contribuie la împiedicarea răspîndirii incendiului şi pătrunderii fumului în încăperile clădirii;

    e) să întrerupă toate lucrările în clădire (dacă acest lucru se admite de procesul tehnologic de producţie), cu excepţia lucrărilor legate de activităţile de lichidare a incendiului;

    f) să evacueze în afara limitelor zonei cu pericol toţi salariaţii care nu participă la acţiunile de stingere a incendiului;

   g) să organizeze conducerea generală a acţiunilor de stingere a incendiilor (luînd în considerare particularităţile specifice ale obiectivului) pînă la sosirea unităţilor de pompieri şi salvatori;

    h) să asigure respectarea prevederilor de securitate de către salariaţii care participă la acţiunile de stingere a incendiului;

    i) să organizeze, concomitent cu acţiunile de stingere a incendiului, evacuarea şi protecţia valorilor materiale;

    j) să organizeze întîlnirea unităţilor de pompieri şi salvatori şi să acorde ajutor privind alegerea celei mai scurte căi de acces la focarul incendiului;

    k) să comunice unităţilor de pompieri şi salvatori, antrenate la stingerea incendiului şi efectuarea lucrărilor prioritare de salvare-deblocare respective, informaţii privind existenţa la obiective a substanţelor explozive (cu pericol de explozie), toxice, utilizate sau păstrate, pentru asigurarea securităţii efectivului.

   105. La sosirea unităţilor de pompieri şi salvatori conducătorul întreprinderii (sau persoana care-l înlocuieşte) este obligat să informeze conducătorul acţiunilor de stingere a incendiului despre particularităţile tehnologice şi constructive ale obiectivului, construcţiilor şi instalaţiilor alăturate, despre cantitatea şi proprietăţile cu pericol de incendiu a substanţelor, materialelor şi produselor care se păstrează şi se utilizează, precum şi despre alte caracteristici necesare lichidării cu succes a incendiului. Totodată, trebuie să organizeze atragerea forţelor şi mijloacelor obiectivului pentru realizarea măsurilor necesare de lichidare a incendiului şi de împiedicare a extinderii lui.

II. LOCALITĂŢILE RURALE
    106. La fiecare clădire de locuit trebuie să se instaleze un rezervor (butoi) cu apă sau un stingător. Clădirile respective trebuie să aibă cîte o scară, folosită la intervenţie pentru accesul la înălţimi (pînă la acoperiş), iar pe acoperiş - o scară care să ajungă pînă la coama acestuia.

   107. Pe teritoriul localităţilor rurale, întovărăşirilor pomicule trebuie să se instaleze mijloace de semnalizare sonoră pentru înştiinţarea persoanelor în caz de incendiu. Totodată, trebuie să fie preconizată rezervă de apă pentru stingerea incendiilor, precum şi să fie stabilită modalitatea de chemare a serviciului de pompieri şi salvatori.

    108. Construirea şoproanelor, garajelor şi altor construcţii (anexe) trebuie efectuată numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie.

   109. În perioada de vară, în condiţiile meteo stabile de uscăciune, arşiţă şi vînt, sau la primirea avertizării pericolului de furtună, în localităţile rurale şi la întreprinderi, întovărăşirile pomicole, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, aprinderea rugurilor, executarea lucrărilor cu pericol de incendiu pe unele sectoare, exploatarea sobelor, focarelor de bucătării şi a centralelor termice care funcţionează cu combustibil solid pot fi oprite temporar.

    În cazurile nominalizate trebuie să se organizeze, cu forţele proprii ale populaţiei locale şi ale membrilor FBP, patrularea localităţilor cu mijloace de primă intervenţie (rezervoare cu apă, stingătoare, lopeţi) precum şi pregătirea pentru o posibilă utilizare a tehnicii existente de săpat, de transportat apă, să se desfăşoare activitatea de informare a populaţiei despre măsurile de apărare împotriva incendiilor şi acţiunile în caz de incendiu.

   110. În perioada primăvară-vară cu pericol de incendiu se recomandă ca în cadrul remizelor de pompieri şi salvatori să se organizeze serviciul de gardă din rîndul cetăţenilor şi salariaţilor întreprinderilor amplasate, precum şi a membrilor FBP din localitatea respectivă.

    111. Localităţile şi obiectivele izolate trebuie asigurate cu legătură telefonică sau prin radio în stare bună de funcţionare, pentru a informa serviciul de pompieri şi salvatori în caz de incendiu. Nu se admite transmiterea liniei de legătură telefonică “901” a taxafoanelor la deservire cu plată.

III. CLĂDIRI DE LOCUIT

    112. În apartamentele clădirilor de locuit, în camerele de locuit ale hotelurilor şi căminelor nu se admite amenajarea diferitelor tipuri de ateliere şi încăperi de producere şi depozitare, în care se utilizează şi se păstrează substanţe şi materiale cu pericol de incendiu şi explozie, precum şi darea lor în locaţiune cu o altă destinaţie, cu excepţia cazurilor prevăzute în normele de proiectare.

    În apartamentele şi camerele de locuit, precum şi în casele de locuit individuale se admite păstrarea a maximum 10 l LUI şi LC în ambalaj închis. Nu se admite păstrarea la balcoane şi lojii a LUI, LC, precum şi a buteliilor cu GC.

    113. Buteliile cu gaze (de lucru şi de rezervă) pentru alimentarea cu gaz a plitelor de bucătărie şi a altor tipuri de plite trebuie să se amplaseze în exteriorul clădirei într-o construcţie-anexă (dulap) incombustibilă la sectorul plin al peretelui exterior la o distanţă de minimum 5 m de la intrările în clădire, subsol şi demisol. Se admite păstrarea în construcţia-anexă (dulap) a maximum 3 butelii.

    114. La închiderea pe termen lung a vilelor reţeaua electrică trebuie deconectată, iar ventilele buteliilor trebuie să se închidă ermetic.

    115. În hotelurile, motelurile, chempingurile şi căminele prevăzute pentru cazarea cetăţenilor străini, instrucţiunile privind măsurile de apărare împotriva incendiilor trebuie elaborate în mai multe limbi.

    116. Tuturor cazaţilor în hotel, motel, chemping sau cămin trebuie să li se aducă la cunoştinţă sub contrasemnătură regulile de apărare împotriva incendiilor.

    117. În camerele de hotel, motel, chemping, cămin trebuie afişate planurile de evacuare în caz de incendiu.

    118. În camerele de hotel, motel, chemping şi cămin nu se admite folosirea aparatelor electrice de încălzit (fierbătoare, ceainice electrice, fiare de călcat, plite electrice etc.), fără suporturi incombustibile stabile.

    119. În încăperile hotelurilor, la etajele de locuit nu se admite amplasarea depozitelor, oficiilor, birourilor etc.

    120. Pentru organizarea eficientă a evacuării persoanelor în caz de incendiu, personalul hotelurilor, chempingurilor, motelurilor, căminelor, şcolilor-internat etc. trebuie asigurat cu mijloace individuale de protecţie (respirator, măşti antigaz etc.), care trebue să se păstreze la locurile de muncă.

    121. În instituţiile de asigurare socială (şcoli-internat, aziluri pentru bătrîni şi invalizi, case de copii) trebuie organizat serviciul 24 de ore de către personalul de deservire. Persoana de serviciu este obligată să aibă cu dînsa un set de chei de la toate lăcăţile uşilor de evacuare, iar alt set de chei trebuie să se păstreze în încăperea de serviciu.

    Nu se admite instalarea paturilor în coridoare, holuri şi în alte căi de evacuare.
IV. CLĂDIRI ŞI ÎNCĂPERI PENTRU MĂŞINILE
ELECTRONICE DE CALCUL

    122. Încăperile de păstrare a informaţiei trebuie amplasate separat de alte încăperi şi utilate cu stelaje şi dulapuri din materiale incombustibile.

    În sălile pentru maşinile electronice de calcul (MEC) nu se admite instalarea dulapurilor pentru păstrarea materialelor şi obiectelor.

    123. Deasupra şi sub sălile de MEC nu se admite amplasarea încăperilor şi depozitelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu.

    124. Nu se admite reparaţia blocurilor de MEC nemijlocit în sălile de maşini.
    125. În sălile de maşini se admite păstrarea (în ambalaj incasabil) a maximum 0,5 l LUI pentru reparaţii mici şi deservirea tehnică a maşinilor.

    126. Nu se admite lăsarea fără supraveghere a aparaturii radioelectronice conectate la reţea, care se utilizează la încercările şi verificarea MEC.

    127. Minimum o dată în trimestru trebuie să se execute curăţarea de praf a agregatelor şi subansamblelor (nodurilor), canalelor de cabluri şi spaţiilor din pardoseală.

V. INSTITUŢIILE ŞTIINŢIFICE ŞI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

    128. Conducătorul ştiinţific (executorul responsabil) trebuie să ia măsurile necesare privind asigurarea apărării împotriva incendiilor la efectuarea cercetărilor.

    129. Executarea lucrărilor la instalaţiile de încercări (experimentale), cu utilizarea substanţelor şi materialelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, se admite numai după primirea lor în exploatare de către comisia instituţiei desemnată prin ordin.

    130. În laboratoare şi în alte încăperi se admite păstrarea LUI şi LC în cantităţi ce nu depăşesc necesarul pentru un singur schimb. Aducerea lichidelor în încăperi trebuie să se efectueze în ambalaje închise care nu prezintă pericol.

    131. Nu se admite efectuarea lucrărilor în nişa de ventilare (hotă), dacă în ea se găsesc substanţe, materiale şi utilaje care nu se referă la operaţiile executante, sau dacă hota este defectată ori sistemul de ventilare este deconectat.

    Bordurile, care împiedică scurgerea lichidelor de pe mese, trebuie să fie integre.
    132. La terminarea zilei de muncă LUI şi LC trebuie adunate într-un ambalaj special, închis şi evacuate din laborator.
    Nu se admite turnarea LUI şi LC în sistemul de canalizare.

    133. Vasele în care s-au efectuat lucrările cu LUI şi LC la terminarea experimentului trebuie spălate cu soluţii care nu prezintă pericol de incendiu.

    134. Blocurile de studii, blocurile auxiliare şi căminele tuturor instituţiilor de învăţămînt, blocurile instituţiilor de activitate extraşcolară, către începutul noului an de studii, trebuie supuse controalelor de către comisiile instituţiilor respective în componenţa cărora vor fi incluşi şi colaboratorii serviciului SSMCI. Controalele se finalizează cu întocmirea unui act respectiv.

   135. În sălile de clase, laboratoare, cabinete trebuie să se păstreze în dulapuri speciale numai aparatele, utilajul şi materialele didactice necesare pentru procesul de instruire.

    136. Mobilierul instalat în sălile de clase, aule, laboratoare etc. nu trebuie să depăşească normele de proiect, iar numărul de elevi (studenţi) va corespunde cu normele sanitare.

    137. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt trebuie să organizeze instruirea elevilor, studenţilor, corpului didactic şi altor categorii de personal privind regulile de apărare împotriva incendiilor şi acţiunile în caz de incendiu.

    138. La terminarea orelor în cabinete, laboratoare şi ateliere toate substanţele şi materialele cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu trebuie să fie adunate în încăperi amenajate special în acest scop.

    139. În blocurile de studii, blocurile auxiliare şi cămine nu se admit modificări în construcţii fără documentaţia respectivă de proiect coordonată cu organele SSMCI.

VI. TABERELE DE ODIHNĂ
    140. Clădirile taberelor de odihnă pentru copii trebuie să aibă minimum două ieşiri de evacuare nemijlocit în exterior.

   141. Clădirile taberelor de odihnă pentru copii din lemn trebuie să fie numai cu un singur etaj. Clădirile din carcase şi panouri trebuie tencuite şi să aibă învelitoare incombustibilă, izolaţia termică în aceste clădiri trebuie să fie din substanţă neorganică.

    142. Se interzice:
    a) de a acoperi clădirile cu materiale uşor inflamabile (paie, şindrilă, trestie etc.);

    b) de a aşeza copiii în încăperile de la mansarda clădirilor din lemn, precum şi la etajele clădirilor şi încăperilor neasigurate cu două ieşiri de evacuare;

    c) de a amenaja bucătării, spălătorii în clădirile de odihnă din lemn;
    d) de a aşeza mai mult de 25 copii în clădirile din lemn sau din alte materiale combustibile;

    e) de a exploata sobele, de a folosi aparate electrice de încălzit şi aparate care se alimentează cu gaz lampant în încăperile ocupate de copii în perioada de vară.

    143. Taberele de odihnă pentru copii trebuie asigurate cu legătură telefonică şi semnal de alarmă în caz de incendiu.

    În taberele de odihnă pentru copii trebuie de organizat serviciul de 24 de ore al personalului de deservire, fără dreptul la somn pe timp de noapte.

    Încăperile persoanelor de serviciu trebuie să fie dotate cu telefon.
VII. INSTITUŢIILE SOCIAL-CULTURALE ŞI DE SPECTACOLE
    144. La încheierea contractelor de desfăşurare a spectacolelor în turneu, a reprezentărilor şi la organizarea expoziţiilor cu participarea firmelor străine, în contracte trebuie să se stipuleze prevederile de apărare împotriva incendiilor în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

    145. Pentru muzee şi galerii de artă trebuie elaborat planul de evacuare a exponatelor şi altor obiecte de valoare, iar pentru circuri şi grădini zoologice - planul de evacuare a animalelor.

    146. Toate instituţiile social-culturale şi de spectacole înainte de deschiderea sezonului trebuie să fie verificate dacă corespund condiţiilor de apărare împotriva incendiilor şi autorizate la funcţionare de către comisiile interdepartamentale, desemnate de către organele administraţiei publice locale.

    147. În sălile de spectacole şi în tribune toate fotoliile şi scaunele trebuie unite în rînduri şi bine fixate de pardoseală. Se admite de a nu fixa fotoliile (scaunele) în lojele cu un număr de maximum 12 locuri şi dacă acestea au ieşiri separate din lojă.

    În sălile de spectacole, exploatate ca săli de dans, cu un număr de maximum 200 locuri, fixarea scaunelor de pardoseală nu este obligatorie, obligatoriu fiind unirea lor în rînduri.

    148. Construcţiile din lemn ale scenei (suporturile pentru decoruri, punţile suspendate, galeriile de lucru etc.) decorurile combustibile, elementele scenice şi expoziţionale, precum şi draperiile în sălile de spectacole şi de expoziţie, în holuri şi bufete trebuie prelucrate cu substanţă ignifugă. Conducătorul instituţiei trebuie să dispună de actele corespunzătoare ale organizaţiei care a îndeplinit aceste lucrări, fiind indicată data impregnării şi termenul ei de valabilitate.

    149. În limitele scenei instituţiilor teatrale se pot afla concomitent decorurile şi echipamentele scenice pentru maximum două spectacole.

    Nu se admite păstrarea decorurilor, accesoriilor de teatru, strungurilor din lemn, inventarului şi a altor bunuri în săli, pe suporturi pentru decoruri şi pe platformele (galeriile) de lucru, sub rampele de scări şi podeste, precum şi în subsolurile de sub sălile de spectacole.

    150. La montarea decorurilor pentru spectacole în jurul scenei trebuie asigurată o trecere circulară liberă cu lăţimea de minimum 1m.

    La terminarea spectacolului toate decorurile şi accesoriile trebuie să se demonteze şi să fie depozitate în locuri speciale (cămare, hambare, seifuri etc.).

    151. În scenă nu se admite fumatul, folosirea focului deschis (făclii, lumînări, candelabre etc.), proiectoarelor cu arc electric, artificiilor şi altor efecte luminoase cu foc, fără coordonare cu organele SSMCI.

    152. Pe pardoseala scenei trebuie trasată o linie roşie, care arată locul de coborîre a cortinei de siguranţă. Decorurile şi alte obiecte de amenajare a scenei nu trebuie să iasă în afara acestei linii.

   153. La terminarea spectacolelor (repetiţiilor) cortina de siguranţă trebuie coborîtă în jos. Spaţiul dintre cortina de siguranţă în poziţie coborîtă şi pardoseala scenei trebuie ermetizat cu ajutorul unui obturator de nisip (unei saltele elastice). Mecanismul de ridicare şi coborîre trebuie reglat în aşa mod, încît viteza de coborîre să fie de minimum 0,2 m/s.

    154. Clapetele trapelor de evacuare a fumului în perioada de iarnă trebuie izolate termic şi verificate la siguranţă în funcţionare minimum o dată în 10 zile.

    155. Păstrarea şi folosirea produselor pirotehnice trebuie să se efectueze în strictă conformitate cu prevederile regulilor speciale. Nu se admite fabricarea elementelor pirotehnice improvizate, precum şi păstrarea lor în instituţiile de spectacole, în încăperile şi tribunele stadioanelor, în parcurile de cultură şi odihnă, în alte locuri cu aflarea în masă a persoanelor.

    156. În cazul necesităţii desfăşurării unor efecte de foc speciale pe terenuri deschise, regizorul responsabil (regizorul principal, conducătorul artistic) trebuie să elaboreze şi să realizeze, cu coordonarea organelor SSMCI, măsuri pentru prevenirea incendiilor.

    157. Exploatarea clădirilor teatrelor, circurilor, cinematografelor, caselor de cultură, muzeelor, bibliotecilor şi altor instituţii cu încăperi aglomerate se admite numai în cazul în care corespund condiţiilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţia normativă.

VIII. OBIECTIVE COMERCIALE

   158. Păstrarea temporară a materialelor combustibile, deşeurilor, ambalajelor şi containerilor nu se admite în sălile de comerţ şi pe căile de evacuare. Ele trebuie îndepărtate zilnic, pe măsura acumulării. Nu se admite depozitarea ambalajului combustibil lipit de ferestrele clădirilor. Păstrarea materialelor sus-numite se admite numai în locurile speciale.

    159. Nu se admite organizarea păstrării mărfurilor combustibile sau incombustibile în ambalaje combustibile, în încăperi fără goluri de lumină sau fără puţuri de evacuare a fumului.

   160. Păstrarea chibriturilor, parfumurilor, ambalajelor de aerosol şi altor mărfuri cu pericol de incendiu trebuie să se realizeze separat de alte mărfuri, în încăperi special amenajate.

    161. În încăperile de comerţ se interzice:
    a) efectuarea lucrărilor cu focul în timpul aflării cumpărătorilor în sălile de comerţ;

    b) comercializarea LUI, LC, GC (butelii cu gaz, vopsele, dizolvanţi, produse chimice etc.), muniţiilor şi produselor pirotehnice amplasate în clădiri cu altă destinaţie;

    c) amplasarea secţiilor pentru vînzarea mărfurilor cu pericol de incendiu la o distanţă mai mică de 4 m de la ieşiri, casele scărilor şi de la alte căi de evacuare;

    d) instalarea în sălile de comerţ a buteliilor cu GC pentru umplerea baloanelor şi pentru alte scopuri;

     e) amplasarea aparatelor de comerţ şi de jocuri distractive, precum şi comercializarea mărfurilor pe podestele casele scărilor, în tambure şi pe alte căi de evacuare;

     f) păstrarea a mai mult de 10 mii ambalaje (cutii) de aerosol;
     g) vînzarea chibritelor şi a altor mărfuri cu pericol de incendiu copiilor.

    162. În timpul vînzării mărfurilor cu consum sporit, conducătorul este obligat să ia măsuri suplimentare pentru asigurarea securităţii cumpărătorilor (să limiteze accesul persoanelor în sălile de comerţ, să numească persoane de serviciu suplimentare etc.).

    163. Pieţele pentru desfacerea produselor industriale şi alimentare, precum şi de îmbrăcăminte şi încălţăminte (în continuare - pieţe), organizate cu autorizaţia autorităţilor administraţiei publice locale în modul stabilit pe teritoriile deschise sau în clădiri (instalaţii) trebuie să corespundă prevederilor de siguranţă la incendii, după cum urmează:

   a) inventarul de comercializare (mesele, tarabele etc.) trebuie aranjat luînd în considerare asigurarea trecerii libere de minimum 2 m între rînduri de-a lungul lor spre ieşirile de evacuare;

    b) la fiecare 25 m de rînd de comercializare trebuie prevăzute treceri transversale cu lăţimea de minimum 1,4 m;
    c) este interzisă blocarea trecerilor (de 2 şi 1,4 m) cu mărfuri, materiale etc.;
    d) nu se admite comercializarea în casele scărilor, în holuri şi pe coridoarele clădirilor;

   e) amplasarea pieţei în clădiri (instalaţii) nu trebuie să contribuie la sporirea pericolului de incendiu şi să contravină normelor de siguranţă contra incendiilor stabilite pentru aceste clădiri (instalaţii);

    f) pe teritoriul pieţelor trebuie să fie instalate panouri de incendiu cu inventarul necesar - 1 panou la 5 mii m2;

    g) clădirile (instalaţiile, chioşcurile etc.) trebuie construite şi exploatate, conform normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.

    Pieţele (deschise, închise) cu aria peste 2 ha trebuie să aibă:
    a) legătură telefonică;
    b) surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
    c) minimum 2 căi de acces pe teren, precum şi o cale circulară pentru automobilele de intervenţie la stingerea incendiului.

   164. Chioşcurile şi pavilioanele, amplasate (dacă aceasta nu contravine actelor normative) în clădiri şi instalaţii, trebuie construite din materiale incombustibile. Chioşcurile şi pavilioanele amenajate separat se proiectează, execută şi exploatează conform unor norme speciale.

    165. În orele de lucru încărcarea mărfii şi descărcarea ambalajului trebuie să se efectueze pe căi care nu sînt legate cu ieşirile de evacuare a cumpărătorilor.

   166. Nu se admite comercializarea mărfurilor chimice, lacului, vopselei şi a altor LUI, LC, preambalate în ambalaj din sticlă cu capacitate de peste 1 litru fiecare, precum şi a mărfurilor cu pericol de incendiu fără etichete cu inscripţii de avertizare tip “Inflamabil”, “Nu pulverizaţi în apropierea focului” etc. Preambalarea mărfurilor cu pericol de incendiu trebuie să se efectueze în încăperi special amenajate pentru aceste scopuri.

    167. Păstrarea şi vînzarea gazului lampant şi a altor lichide combustibile se admite numai în clădiri izolate, construite din materiale incombustibile, inclusiv pardoseala. Nivelul pardoselii în aceste clădiri trebuie să fie mai jos decît cota terenului, astfel încît să se evite scurgerea lichidelor în timpul avariilor. În clădirile indicate nu se admite încălzirea cu sobe.

    168. Sălile de comerţ trebuie separate de depozitele unde sînt instalate rezervoare cu gaz lampant şi alte LC prin pereţi despărţitori antifoc. Capacitatea recipientelor (rezervoarelor, butoaielor) nu trebuie să depăşească 5 m3.

   169. Conducta prin care se transportă LC din rezervoarele de depozitare în rezervoarele de distribuţie trebuie fixată rigid şi să aibă ventile la ambele rezervoare. Capacitatea rezervorului de distribuţie nu trebuie să depăşească 100 l. Conductele şi recipientele de depozitare trebuie legate la pămînt în minim două locuri. Verificarea fiabilităţii prizei de pămînt prin măsurarea rezistenţei ei electrice trebuie să se verifice minimum o dată pe an.

    170. Tejgheaua pentru livrarea gazului lampant trebuie acoperită cu o placă metalică care nu produce scîntei la lovire.

    171. Nu se admite păstrarea materialelor de ambalaj (aşchii din lemn, paie, hîrtie etc.) în încăperile de comercializare a gazului lampant.

Ambalajul de la gazul lampant şi alte LC trebuie să se păstreze numai pe terenuri speciale îngrădite.

   172. Vînzarea gazului lampant din autocisterne (în cazul în care permit autorităţile publice) trebuie să se efectueze la o distanţă de minimum 15 m de la clădirile apropiate şi, ţinînd cont de relieful terenului, pe sectoare cu cota terenului nu mai înaltă decît cea a clădirilor, instalaţiilor şi depozitelor deschise.

    173. Vînzarea muniţiilor (praf, capse, cartuşe) şi produselor pirotehnice se admite să se efectueze în magazine specializate. Totodată, secţiile pentru vînzarea muniţiilor şi produselor pirotehnice trebuie să fie amplasate la etajele superioare ale magazinelor. Încălzirea acestor magazine trebuie să fie centralizată.

    174. Muniţiile şi produsele pirotehnice trebuie păstrate în dulapuri metalice instalate în încăperi protejate cu pereţi despărţitori antifoc. Nu se admite amplasarea dulapurilor indicate la subsol.

    175. Nu se admite păstrarea prafului în aceleaşi dulapuri împreună cu capse sau cu cartuşe.

    176. Vînzarea prafului se admite numai în ambalajul uzinei producătoare. Deschiderea ambalajului uzinei a lăzilor cu muniţii în încăperile depozitelor nu se admite.

    177. Nemijlocit în clădirile magazinelor se admite păstrarea maximum a unei singure lăzi cu praf cu fum (50 kg), unei singure lăzi cu praf fără fum (50 kg) şi a 10 mii de cartuşe încărcate. Pentru birourile de aprovizionare se admite păstrarea pînă la 120 kg de praf.

IX. INSTITUŢII MEDICALE
    178. Personalul medical de gardă este obligat, la solicitarea serviciului pompieri şi salvatori, să prezinte date referitoare la numărul de bolnavi aflaţi pe noapte în clădirea instituţiei.

    179. În instituţiile medicale, amplasate în localităţile rurale, trebuie să existe scări mobile (simple), cîte o scară pentru fiecare clădire.

    180. Clădirile spitalelor şi ale altor instituţii medicale, în care permanent se află persoane care nu sînt în stare să se mişte de sine stătător, trebuie asigurate cu tărgi, cîte o targă pentru fiecare cinci bolnavi (invalizi). În spitale saloanele pentru grav bolnavi şi copii trebuie amplasate la etajele inferioare.

    181. Distanţa dintre paturi în saloanele spitalului trebuie să fie de minimum 0,8 m, iar lăţimea trecerii centrale principale - de minimum 1,2 m. Scaunele, noptierele şi altă mobilă nu trebuie să blocheze trecerile şi ieşirile pentru evacuare.

    182. Debitarea oxigenului în saloane trebuie efectuată, de regulă, în mod centralizat de la o instalaţie cu butelii izolate (maximum 10 butelii) sau de la centrala de oxigen (la un număr de butelii mai mare de 10).

    În lipsa aprovizionării centralizate cu oxigen modul de folosire a buteliilor cu oxigen se stabileşte printr-un ordin emis în cadrul instituţiei. Se admite instalarea unei rampe cu o singură butelie cu oxigen lîngă peretele exterior incombustibil al clădirii instituţiei, într-un dulap din materiale incombustibile.

    183. Se interzice:

   amenajarea în clădirile cu saloane pentru bolnavi a încăperilor care nu sînt legate cu procesul de activitate medicală (cu excepţia încăperilor stabilite de normele de proiectare);

    instalarea paturilor în coridoare, holuri şi în alte căi de evacuare;
    instalarea gratiilor metalice sau jaluzelelor la ferestrele încăperilor unde se află bolnavii şi personalul medical de gardă;
    tapetarea pereţilor şi tavanelor din lemn şi vopsirea lor cu nitrovopsea sau cu vopsea de ulei;
    utilizarea pentru finisajul încăperilor a materialelor care degajă substanţe toxice în timpul arderii;
    utilizarea furtunurilor din cauciuc şi masă plastică pentru transportul oxigenului de la butelii în saloanele spitalului;
    utilizarea utilajului electric medical defectat;
    amenajarea gurilor de alimentare a sobelor în saloanele spitalelor;
    amplasarea atelierelor, depozitelor şi a cămărilor în subsolurile şi demisolurile instituţiilor medicale.

    184. Instalarea fierbătoarelor, încălzitoarelor de apă şi boilerelor, sterilizarea instrumentelor medicale, precum şi încălzirea parafinei şi ozocheritei se admite numai în încăperi special amenajate în aceste scopuri. Pentru fierberea şi sterilizarea instrumentelor şi pansamentului trebuie folosite sterilizatoare cu spirala acoperită. Întrebuinţarea aparatelor cu flacără dechisă pentru aceste scopuri nu se admite.

    185. În laboratoare, secţii, birourile medicilor se admite păstrarea medicamentelor şi reactivelor, care fac parte din LUI şi LC (spirt, eter etc.), în dulapuri metalice închise, special prevăzute în acest scop, într-o cantitate de maximum 3 kg, luînd în considerare compatibilitatea lor.

    186. Nu se admite internarea bolnavilor şi copiilor în clădirile de lemn încălzite cu sobe, cînd numărul bolnavilor este mai mare de 25 persoane.

    187. Arhivele de păstrare a peliculelor radiologice cu volumul peste 200 kg trebuie amplasate în clădiri izolate, iar cele cu volumul sub 200 kg se admite să se amplaseze în încăperile clădirilor separate cu pereţi şi planşee antifoc de tipul 1. Distanţa dintre arhivă şi clădirile vecine trebuie să fie de minimum 15 m.

    Într-o singură secţie a arhivei se admite păstrarea a maximum 200 kg de peliculă. Fiecare secţie trebuie să aibă ventilaţie prin aspiraţie autonomă. Uşile din secţii trebuie să se deschidă în exterior. Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii în arhive trebuie să fie de minimum 1 : 8.

    Arhivele trebuie să aibă încălzire centralizată. Nu se admite încălzirea cu abur, sobe din metal, precum şi sobe temporare cu ţevi din metal.

    În încăperile arhivei nu se admite instalarea tablourilor electrice, dispozitivelor de deconectare, soneriilor electrice, dispozitivelor de conectări cu fişă. În zilele nelucrătoare instalaţiile electrice în arhive trebuie deconectate.

    188. Păstrarea în încăperi a peliculei şi clişeelor radiografice în cantităţi de pînă la 3 kg se admite în dulapuri (lăzi) de metal în afara arhivei, amplasînd dulapurile nu mai aproape de 1m de la aparatele de încălzire. În încăperile în care sînt instalate asemenea dulapuri nu se admite fumatul şi utilizarea diferitelor aparate de încălzire.

    189. Arhivele se utilează cu filmostate (din lemn, căptuşite cu metal deasupra asbestului) sau dulapuri metalice, compartimentate în secţii cu adîncimea şi lungimea de maximum 50 cm. Distanţa dintre dulapuri şi pereţi, ferestre, tavan şi pardoseală trebuie să fie de minimum 0,5 m.

X. ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

Dispoziţii generale

    190. Procesele tehnologice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările, regulile de exploatare tehnică şi cu alte documente tehnico-normative aprobate în modul stabilit, iar utilajele destinate pentru utilizarea substanţelor şi materialelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, trebuie să corespundă cu documentaţia de proiectare.

    191. La fiecare întreprindere trebuie să existe date privind indicatorii de pericol de incendiu ai substanţelor şi materialelor utilizate în procesele tehnolojice.

    La executarea lucrărilor cu substanţe şi materiale cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu trebuie respectate prevederile privind marcările şi inscripţiile de avertizare de pe ambalaje sau indicate în documentele de însoţire.

    Utilizarea în comun (dacă aceasta nu-i prevăzută de regulamentul tehnologic), păstrarea şi transportarea substanţelor şi materialelor, care, la interacţiunea între ele provoacă inflamare, explozie sau formează gaze (amestecuri) combustibile şi toxice, nu se admite.

   192. Reparaţia preventivă planificată şi controlul profilactic la utilaje trebuie efectuate în termenele stabilite, îndeplinind măsurile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute de proiect şi de regulamentul tehnologic.

    193. Construcţia instalaţiilor de aspiraţie (ale dulapurilor, încăperilor pentru vopsire şi uscare etc.), aparatelor şi conductelor trebuie să prevină acumularea depunerilor cu pericol de incendiu şi să asigure posibilitatea curăţării lor prin metode care exclud pericolul de incendiu. Lucrările de curăţare trebuie efectuate în corespundere cu regulamentul tehnologic şi notate în registru.

   194. Stingătoarele de scîntei, captatoarele de scîntei, dispozitivele de reţinere a focului, de oprire a flăcării, de captare a prafului şi metalului, de protecţie contra exploziilor, sistemele de protecţie contra electricităţii statice, instalate la utilajele tehnologice, conducte şi în alte locuri, trebuie să se menţină în stare de funcţionare.

    195. Pentru spălarea şi degresarea utilajelor, produselor şi pieselor, de regulă, trebuie de utilizat detergenţi tehnici incombustibili, precum şi instalaţii şi metode care nu prezintă pericol de incendiu.

    196. Încălzirea produselor solidificate, precum şi a înfundărilor îngheţate, cristalizate în conducte trebuie efectuată prin utilizarea apei fierbinţi, aburului şi prin alte metode nepericuloase. Utilizarea focului deschis pentru aceste scopuri nu se admite.

    197. Luarea probelor de LUI şi LC din rezervoare (recipiente) şi măsurarea nivelului trebuie să se efectueze pe timpul luminat al zilei. Efectuarea acestor operaţii pe timp de furtună, precum şi în timpul pompării produselor, nu se admite.

    Nu se admite debitarea unor astfel de lichide în rezervoare (recipiente) prin “căderea jetului”. Viteza de umplere şi de golire a rezervorului nu trebuie să depăşească capacitatea totală de evacuare a supapelor de aerisire (racordurilor de ventilaţie) montate la rezervoare.

    198. Uşile şi trapele camerelor şi cicloanelor de captare a prafului pe timpul exploatării lor trebuie închise. Deşeurile combustibile, adunate în camere şi cicloane, trebuie evacuate la timp.

    199. Locuirea în clădiri de producţie, depozite şi pe teritoriul întreprinderilor, precum şi amplasarea atelierelor de producţie în depozite, nu se admite.

    200. Prin depozite şi încăperile de producţie nu se admite montarea reţelelor electrice tranzitare, precum şi a conductelor pentru transportarea GC, LUI, LC şi a prafului combustibil.

    201. În sectoarele, depozitele şi încăperile cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu trebuie utilizate numai unelte fabricate din materiale care nu produc scîntei sau în execuţii antiexplozive respective.

    202. Pereţii, tavanele, pardoselile, elementele constructive şi utilajele încăperilor, unde are loc eliminarea prafului combustibil, aşchiilor din lemn etc., trebuie curăţate sistematic. Periodicitatea de curăţare se stabileşte prin ordin pe întreprindere.

    203. Debitarea LUI, LC şi a GC la locurile de muncă trebuie efectuată centralizat. Se admite transportarea la locul de muncă a unei cantităţi mici de LUI şi LC în ambalaje speciale nepericuloase, numai cu scopul lichidării unei avarii. Utilizarea vaselor deschise nu se admite.

    204. Golurile tehnologice în pereţi şi planşee trebuie protejate cu dispozitive de protecţie contra propagării focului.

    205. Dispozitivele de încărcare a ascensoarelor pentru transportarea în vrac a semifabricatelor trebuie utilate cu clapete, care se deschid numai în timpul încărcării.

    206. Mecanismele de autoînchidere a uşilor antifoc trebuie întreţinute în stare bună de funcţionare. Dispozitivele de protecţie contra propagării focului după terminarea zilei de muncă trebuie închise.

    207. Membranele de protecţie ale supapelor de siguranţă la explozii de pe linii şi absorbente, după tipul şi grosimea materialului trebuie să corespundă datelor din proiect.

    208. În mod regulat trebuie să se verifice starea de funcţionare a dispozitivelor de protecţie contra propagării focului, să se efectueze curăţarea ajutajelor lor de stingere a focului, precum şi starea de funcţionare a membranelor supapelor. Termenele de verificare trebuie indicate în instrucţiunile atelierelor.

    209. Adsorberele trebuie să excludă posibilitatea de autoaprindere a cărbunelui activat aflat în ele. Ele trebuie încărcate numai cu cărbune activat standardizat de marcă stabilită.

    210. În instalaţiile hidraulice cu utilizarea LC trebuie stabilit un control asupra nivelului uleiului în rezervor şi a nu admite ca presiunea uleiului în sistem să depăşească presiunea prevăzută în cartea tehnică.

    La depistarea scurgerilor de ulei din sistemele hidraulice, ele trebuie imediat înlăturate.

    211. Nu se admite exploatarea gaterelor, ferăstraelor circulare, cu freză, precum şi a altor maşini şi agregate de prelucrare a lemnului, atunci cînd:

    ferăstrăul atinge bariera de siguranţă;
    ferăstrăul are dinţii insuficienţi sau neuniform ceaprazuiţi şi bavuri mari;
    sistemul de ungere şi răcire este deteriorat;

    sistemul de ungere şi răcire este defectat şi lipsesc dispozitivele de oprire automată a gaterului, cînd presiunea în sistemul de răcire este mai joasă decît cea prevăzută în     cartea tehnică;

    gaterul este înclinat, culisourile s-au slăbit ori au fost incorect ajustate;
    rulmenţii s-au încălzit peste 70°C.

    212. Conveierele pentru debitarea materiei prime în maşinile de tăiat trebuie echipate cu captatoare de metal care deconectează automat conveierele şi emit semnale sonore în cazul căderii obiectelor metalice.

    213. Nu se admite utilizarea obiectelor metalice pentru curăţarea pîlniei de încărcare a maşinii de tăiat.

    214. Aşchiile tehnologice intrate la prelucrare, precum şi covorul din aşchii pînă la intrarea lor în presă trebuie să treacă prin captatoarele de metal.

    215. Înaintea maşinilor de şlefuire a plăcilor din aşchii de lemn (PAL) trebuie montate captătoare de metal, utilate cu sisteme de semnalizare şi unite în bloc cu dispozitivele de alimentare a maşinilor.

    216. Buncărele cu aşchii mărunţite de lemn şi maşinile de formare trebuie utilate cu un sistem de aspiraţie, care susţine vidul în recipient, dotate cu detectoare de semnalizare a umplerii lor.

    217. Deasupra presei pentru presare cu căldură, hota de aspiraţie trebuie dotată cu etajere de încărcare şi descărcare, care nu permite eliminarea gazului şi a prafului în încăperi pe timpul cuplării şi decuplării plăcilor. Construcţia hotei nu trebuie să complice deservirea şi curăţarea presei şi a hotei însăşi.

    218. Tamburul de uscare şi buncărele pentru aşchii uscate şi praf trebuie utilate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor şi cu dispozitive antiexplozive.

    219. Sistemele de transportare a materialelor din aşchii şi praf trebuie dotate cu dispozitive de prevenire a propagării focului şi cu trape pentru lichidarea aprinderilor.

    220. Recipientele pentru colectarea prafului de lemn şi a altor prafuri explozive de la sistemele de aspiraţie şi de transportare pneumatică trebuie dotate cu dispozitive antiexplozive, aflate în stare bună de funcţionare.

    221. Minimum o dată în 24 de ore, camerele de prelucrare termică a plăcilor trebuie curăţate de resturile de smoală volatile şi de produsele de piroliză a lemnului, de praf şi de alte deşeuri.

    Pentru înlăturarea gazelor explozive din camerele de prelucrare termică a PAL trebuie prevăzute dispozitive automate pentru deschiderea şuberului conductei de aspiraţie pentru 2-3 minute peste fiecare 15 min.

    Efectuarea prelucrării termice a plăcilor presate insuficient şi cu muchii friabile nu se admite.

    222. Plăcile, înainte de a fi aşezate în stive, după prelucrarea lor termică, trebuie să se răcească pe platforme-tampon deschise pînă la temperatura aerului ambiant pentru a exclude autoaprinderea lor.

    223. Temperatura în camerele de prelucrare termică şi în căzile cu ulei trebuie controlată în mod automat.
    224. Tamburele de uscare, care utilizează gaze de ardere, trebuie utilate cu captatoare de scîntei.

    225. Tăierea materialelor plastice stratificate din lemn şi tăierea lor în bucăţi trebuie să se efectueze nu mai înainte de 12 ore după presarea lor.

    226. La terminarea lucrului căzile de impregnare, precum şi căzile cu LC de răcire trebuie să se închidă cu capace.

    227. Căzile de impregnare, călire şi alte căzi cu LC trebuie utilate cu dispozitive de scurgere, în caz de avarie, în recipiente subterane, amplasate în exteriorul clădirilor.

    Fiecare cadă trebuie să dispună de aspiraţie locală a vaporilor combustibili.

    228. Camerele de uscare cu acţiune periodică şi caloriferele înainte de fiecare încărcare trebuie curăţate de praful şi gunoiul de producţie.

    229. Canalele de aspiraţie şi aducţiune ale camerelor cu amestec de abur şi gaze trebuie utilate cu clapete (registre) speciale, care se închid la izbucnirea incendiului.

    230. Camerele de uscare cu gaz trebuie utilate cu dispozitive, care întrerup automat debitarea gazelor de ardere în cazul opririi ventilaţiei.

    În faţa camerelor de uscare cu gaz trebuie montate captatoare de scîntei, care împiedică pătrunderea scînteilor în camerele de uscare.

    Starea tehnică a canalelor principale de gaze de ardere şi a captatoarelor de scîntei a instalaţiilor de uscare cu gaz trebuie verificate cu regularitate. Nu se admite exploatarea instalaţiilor de uscare la care canalele de gaze de ardere au crăpături şi captatoarele de scîntei nu funcţionează.

    231. Dispozitivele de încălzire cu gaz ale camerelor de uscare cu gaz, care funcţionează pe bază de combustibil solid şi lichid, trebuie curăţate de funingine minimum de 2 ori pe lună.

    232. Secţia de încălzire şi uscare trebuie completată cu dispozitive de control a temperaturii agentului de uscare.

    233. Camerele de uscare pentru plăcile fibrolemnoase (PFL) trebuie curăţate de deşeurile lemnoase minimum o dată în 24 de ore.

    La oprirea conveierului timp de mai mult de 10 minute trebuie de întrerupt încălzirea camerei de uscare.

    Camerele de uscare trebuie să aibă dispozitive de deconectare a ventilatoarelor caloriferelor în cazul aprinderii în cameră, precum şi de conectare a mijloacelor staţionare de stingere a incendiilor.

    234. Camerele de uscare (încăperile, dulapurile) pentru materia primă, semifabricate şi pentru produsele finite vopsite trebuie utilate cu mijloace de deconectare automată a încălzirii în cazul depăşirii temperaturii admise.

    235. Înaintea aşezării lemnului în stive pentru uscare cu curenţi de înaltă frecvenţă trebuie să ne convingem că în lemne nu există obiecte metalice.

    236. Aflarea persoanelor şi uscarea îmbrăcămintei de lucru în camerele de uscare nu se admite.
    Energetica

    237. Încăperile cu aparate de control şi măsurare (ACM) şi cu dispozitive de comandă trebuie separate de punctele de reglare a gazului (PRG) şi de instalaţiile de reglare a gazului (IRG) prin pereţi impermeabili la gaze, în care nu se admit găuri şi crăpături străpunse. Pozarea reţelelor prin perete se admite numai la folosirea dispozitivelor (garniturilor de etanşare) speciale.

     238. Explorările în mediu grizuţos trebuie să se execute numai în baza fişei de lucru şi în conformitate cu regulile de securitate. Personalul trebuie instruit privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi numai după aceasta membrii echipei pot fi admişi la lucrările respective.

    239. În caz de defectare a sistemului de ventilaţie al PRG (IRG) trebuie prevăzute măsuri de evitare a formării în încăpere a unei concentraţii de gaze care prezintă pericol de explozie.

    Nu se admite efectuarea montării sau reparaţiei utilajelor şi conductelor de gaze în încăpere în cazul nefuncţionării ventilaţiei.

    240. Nu se admite utilizarea combustibilului lichid cu temperatura de inflamabilitate sub 45°C. În cazul sosirii unui astfel de combustibil la centrala electrică primirea (vărsarea) lui nu se admite, el trebuie reîntors furnizorului.

    241. La curăţarea uleiului trebuie să fie stabilit un control permanent al presiunii, temperaturii, continuităţii alimentării dispozitivului de încălzire cu ulei.

    242. În nodurile de turnare a combustibilului trebuie să funcţioneze normal instalaţiile de aspiraţie sau instalaţiile de potolire a prafului, cu utilizarea apei pulverizate (AP), spumei aeromecanice (SAM) sau a ceţei (aburilor) de apă.

    243. La debitarea combustibilului trebuie să funcţioneze toate mijloacele de desprăfuire care se află pe traseul de debitare a combustibilului, precum şi dispozitivele de captare a metalului, aşchiilor şi a altor obiecte străine din combustibil.

    244. Pe traseul de debitare a combustibilului trebuie să se organizeze cu regularitate controale şi să se efectueze la timp reparaţia curentă şi deservirea tehnică, pentru a evita acumularea prafului.

    Pereţii galeriilor conveierelor trebuie placate cu plăci netede sau vopsite cu vopsea de culori deschise rezistentă la apă.

    245. În încăperile traseului de debitare a combustibilului trebuie de respectat curăţenia, de efectuat cu regularitate strîngerea şi înlăturarea prafului din toate locurile de acumulare a lui.

    Curăţenia trebuie să se efectueze conform graficului aprobat, în funcţie de tipul combustibilului solid, de capacitatea lui de oxidare şi de gradul de prăfuire a încăperilor.

    Praful trebuie înlăturat prin hidrospălare sau prin metode mecanizate. În caz de necesitate, în unele locuri de curăţare manuală, executarea acestor lucrări se admite numai după umezirea prafului cu apă dispersată.

    246. Pe traseele de cablu, care coincid cu traseul de debitare a combustibilului, trebuie să existe spaţii libere între cabluri pentru a micşora acumulările de praf.

    247. La încărcarea benzii de conveier în procesul de transportare, nu se admit vărsări de combustibil. Combustibilul vărsat trebuie înlăturat pe parcursul schimbului de lucru.

    Nu se admit acumulările de combustibil sub linia de jos a benzii de conveier.

    248. Nu se admite, cu excepţia situaţiilor de avarie, oprirea conveierelor încărcate cu combustibil. În cazul opririi din motiv de avarie, benzile de conveier trebuie eliberate (descărcate) de combustibil în cel mai scurt timp.

    249. La trecerea centralei electrice în regim de ardere îndelungată a gazului sau a păcurii şi înainte de reparaţia capitală a utilajului corespunzător trebuie să se efectueze deşertarea completă a buncărelor de combustibil umed.

    250. Înaintea executării lucrărilor de vulcanizare la conveier trebuie curăţat de praf un sector de minimum 10 m de-a lungul benzii (în caz de necesitate, se efectuează hidrocurăţarea), de îngrădit conveierul cu panouri incombustibile şi de asigurat cu mijloace de primă intervenţie la stingerea incendiilor.

    251. În încăperile şi coridoarele instalaţiilor electrice de distribuţie inchise nu se admite amenajarea cămărilor care nu ţin de instalaţia de distribuţie, precum şi păstrarea utilajului electrotehnic, pieselor de schimb, recipientelor cu LC şi a buteliilor cu diferite tipuri de gaze.

    252. În instalaţiile de cabluri la interval de maximum 60 m trebuie montate indicatoarele spre ieşirea cea mai apropiată. Pe uşile pereţilor despărţitori ai secţiilor trebuie afişate indicatoare (schemă) de deplasare spre ieşirea cea mai apropiată. La trapele de ieşire din instalaţiile de cabluri trebuie montate scări în aşa mod ca ele să nu împiedice la trecerea prin tunel (etaj).

    253. Nu se admite montarea cablurilor armate în interiorul încăperilor, fără înlăturarea învelişului combustibil de iută.

    254. Uşile pereţilor despărţitori (de secţie) ale instalaţiilor de cabluri trebuie să se autoînchidă, să se deschidă în direcţia celei mai apropiate ieşiri şi să aibă etanşare la fum.

    La exploatarea instalaţiilor de cablu uşile indicate mai sus trebuie să se menţină şi să se fixeze în poziţie închisă.

   Se admite, conform condiţiilor de ventilaţie a încăperilor de cabluri, lăsarea uşilor în poziţie deschisă, totodată, uşile trebuie să se închidă automat prin impulsul de semnalizare de incendiu din secţiunea corespunzătoare a instalaţiei. Dispozitivele de autoînchidere a uşilor trebuie ţinute în stare bună de funcţionare.

   255. În cutiile metalice liniile de cabluri trebuie compactate cu materiale incombustibile şi separate prin pereţi despărţitori cu rezistenţa la foc de minimum EI 45 în următoarele locuri:

    la intrarea în alte instalaţii de cablu;

    pe sectoarele orizontale ale cutiilor de cablu la intervale de 30 m, precum şi în locurile de ramificare în alte cutii ale fluxurilor principale de cabluri;

    pe sectoarele verticale ale cutiilor de cablu la intervale de 20 m.
    La trecerea prin planşeu, etanşarea de aceeaşi rezistenţă la foc, trebuie să se execute la fiecare cotă a planşeului.

    Locurile de etanşare a liniilor de cablu trasate în cutiile metalice trebuie marcate cu fîşii roşii pe pereţii exteriori ai cutiilor. În caz de necesitate, se fac inscripţii explicative.

    256. La executarea lucrărilor de reconstrucţie sau reparaţie nu se admite utilizarea cablurilor cu izolaţie combustibilă din polietilenă.

    257. Învelişurile metalice ale cablurilor şi suprafeţele metalice, pe care ele se montează, trebuie protejate cu acoperiri anticorozive incombustibile.

    258. În încăperile instalaţiilor de alimentare a cablurilor umplute cu ulei nu se admite păstrarea materialelor combustibile şi a altor materiale care nu ţin de instalaţia respectivă.

    259. Canalele de cabluri şi pardoselele duble în încăperile instalaţiilor de distribuţie şi în alte încăperi trebuie acoperite cu plăci incombustibile demontabile. În încăperile panourilor de comandă, cu pardoseală din parchet, panourile din lemn trebuie protejate din partea inferioară cu azbest şi placate cu tablă din metal sau alt material rezistent la foc. Panourile incombustibile demontabile şi panourile cu miez masiv trebuie să aibă dispozitive de ridicare manuală rapidă.

    260. La reconstrucţie sau reparaţie se interzice montarea oricăror linii tranzitare de comunicaţie sau conductoare-bare prin instalaţiile de cabluri.

    261. Receptoarele de ulei de sub transformatoare şi reactoare, evacuatoarele de ulei (sau drenajele speciale) trebuie să se întreţină în stare bună de funcţionare pentru a evita, în caz de avarie, scurgerea uleiului şi pătrunderea lui în canalele de cabluri şi alte instalaţii.

    262. În limitele îngrădirilor receptorului de ulei stratul de pietriş trebuie să se întreţină în stare curată şi minimum o dată pe an să se spele.

    La impurificarea stratului de pietriş cu praf, nisip etc. sau cu ulei, spălarea lui trebuie să se efectueze, de regulă, primăvara şi toamna.

    La formarea pe stratul de pietriş a depunerilor solide de produse petroliere cu grosimea de peste 3 mm, precum şi la apariţia vegetaţiei sau la imposibilitatea spălării lui, trebuie de schimbat stratul de pietriş.

    263. Nu se admite utilizarea (adoptarea) peretelui canalelor de cabluri în calitate de îngrădire laterală a receptoarelor de ulei ale transformatoarelor şi reactoarelor cu ulei.

    264. În locurile de instalare a tehnicii de incendiu mobile trebuie amenajate şi marcate locurile de legare la pămînt. Locurile de legare la pămînt a tehnicii mobile de stingere a incendiilor se stabilesc de către specialiştii obiectivelor energetice, în comun cu reprezentanţii serviciului SSMCI, şi se marchează cu semne convenţionale de legare la pămînt.

    Industria poligrafică

    265. Mesele şi dulapurile în secţiile maşinilor de cules trebuie acoperite cu foi de oţel inoxidabil ori zincate sau cu masă plastică termorezistentă.

    266. Curăţarea casetelor, matriţelor şi prismelor cu LUI şi LC trebuie să se efectueze în încăperi izolate, dotate cu instalaţii de ventilaţie corespunzătoare.

    În unele cazuri se admite curăţarea nemijlocit în secţia de linotip, într-un dulap special incombustibil utilat cu dispozitive de aspiraţie.

    267. Se interzice:
    de a atîrna lingouri umede pe alimentatorul de metal al maşinilor de turnat;
    de a încărca cazanul de turnat cu materiale de cules murdare de vopsea şi substanţe combustibile;
    de a lăsa pe maşinile de cules sau de a păstra lîngă ele materialele combustibile de spălare şi gresoare cu ulei;
    de a se apropia de aparatul de turnat şi de a lucra la maşină în îmbrăcăminte de lucru impregnată cu LC;
    de a utiliza la spălarea zaţului şi formelor benzină, benzol, acetonă şi terebentină.
    268. Pardoselele în secţiile de topire a hartului trebuie executate din materiale incombustibile.

    269. Stropirea materialului de matriţe (viniplastul, masa de ceară, plumbul) cu soluţie de cauciuc în benzină şi impregnarea cartonului de filtrare cu lac de bachelită trebuie să se efectueze pe mese speciale incombustibile dotate cu dispozitive de aspiraţie pe mărgine sau într-un dulap incombustibil cu dispozitive de aspiraţie la partea superioară şi cea inferioară.

    270. Temperatura în termostat la încălzirea masei de ceară nu trebuie să depăşească 80°C.

    271. Grafitarea materialului de matriţă trebuie să se efectueze într-un aparat special închis avînd ventilaţia de aspiraţie conectată.

    272. Nu se admite stropirea materialului de matriţă cu soluţie de cauciuc în benzină sau grafitarea deschisă pe placa presei ori pe placa instalaţiilor de încălzire, precum şi uscarea materialului de matriţă deasupra radiatoarelor şi dispozitivelor de încălzit.

    273. Resturile de peliculă fotografică trebuie strînse în lăzi incombustibile cu capace ermetice.

    274. La terminarea lucrărilor în laboratoarele fotografice şi în încăperile cu dispozitive de developare, peliculele developate trebuie predate pentru păstrare în arhivă. Se admite păstrarea peliculei în cantităţi sub 10 kg într-un dulap incombustibil.

    275. Luminătoarele de masă ale instalaţiilor de montaj şi pupitrelor de retuşare trebuie să aibă geamuri duble. Nu se admite a lucra la mesele de montaj cu sticlă mată spartă şi a o schimba cu sticlă obişnuită transparentă cu difuzoare din hîrtie.

XI. OBIECTIVE DE PRODUCERE AGRICOLĂ

Obiectivele producerii de bază

   276. În clădirile fermelor pentru creşterea animalelor şi păsărilor încăperile, destinate pentru instalarea pompelor de vid şi generatoarelor termice pentru pregătirea nutreţurilor cu încălzirea la foc, precum şi încăperile pentru păstrarea rezervelor de nutreţuri grosiere, construite ca anexe sau încorporate în clădirile fermelor, trebuie separate de încăperile pentru întreţinerea vitelor şi păsărilor prin pereţi şi planşee antifoc. Încăperile menţionate trebuie să aibă ieşiri nemijlocit în exterior.

    277. În încăperile pentru animale şi păsări nu se admite amenajarea de ateliere, depozite, parcaje pentru automobile, tractoare, tehnică agricolă, precum şi executarea oricărui tip de lucrări, care nu sînt legate de deservirea fermelor.

    Nu se admite intrarea în aceste încăperi a tractoarelor, automobilelor şi maşinilor agricole ale căror tobe de eşapament nu sînt dotate cu stingătoare de scîntei.

    278. La fermele care întreţin 20 şi mai multe vite trebuie să se aplice legarea în grup a vitelor.
    279. La păstrarea nutreţurilor grosiere în podurile fermelor trebuie de prevăzut:
învelitori din materiale incombustibile;

    protecţia planşeelor din lemn, podurilor şi a izolaţiei termice combustibile împotriva aprinderii din direcţia încăperilor podurilor prin aplicarea unui strat de lut cu grosimea de 3 cm pe izolaţia termică (sau prin aplicarea unei protecţii la foc echivalente), sau prin aplicarea unei izolaţii termice incombustibile;

    protecţia conductoarelor electrice trasate în poduri împotriva acţiunilor mecanice;
    îngrădirea canalelor de fum pe perimetru la o distanţă de 1m.
    280. La amenajarea şi exploatarea incubatoarelor electrice trebuie să se respecte:

    distanţa de la elementele de încălzit pînă la aşternut şi obiectele combustibile trebuie să fie: pe verticală - de minimum 80 cm, pe orizontală - de minimum 25 cm;

elementele de încălzit trebuie să fie uzinare şi instalate în aşa mod, încît să se excludă posibilitatea căderii părticelelor incandescente. Utilizarea elementelor de încălzit de tip deschis nu se admite;

     alimentarea cu energie electrică de la tabloul de distribuţie trebuie să se efectueze prin linii separate. Fiecare eleveză trebuie să aibă întrerupător separat;

tabloul de distribuţie trebuie să aibă un întrerupător cu pîrghie pentru deconectarea întregii reţele electrice, precum şi dispozitive de protecţie împotriva scurtcircuitului, suprasarcinilor etc.;

     regimul termic de sub eleveză trebuie să se menţină în mod automat.
    281. Instalaţiile ultraviolete mobile şi echipamentele lor electrice trebuie plasate la distanţe de minimum 1m de la materialele combustibile.

    282. Conductoarele electrice, care se unesc la incubatoarele electrice şi la instalaţiile ultraviolete trebuie montate la o înălţime de minimum 2,5 m de la nivelul pardoselii şi la o distanţă de 10 cm de la elementele combustibile.

    283. Pe timpul nopţii încăperile în care se află păsări şi animale trebuie să fie sub supravegherea paznicilor şi a altor persoane numite în acest scop.

    284. Silitra amoniacală trebuie să se păstreze în clădiri separate de gradul I şi II de rezistenţă la foc, fără poduri, cu un singur etaj şi cu pardoseala incombustibilă. În situaţii excepţionale se admite păstrarea silitrei în compartimente separate ale depozitului comun de îngrăşăminte minerale, amplasate în clădirea de gradele I şi II de rezistenţă la foc. Oxidanţii cu efect puternic (clorura de magneziu şi calciu, apa oxigenată etc.) trebuie să se păstreze în compartimente separate ale clădirilor cu gradele de rezistenţă la foc I, II şi III.

    285. În condiţiile de cîmp păstrarea şi alimentarea cu produse petroliere trebuie să se efectueze pe terenuri speciale, curăţate de iarbă uscată, gunoiul combustibil şi separate cu o fîşie de arătură pe un perimetru cu lăţimea de minimum 4 m, sau pe arătură la o distanţă de 100 m de la locurile de treierat, stogurile de fîn şi paie, masivele de cereale, şi de minimum 50 m de la construcţii.

    Recoltarea cerealelor şi pregătirea nutreţurilor

    286. Înainte de a începe recoltarea roadei toate persoanele participante trebuie să treacă instructajul de prevenire a incendiilor, iar automobilele şi tehnica de recoltat trebuie dotate cu mijloace de primă intervenţie la incendii (combinele de toate tipurile şi tractoarele - cu două stingătoare, două lopeţi şi două mături), dotate cu stingătoare de scîntei nedefectate şi să aibă sistemele reglate de alimentare, aprindere şi ungere.

    287. Nu se admite semănatul culturilor cerealiere în zonele de expropriere ale căilor ferate şi şoselelor. Stogurile de iarbă, cosită de pe aceste zone, trebuie plasate la distanţa de minimum 30 m de la masivele de cereale.

    288. Înainte de coacerea cerealelor, locurile învecinate cu masivele de pădure, căile ferate şi şoselele, trebuie cosite şi arate pe o fîşie cu lăţimea de minimum 4 m.

    289. Recoltarea cerealelor trebuie să se înceapă cu împărţirea masivelor în sectoare cu aria de maximum 30 ha. Între sectoare trebuie să se cosească fîşii cu lăţimea de minimum 6 m. Cerealele cosite de pe fîşii se înlătură imediat. La mijlocul fîşiilor cosite se ară o fîşie cu lăţime de minimum 4 m.

    290. Taberele temporare de cîmp trebuie amplasate la o distanţă de minimum 100 m de la masivele de cereale, locurile de treierat etc. În jurul taberelor de cîmp şi a locurilor de treierat se ară pe o fîşie cu lăţimea de minimum 4 m.

    291. În apropierea nemijlocită a masivelor de cereale, pe care se desfăşoară recoltarea şi care au arii peste 25 ha, trebuie să se afle un tractor şi un plug în stare bună de funcţionare, în caz de incendiu.
    292. Nu se admite arderea miriştii, resturilor de la recoltare şi aprinderea rugurilor în cîmp.

    293. Locurile de treierat trebuie amplasate la o distanţă de minimum 50 m de la clădiri şi instalaţii şi la o distanţă de minimum 100 m de la masivele de cereale.

    294. Se interzice:
    exploatarea tractoarelor, şasiurilor autopropulsante şi automobilelor fără capote sau cu capote deschise;
    utilizarea lămpilor de lipit pentru arderea prafului în radiatoarele motoarelor;
    alimentarea maşinilor auto pe timp de noapte în cîmp.

    295. Radiatoarele motoarelor, cilindrii bătătoarelor, transportoarele, rulmenţii, şnecurile şi alte ansambluri şi piese ale maşinilor de recoltat trebuie curăţate la timp de praf, paie şi de boabe.

    Prepararea şi păstrarea făinii vitaminoase de iarbă

    296. Agregatele pentru prepararea făinii de iarbă trebuie instalate sub acoperişuri de protecţie sau în încăperi. Elementele combustibile ale acoperişurilor şi încăperilor din materiile combustibile trebuie tratate cu substanţe ignifuge.

    297. Distanţele de siguranţă între punctul de preparare a făinii de iarbă şi clădiri, instalaţii şi cisterne cu combustibil şi lubrifianţi trebuie să fie de minimum 50 m, iar între punctul de preparare şi locurile deschise cu nutreţuri grosiere de minimum 150 m.

    298. Rezervorul de alimentare curentă cu combustibil trebuie amplasat în exteriorul încăperii agregatului. Conductele de combustibil trebuie să aibă minimum două ventile (unul - la agregat, al doilea - la rezervorul de combustibil).

    299. Masa verde trebuie mărunţită pînă la 30 mm în lungime şi în continuu să se debiteze în agregat.

    300. La depistarea arderii produsului în tamburul de uscare este necesar ca produsul preparat pînă la incendiu în cantitate de minimum 150 kg şi primul produs preparat după lichidarea incendiului în cantitate de minimum 200 kg, să nu fie aşezat în depozitul comun dar într-un loc separat care nu prezintă pericol de incendiu şi să se afle sub supraveghere timp de minimum 48 ore.

    301. Făina preparată şi ambalată în saci trebuie ţinută sub acoperiş timp de minimum 48 ore pentru scăderea temperaturii ei.

    302. Păstrarea făinii trebuie să se efectueze într-un depozit amplasat aparte sau într-un compartiment separat prin pereţi şi planşee antifoc, avînd o ventilaţie sigură, precum şi separat de alte substanţe şi materiale.

    Nu se admite pătrunderea în depozit a umezelii şi păstrarea făinii în grămezi.

    303. Sacii cu făină trebuie păstraţi în stive cu înălţimea de maximum 2 m, cîte 2 saci în rînd. Trecerile între rînduri trebuie să aibă lăţimea de minimum 1 m, iar de-a lungul pereţilor - de minimum 0,8 m.

    304. În vederea excluderii autoaprinderii făinii păstrate trebuie verificată periodic temperatura ei.
    Prelucrarea, uscarea şi păstrarea tutunului

    305. La deservirea instalaţiilor de uscare a tutunului se admit persoanele care au însuşit instrucţiunile de exploatare a acestora, au fost pregătite conform programului minim tehnic de specialitate şi au obţinut certificate de calificare ce conferă dreptul de a lucra la astfel de instalaţii.

    306. Îmbinările conductelor de combustibil şi armatura trebuie să fie metalice, etanşe şi să excludă scurgerea combustibilului.

   Conductele de combustibil trebuie să aibă minimum două ventile de închidere, unul la rezervorul de consum, al doilea la instalaţia de uscare, fiind destinate pentru întreruperea debitării combustibilului la instalaţie în caz de avarie sau incendiu.

   307. Înainte de a începe lucrul trebuie să ne convingem că instalaţia nu-i defectată, sistemele de alimentare cu combustibil şi de ungere sînt etanşe, injectoarele şi supapele electromagnetice nu sînt defectate, elementele rotitoare sînt bine fixate, curelele de transmisie sînt bine întinse, instalaţiile şi echipamentele electrice nu sînt defectate.

    308. Pentru a exclude ieşirea produselor de ardere (flăcărilor şi scînteilor) din canalele de evacuare a fumului şi din colectorul schimbătorului de căldură în locurile de îmbinare a acestora trebuie de prevăzut îmbinarea lor rigidă (prin sudare).

    În locurile de îmbinare a camerei de ardere a schimbătorului de căldură la părţile anterioare şi posterioare ale canalului de evacuare a fumului trebuie să se sudeze plăci virole metalice cu lăţimea de 30 mm, care exclud formarea crăpăturilor străpunse.

    309. Elementele din lemn (poliţele din placaj pentru ermetizare, barele, stîlpii), fixate la părţile superioare şi inferioare ale agregatului de pregătire a aerului, precum şi panourile de placaj, acoperişul de deasupra schimbătorului de căldură, care poate contribui la izbucnirea şi răspîndirea incendiului, trebuie înlocuite cu cele incombustibile.

     310. Elementele din lemn ale instalaţiilor de uscare: căpriorii, barele, astereala, panourile de placaj trebuie tratate anual cu materiale ignifuge.

    311. Pentru a evita pătrunderea în schimbătorul de căldură a frunzelor de tutun şi altor materiale combustibile trebuie montate plase verticale din metal cu dimensiunile ochiurilor de maximum 5 x 5 mm. Plasa trebuie separată pe deplin de secţia agregatului de la camera de uscare.

    312. Pentru a limita răspîndirea incendiului la izbucnirea lui instalaţiile de uscare trebuie încărcate astfel încît uscătoarele cu tutun verde să succeadă cu cele cu tutun uscat.

    313. Instalaţiile electrice şi rezervoarele de păstrare a motorinei trebuie să fie legate la pămînt şi dotate cu paratrăsnet.

    314. După fiecare ciclu de uscare trebuie efectuat:
    controlul locurilor arse de pe pereţii schimbătorului de căldură şi starea îmbinărilor prin sudură;
    controlul şi curăţarea de rugină şi arsură a gurilor de vărsare a combustibilului din schimbătorul de căldură;
    curăţarea camerelor de praful combustibil şi de frunze;
    reglarea rostului electrozilor de aprindere şi a dispozitivului automat de debitare a combustibilului.
    315. Se interzice:

    pornirea instalaţiei de producere a căldurii fără purjarea camerei de ardere cu aer proaspăt, precum şi cu motorul deconectat al ventilatorului principal;

    utilizarea mufelor şi furtunurilor combustibile pentru unirea conductelor de combustibil;
    lăsarea fără supraveghere a instalaţiilor în funcţiune;
    exploatarea instalaţiei cu sistemele de comandă automată cu regimurile de uscare a tutunului defectate;

    exploatarea instalaţiei cu supapa electromagnetică defectată, cu injectorul şi interstiţiul electrozilor de aprindere nereglate;

    exploatarea instalaţiilor fără sticlă la ferestruica de observare;
    exploatarea instalaţiei cu releul cu vid şi detectorul de temperatură defecte.
    316. La fiecare complex de uscare a tutunului trebuie de instalat un rezervor de incendiu cu capacitatea de minimum 50 m3 apă, mijloacele de debitare a apei (minimum 10 l/s) şi furtunuri - minimum 200 m.

    317. Pentru fiecare grup de instalaţii de uscare (6 bucaţi) trebuie să existe: 6 stingătoare cu spumă chimică, cu capacitatea de minimum 10 l fiecare; un stingător cu bioxid de carbon (3 l); o ladă cu nisip şi inventarul necesar de stingere.

    318. În cazul în care există o conductă exterioară de apă, la ea trebuie să se monteze minimum 2 hidranţi cu 40 m de furtunuri fiecare şi ţevi de refulare.
    319. La izbucnirea incendiului personalul de deservire este obligat:
    să oprească debitarea combustibilului în injector;
    să deconecteze instalaţia;
    să comunice despre izbucnirea incendiului serviciul pompieri şi salvatori;
    să adune membrii FBP;

    să acţioneze la stingerea incendiului, totodată, să ia măsurile de siguranţă la foc a instalaţiilor vecine de uscare a tutunului.

XII. OBIECTIVE DE TRANSPORT
Transportul auto

    320. Pentru încăperile de depozitare a mijloacelor de transport în număr de peste 25 unităţi trebuie elaborat un plan de amplasare cu descrierea modului şi succesiunii de evacuare a lor în caz de incendiu.

    321. Încăperile şi terenurile deschise pentru parcarea mijloacelor de transport (cu excepţia mijloacelor de transport individuale) trebuie dotate cu cabluri şi bare de remorcare, luînd în calcul - un cablu (o bară) la zece unităţi de tehnică.

    322. În încăperile de sub acoperişurile de protecţie şi pe terenurile deschise de păstrare a transportului se interzice:

    de a parca mai multe mijloace de transport decît numărul indicat în norme, de a încălca planul de amplasare, de a micşora distanţa dintre automobile;

    de a bloca căile de circulaţie şi porţile de ieşire a transportului;

    de a efectua lucrări de fierărie, termice, de sudare, de zugrăvire şi de prelucrare a lemnului, precum şi spălarea pieselor cu utilizarea LUI şi LC;

    de a ţine mijloacele de transport cu capacele rezervoarelor de combustibil deschise, precum şi în cazul scurgerii combustibilului şi uleiului;

    de a alimenta mijloacele de transport cu combustibil şi de a-l deşerta din ele;
    de a păstra ambalajul de la combustibil, precum şi combustibilul şi uleiul (cu excepţia garajelor transportului individual);
    de a reîncărca acumulatoarele direct pe mijloacele de transport;
    de a încălzi motoarele cu focul deschis (ruguri, făclii, lămpi de lipit), de a utiliza focul deschis pentru iluminare;
    de a parca la parcajele comune mijloacele de transportare a LUI şi LC, precum şi GC.

    323. În garajele individuale, suplimentar la prevederile de la pct. 322 se interzice păstrarea mobilei, obiectelor de uz casnic executate din materiale combustibile etc., precum şi rezerve de combustibil care depăşesc cantitatea de LUI-20 l, LC- 5 l.

    Transportul feroviar

    324. Amplasarea chioşcurilor şi gheretelor de comerţ, precum şi prestarea de alte servicii pentru călători în clădirile gărilor se admite numai cu coordonarea organelor SSMCI.

    325. Stelajele din camerele de păstrare a bagajelor trebuie executate din materiale incombustibile. Nu se admite amenajarea antresolurilor.

    326. La depourile de locomotive şi bazele de rezervă a locomotivelor se interzice:

    gararea în depou a locomotivelor, al căror focar mai funcţionează, precum şi aprinderea focarelor în boxe, în afara limitelor de acţiune a hotelor de evacuare a fumului;

    curăţarea focarelor şi cenuşarelor în boxele de depou şi în alte locuri nestabilite;

    oprirea şi parcarea materialului rulant încărcat cu LUI, LC, lichide periculoase sau cu alte încărcături combustibile la o distanţă mai mică de 50 m de la locul stabilit pentru curăţarea focarului locomotivei;

    gararea în depou a cisternelor cu LUI , LC, precum şi a cisternelor goale, în care anterior s-au păstrat aceste substanţe, dacă ele în prealabil n-au fost tratate cu abur.

    327. Canalele de evacuare a zgurii trebuie situate la distanţa de minimum 50 m de la depozitele de materiale combustibile, precum şi de la clădirile cu gradul IV şi V de rezistenţă la foc. Zgura şi tăciunii din locurile de curăţare a focarelor trebuie stinse cu apă şi evacuate cu regularitate.

    328. Bazele de rezervă a locomotivelor trebuie amplasate distanţat de căile principale, cu îngrădiri sigure şi instalaţii de iluminat exterioare.

    329. Terenurile repartizate pentru staţiile (punctele) de spălare şi tratare cu abur trebuie să corespundă prevederilor pentru procesul tehnologic tipizat al staţiilor şi să fie amplasate la o distanţă de minimum 30 m de la calea ferată şi de la cele mai apropiate linii de staţie şi de tracţiune, şi la o distanţă de minimum 50 m de la clădirile şi instalaţiile feroviare vecine.

    Terenurile pe care se face tratarea cisternelor trebuie să aibă o îmbrăcăminte dură, care nu permite pătrunderea în sol a produselor petroliere.

    330. Aducerea cisternelor la locurile de tratare se efectuează numai cu ajutorul locomotivelor (locotractoarelor), utilate cu stingătoare de scîntei. În timpul tragerii cisternei se pun ca acoperire cel puţin două vagoane cu patru osii. Nu se admite ca locomotivele să se apropie de locurile de curăţare la o distanţă mai mică de 20 m şi această distanţă se marchează printr-un indicator care interzice mişcarea în continuare.

    331. Dispozitivele de deversare, capacele gurilor de încărcare a cisternelor aduse pentru tratare la centrele (punctele) de spălare-opărire trebuie să fie închise. Cisternele tratate trebuie dotate cu armatură de închidere în stare perfectă de funcţionare.

   332. Liniile de cale ferată pe care se efectuează alimentarea supapelor dispozitivelor de golire a cisternelor, trebuie dotate cu jgheaburi sau cu alte aparate pentru captarea rămăşiţelor de produse petroliere.

    Gurile şi gropile de descărcare de la paharele de decantare şi conducte trebuie să fie permanent închise cu capace. Pe timpul alimentării supapelor trebuie utilizate numai lanterne cu acumulator şi instrumente antiscîntei.

   333. Rezervoarele, conductele, estacadele, cisternele pentru golire şi liniile feroviare de golire-umplere trebuie prevăzute cu prize sigure de legare la pămînt pentru înlăturarea electricităţii statice.

    334. Scările metalice portabile şi mobile trebuie dotate cu cîrlige de aramă şi cu tălpi de cauciuc.

    335. Interiorul cisternelor şi cazanelor se admite de iluminat numai cu lanterne cu acumulator. Conectarea şi deconectarea lanternelor trebuie sa se efectueze în exteriorul cisternelor şi a cazanelor.

    336. Suprafaţa estacadelor şi terenurilor trebuie curăţate de rămăşiţele produselor petroliere şi spălate cu apa fierbinte minimum o dată pe schimb.

    337. Pe terenul staţiilor (punctelor) de spălare-opărire se interzice:
    intersectarea de către liniile electrice aeriene a căilor ferate, clădirilor şi instalaţiilor;
    utilizarea pe timpul executării lucrărilor în interiorul cisternei, a încălţămintei bătute cu flecuri metalice sau cuie;

    vărsarea resturilor de LUI şi LC împreună cu apa şi condensatul în reţeaua comună de canalizare, în canale deschise, şanţuri, rîpi etc.;

    utilizarea, în scopul pătrunderii persoanelor în interiorul cisternei, a scărilor portabile metalice, precum şi a scărilor de lemn, întărite cu plăci metalice;

    lăsarea cîrpelor de şters în interiorul cisternelor supuse reviziei şi pe suprafaţa lor exterioară;
    intrarea locomotivelor în depourile de curăţare şi sub estacade.

    338. Zona de expropriere a căilor ferate trebuie curăţată de uscături, resturi de la tăiere, arbuşti, traverse vechi şi de alt gunoi combustibil. Materialele indicate trebuie evacuate la timp de pe zona de expropriere.

    339. Lichidele uşor inflamabile şi lichidele combustibile vărsate pe linii trebuie acoperite cu nisip sau pămînt şi evacuate în exteriorul zonei de expropriere.

    340. Traversele şi barele, la păstrarea lor provizorie pe liniile curente şi la staţii trebuie stivuite.
    Terenul pentru stive şi teritoriul pe o distanţă de minimum 3 m trebuie curăţate de iarbă uscată şi alt material combustibil, arat sau săpat pe perimetru.

    341. Traversele şi barele pot fi stivuite paralel cu calea ferată la o distanţă de minimum 30 m de la construcţii şi instalaţii, la 10 m - de la căile de circulaţie activă a trenurilor, la 6 m - de la căile de altă natură şi la o distanţă de minimum 1,5 ori înălţimea unui stîlp de la axa liniilor electrice şi a liniilor de telecomunicaţii. Distanţele între stivele de traverse trebuie să fie de minimum 1m, iar distanţa dintre fiecare pereche de stive de minimum 20 m.

    La volumul depozitului de traverse şi bare peste 5000 m3, trebuie să se respecte condiţiile prevăzute în normele speciale de proiectare a depozitelor de materiale lemnoase.

    342. Se interzice depozitarea fînului, paielor şi lemnelor la o distanţă mai mică de 50 m de la poduri, instalaţii feroviare, linii de circulaţie activă a trenurilor, precum şi sub liniile electrice şi de telecomunicaţii.

    343. În zona de expropriere nu se admite aprinderea focului, arderea vreascurilor, surcelelor, precum şi lăsarea arborilor şi arbuştilor uscaţi.

    344. Podurile construite în masivele de păduri trebuie înconjurate cu fîşii mineralizate cu lăţimea de minimum 1,4 m pe perimetrul exterior al zonei de expropriere.

    Loturile de pămînt de sub poduri, în raza de 50 m, trebuie curăţate de iarbă, arbuşti, uscături şi de alt gunoi combustibil.

    345. La podurile metalice cu podina din lemn, cu lungimea de peste 50 m, şi la podurile de lemn cu lungimea de peste 10 m, la utilizarea locomotivelor cu abur, de ambele părţi ale capetelor podurilor, la o distanţă de 30 m de la poduri, trebuie instalate semne de avertizare “Închide cenuşarul !”.

    346. Punţile de lemn montate pe deasupra căilor ferate trebuie placate pe partea inferioară cu tablă metalică, pe o lăţime de minimum 4 m, ambele mărgini fiind lăsate în jos cu 30 cm.

    347. Odată cu îngheţarea rîurilor, la fiecare pod de lemn sau de fier cu podina din lemn, se amenajează copci (care nu îngheaţă) şi căi de acces la ele în scopul captării apei în caz de incendiu. Locul aflării copcilor trebuie marcat cu indicatoare.

    348. La toate podurile şi punţile se interzice:

    amenajarea sub poduri, sub punţi sau în apropierea lor a depozitelor de materiale, a locurilor de staţionare pentru nave, plute, şlepuri şi bărci;

    alimentarea pe poduri, punţi şi sub ele a felinarelor cu gaz lampant şi a rezervoarelor agregatelor cu motoare cu benzină;
    lăsarea suprastructurilor şi a altor elemente de construcţie necurăţate de produsele petroliere;
    arderea sub poduri a ierbii uscate, a arbuştilor şi a altor materiale combustibile;
    efectuarea lucrărilor cu focul fără acordul organelor SSMCI.

    349. Liniile de cale ferată pentru staţionarea vagoanelor bazei de material rulant trebuie dotate cu schimbătoare de cale pentru a asigura retragerea şi dispersarea materialului rulant în caz de incendiu.

    350. Vagoanele în care se amplasează ateliere de producţie, şcoli, instituţii pentru copii etc. trebuie situate în grupe separate, distanţa de siguranţă pînă la casele de locuit fiind de minimum 15 m.

    351. În cazul în care lipsesc sursele artificiale sau naturale de alimentare cu apă în locurile de amplasare a bazelor de material rulant al căii ferate trebuie să se formeze rezerve de apă pentru stingerea incendiilor în cisterne de cale ferată sau alte recipiente în volum de 50 m3 pentru fiecare grupă (10-15 unităţi) de vagoane.

    352. Fiecare garnitură de cale ferată mobilă trebuie să aibă legătură telefonică cu cea mai apropiată gară pentru apelare la serviciile de intervenţie a pompierilor. La punctele de staţionare a vagoanelor trebuie montată o instalaţie de înştiinţare despre incendiu.

XIII. TRANSPORTAREA SUBSTANŢELOR ŞI MATERIALELOR
CU PERICOL
DE EXPLOZIE-INCENDIU ŞI DE INCENDIU

    353. Încărcăturile periculoase trebuie prezentate de către expeditori pentru a fi transportate în ambalaj şi material de ambalaj, conform standardelor şi prescripţiilor tehnice pentru produsele respective.

    Materialul de ambalaj şi ambalajul trebuie să fie rezistente, fără defecte, pentru a exclude totalmente scurgerea şi împrăştierea încărcăturii şi a asigura păstrarea şi siguranţa ei în timpul transportării. Materialele din care este fabricat ambalajul trebuie să fie inerte în raport cu conţinutul încărcăturii.

    354. Autocisternele care transportă LUI şi LC trebuie dotate cu prize de legare la pămînt sigure, cu mijloace de stingere a incendiilor de primă intervenţie şi marcate în conformitate cu gradul de pericol al încărcăturii, iar ţevile de eşapament trebuie dotate cu stingătoare de scîntei.

    355. Încărcăturile cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, care degajă gaze sau vapori uşor inflamabili, toxici, caustici sau corozivi, devin explozibile la uscare şi prezintă pericol intrînd în reacţie cu aerul şi umezeala, precum şi încărcăturile cu proprietăţi de oxidare trebuie ambalate ermetic.

   356. Încărcăturile periculoase în ambalaj de sticlă trebuie aşezate în lăzi rezistente sau lăzi compartimentate (de lemn, plastic, metal) umplînd spaţiile libere dintre ambalaje cu materiale incombustibile şi absorbante.

    Pereţii lăzilor şi ai lăzilor compartimentate (îngrădite) trebuie să depăşească înălţimea buteliilor şi borcanelor închise cu 5 cm. La transportarea coletelor cu încărcături periculoase, în ambalaj de sticlă, acestea trebuie aşezate în lăzi de lemn etanşate şi închise cu capace.

   357. Încărcăturile periculoase ambalate în borcane, bidoane şi canistre de metal sau de plastic, trebuie ambalate suplimentar în lăzi de lemn sau compartimentate (îngrădite).

    358. Încărcăturile periculoase solide pulverulante, ambalate în saci, dacă un astfel de ambalaj este prevăzut de standarde sau de prescripţiile tehnice pentru produsul respectiv, trebuie expediate în vagoane complete (separate).

    La transportarea coletelor cu încărcături periculoase, acestea trebuie ambalate suplimentar în ambalaj dur pentru transportare (în cilindri de metal sau de placaj).

    359. La prezentarea pentru transport a încărcăturilor lichide periculoase ambalajul trebuie umplut pînă la norma stabilită de standarde sau de prescripţiile tehnice pentru produsul respectiv.

    360. Nu se admite aşezarea în acelaşi vagon sau container a încărcăturilor periculoase de diferite grupe, precum şi a unor încărcături periculoase din aceeaşi grupă, dar pentru care nu se admite transportul împreună.

    361. La încărcarea în vagoane, lăzile cu acizi se pun vizavi de lăzile cu LUI şi LC. Lăzile se pun compact una lîngă alta şi se fixează bine.

    362. Buteliile cu gaze toxice şi toxice uşor inflamabile, precum şi buteliile goale în care au fost asemenea gaze, trebuie transportate numai în vagoane sau în containere complete (separate).

    363. Buteliile cu gaze combustibile şi toxice se încarcă în poziţie orizontală cu supapele de siguranţa în aceeaşi parte.

    Buteliile cu gaze pot fi aşezate (încărcate) în poziţie verticală numai în cazul în care fiecare butelie este dotată cu inel de protecţie şi în condiţia că sînt aşezate absolut compact, care exclude mişcarea sau căderea lor. Golurile de uşă trebuie să fie protejate cu scînduri cu grosimea de minimum 40 mm, în scopul excluderii acţiunii încărcăturii la uşă.

    În cazurile excepţionale la transportare se admite încărcarea buteliilor fără inel de protecţie. În asemenea situaţii fiecare rînd de butelii trebuie separat prin scînduri în care sînt prevăzute locaşuri pentru butelii.

    Nu se admite utilizarea în calitate de strat intermediar între butelii (vase) fîn, paie şi alte materiale uşor inflamabile.
    LUI şi LC trebuie prezentate pentru transport în butoaie standardizate etanşe şi plumbuite.

    Vagoanele pentru transportarea izopropilinitratului şi saminului atît cele încărcate, cît şi cele goale trebuie însoţite de o echipă de specialişti ai expeditorului (destinatarului) încărcăturii.

    364. Debitarea la locurile de muncă a LUI, LC şi a GC trebuie prevăzută, de regulă, prin metode centralizate de transport.
    Nu se admite utilizarea ambalajului deschis pentru debitarea LUI şi LC la locurile de muncă.
    365. La pozarea (trasarea) conductelor de GC, LUI şi LC în clădiri şi instalaţii trebuie:

    să se astupe ermetic golurile (fisurile, neetanşietăţile), în locurile de trecere a conductelor prin elemente de construcţie, cu materiale incombustibile pe toată grosimea pereţilor clădirii;

    să se utilizeze batardouri impermeabile la gaze (diafragme) din materiale incombustibile în locurile de trecere a canalelor şi şanţurilor (deschise sau închise) dintr-o încăpere în alta;

    să se vopsească conductele conform prevederilor standardelor în vigoare.

    366. Pentru pomparea GC şi LUI trebuie, de regulă, să se utilizeze pompe fără presgarnitură sau pompe etanşate la partea frontală.

    367. La conductele, la care secţiunea funcţionează parţial (incomplet), trebuie montate dispozitive de închidere hidraulică.

    368. Ambalajele de sticlă cu LUI şi LC cu capacitatea de 10 litri sau mai mare trebuie aşezate în coşuri împletite sau în lăzi compartimentate din lemn, iar ambalajele de sticlă cu capacitatea sub 10 litri - în lăzi de lemn cu utilizarea materialelor de imobilizare (fixare). Aceste materiale, care servesc drept amortizare la şocuri, trebuie să fie absorbante, pentru ca, în caz de spargere a vasului, să îmbibe lichidul vărsat.

    369. Exploatarea transportoarelor, elevatoarelor, ţevilor cu scurgere gravitaţională şi pneumatică se admite numai dacă adăposturile în locurile de eliminare a prafului sînt perfect etanşate. Ventilaţia trebuie să asigure aspiraţia continuă şi eficientă a prafului de sub aceste adăposturi.

    370. În perioada exploatării instalaţiilor de transport pneumatic şi gravitaţional (la deplasarea produsului prin conducte) nu se admite depunerea prafului pe conducte. Curăţarea conductelor trebuie efectuată conform graficului aprobat.

    371. Transportoarele şi instalaţiile de transport pneumatic se pun în funcţiune numai după ce se verifică riguros funcţionarea lor prin mersul în gol, dacă în ele nu există obiecte străine, există unsoare în rulmenţi, precum şi funcţionarea normală a dispozitivelor de protecţie.

    372. Autoblocarea electromotoarelor utilajului tehnologic cu motoarele maşinilor de purjare cu aer, din care produsul se debitează în reţeaua respectivă de transport pneumatic, trebuie să fie în stare perfectă şi verificată de fiecare dată cînd se pune în funcţiune utilajul.

    373. Pentru a exclude îngrămădirea şi reţinerea produselor pulverulente pe transportoare, acestea trebuie prevăzute cu dispozitive de blocare automată în scopul opririi în caz de avarie.

    374. Nu se admite exploatarea transportoarelor şi elevatoarelor elicoidale defecte (lipsa de spaţiu între elice şi peretele jgheabului; existenţa frecării între benzi, cupe şi pereţii jgheabului).

    375. Rolele transportoarelor şi a tobelor de întindere trebuie să se rotească uşor. Nu se admite remorcarea benzii, precum şi gresarea tobelor dispozitivului de acţionare cu bitum, colofoniu şi cu alte materiale combustibile.

   376. Pentru a opri funcţionarea utilajului tehnologic din secţie şi a deconecta sistemul de aspiraţie şi de ventilaţie în caz de aprindere în elevatoare, conductele pneumatice, gravitaţionale şi în alte tipuri de transportoare, la fiecare etaj, lîngă casa scării, trebuie montate butoane speciale.

    377. Nu se admite exploatarea conductelor de aspiraţie şi celor de transportoare a materialelor mărunţite, la care dispozitivele automate de protecţie contra propagării focului sînt defectate sau închise.

    378. Golurile la barierele antifoc menite pentru trecerea transportoarelor, benzilor rulante etc. trebuie protejate cu dispozitive de protecţie contra propagării focului (uşi, porţi, perdele de apă etc.).

    379. La transportarea substanţelor cu pericol de explozie-incendiu, atît cu mijloace de transport, cît şi la fiecare loc de încărcătură, trebuie instalate simboluri de securitate.

    380. La transportarea substanţelor cu pericol de explozie-incendiu se interzice:
    frînarea bruscă, izbiturile, zdruncinăturile;
    transportarea buteliilor cu GC fără saboţi de frînă de protecţie;
    lăsarea mijloacelor de transport fără supraveghere.

    381. Locurile de încărcare şi de descărcare a substanţelor şi materialelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu trebuie dotate cu:

    dispozitive speciale care asigură condiţiile de siguranţă la incendiu a lucrărilor orientate spre excluderea producerii incendiilor. Totodată pentru vasele de sticlă trebuie prevăzute cărucioare sau tărgi speciale cu locaşuri pentru încărcăturile ambalate respectiv. Se admite transportul vaselor de sticlă în coşuri integre, cu mînere, care fac posibilă deplasarea lor de către două persoane;

    mijloace de stingere a incendiului şi de lichidare a situaţiilor de avarie;
    instalaţii de iluminat staţionare sau provizorii corespunzătoare categoriei zonei conform NMIE.

    382. În locurile de încărcare-descărcare a încărcăturilor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu nu se admite utilizarea focului deschis.

    383. Mecanismele de încărcare-descărcare utilizate trebuie să fie în stare bună de funcţionare.

    384. Conducătorii auto şi maşiniştii care sînt în aşteptarea lucrărilor de încărcare sau de descărcare, precum şi pe timpul executării acestor lucrări, nu trebuie să lase mijloacele de transport fără supraveghere.

    385. Mijloacele de transport (vagoanele, caroseriile, remorcile, containerele etc.) trase pentru încărcarea cu substanţe şi materiale cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu, trebuie să fie în bună stare şi curăţate de alte substanţe.

    386. În cazul în care se constată că ambalajul (vasul, pachetul etc.) este defectat, substanţele cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu vărsate sau împrăştiate trebuie înlăturate, iar pardoseala curăţată.

    387. La executarea lucrărilor de încărcare-descărcare a încărcăturilor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu lucrătorii sînt obligaţi să respecte prevederile marcajelor şi ale inscripţiilor de avertizare de pe ambalaj.

    388. Nu se admite efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare a substanţelor şi materialelor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu în timpul funcţionării motorului automobilului, precum şi în timpul ploii, dacă materialele şi substanţele numite mai sus au tendinţă de autoaprindere la interacţiunea cu apa.

    389. Încărcăturile cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu din vagoane, containere şi din caroseriile automobilelor trebuie bine fixate pentru a exclude mişcarea lor pe timpul deplasării.

    390. La efectuarea operaţiilor tehnologice ce ţin de umplerea şi vărsarea LUI şi LC trebuie respectate următoarele prevederi:

    trapele şi capacele trebuie deschise lent, fără smuncituri şi lovituri, utilizînd instrumente antiscîntei;

    nu se admite efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare a materialelor şi substanţelor din recipiente stropite cu LUI şi LC;

    armatura (furtunurile, îmbinările demontabile, protecţia antistatică etc.) trebuie să fie în stare bună de funcţionare.

    391. Înainte de umplerea rezervoarelor, cisternelor, vaselor etc. cu lichid, trebuie să se verifice dacă funcţionează perfect dispozitivul de măsurare a nivelului de lichid.

   392. Măsurarea nivelului de lichid din rezervor şi luarea probelor, de regulă, trebuie să se efectueze la lumina de zi. În rest, noaptea şi seara, cînd nu se vede bine, lucrătorii trebuie să utilizeze numai lanterne cu acumulator în execuţie antiexplozie.

    Nu se admite măsurarea nivelului şi luarea probelor pe timp de furtună, precum şi în timpul pompării produsului în sau din rezervor.

    393. Golirea şi umplerea recipientelor cu LUI şi LC trebuie să se efectueze prin conducte şi furtunuri cu îmbinări de racordare perfecte şi numai după verificarea corectitudinii de deschidere şi închidere a vanelor respective. Armatura de închidere trebuie deschisă pe deplin.

    394. Debitarea gravitaţională (“prin jet fluient”) a produsului în rezervor, recipient etc., nu se admite. Viteza de umplere (golire) a rezervorului nu trebuie să depăşească capacitatea totală de trecere a supapelor de aerisire şi de siguranţă (sau a racordului de ventilare) montate pe rezervor.

    395. După terminarea descărcării încărcăturilor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu este necesar să se examineze atent vagonul, containerul sau caroseria automobilului, să se adune şi să se înlăture rămăşiţele de substanţe transportate şi gunoiul.

XIV. OBIECTIVE DESTINATE PENTRU DEPOZITARE

Prevederi generale

    396. Păstrarea în depozite şi încăperi a substanţelor şi materialelor trebuie să se efectueze luînd în considerare proprietăţile lor fizice şi chimice (capacitatea de oxidare, de autoîncălzire şi inflamare la contactul cu umezeala, cu aerul etc.). Criteriile de compatibilitate şi omogenitate ale substanţelor de stingere se determină de regulile corespunzătoare în modul stabilit.

    Păstrarea în aceeaşi secţie a cauciucului sau a anvelopelor pentru automobile împreună cu alte materiale, indiferent de omogenitatea substanţelor de stingere utilizate, nu se admite.

    397. Buteliile cu GC, recipientele (vasele, buteliile şi alt ambalaj) cu LUI şi LC, precum şi ambalajele cu aerosol trebuie protejate împotriva acţiunii razelor solare şi a altor acţiuni termice.

    398. Depozitarea ambalajelor cu aerosol în depozitele cu multe nivele se admite în compartimente de incendiu numai la nivel superior, iar cantitatea lor nu trebuie să depăşească 100 mii.

    Capacitatea totală a depozitului nu trebuie să depăşească 500 mii de ambalaje. În depozitele comune se admite păstrarea ambalajelor cu aserosol în cantitate de maximum 3 mii bucăţi. În compartimente izolate ale depozitului comun se admite păstrarea a maximum 10 mii de ambalaje (cutii).

    399. Pe terenuri deschise sau sub acoperişuri de protecţie se admite păstrarea ambalajelor cu aerosol numai în containere incombustibile.

    400. În încăperile de depozitare fără stelaje materialele trebuie să se păstreze în stive. Vizavi de golurile de uşă ale încăperilor de depozitare trebuie să se lase o trecere cu lăţimea egala cu lăţimea uşii, însă nu mai îngustă de 1 m.

    La fiecare 6 m de lungime a depozitului trebuie amenajate treceri transversale cu lăţimea de minimum 0,8 m.
    401. Distanţa dintre corpurile de iluminat şi mărfurile depozitate trebuie să fie de minimum 0,5 m.

    402. Parcarea şi reparaţia mijloacelor de încărcare-descărcare şi a celor de transport în încăperile de depozitare şi pe debarcadere nu se admite.

    Încărcăturile şi materialele descărcate pe rampă (platformă) la sfîrşitul zilei de lucru trebuie înlăturate.

    403. În clădirile depozitelor toate operaţiile legate de deschiderea ambalajelor, verificare, reparaţii mărunte, de preambalare a produselor, pregătirea amestecurilor de lichide cu pericol de incendiu (vopsele nitro, lacuri etc.) trebuie efectuate în încăperi separate de la locul de păstrare.

    404. Automobilele, autoîncărcătoarele, automacaralele şi alte tipuri de tehnică de încărcat nu trebuie să se apropie de scîrte, stive şi şoproane, unde se păstrează nutreţul fibros, materialele fibroase, la distanţe mai mici de 3 m, inclusiv în cazul în care aceste mijloace de încărcare-descărcare sînt dotate cu stingătoare de scîntei.

    405. Echipamentul electric al depozitelor la finele zilei de lucru trebuie scos de sub tensiune (deconectat). Dispozitivele menite pentru întreruperea alimentării cu energie electrică a depozitelor trebuie instalate în afara încăperii de depozitare, pe un perete construit din materiale incombustibile sau pe un stîlp special, încorporate într-un dulap sau cutie cu accesorii pentru a putea fi plumbuite şi puse sub lăcată.

    406. Nu se admite montarea instalaţiei de iluminat de serviciu în încăperile de depozitare, precum şi exploatarea aragazelor, aparatelor electrice de încălzit şi montarea prizelor de curent electric.

    407. La păstrarea materialelor pe terenuri deschise aria unei singure secţii (a unei singure stive) nu trebuie să depăşească 300 m2, iar distanţele de siguranţă dintre stive trebuie să fie de minimum 6 m.

    408. În clădirile de pe teritoriul bazelor şi a depozitelor nu se admite cazarea (locuirea) personalului sau a altor persoane.

    409. Intrarea locomotivelor în încăperile de depozitare de categoriile A, Б şi B nu se admite.

    410. În cămările secţiilor nu se admite păstrarea LUI şi LC în cantităţi care depăşesc normele respective. La locurile de lucru cantitatea acestor lichide nu trebuie să depăşească necesarul pentru un schimb de lucru.

    411. Nu se admite păstrarea materialelor combustibile sau a celor incombustibile în ambalaj combustibil în încăperile de la subsol şi demisol, dacă acestea nu au ferestre cu curte de lumină pentru evacuarea fumului şi dacă casele scărilor comune ale clădirii comunică cu aceste etaje.

Depozitele pentru păstrarea LUI, LC şi altor

lichide cu pericol de incendiu

    1) Parcurile de rezervoare
    412. Terenurile bazelor (depozitelor) de produse petroliere, staţiilor de pompare trebuie îngrădite cu garduri cu înălţimea de minimum 2 m.

    413. Diguirile din jurul rezervoarelor, precum şi locurile de trecere peste ele trebuie întreţinute în stare perfectă. Terenurile din interiorul îndiguirilor trebuie să fie nivelate şi acoperite cu nisip.

    414. Se interzice:
    exploatarea utilajului şi a armaturii de închidere neetanşe;
    micşorarea înălţimii diguirilor, stabilită în normativele de proiectare;

   exploatarea rezervoarelor deformate şi fisurate, precum şi a utilajelor, aparatelor de control şi măsurare, conductelor de transport a produselor şi dispozitivelor staţionare de protecţie împotriva incendiilor defectate;

    existenţa arborilor şi arbuştilor în interiorul îndiguirilor;
    instalarea rezervoarelor pe fundaţie combustibilă;
    supraîncărcarea rezervoarelor şi cisternelor;
    luarea de probe din rezervoare în timpul golirii sau turnării produselor petroliere;
    golirea şi turnarea produselor petroliere pe timp de furtună.

    415. Supapele respiratoare şi opritoarele de foc trebuie verificate privind corespunderea lor prevederilor din fişa tehnică, minimum o dată pe lună, iar la temperatura aerului sub 0°C - minimum o dată în 10 zile.

    La revizia armăturii de răsuflare supapele şi plasele trebuie curăţate de gheaţă. Încălzirea lor trebuie efectuată numai prin metode care exclud pericolul de apariţie a incendiului.

    416. Luarea de probe şi măsurarea nivelului se efectuează numai utilizînd dispozitive din materiale antiscîntei.

    417. Parcul de rezervoare trebuie să dispună de o rezervă de mijloace şi substanţe de stingere în cantitatea necesară pentru stingerea incendiului la rezervorul cu capacitatea cea mai mare, conform normativelor speciale.

    2) Păstrarea în ambalaje
     418. Clădirile pentru păstrarea LC în ambalaje nu trebuie să depăşească înălţimea de 3 etaje, iar cele pentru păstrarea LUI - cu un singur etaj.

    Păstrarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate peste 120°C, în cantităţi sub 30 m3, se admite în depozite subterane construite din materiale combustibile cu pardoseala executată din materiale incombustibile şi dacă pe acoperişul acestor depozite este depus un strat de pămînt bine bătătorit cu grosimea de minimum 0,2 m.

     419. Păstrarea împreună, în aceeaşi încăpere, a LUI şi LC ambalate se admite numai dacă cantitatea lor nu depăşeşte 100 m3.

    420. În depozite, dacă butoaiele cu LUI şi LC se aşază manual, ele se depozitează pe pardoseală, în maximum două rînduri. Dacă acest lucru se face mecanizat, atunci butoaiele cu LC se aşază în maximum 5 rînduri, iar cele cu LUI - în maximum 3 rînduri.

    Lăţimea stivei nu trebuie să depăşească lăţimea a două butoaie. Lăţimea trecerilor principale pentru transportarea butoaielor trebuie prevăzută de minimum 1,8 m, iar între stive - de minimum 1 m.

     421. Păstrarea lichidelor se admite numai în ambalaje fără defecte. Lichidul vărsat trebuie imediat înlăturat.

    422. Terenurile deschise pentru păstrarea produselor petroliere în ambalaje trebuie îngrădite cu un dig de pămînt sau cu un perete plin incombustibil cu o înălţime de minimum 0,5 m şi planuri înclinate de acces la aceste terenuri.

    423. Terenurile trebuie supraînălţate cu 0,2 m faţă de teritoriul din jur şi înconjurate cu un şanţ pentru evacuarea apelor uzate.

    424. În limitele unui teren îndiguit se admite depozitarea a maximum 4 stive de butoaie cu dimensiunile de 25x15 m, cu distanţa de siguranţă între ele de minimum 10 m, iar între stive şi dig (perete) de minimum 5 m.
    Distanţa dintre stivele a două terenuri se stabileşte de minimum 20 m.
    425. Deasupra terenurilor se admite construirea acoperişurilor de protecţie din materiale incombustibile.

    426. Nu se admite vărsarea produselor petroliere, precum şi păstrarea materialului de ambalare şi a ambalajului în interiorul depozitelor şi pe terenurile îndiguite.

    Păstrarea gazelor

    427. Depozitele pentru păstrarea buteliilor cu GC trebuie să fie cu un singur nivel cu acoperişuri cu elemente uşor zburătoare şi fără încăperi în pod (cerdac).

    Ferestrele încăperilor de păstrare a buteliilor cu gaze trebuie vopsite în alb sau dotate cu dispozitive incombustibile de protecţie contra razelor solare.

    În cazul în care buteliile se păstrează pe terenuri deschise construcţiile de protecţie contra depunerilor atmosferice şi razelor solare trebuie executate din materiale incombustibile.

    428. Amplasarea instalaţiilor de butelii în grup se admite lîngă pereţii exteriori plini (fără goluri).

    Dulapurile şi cabinele în care se păstrează buteliile trebuie executate din materiale incombustibile şi să aibă ventilaţie naturală, care exclude acumularea în ele a amestecurilor explozive.

    429. Buteliile cu GC trebuie păstrate separat de buteliile cu oxigen, aer comprimat, clor, fluor şi de alţi oxidanţi, precum şi separat de buteliile cu gaze toxice.

    430. La păstrarea şi transportarea buteliilor cu oxigen nu se admite căderea pe ele a uleiului (grăsimii) şi contactul armăturii buteliilor cu materiale impregnate cu ulei.

    La rostogolirea manuală a buteliilor cu oxigen nu se admite apucarea cu mîna a ventilelor (supapelor).

    431. În încăperile de păstrare a gazelor trebuie să existe gazoanalizatoare perfecte pentru concentraţii subexplozive, iar în cazul în care acestea lipsesc, conducătorul obiectivului trebuie să stabilească modul de luare a probelor şi de control al concentraţiei.

    432. În cazul depistării scurgerii de gaze din butelii acestea trebuie scoase din depozit şi transportate într-un loc lipsit de pericol.

    433. În depozitul în care se păstrează butelii cu GC nu se admit persoane, a căror încălţăminte este bătută în cuie sau flecuri de metal.

    434. Buteliile cu GC care au saboţi trebuie să se păstreze în poziţie verticală în nişe, compartimente şi pe alte dispozitive care exclud căderea lor.

    Buteliile fără saboţi trebuie să se păstreze în poziţie orizontală pe cadre sau pe stelaje. În acest caz înălţimea stivei nu trebuie să depăşească 1,5 m, iar ventilele trebuie să fie închise cu capace de protecţie şi orientate în aceeaşi direcţie.

    435. Păstrarea substanţelor, materialelor şi a utilajelor de altă natură în depozitele pentru gaze nu se admite.
    436. Încăperile depozitelor cu GC trebuie asigurate cu ventilaţie naturală.
    Păstrarea produselor agricole
    1) Păstrarea nutreţului fibros

    437. Păstrarea rezervelor de nutreţ fibros se admite numai în construcţii anexe sau încorporate, separate de clădirile fermelor prin pereţi plini (pereţi despărţitori) şi planşee cu limita de rezistenţă la foc de minimum REI 45.

    Construcţiile anexe şi cele încorporate trebuie să aibă ieşiri nemijlocit în exterior.

    438. Stogurile, şoproanele şi stivele de nutreţ fibros trebuie amplasate la distanţe de minimum 15 m de la liniile de energie electrică, de minimum 20 m de la drumuri şi de minimum 50 m de la clădiri şi instalaţii.

    439. Terenurile pentru amplasarea stogurilor, precum şi a perechilor de stoguri sau stive trebuie înconjurate cu o fîşie arată nu mai îngustă de 4 m. Distanţa de la marginea fîşiei pînă la stogul de pe teren trebuie să fie de minimum 15 m, iar pînă la stogul aparte - de minimum 5 m.

    Aria fundaţiei unui stog nu trebuie să depăşească 100 m2, iar cea a stivei de fîn sau paie presate - 400 m2.

    Distanţa de siguranţă între stive, şoproane şi stoguri aparte trebuie să fie de minimum 20 m. În cazul în care stivele, şoproanele şi stogurile se aşază în perechi, distanţa între stive şi şoproane trebuie să fie de minimum 6 m, iar între perechile acestora de minimum 30 m.

    440. În cazul în care fînul clădit în clăi sau stive este umed, trebuie să se organizeze controlul valorilor de temperatură a fînului.

    441. Tractoarele şi automobilele utilizate la depozitele de nutreţ fibros trebuie dotate cu stingătoare de scîntei.

    Tractoarele de tracţiune în timpul efectuării lucrărilor de descărcare nu trebuie să se apropie de stive la distanţe mai mici de 3 m.

    2) Păstrarea cerealelor

    442. Înainte de începutul campaniei de recoltare depozitele şi uscătoriile de cereale trebuie verificate privind gradul lor de pregătire pentru utilizare. Defectele depistate trebuie remediate pînă la începutul lucrărilor de uscare şi de primire a cerealelor.

    Depozitele de cereale trebuie amenajate în clădiri separate. Porţile lor trebuie să se deschidă în exterior şi să nu fie baricadate.

    443. La păstrarea cerealelor în grămezi, distanţa de la vîrful grămezii pînă la elementele de acoperire combustibile, precum şi pînă la corpurile de iluminat şi cablurile electrice trebuie să fie de minimum 0,5 m.

    În locurile de transportare a cerealelor prin golurile barierelor antifoc trebuie instalate dispozitive de protecţie.
    444. Se interzice:
    păstrarea cerealelor împreună cu diferite materiale şi utilaje;
    utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a maşinilor de curăţat şi a altor maşini cu motoare cu ardere internă;
    exploatarea mecanismelor mobile cu porţile din ambele părţi ale depozitului închise;

    punerea în funcţie (aprinderea) uscătoriilor care funcţionează cu combustibil solid, utilizînd în acest scop LUI şi LC, iar a uscătoriilor care funcţionează cu combustibil lichid - utilizînd pentru pornirea lor torţe;

   exploatarea uscătoriilor la care sînt defectate aparatele de control a temperaturii, a automaticii pentru deconectarea debitării combustibilului în cazul în care se stinge flacăra din focar, precum şi a sistemului de electroaprindere sau dacă acestea lipsesc;

    turnarea cerealelor la un nivel care depăşeşte nivelul benzii de transportor şi admiterea frecării benzii de elementele transportorului.

    445. Verificarea temperaturii cerealelor în timpul funcţionării uscătoriei trebuie realizată prin luarea de probe minimum la fiecare 2 ore.

    Praful şi cerealele se îndepărtează de pe suprafaţa mecanismelor de încărcare-descărcare ale uscătoriei după 24 ore de funcţionare.

    446. Uscătoria mobilă trebuie instalată la o distanţă de minimum 10 m de la clădirea depozitului de cereale.

    Focarele uscătoriilor trebuie construite astfel, încît scînteile să nu iasă din ele. Coşurile de fum trebuie utilate cu stingătoare de scîntei, iar în locurile de trecere prin elementele de construcţii combustibile trebuie prevăzute despărţiri antifoc.

    447. La ventilarea cerealelor în depozite ventilatoarele trebuie instalate la o distanţă de minimum 2,5 m de la pereţii combustibili. Conductele de aer trebuie construite din materiale incombustibile.

Păstrarea materialelor lemnoase

    1) Prevederi generale
   448. Depozitele de materiale lemnoase cu capacitatea mai mare de 2 mii m3 trebuie să corespundă normelor speciale de proiectare a depozitelor de materiale lemnoase.

   449. Pentru depozitele de materiale lemnoase, cu capacitatea mai mică de 2 mii m3, trebuie elaborate şi coordonate cu organele SSMCI planuri de amplasare a stivelor, cu indicarea volumului maximum de păstrare a acestora, distanţelor de siguranţă şi a căilor de acces la stive, precum şi între stive şi obiectivele vecine.

    450. Nu se admite depozitarea materialelor lemnoase, utilajelor etc. pe suprafaţa spaţiului de siguranţă dintre stive.

    451. Locurile desinate pentru stive trebuie curăţate pînă la pămînt, înlăturînd iarba, gunoiul şi alte resturi combustibile, sau acoperite cu un strat de nisip, pămînt sau pietriş cu grosimea de minimum 15 cm.

    452. Pentru fiecare depozit trebuie elaborat planul operativ de stingere a incendiilor, cu stabilirea acţiunilor de desfacere a stivelor, a grămezilor de lemn tăiat, de şiţă etc., luînd în considerare posibilitatea de antrenare a angajaţilor şi tehnicii agentului economic respectiv. Anual, înainte de începerea perioadei de primăvară-vară, cînd e frecvent pericolul de incendiu, planul trebuie perfectat prin antrenarea tuturor schimburilor de angajaţi ai agentului economic şi a subdiviziunilor respective a serviciului pompieri şi salvatori.

    453. Cu excepţia mijloacelor de primă intervenţie la incendiu, la depozite trebuie amenajate posturi cu o rezervă de diferite tipuri de tehnică de intervenţie în cantităţile stabilite de planurile operative de stingere.

    454. Nu se admite executarea în depozit a lucrărilor care nu ţin de păstrarea materialelor lemnoase.

    455. Încăperile pentru încălzirea angajaţilor pot fi amenajate la depozitele materialelor lemnoase numai în clădiri aparte cu condiţia că se respectă distanţele de siguranţă la incendiu şi cu avizul organelor SSMCI.

    Pentru încălzirea acestor încăperi se admite utilizarea aparatelor electrice numai de construcţie industrială (uzinală).
    456. Troliurile cu motoare cu ardere internă trebuie amplasate la minimum 15 m de la stivele de lemn rotund.

    Terenul din jurul troliului trebuie curăţat de resturi lemnoase, de coajă şi de alte deşeuri şi gunoi combustibil. Se admite păstrarea combustibilului şi lubrifianţilor pentru alimentarea motoarelor în cantitate de maximum un butoi la o distanţă de minimum10 m de la troliu şi de minimum 20 m de la cea mai apropiată stivă.

    2) Depozite de cherestea

    457. La stivuirea şi desfacerea stivelor de cherestea pachetele de transport trebuie să fie aşezate numai de o parte a căii de circulaţie, totodată, lăţimea carosabilului trebuie să fie de minimum 4 m. Volumul total de cherestea nestivuită nu trebuie să depăşească cantitatea de cherestea primită la depozit pe parcursul a 24 ore.

    458. Aşezarea pachetelor de transport pe suprafaţa spaţiului de siguranţă la incendiu şi în căile de acces la sursele de apă pentru stins incendiu nu se admite.

    459. Trierea şi aşezarea pachetelor în caz de încetare temporară a funcţionării mecanismelor, precum şi păstrarea materialului de acoperire şi a fururii trebuie să se efectueze pe terenuri speciale.

    460. Învelirea pachetelor de transport cu hîrtie impermeabilă la apă (în cazul cînd această operaţiune nu a fost executată în cadrul procesului unic tehnologic) trebuie efectuată pe terenuri speciale.

    461. Hîrtia impermeabilă uzată, bucăţile şi resturile de hîrtie trebuie adunate în containere, iar locurile de păstrare a acestora se determină de comun acord cu organele SSMCI.

    462. În depozitele închise lăţimea trecerii între stive şi proeminenţele pereţilor clădirii trebuie să fie de minimum 0,8 m. Vizavi de golurile de uşă ale depozitului trebuie să rămînă o trecere cu lăţimea egală cu lăţimea uşii, însă nu mai mică de 1 m.

    463. În depozitele închise nu se admit pereţi despărţitori şi încăperi de serviciu.

    464. Pardoseala depozitelor închise şi a terenurilor de sub acoperişurile de protecţie trebuie construită din materiale incombustibile.

    3) Depozite de draniţă

    465. Păstrarea draniţei se admite în depozitele închise, buncăre şi pe terenuri deschise, a căror fundaţie este construită din materiale incombustibile.

    466. Cabinele în care se află electromotoarele conveierelor pentru transportarea draniţei trebuie să fie de gradul I şi II de rezistenţă la foc.

    467. Pentru controlul temperaturii de încălzire a draniţei în interiorul grămezii trebuie să se prevadă canale din materiale incombustibile dotate cu traductoare termoelectrice.

    Depozite de cărbune

    468. Terenurile de depozitare a cărbunelui trebuie executate astfel încît să excludă inundarea lor de apele de revărsare sau de cele subterane.

    469. Se înterzice:
    recepţionarea la depozit a cărbunelui cu focare evidente de autoaprindere;

    transportarea cărbunelui mocnit cu ajutorul benzii de rulare şi descărcarea lui în buncăre sau în mijloacele de transport feroviar;

    stivuirea cărbunelui deasupra surselor de căldură (conductelor de abur, conductelor de apă caldă, canalelor de aer încălzit etc.), precum şi deasupra cablurilor electrice şi a conductelor de produse petroliere sau de gaze.

    470. Cărbunele de diferite mărci se depozitează în stive separate.

    471. Nu se admite ca în timpul depozitării cărbunelui şi pe parcursul păstrării lui să nimerească în stive ţesături, hîrtie, fîn, precum şi alte deşeuri combustibile.

    Combustibilul solid (cărbunele etc.) intrat în depozit pentru păstrare îndelungată, trebuie descărcat din vagoane şi stivuit în cel mai scurt timp. Nu se admite păstrarea combustibilului descărcat în grămezi neordonate mai mult de 48 ore.

    În scopul executării lucrărilor reglementate privind stivele, precum şi pentru trecerea mecanismelor şi automobilelor de intervenţie, distanţa de la marginea tălpii stivelor şi pînă la gardul sau fundaţia căilor de rulare a macaralei trebuie să fie de minimum 3 m, iar pînă la marginea exterioară a capului de şină sau a bordurii autostrăzii - de minimum 2 m.

    Nu se admite acoperirea căilor de circulaţie (trecere) cu combustibil solid şi baricadarea acestora cu utilaje.

    472. La depozit trebuie asigurat un control sistematic al temperaturii din interiorul stivelor de cărbune utilizînd în acest scop ţevi de metal şi termometre instalate în toluzuri sau prin alte metode sigure.

    În cazul în care temperatura depăşeşte 60°C trebuie să se efectueze compactarea stivelor în locurile cu valori de temperatură ridicate, înlăturarea cărbunelui încălzit sau intervenţie sigură de altă natură, orientată spre reducerea temperaturii.

    Stivele în care se observă ridicarea valorilor termice trebuie consumate în primul rînd.

    473. Stingerea ori răcirea cărbunelui utilizînd apa nemijlocit în stive nu se admite. Cărbunele aprins trebuie stins cu apă numai după scoaterea lui din stive.

    474. Cărbunele autoaprins, după răcire sau stingere nu se admite să fie stivuit.

    475. Încăperile pentru păstrarea cărbunelui, amenajate la subsolul sau la primul etaj al clădirilor de producţie, trebuie separate prin bariere antifoc.

XV. LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE-MONTAJ
ŞI DE RESTAURARE

   476. Pînă la începutul lucrărilor de construcţie pe şantier trebuie demolate toate construcţiile de pe suprafaţa spaţiilor de siguranţă la incendiu, precum şi finalizată construirea remizei de pompieri (conform normelor în vigoare).

    La păstrarea construcţiilor existente pe teren trebuie elaborate măsuri de apărare împotriva incendiilor.

    477. Amplasarea clădirilor şi instalaţiilor de producţie, de depozitare şi auxiliare pe şantier trebuie să corespundă planului general, elaborat în componenţa proiectului de organizare a lucrărilor de construcţii, luînd în considerare prevederile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi în normele de proiectare.

    Nu se admite amplasarea construcţiilor pe şantier cu abateri de la normele şi regulile în vigoare şi de la planul general aprobat.

    478. La şantierul cu aria de 3 ha şi mai mult trebuie să existe minimum 2 intrări din direcţii opuse. Îmbrăcămintea drumurilor trebuie să permită accesul automobilelor de intervenţie în orice anotimp. Poarta de intrare trebuie să aibă o lăţime de minimum 4 m.

    La intrarea pe şantier trebuie instalate (afişate) planuri, în care sînt indicate clădirile şi instalaţiile în execuţie, intrările, căile de acces, locul de aflare a surselor de apă, a mijloacelor de stîngere a incendiului şi de telecomunicaţii.

    479. Spre fiecare dintre clădirile în construcţie şi cele în exploatare (inclusiv spre cele provizorii), spre locurile deschise de păstrare a materialelor, elementelor şi utilajelor de construcţie, trebuie asigurat accesul liber al automobilelor.

    Amenajarea drumurilor şi căilor de acces pentru automobilele de intervenţie la clădirile în construcţie trebuie finalizată pînă la începerea lucrărilor principale de construcţie. De-a lungul clădirilor cu lăţimea de peste 18 m, accesul pentru automobile trebuie să fie de ambele părţi longitudinale, iar dacă lăţimea depăşeşte 100 m din toate părţile clădirii. Distanţa de la marginea părţii carosabile pînă la pereţii clădirilor, instalaţiilor şi terenurilor nu trebuie să depăşească 25 m.

    480. Terenurile amenajate pentru depozitarea dechisă a materialelor combustibile, precum şi pentru construcţiile de producţie, depozitare şi auxiliare, executate din materiale combustibile, trebuie curăţate de iarba uscată, buruiene, scoarţă şi vreascuri.

    În caz de păstrare pe terenuri deschise a materialelor de construcţie combustibile (materiale lemnoase şi cherestea, carton gudronat, carton asfaltat etc.) a pieselor şi elementelor de construcţie din materiale combustibile, precum şi utilajelor şi încărcăturilor în ambalaj combustibil, aceste materiale trebuie aşezate în stive sau în grup cu aria de maximum 100 m2. Între stive (grupuri de stive) şi între acestea şi clădirile (instalaţiile) în construcţie sau auxiliare trebuie să fie o distanţă de minimum 24 m.

    481. În clădirile în construcţie, cu acordul organelor SSMCI, se admite amplasarea atelierelor şi a depozitelor provizorii (cu excepţia depozitelor de substanţe şi materiale combustibile, depozitelor de utilaje costisitoare, valoroase, precum şi a celor în ambalaj combustibil, încăperilor de producţie sau a utilajelor care ţin de prelucrarea materialelor combustibile) cu condiţia respectării prevederilor prezentei Reglementări tehnice.

    Amenajarea încăperilor adminisrativ-sociale se admite în porţiuni separate ale clădirilor prin pereţi despărţitori antifoc plini de tipul 1 şi cu planşee de tipul 3.

   Amenajarea depozitelor (cămărilor), atelierelor şi încăperilor administrativ-sociale provizorii în clădirile în construcţie din elemente metalice portante neprotejate şi panouri cu termoizolaţie din polimeri combustibili nu se admite.

    482. Varul nestins trebuie păstrat în încăperile de depozitare închise şi separate. Pardoseala în aceste încăperi trebuie supraînălţată faţă de sol cu minimum 0,2 m. La păstrarea varului nestins trebuie prevăzute măsuri pentru excluderea pătrunderii apei.

    Gropile pentru stingerea varului trebuie amplasate la distanţa de minimum 5 m de la depozitul de păstrare a varului şi la distanţa de minimum 15 m de la alte clădiri, instalaţii şi depozite.

    483. La reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, reparaţia capitală şi la darea în exploatare a obiectelor pe părţi, partea în construcţie trebuie separată de cea în exploatare prin pereţi despărţitori antifoc de tipul 1 şi cu planşee antifoc de tipul 3. Totodată, trebuie respectate condiţiile de evacuare în siguranţă a persoanelor din compartimentele clădirilor şi instalaţiilor.

    484. În cazul în care clădirile în construcţie vor avea 3 sau mai multe etaje, scările trebuie montate concomitent cu executarea casei scării.

    485. Utilizarea la casele scării a scărilor mobile din lemn se admite doar în clădirile cu maximum două etaje.

    Se admite, în perioada executării lucrărilor de construcţie, în scopul protejării treptelor, acoperirea lor cu materiale combustibile.

    486. Scările de incendiu exterioare şi parapetul de la acoperişul clădirilor în construcţie trebuie montate imediat după montarea structurilor portante.

    Montarea schelelor pentru construcţia clădirilor trebuie efectuată conform prevederilor normelor de proiectare şi de apărare împotriva incendiilor referitoare la căile de evacuare. Schelele şi cofrajul din lemn trebuie impregnate cu substanţă ignifugă.

    Schelele şi cofrajul montate în exteriorul clădirilor pot fi ignifugate (superficial) cu substanţă ignifugă numai în perioada de vară.

    487. La construcţia clădirilor cu trei şi mai multe etaje trebuie folosite, de regulă, schelele de metal din inventar.

    Schelele pentru construcţie, la fiecare 40 m pe perimetrul lor, trebuie dotate cu o scară simplă sau cu o scară dublă, însă nu mai puţin decît cu două scări (scări duble) pentru toată clădirea.

    Podina şi eşafodajul schelei trebuie periodic curăţate, după finalizarea lucrărilor se înlătură molozul, zăpada, stratul de gheaţă superficial, format deasupra stratului iniţial, iar în caz de necesitate, se acoperă cu nisip.

    Nu se admite termoizolarea elementelor schelelor cu materiale combustibile (placaj, plastic, PFL, pînză de cort etc.).

    488. Pentru evacuarea persoanelor din instalaţii înalte (coşurile de fum, turnurile de răcire, barajele, silozurile etc.) trebuie amenajate minimum două scări din materiale incombustibile pentru întreaga perioadă de construcţie.

    489. Cofrajul din materiale combustibile se admite a fi construit simultan numai pentru trei etaje. După ce betonul atinge rezistenţa necesară cofrajul de lemn şi schelele trebuie scoase din interiorul clădirii.

    490. Executarea lucrărilor în interiorul clădirilor şi instalaţiilor, utilizînd substanţe şi materiale combustibile, concomitent cu efectuarea altor lucrări de construcţie-montaj cu utilizarea focului deschis (sudarea etc.) nu se admite.

    491. Lucrările de termoprotecţie a structurilor metalice, în scopul majorării gradului lor de rezistenţă la foc, trebuie executate concomitent cu înălţarea clădirii. Nu se admite folosirea termoprotecţiei, în scopurile sus-numite, în locurile care exclud posibilitatea schimbării (reînnoirii) sau restabilirii ei periodice.

    492. În cazul în care în interiorul clădirilor există materiale combustibile, trebuie întreprinse măsuri pentru prevenirea propagării incendiului prin golurile din pereţi şi planşee (să se ermetizeze îmbinările pereţilor interiori şi exteriori şi cele ale planşeelor dintre etaje, locurile de trecere a comunicaţiilor inginereşti, asigurînd limita necesară de rezistenţă la foc).

    În cazul în care golurile din clădiri şi instalaţii se ermetizează provizoriu, în acest scop se utilizează materiale incombustibile şi slab combustibile.

    493. Construcţiile provizorii, pentru executarea pardoselii şi a altor lucrări, trebuie realizate din materiale incombustibile şi slab combustibile.

    494. Lucrările de montare a elementelor de construcţie cu termoizolaţie combustibilă sau cu utilizarea termoizolanţilor combustibili trebuie executate în baza permiselor de lucru, eliberate executanţilor de lucrări şi semnate de responsabilul de asigurare a apărării împotriva incendiilor a şantierului.

    În permisul de lucru trebuie să se indice: locul, consecutivitatea tehnologică, metodele de executare, măsurile concrete de prevenire a incendiilor, numele persoanelor responsabile şi termenul lui de valabilitate.

    La locurile de executare a lucrărilor trebuie afişate aviziere “Atenţie! Termoizolant uşor inflamabil!”.

   495. Aşezarea termoizolantului combustibil şi executarea covorului hidroizolant pe acoperiri, aranjarea stratului de protecţie din pietriş, montarea elementelor de închidere utilizînd în acest scop termoizolanţi combustibili se efectuează pe sectoare cu aria de maximum 400 m2.

    În locurile de executare a lucrărilor cantitatea de termoizolant şi de materiale pentru învelitori în rulouri nu trebuie să depăşească necesarul pentru un singur schimb de lucru.

    După terminarea schimbului de lucru nu se admite lăsarea termoizolantului combustibil nefolosit, a panourilor nemontate cu asemenea termoizolanţi, şi a rulourilor de materiale pentru învelitori, în interiorul sau pe acoperişul clădirilor, precum şi în distanţele de siguranţă la incendiu.

   496. După executarea termoizolaţiei în compartiment (secţie) trebuie înlăturate resturile şi aplicate straturile de protecţie antifoc prevăzute de proiect. Suprafaţa neprotejată cu termoizolant combustibil, în procesul de executare a lucrărilor, nu trebuie să depăşească 400 m2.

   497. În cazul în care căptuşeala din metal a panourilor cu termoizolanţi combustibili este deteriorată, trebuie să se întreprindă imediat acţiuni privind reparaţia şi restaurarea lor, utilizînd în acest scop îmbinările mecanice (cu şuruburi etc.).

    498. Pînă la începerea montării panourilor cu termoizolanţi din polimeri, aşezarea lor pe acoperiş şi efectuarea lucrărilor de montare a învelitorii trebuie executate toate îngrădirile şi ieşirile pe acoperişul clădirilor conform proiectului (din casa scării, pe scările exterioare).

    Pentru a anunţa despre izbucnirea incendiului în apropierea ieşirilor pe acoperiş trebuie instalate telefoane sau puse la dispoziţie alte mijloace de comunicaţii.

    La executarea lucrărilor de amenajare a acoperişului cu aria de 1000 m2 şi mai mult, utilizînd termoizolanţii combustibili, pe acoperiş, pentru stingerea incendiilor, trebuie prevăzută montarea unei conducte provizorii de apă. Distanţa dintre hidranţii de incendiu trebuie calculată, pornind de la condiţia de debitare cu apă (oricărui punct al acoperişului) cu minimum două jeturi cu debitul de 5 l/s fiecare.

   499. La executarea lucrărilor de hidroizolaţie şi a izolaţiei împotriva umidităţii la învelitoare, de montare a panourilor cu termoizolanţi combustibili nu se admite executarea lucrărilor de sudare şi alte lucrări cu focul.

    Toate lucrările cu utilizarea focului deschis trebuie efectuate pînă la începutul utilizării materialelor combustibile.

   500. Nu se admite umplerea cu mastic bituminos a nervurilor podinei profilate la lipirea stratului de izolaţie împotriva umidităţii şi îngroşarea straturilor de mastic neprevăzute de proiect.

    501. Utilizarea agregatelor pentru netezirea materialelor în rulouri cu strat îngroşat se admite la executarea acoperişurilor numai pe plăci şi planşee de beton armat cu utilizarea termoizolantului incombustibil.

    Alimentarea cu combustibil a agregatelor pe acoperiş trebuie efectuată într-un loc special, dotat cu două stingătoare şi cu o ladă cu nisip.

     Nu se admite păstrarea pe acoperiş a combustibilului pentru alimentarea agregatelor şi a ambalajului.

    502. Pentru încălzirea clădirilor mobile (de inventar), de regulă, trebuie utilizate calorifere de abur şi de apă, precum şi aparatele de încălzire electrică de producţie industrială.

    503. Uscarea hainelor şi încălţămintei trebuie efectuată în încăperi, clădiri sau instalaţii special amenajate în acest scop, încălzite centralizat cu apă sau cu utilizarea caloriferelor cu apă.

    Amenajarea uscătoriilor în tambure şi în alte încăperi situate în apropierea ieşirilor din clădiri nu se admite.

    În clădirile din construcţii metalice cu termoizolanţi din polimeri, pe durata executării lucrărilor de construcţie, se admite utilizarea numai a sistemului de încălzire cu aer sau cu apă, focarele fiind instalate în exteriorul clădirelor la distanţa de minimum 18 m sau după perete antifoc.

    Distanţa de la conducta termică pînă la elementele de închidere a construcţiilor trebuie să fie de minimum 100 mm.

    504. Nu se admite utilizarea focului deschis, precum şi executarea lucrărilor cu foc şi utilizarea electrocaloriferilor şi arzătoarelor de gaze cu radiaţie infraroşie pentru încălzirea barăcilor.

    505. Instalaţiile mobile şi staţionare cu arzătoare de gaze cu radiaţie infraroşie trebuie dotate cu dispozitive de blocare automată care să întrerupă debitarea gazului în caz de stingere a arzătorului.

    506. Instalaţiile mobile cu arzătoare de gaze cu radiaţie infraroşie montate pe pardoseală trebuie să aibă un suport special stabil. Butelia cu gaze trebuie să se afle la o distanţă de minimum 1,5 m de la instalaţia respectivă şi de la diferite aparate de încălzire, iar de la contorul electric, întrerupătoare şi de la alte aparate electrice la o distanţă de minimum 1 m.

    Distanţa de la arzătoare pînă la construcţiile incombustibile trebuie să fie de minimum 1,0 m, pînă la cele normal sau puternic combustibile - 0,7 m, iar pînă la cele slab sau moderat combustibile - 0,4 m.

    507. În locurile de funcţionare a instalaţiilor cu arzătoare de gaze cu radiaţie infraroşie nu se admite păstrarea substanţelor şi materialelor combustibile, precum şi efectuarea lucrărilor utilizînd aceste substanţe şi materiale.

    508. La exploatarea arzătoarelor de radiaţie infraroşie se interzice:

    utilizarea instalaţiei în încăperi fără aerisire naturală sau ventilaţie artificială cu frecvenţa respectivă de schimb a aerului, precum şi la încăperile din subsol şi demisol;

    utilizarea arzătorului cu ceramica deteriorată, precum şi cu limbi de foc vizibile;
    exploatarea instalaţiei în cazul în care în încăpere există miros de gaze;

    îndreptarea razelor termice emise de arzătoare în direcţia materialelor combustibile, buteliilor cu gaze, conductelor de gaze, cablurilor electrice etc.;

    utilizarea instalaţiilor de gaze simultan cu cele care funcţionează cu combustibil solid;

    utilizarea focului deschis în apropierea buteliilor de gaze. La executarea lucrărilor pe terenuri deschise (pentru încălzirea locurilor de muncă şi pentru uscarea sectoarelor umede) trebuie să se utilizeze numai arzătoare rezistente (stabile) la vînt.

    509. Instalaţiile de încălzire a aerului trebuie amplasate la distanţe de minimum 5 m de la clădirea în construcţie.

    Rezervorul pentru combustibil nu trebuie să depăşească volumul de 200 l şi instalat la o distanţă de minimum 10 m de la încălzitorul de aer, şi la o distanţă de minimum 15 m de la clădirea în construcţie. Combustibilul trebuie debitat la încălzitorul de aer printr-o conductă metalică.

    Racordurile şi armătura conductelor de combustibil trebuie să fie de producţie industrială montate astfel încît să excludă scurgerea combustibilului. Pe conducta de combustibil la rezervorul de consum trebuie montată o supapă de închidere pentru a opri debitarea combustibilului la instalaţie în caz de incendiu sau de avarie.

    510. La montarea şi exploatarea instalaţiilor care funcţionează cu combustibil gazos trebuie să se respecte următoarele prevederi:

    instalaţiile producătoare de căldură trebuie dotate cu arzătoare standardizate, însoţite de fişe tehnice emise de uzina producătoare;

    arzătoarele trebuie să funcţioneze stabil fără desprinderea flăcării şi fără izbucnirea lor în interiorul arzătorului, în limitele reglării necesare a sarcinii termice a agregatului;

    ventilaţia încăperii în care sînt montate instalaţiile producătoare de căldură trebuie să asigure un schimb triplu de aer.
    511. Pe timpul exploatării instalaţiilor producătoare de căldură se interzice:

    exploatarea instalaţiei cu conducta de combustibil neermetizată, cu îmbinări neetanşe ale corpului injectorului cu instalaţia; cu coşul de evacuare a fumului defectat, care poate conduce la pătrunderea produselor de ardere în încăpere; cu electromotoarele şi aparatura de pornire defectate, precum şi cu electromotorul fără protecţie termică şi alte defecte;

    exploatarea instalaţiei cu injectorul dereglat (dacă combustibilul arde nenormal etc.);
    utilizarea furtunurilor şi mufelor de cauciuc sau de policlorvinil la îmbinările conductelor de combustibil;
    executarea îngrădirilor combustibile lîngă instalaţie şi lîngă rezervoarele de consum;
    încălzirea conductelor de combustibil cu flacără deschisă;
    pornirea instalaţiei producătoare de căldură fără purjarea ei cu aer după un timp scurt de staţionare;
    aprinderea amestecului de ardere prin ferestruica de observare;
    reglarea rostului între electrozii bujiilor în timpul funcţionării instalaţiei producătoare de căldură;
    exploatarea instalaţiei producătoare de căldură fără plasa de protecţie la colectoarele de captare a aerului.

    512. Nu se admite utilizarea materialelor combustibile pentru stratul intermediar moale dintre corpul caloriferului electric şi ventilator.

    513. La începutul lucrărilor de construcţie principale la şantier trebuie asigurată alimentarea cu apă pentru stins incendii de la hidranţii respectivi instalaţi la reţeaua exterioară de alimentare cu apă sau din rezervoare (bazine).

    514. Conducta interioară de alimentare cu apă pentru stins incendii şi sistemele automate de stingere a incendiilor prevăzute de proiect trebuie montate simultan cu construirea obiectului. Conducta de alimentare cu apă pentru incendii trebuie pusă în funcţie la începutul lucrărilor de finisare, iar sistemele automate de stingere şi semnalizare a incendiilor - la momentul începutului lucrărilor de recepţie-reglare (la instalaţiile de cabluri - pînă la pozarea cablurilor).

    515. Pînă la începerea construcţiei instalaţiilor principale şi a bazei materiale de construcţie trebuie puse la dispoziţie încăperi special încălzite pentru cazarea efectivului de pompieri şi salvatori, a FBP, precum şi pentru păstrarea tehnicii de intervenţie.

    Remizele de pompieri prevăzute de proiect trebuie construite în mod prioritar. Utilizarea clădirii remizei în alte scopuri nu se admite.

XVI. LUCRĂRILE CU PERICOL DE INCENDIU
    Lucrările de vopsire

    516. Toate tipurile de vopsele şi de lacuri trebuie preparate şi diluate în încăperi separate, lîngă peretele exterior cu goluri de fereastră sau pe terenuri deschise. Vopselele trebuie debitate în mod centralizat, în formă finalizată. Se admite depozitarea vopselelor în cămările secţiei în cantitatea care nu depăşeşte necesarul pentru un schimb de lucru. Vasele în care s-au păstrat vopsele şi lacurile trebuie bine închise şi păstrate pe terenuri speciale.

    517. Încăperile de vopsire şi de pregătire a vopselelor trebuie dotate cu ventilaţie mecanică prin refulare şi aspiraţie autonomă şi cu sisteme de aspiraţie locală din halele de vopsire, de la căzile de imersie (cufundare), de la instalaţiile de smălţuire, de la posturile de vopsire manuală, de la camerele de uscat etc.

    Nu se permite executarea lucrărilor de vopsire dacă sistemul de ventilaţie este închis.

    518. Vopselele şi diluanţii vărsaţi pe pardoseală trebuie înlăturaţi imediat, utilizînd în acest scop rumeguşul, apa etc. Nu se admite spălarea pardoselii, pereţilor şi utilajului cu diluanţi combustibili.

    519. Camerele de vopsire trebuie executate din materiale incombustibile şi dotate cu sisteme locale de aspiraţie autonome, cuplate cu instalaţiile de debitare a aerului comprimat sau cu pulverizatoarele de vopsire. Rezervoarele de refulare a vopselei la vopsire prin pulverizare trebuie situate în exteriorul camerelor de vopsire.

   520. La vopsirea în cîmpuri electrostatice instalaţiile electrice pentru vopsire trebuie să aibă un dispozitiv de blocare de protecţie, care exclude pornirea instalaţiilor de vopsire, dacă nu sînt în funcţiune sistemele de aspiraţie locală sau dacă conveierul staţionează.

Lucrările ce ţin de lipire, de utilizare a masticului,

bitumului, polimerilor şi altor materiale combustibile

    521. Încăperile şi zonele de lucru, în care se utilizează substanţe combustibile (prepararea compoziţiei şi aplicarea ei pe suprafaţa obiectelor) care degajă vapori şi prezintă pericol de explozie-incendiu şi de incendiu trebuie dotate cu ventilaţie naturală sau cu ventilaţie prin refulare şi aspiraţie forţată.

    Frecvenţa schimbului de aer pentru executarea în siguranţă a lucrărilor se determină în proiectul de executare a lucrărilor conform calculelor. Persoanele care nu participă direct la executarea lucrărilor nu trebuie să aibă acces în aceste încăperi. În camerele învecinate este exclusă aflarea persoanelor şi executarea unor lucrări.

    522. În cazul utilizării substanţelor combustibile cantitatea lor la locul de muncă nu trebuie să depăşească necesarul pentru un schimb de lucru. Recipientele cu substanţe combustibile trebuie deschise numai înainte de întrebuinţarea acestor substanţe, iar după finalizarea lucrărilor recipientele se închid bine şi se transmit la depozit.

    Ambalajul de la substanţele combustibile trebuie să se păstreze în exteriorul încăperilor, într-un loc special.

    523. Stratul combustibil de acoperire se aplică pe pardoseală, de regulă, la lumina zilei pe arii de maximum 100 m2. Lucrările încep cu aplicarea stratului pe suprafeţele mai îndepărtate de ieşirile din încăperi, iar pe coridoare - după finalizarea lucrărilor respective în încăperi.

    524. Răşina epoxidică, cleiul şi masticul, inclusiv vopseaua pe bază de răşini sintetice şi încleierea materialelor din polimeri în plăci şi rulouri se efectuează după finalizarea tuturor lucrărilor de construcţie-montaj şi tehnico-sanitare, înaintea vopsirii finale a încăperilor.

    525. Pentru efectuarea lucrărilor cu utilizarea substanţelor combustibile trebuie să se utilizeze scule antiscîntei (de aluminiu, cupru, masă plastică, bronz etc.). Sculele şi echipamentul utilizate la executarea lucrărilor care ţin de aplicarea substanţelor combustibile trebuie spălate pe un teren deschis sau în încăperi cu ventilaţie.

    526. Încăperile în care se utilizează substanţe şi materiale combustibile trebuie dotate cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, calculînd cîte două stingătoare şi cîte o prelată ignifugă pentru 100 m2 de arie a încăperii.

    527. Cazanele pentru topirea bitumului şi răşinii nu trebuie să fie defectate. Nu se admite instalarea cazanelor în încăperi de cerdac (pod) şi pe acoperişuri.

    528. Fiecare cazan trebuie să se închidă etanş şi dotat cu capac din materiale incombustibile. Se permite umplerea cazanelor numai cu 3/4 din capacitatea totală. Materialul cu care se umple cazanul trebuie să fie uscat.

    529. Pentru evitarea vărsării masticului în focar şi aprinderea lui, cazanul trebuie instalat înclinat în aşa fel încît marginea lui, aflată deasupra focarului, să fie cu 5-6 cm mai sus decît cea opusă. Deasupra gurii focarului cazanului trebuie instalată o copertină basculantă din material incombustibil.

    530. După finalizarea lucrărilor focarele cazanelor trebuie stinse şi stropite cu apă.
    531. Pentru stingerea incendiilor locurile de topire a bitumului trebuie dotate cu lăzi cu nisip uscat cu capacitatea de 0,5 m3, cu lopeţi şi cu stingătoare.

    532. În cazul în care cazanele mobile funcţionează cu gaz lichefiat buteliile în cantitate de maximum două trebuie să se afle în dulapuri care se aerisesc, executate din materiale incombustibile, aşezate la o distanţă de minimum 20 m de la cazanele în funcţiune. Aceste dulapuri trebuie ţinute permanent încuiate.

    533. Deasupra cazanului de bitum, instalat la aer liber, trebuie construit un acoperiş de protecţie din materiale incombustibile.

    534. Locul de topire şi încălzire a masticului trebuie înconjurat cu un dig (sau în jurul acestui loc să se construiască o bordură din materiale incombustibile), cu înălţime de minimum 0,3 m.

    535. Se admite instalarea cazanelor în grupe de maximum 3. Distanţa dintre grupe trebuie să fie de minimum 9 m. Locul de topire şi încălzire a masticului şi bitumului trebuie amplasat pe teren special şi situat la o distanţă de minimum:

    30 m de la clădirile şi instalaţiile de gradul IV şi V de rezistenţă la foc;
    20 m de la clădirile şi instalaţiile de gradul III de rezistenţă la foc;
    10 m de la clădirile şi instalaţiile de gradul I şi II de rezistenţă la foc.

    536. Încălzirea compoziţiilor de bitum în interiorul încăperilor trebuie să se efectueze în rezervoare cu încălzire electrică. Nu se admite utilizarea în acest scop a aparatelor (dispozitivelor) cu foc deschis.

    537. Transportarea masticului de bitum fierbinte la locurile de muncă se efectuează:

    în rezervoare speciale de metal, de forma unui trunchi de con orientat cu partea cea lată în jos, capacele cărora se închid ermetic. Capacele rezervoarelor trebuie să aibă accesorii de închidere care exclud deschiderea rezervorului în timpul căderii lui. Transportarea masticului în vase deschise nu se admite;

    cu ajutorul pompei, prin conducta de metal fixată pe sectoarele verticale ale construcţiei, evitînd scurgerea. Pe sectoarele orizontale se admite debitarea masticului prin furtunuri termorezistente.

    În locurile de racordare a furtunului la conducta de metal trebuie să se îmbrace o manta (cutie) de protecţie cu lungimea de 40-50 cm din foaie de cort sau din alt material.

    După umplerea rezervorului instalaţiei pentru utilizarea masticului, masticul trebuie pompat din conductă.
    538. În timpul topirii şi încălzirii compoziţiilor de bitum nu se admite lăsarea cazanelor fără supraveghere.
    539. În procesul de pregătire a masticului de bitum nu se admite încălzirea diluanţilor.

    540. La amestecare bitumul cald trebuie să se toarne în diluant (benzină, terebentină etc.). Amestecul se admite numai cu unelte din lemn.

    Temperatura bitumului la momentul pregătirii compoziţiei nu trebuie să depăşească 70°C.
    541. Nu se admite utilizarea focului deschis în raza de 50 m de la locul unde se amestecă bitumul cu diluanţi.
    Lucrările cu focul

    542. Pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări cu focul în locuri temporare (cu excepţia şantierelor de construcţie şi a caselor particulare), conducătorul obiectivului este obligat să elibereze “Permis de lucru cu focul”.

    543. Locurile de executare a lucrărilor cu focul trebuie dotate cu mijloace de primă intervenţie (stingător, ladă cu nisip şi lopată, găleată, apă).

    544. Nu se admite amplasarea locurilor permanente de executare a lucrărilor, ce ţin de utilizarea focului, în încăperi unde există pericol de explozie-incendiu şi de incendiu.

    545. Utilajul tehnologic, la care se prevede executarea lucrărilor cu focul, trebuie adus în stare perfectă pentru a evita explozia şi incendierea prin:

eliberarea de substanţe cu pericol de incendiu şi explozie;
deconectarea de la comunicaţiile în funcţiune (cu excepţia comunicaţiilor utilizate pentru pregătirea lucrărilor cu focul);
curăţarea preventivă, spălare, tratare cu aburi, aerisire, sorbţie, flegmatizare etc.

    546. La tratarea cu aburi în interiorul utilajului tehnologic temperatura aburului debitat nu trebuie să depăşească valorile egale cu 80% din temperatura de inflamabilitate a vaporilor (gazelor) combustibili.

    547. Utilajul tehnologic trebuie spălat la concentraţii în el a vaporilor (gazelor) în afara limitelor lor de inflamare sau într-un regim electrostatic nepericulos.

    548. Metoda de curăţare a încăperilor, precum şi a echipamentului şi a comunicaţiilor, la care se execută lucrările cu focul, nu trebuie să aducă la formarea amestecurilor explozibile de vapori sau praf cu aerul şi la apariţia surselor de aprindere.

    549. Pentru a exclude pătrunderea părticelelor de metal înfierbîntate în încăperile alăturate, la etajele vecine etc. toate trapele - de vizitare, tehnologice, precum şi alte goluri de ventilare-montare în planşee, în pereţi şi în pereţii despărţitori ai încăperilor în care se efectuează lucrările cu focul - trebuie astupate cu materiale incombustibile.

    Locul efectuării lucrărilor cu focul trebuie curăţat de substanţele şi materialele combustibile în raza indicată în tabelul de mai jos.

Înălţimea punctului de sudare deasupra nivelului pardoselii sau al suprafeţei terenului alăturat, m

0
2
3
4
6
8
10
Peste 10
Raza minimă a zonei de curăţare, m
5
8
9
10
11
12
13
14
 
    550. Elementele de construcţie care se află în limita razelor indicate, podina de pardoseală, materialele de finisare şi placare, precum şi izolaţia şi părţile utilajului, executate din materiale combustibile, trebuie protejate împotriva scînteilor cu ecrane de metal, cu pînză de azbest sau cu alte materiale incombustibile şi, în caz de necesitate, stropite cu apă.

    551. În încăperile în care se execută lucrări cu utilizarea focului, toate uşile care unesc încăperile în cauză cu altele, inclusiv uşile tamburelor-ecluză, trebuie închise etanş. Ferestrele, în funcţie de anotimp, de temperatura din încăpere, de durată, volumul şi gradul de pericol al lucrărilor cu focul, trebuie, în măsura posibilităţilor, să fie deschise.

    552. Încăperile în care e posibilă concentrarea vaporilor de LUI, LC şi GC, înaintea executării lucrărilor cu focul, trebuie aerisite.

    553. Locurile de executare a lucrărilor de sudare şi de tăiere din interiorul clădirilor şi încăperilor, ale căror elemente de construcţie conţin materiale combustibile, trebuie izolate printr-un perete despărţitor plin din material incombustibil. Totodată, înălţimea acestui perete trebuie să fie de minimum 1,8 m, iar spaţiul dintre peretele despărţitor şi pardoseală de minimum 5 cm. Pentru a evita împrăştierea părticelelor de metal fierbinţi, spaţiul menţionat trebuie protejat cu o plasă din material incombustibil cu ochiuri de maximum 1,0x1,0 mm.

    554. Înainte de a începe lucrările cu focul şi în timpul executării lor, trebuie să se controleze starea mediului de vapori-gaze-aer în utilajul tehnologic, care este supus lucrărilor menţionate, precum şi în zona cu pericol.

    În cazul în care se măreşte conţinutul de substanţe combustibile sau se reduce nivelul de concentrare a flegmatizatorului în zona periculoasă sau în utilajul tehnologic, pînă la valorile limită admisibile de concentrare a vaporilor (gazelor), lucrările cu focul trebuie imediat încetate.

    555. Nu se admite deschiderea trapelor şi a capacelor utilajului tehnologic, descărcarea, transportarea şi turnarea produselor, încărcarea lor prin trape deschise, precum şi alte operaţiuni care pot conduce la izbucnirea incendiilor şi exploziilor din cauza gradului mare de concentrare a gazelor şi a prafului în locurile unde se efectuează lucrările cu focul.

    556. În timpul întreruperilor în lucru, precum şi la sfîrşitul schimbului de lucru, aparatura de sudat trebuie deconectată, inclusiv de la reţeaua electrică, furtunurile trebuie dezunite şi eliberate de lichide şi gaze combustibile, iar în lămpile de lipit presiunea trebuie redusă la “0”.

    După terminarea lucrărilor toată aparatura şi utilajul trebuie strînse şi păstrate în încăperi (locuri) speciale.

    557. În cazurile în care se amenajează mai mult de 6 posturi de executare a lucrărilor cu focul (ateliere de sudat, de tăiat) trebuie prevăzută alimentarea centralizată cu energie electrică şi cu gaze.

    558. În atelierul de sudat, dacă există maximum 6 posturi de executare a lucrărilor cu focul, se admite ca fiecare post să aibă cîte o butelie de rezervă cu oxigen şi una cu gaz combustibil. Buteliile de rezervă trebuie protejate cu panouri din materiale incombustibile sau să se păstreze în construcţii anexate la atelier.

    559. În timpul executării lucrărilor cu focul se interzice:
    începerea lucrărilor, dacă aparatura este defectată;
    efectuarea lucrărilor cu focul pe suprafaţa elementelor de construcţie şi a pieselor proaspăt vopsite;
    utilizarea îmbrăcămintei şi a mănuşilor cu pete de ulei, grăsime, benzină, gaz lampant şi alte lichide combustibile;
    păstrarea în cabinele de sudat a îmbrăcămintei LUI, LC şi a altor materiale combustibile;
    admiterea elevilor, precum şi a lucrătorilor care nu dispun de certificate de calificare şi taloane care vizează securitatea antiincendiu, la executarea independentă a lucrărilor cu focul;
    admiterea atingerii conductorilor electrici cu corpul buteliei cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate;

    efectuarea lucrărilor la aparatele şi comunicaţiile umplute cu substanţe combustibile şi toxice, precum şi la cele ce se află sub tensiune electrică;

    efectuarea simultană a lucrărilor cu focul la executarea hidroizolaţiei şi a barierei de vapori pe acoperişuri, la montarea panourilor cu termoizolaţie combustibilă, precum şi la încleierea îmbrăcămintei pe pardoseală şi la finisarea încăperilor cu aplicarea vopselelor, cleiurilor, masticului şi a altor materiale combustibile.

    560. Nu se admite efectuarea lucrărilor cu focul pe suprafaţa elementelor de construcţie ale clădirilor executate din structuri metalice uşoare şi cu termoizolant termic combustibil.

    Lucrările de sudare cu gaze

    561. Generatoarele de acetilenă portabile trebuie instalate pe terenuri deschise. Se admite funcţionarea lor temporară în încăperi bine aerisite.

    Generatoarele de acetilenă trebuie îngrădite şi instalate la distanţe de minimum 10 m de la locul unde se execută lucrările cu focul, precum şi de la locul de captare a aerului de către compresoare şi ventilatoare.

    În locurile de instalare a generatorului de acetilenă trebuie afişate pancarte:
    “Intrarea persoanelor străine interzisă - pericol de foc”, “Fumatul interzis”, “Trecerea cu focul deschis interzisă”.

    562. După terminarea lucrărilor carbura de calciu din generatorul portabil trebuie epuizată. Nămolul calcaros extras din generator trebuie încărcat în vase speciale şi descărcat în gropi sau buncăre speciale.

   Gropile de nămol descoperite trebuie îngrădite cu bariere, iar cele închise trebuie să aibă planşee incombustibile, ventilaţie prin aspiraţie şi trape de descărcare a nămolului.

    Fumatul şi utilizarea focului deschis în raza mai mică de 10 m de la locul de păstrare a nămolului nu se admite. Despre aceasta trebuie să se prevină prin semne de interdicţie.

    563. Fixarea furtunurilor de transportare a gazelor la niplurile de racordare a aparaturii, arzătoarelor, tăietoarelor şi reductoarelor trebuie să fie sigură şi executată cu aplicarea brăţarelor de fixare.

    Se admite în locul brăţarelor furtunurile să fie fixate cel puţin în două locuri pe lungimea niplului cu sîrmă de legat recoaptă, moale.

    Pe niplurile închizătoarelor hidraulice furtunurile se îmbracă strîns, dar nu se fixează.
    564. Carbura de calciu trebuie păstrată în încăperi uscate care se aerisesc.
    Nu se admite amenajarea depozitelor pentru păstrarea carburii de calciu în subsoluri şi în locurile care pot fi inundate.
    565. Vasele cu carbură de calciu pot fi păstrate în depozite, în poziţie orizontală sau verticală.

    În depozitele mecanizate se admite păstrarea vaselor cu carbură de calciu în poziţie verticală, în trei niveluri. În cazurile în care mecanizaţia lipseşte - în poziţie orizontală în maximum trei niveluri şi maximum două niveluri dacă se păstrează în poziţie verticală. Nivelurile trebuie separate cu scînduri cu grosimea de 40-50 mm.

    Lăţimea trecerilor dintre vasele cu carbură de calciu stivuite trebuie să fie de minimum 1,5 m.

    566. În încăperile pentru instalaţiile de acetilenă, în care nu există depozit intermediar pentru carbura de calciu, se admite păstrarea concomitentă a maximum 160 kg carbură de calciu, însă din această cantitate se admite să se păstreze în mod deschis maximum un vas (tobă).

    567. Vasele cu carbură de calciu deschise trebuie să se protejeze cu capace de etanşare la pătrunderea apei în interiorul lor.

    568. În locurile de păstrare şi de deschidere a vaselor cu carbură de calciu este interzis fumatul, utilizarea focului deschis şi utilizarea instrumentelor producătoare de scîntei.

    569. Buteliile cu gaze trebuie păstrate şi transportate numai cu capacele de protecţie înşurubate pe gîtul lor. În timpul transportării trebuie evitate loviturile şi zguduiturile.

    Buteliile trebuie transportate la locul lucrărilor de sudură în cărucioare speciale, pe tărgi, sănii. Nu se admite cărarea buteliilor pe umeri şi în mîini.

    570. Buteliile cu gaze, în timpul păstrării, transportării şi exploatării, trebuie protejate contra acţiunii razelor solare şi altor surse de căldură.

    În încăperi buteliile trebuie instalate la o distanţă de minimum 1 m de la aparatele de încălzire şi sobe şi la o distanţă de minimum 5 m de la sursele de căldură cu foc deschis.

    Distanţa (pe orizontală) de la arzătoare pînă la instalaţiile by-pas de rampă (în grup) trebuie să fie de minimum 10 m, iar pînă la buteliile cu oxigen sau cu GC (păstrate cîte una) de minimum 5 m.

    Păstrarea în aceeaşi încăpere a buteliilor cu oxigen şi cu GC, precum şi a vaselor cu carbura de calciu, vopsea, ulei şi grăsimi nu se admite.

    571. La manipularea buteliilor cu oxigen şi cu GC goale trebuie să se respecte aceleaşi măsuri de protecţie ca şi la manipularea celor pline.

    572. La executarea lucrărilor de sudare şi de tăiere cu gaze se interzice:

încălzirea generatoarelor de acetilenă, conductelor, vanelor, reductoarelor îngheţate, precum şi altor piese ale instalaţiilor de sudare prin utilizarea focului deschis sau a obiectelor incandescente;

    contactul buteliilor de oxigen, a reductoarelor şi a altui echipament de sudare cu diferite uleiuri, îmbrăcăminte şi cîrpe îmbinate cu ulei;

    executarea de către doi sudori a lucrărilor de sudură de la un singur închizător hidraulic;

    încărcarea aparatului cu carbură de calciu cu granulaţia sporită sau împingerea ei în pîlnia de încărcare a aparatului cu ajutorul verigelor de metal şi sîrmă, precum şi efectuarea lucrărilor utilizînd praful de carbură;

    încărcarea carburii de calciu în coşuri umede sau cu prezenţa apei în colectorul de gaze, precum şi încărcarea cu carbură a coşurilor depăşind jumătate din capacitatea lor, în cazul funcţionării generatoarelor “apă peste carbură”;

    purjarea cu oxigen a furtunului pentru GC şi a furtunului pentru oxigen cu GC, precum şi schimbarea reciprocă a furtunurilor în timpul funcţionării;

    utilizarea furtunurilor, lungimea cărora depăşeşte 30 m, iar în caz de executare a lucrărilor de montaj - 40 m;
    răsucirea, îndoirea, strivirea furtunurilor conductoare de gaze;
    mutarea generatorului avînd în colectorul de gaze acetilenă;

    forţarea funcţionării generatoarelor de acetilenă prin mărirea intenţionată a presiunii gazelor sau prin mărirea încărcăturii de o singură dată a carburii de calciu;

    utilizarea instrumentelor de cupru pentru deschiderea vaselor cu carbură de calciu, precum şi cuprul în calitate de material pentru lipitul aparaturii cu acetilenă şi în alte locuri în care este posibil contactul cu acetilena.

    Lucrările de sudare electrică

   573. Pardoseala din încăperile în care se organizează locuri permanente de efectuare a lucrărilor de sudură trebuie să fie din materiale incombustibile. Se admite executarea pardoselilor din calupuri de lemn pe temelie incombustibilă, în încăperile, în care se efectuează sudarea fără încălzirea prealabilă a pieselor.

    574. Nu se admite utilizarea cablurilor fără izolaţie sau cu izolaţia deteriorată, precum şi utilizarea siguranţelor electrice nestandardizate.

    575. Firele de sudat trebuie unite prin presare, sudare, lipire sau cu ajutorul clemelor speciale. Conductoarele electrice se unesc la portelectrod, la piesa de sudat şi la aparatul de sudat cu ajutorul papucilor de cablu din cupru fixaţi cu şuruburi şi piuliţe.

    576. Cablurile racordate la aparatele de sudat, la panourile de distribuţie şi la alt echipament, precum şi la locurile unde se efectuează lucrări de sudură, trebuie bine izolate, iar în locurile necesare trebuie protejate împotriva acţiunii temperaturilor înalte, deteriorărilor mecanice sau acţiunilor chimice.

    577. Cablurile (firile) aparatelor de sudare electrică trebuie amplasate la o distanţă de minimum 0,5 m de la conductele de oxigen şi la minimum 1 m de la conductele de acetilenă şi alte GC.

    578. În calitate de conductor de retur care uneşte piesa de sudat cu sursa de curent pentru sudare pot servi conductoarele-bare de oţel sau de aluminiu de diferite profiluri, plăcile de sudat, stelajele şi chiar elementele care se sudează cu condiţia că secţiunea acestora asigură trecerea fără pericol a curentului conform condiţiilor de încălzire.

    Unirea între ele a unor elemente aparte, utilizate în calitate de conductor de retur, trebuie să se efectueze cu ajutorul şuruburilor, presei de mînă (cu şurub) şi a clemelor de legare.

    579. Utilizarea în calitate de conductor de retur a căilor ferate locale, a reţelelor de legare la pămînt sau de legare la nul, precum şi a elementelor metalice ale clădirilor, comunicaţiilor şi utilajului tehnologic nu se admite. În aceste cazuri sudarea se execută utilizînd două fire.

    580. La executarea lucrărilor de sudare electrică în încăperi şi instalaţii cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu conductorul de retur de la piesa care se sudează pînă la sursa de curent trebuie să se execute numai cu un conductor izolat, avînd calitatea izolaţiei minimum ca şi cea a conductorului direct, unit la portelectrod.

    581. Construcţia portelectrodului pentru sudarea manuală trebuie să asigure fixarea fiabilă a electrozilor şi schimbarea lor rapidă, precum şi excluderea posibilităţii de scurtcircuit a corpului lui cu piesa care se sudează în timpul întreruperilor temporare în lucru sau la căderea lui întîmplătoare pe suprafaţa obiectelor metalice. Mînerul portelectrodului trebuie executat din material incombustibil, electroizolant şi termoizolant.

    582. Electrozii utilizaţi la executarea lucrărilor de sudare trebuie să fie de fabricaţie industrială şi să corespundă valorii nominale a curentului de sudare.

    La schimbarea electrozilor, resturile lor se aruncă într-o ladă specială de metal, situată în apropierea locului de executare a lucrărilor de sudură.

   Pînă la începerea sudării, electrozii trebuie bine uscaţi la temperaturi prescrise în fişele tehnice pentru tipurile concrete de înveliş al electrozilor. Stratul de învelire al electrozilor trebuie să fie uniform (omogen), compact, fără umflături, afluenţe şi crăpături.

   583. Echipamentul de sudare electrică în timpul exploatării trebuie legat la pămînt. Afară de legarea la pămînt a echipamentului de bază de sudare electrică trebuie nemijlocit să se lege la pămînt acele, clemele bobinei secundare a transformatorului de sudare la care este conectat firul, care duce la piesa ce se sudează (conductorul de retur).

    584. Deasupra echipamentului portabil şi mobil de sudare electrică, care se exploatează în aer liber, trebuie să se execute un acoperiş din materiale incombustibile pentru protecţia lui contra depunerilor atmosferice.

    585. Agregatul şi aparatura de pornire, după terminarea lucrărilor, trebuie curăţate zilnic. Deservirea tehnică şi reparaţia preventivă planificată a echipamentului de sudare trebuie efectuate conform graficului.

   586. Temperatura de încălzire a unor elemente ale echipamentului de sudare (transformatoare, rulmenţi, perii, contactele circuitului secundar etc.) nu trebuie să depăşească 75°C.

    587. Alimentarea arcului la echipamentul de sudare hidrogenă-atomică trebuie asigurată de la un transformator separat. Alimentarea directă a arcului de la reţeaua de distribuire prin intermediul regulatorului de curent de orice tip nu se admite.

     588. La sudarea hidrogenă-atomică la arzător trebuie prevăzută deconectarea automată a tensiunii şi încetarea debitării hidrogenului în caz de rupere a circuitului.

     Se interzice funcţionarea fără supraveghere a arzătoarelor aprinse.
     589. La executarea lucrărilor de sudare electrică în zonele cu pericol de explozie-incendiu:

    se recomandă utilizarea surselor de curent continuu sau a surselor speciale de curent alternativ, care includ în construcţia sa generatoare de impuls, care măresc tensiunea dintre electrozi şi piesa de sudat în momentul amorsării repetate a arcului (sursa de alimentare de tip “descărcare”);

    se recomandă ca în zonele cu pericol de incendiu de clasa П-II locurile greu accesibile pentru înlăturarea prafului să fie tratate cu soluţie de 2% de spumogen în proporţie de 1 litru pentru 1 m2;

    sudarea în poziţie verticală şi pe tavan trebuie executată cu electrozi cu diametrul de maximum 4 mm. Totodată, mărimea curentului de sudare trebuie să fie cu 20% mai mică decît la sudarea în poziţie orizontală inferioară;

    înainte de a conecta echipamentul de sudare electrică trebuie de a se convinge că electrodul în portelectrod lipseşte.
    Tăierea metalului

    590. La executarea lucrărilor de taiere cu utilizarea benzinei şi a petrolului lampant locul de executare a lucrărilor respective trebuie amenajat ca şi în cazul executării lucrărilor de sudare electrică. O atenţie deosebită trebuie de acordat prevenirii vărsării şi păstrării conform normelor a LUI şi LC, respectării regimului de tăiere şi de întreţinere a rezervorului cu combustibil.

   591. Păstrarea rezervei de combustibil la locul de executare a lucrărilor de tăiere cu utilizarea benzinei şi a petrolului lampant se admite în cantităţi ce nu depăşesc necesarul pentru un schimb de lucru. Combustibilul trebuie păstrat în rezervoare speciale care se închid ermetic, nedeteriorate şi care nu se sparg, la o distanţă de minimum 10 m de la locul executării lucrărilor respective.

    592. Pentru executarea lucrărilor de tăiere cu utilizarea benzinei şi a petrolului lampant trebuie de folosit combustibil fără amestecuri şi fără apă. Nu se admite umplerea rezervorului mai mult de 3/4 din capacitatea lui.

    593. Rezervorul pentru combustibil trebuie să fie în bună stare şi etanş. Rezervoarele care nu au rezistat la încercările hidraulice la presiunea de 1 Mpa (din care curge combustibilul sau care au pompa sau manometru defectate) nu se admit pentru exploatare.

    594. Înainte de începerea lucrărilor se verifică starea tehnică a armăturii aparatului de tăiat cu utilizarea benzinei şi a petrolului lampant, etanşeitatea îmbinărilor furniturilor cu niplu, integritatea filetului piuliţelor şi racordurilor basculante.

    595. Încălzirea evaporatorului tăietorului prin aprinderea LUI sau a LC turnat în acest scop la locul de executare a lucrărilor nu se admite.

    596. Rezervorul cu combustibil trebuie să se afle la o distanţă de minimum 5 m de la buteliile cu oxigen şi de la sursa cu focul deschis, şi la minimum 3 m de la locul de lucru. Totodată, rezervorul trebuie situat astfel, încît pe suprafaţa lui să nu cadă scîntei şi flacări în timpul executării lucrărilor.

    597. La executarea lucrărilor de tăiere cu utilizarea benzinei şi a petrolului lampant se interzice:
    ca presiunea aerului din rezervorul cu combustibil să depăşească presiunea de lucru a oxigenului din tăietor;

    supraîncălzirea evaporatorului pînă la roşu-vişiniu, precum şi suspendarea tăietorului în poziţie verticală, cu capul în sus, în timpul executării lucrărilor;

    strîngerea, răsucirea sau îndoirea furtunurilor de alimentare a tăietorului cu oxigen sau cu combustibil;
    utilizarea furtunurilor de oxigen pentru debitarea benzinei sau a petrolului lampant la tăietor.
    Lucrările de lipire

    598. Locurile de executare a lucrărilor de lipire a metalelor trebuie curăţate de materialele combustibile, iar elementele de construcţie, executate din materiale combustibile şi aflate la mai puţin de 5 m distanţă, trebuie protejate cu ecrane din materiale incombustibile sau udate cu apă (soluţie din apă cu spumogen etc.).

    599. Lămpile de lipit trebuie păstrate în stare perfectă şi minimum o dată pe lună să se verifice rezistenţa şi etanşeitatea lor, înscriind rezultatele şi data verificării într-un registru special. Totodată, lămpile minimum o dată pe an, trebuie supuse încercărilor hidraulice de control.

    600. Fiecare lampă de lipit trebuie să aibă o fişă tehnică, în care să fie indicate rezultatele încercărilor hidraulice executate la uzină şi presiunea de lucru admisibilă. Supapele de siguranţă trebuie reglate la presiunea prescrisă, iar manometrele lămpilor să fie în stare bună de funcţionare.

    601. Lămpile de lipit trebuie alimentate cu combustibil şi aprinse în locuri special amenajate în acest scop.

    602. Pentru a evita izbucnirea flăcării din lămpile de lipit, combustibilul cu care este alimentată lampa trebuie curăţat de impurităţi şi apă.

    603. Pentru a evita explozia lămpii de lipit se interzice:

    utilizarea în calitate de combustibil a benzinei sau amesticului de benzină cu petrol lampant pentru alimentarea lămpilor care funcţionează cu petrol lampant;

    majorarea presiunii în rezervorul lămpii, la pomparea aerului, peste presiunea admisibilă, indicată în fişa tehnică;
    umplerea rezervorului lămpii peste ѕ din capacitatea lui;

    deşurubarea elicei de aer şi a dopului de turnare a combustibilului în timpul cînd lampa arde sau dacă ea nu s-a răcit după ce a fost stinsă;

    reparaţia lămpii, precum şi golirea sau umplerea ei cu combustibil în apropierea focului deschis (chibritul arzînd, ţigară aprinsă etc.).

XVII. PREVEDERILE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR PENTRU CLĂDIRILE DE CULT

    604. Sfeşnicele, corpurile de iluminat şi alte dispozitive cu foc deschis trebuie instalate pe suporturi incombustibile. Ele trebuie bine fixate de pardoseală pentru excluderea căderii lor.

    605. La exploatarea instalaţiilor de încălzire trebuie respectată prezenta Reglementare tehnică. Încălzirea cu sobe în clădirile de cult trebuie verificată anual, înainte de începerea sezonului de încălzire.

    606. Încălzirea sobelor trebuie efectuată sub supraveghere şi terminată pînă la începutul activităţilor cu aglomeraţie de persoane în clădirile de cult.

    607. Lichidele combustibile (pentru candele, corpuri de iluminat etc.) trebuie păstrate în dulapuri de metal. În încăpere se admite păstrarea a cel mult 5 l de LC.

    608. Turnarea LC în candele şi corpuri de iluminat trebuie efectuată dintr-un vas închis ce nu se sparge, pe tavă din material incombustibil.

    Lichidul combustibil trebuie turnat în candele şi în corpurile de iluminat numai în lipsa flăcării deschise, iar în cazul în care funcţionează aparatele electrocasnice conectate la reţea, la o distanţă de cel puţin 1 m de la aceste aparate.

    609. Rezerva de LC pentru alimentarea candelelor şi corpurilor de iluminat din casa (sala) de rugăciuni trebuie păstrată într-un vas de metal, în volum care nu depăşeşte necesarul pentru 24 ore.

    610. Se interzice efectuarea lucrărilor cu focul în clădirile de cult în timpul ritualului, în prezenţa enoriaşilor.
    611. Clădirile de cult trebuie dotate cu sisteme de înştiinţare în caz de incendiu.

    612. Clădirile de cult (biserici, mănăstiri, case de rugăciuni etc.) trebuie să se proiecteze şi să se execute conform normativelor speciale.


    anexa nr.1

    anexa nr.2