LPM231/2007
ID intern unic:  325936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  02.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 693
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. - În articolul 36 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, la alineatul 1 după litera c), se introduce o literă nouă, care devine litera c1), cu următorul cuprins:
    “c1) creanţele Ministerului Finanţelor pentru împrumuturile acordate sub garanţia statului;”
    Art.II. - În textul Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, cuvintele “hîrtii de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valori mobiliare”.
   Art.III. - În textul Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările ulterioare, cuvintele “hîrtii de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valori mobiliare”.
  
[Art.IV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.V. - În textul Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie), cu modificările ulterioare, cuvintele “hîrtii de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valori mobiliare”.
    Art.VI. - La articolul 24 alineatul (9) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie), cu modificările ulterioare, cuvintele “hîrtiile de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valorile mobiliare”.
    Art.VII. - La articolul 2 alineatul (3) din Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.27-28, art.123), cu modificările ulterioare, textul “Legea nr.943-XIII din 18 iulie 1996 privind datoria de stat şi garanţiile de stat” se înlocuieşte cu textul “Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”.
    Art.VIII. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 84, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Calcularea plăţilor aferente (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea) creditelor acordate debitorului de către Ministerul Finanţelor, precum şi a plăţilor aferente sumelor dezafectate din bugetul de stat întru onorarea garanţiilor de stat, se suspendă.”
    2. La articolul 193, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Creditorii de stat, în comun cu administratorul şi ministerul de ramură ori autoritatea administrativă centrală respectivă, în anumite cazuri, în funcţie de importanţa vitală a debitorului pentru economia naţională, sînt în drept să solicite Guvernului şi Parlamentului scutirea parţială sau totală a debitorului de plata penalităţilor, altor sancţiuni la bugetul public naţional şi a plăţilor aferente (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea) sumelor dezafectate din bugetul de stat întru onorarea garanţiilor de stat, precum şi a plăţilor aferente creditelor recreditate de către Ministerul Finanţelor agenţilor economici din surse externe şi interne, care sînt incluse în tabelul creanţelor şi sînt confirmate de instanţa de judecată, cu condiţia onorării de către debitor a măsurilor prevăzute în plan.”
   Art.IX. - La articolul 236 alineatul (1) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, cuvintele “a hîrtiilor de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “a valorilor mobiliare”.

     PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr.231-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2007.