HGC1215/2007
ID intern unic:  325956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1215
din  13.11.2007
privind reorganizarea unor autorităţi ale administraţiei
publice şi abrogarea unor hotărîri de Guvern
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1282
    În scopul executării prevederilor art. II al Legii nr. 129-XVI din 7 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art. 416), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi Serviciul supravegherii de stat a activităţilor asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor, prin absorbţie, cu întreg patrimoniul disponibil, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
   2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare în calitate de succesor al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi Serviciului supravegherii de stat a activităţilor asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor, va prelua funcţiile şi efectivul de personal aferente supravegherii asigurărilor şi fondurilor nestatale de pensii, precum şi supravegherii de stat a activităţilor asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor.
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi Serviciului supravegherii de stat a activităţilor asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor se va efectua în conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 şi cu legislaţia muncii.
    4. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe, dosarelor şi altor bunuri materiale se va efectua în baza actelor de primire-predare, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).
    5. Ministerul Finanţelor:
    în termen de 2 luni, va prezenta Guvernului spre aprobare modificările ce urmează a fi operate în Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 1211;
    va efectua  calculul de resurse financiare suplimentare ocazionate de disponibilizarea angajaţilor, pentru a fi incluse la o eventuală rectificare a Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 893).
    6. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.


    PRIM-MINISTRU                                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                                Mihail Pop

    Nr. 1215. Chişinău, 13 noiembrie 2007.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1215
din 13 noiembrie 2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 8 februarie 1996 “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi personalului scriptic ale Serviciului de stat pentru supravegherea asigurărilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 23-24, art. 185), cu modificările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 719 din 28 iunie 2004 “Despre perfecţionarea cadrului de supraveghere a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108-111, art. 888).
    3. Punctul 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 895 din 3 august 2004 “Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art. 1069).
    4. Punctul 4 al Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10 ianuarie 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, art. 85).