HGC1262/2007
ID intern unic:  325988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1262
din  19.11.2007
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 47 din
12 ianuarie 2007     
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1303
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 “Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. Punctul 8 va avea următorul cuprins:
    “8. Sporurile pentru eficienţă înaltă în muncă, intensitatea muncii şi pentru executarea unor lucrări de importanţă majoră se stabilesc angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv personalului tehnico-ştiinţific şi de deservire a procesului ştiinţific şi inovaţional (exceptînd muncitorii şi personalul auxiliar de deservire), precum şi tinerilor cercetători, de către conducătorii organizaţiilor, din contul şi în limitele fondului de salarizare, fără a limita mărimile lor. Volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu va depăşI 50% din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie, conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechime în muncă.
    Pentru conducătorii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării mărimea sporului nu va depăşI 50% din salariul de funcţie.
Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în cazul înrăutăţirii calităţii muncii.”.
    2. Punctul 15:
    la alineatul cinci, cuvintele “de două fonduri lunare” se substituie cu cuvintele “de 4 fonduri lunare”;
    alineatul şase va avea următorul cuprins:
    “Mărimea maximă lunară a premiilor pentru muncitori nu poate depăşi 100% din salariul tarifar, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2008.
    4. Se stabileşte că cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul şi în limitele fondului de retribuire a muncii şi alocaţiilor prevăzute în bugetul respectiv.   


    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:     
    Ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Preşedintele
    Academiei de Ştiinţe a Moldovei                                  Gheorghe Duca
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop 

    Nr. 1262. Chişinău, 19 noiembrie 2007.