LPC234/2007
ID intern unic:  326024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  08.11.2007

pentru modificarea unor acte legislative

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 717
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (10), sintagma “Depar­ta­mentului administrativ-militar” se înlocuieşte cu sintagma “Marelui Stat Major al Armatei Naţionale”.
    2. La articolul 30 alineatul (2) litera b), textul “- şeful Departamentului administrativ-militar” se înlocuieşte cu textul “- şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale”.
    Art.II. - Legea nr.1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1352), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (1) litera h), sintagma “Departamentului administrativ-militar” se înlocuieşte cu sintagma “Marelui Stat Major al Armatei Naţionale”.
    2. La articolul 32, sintagma “Departamentul administrativ-militar al Ministerului Apărării” se înlocuieşte cu sintagma “Marele Stat Major al Armatei Naţionale”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.234-XVI. Chişinău, 8 noiembrie 2007.