LPC245/2007
ID intern unic:  326028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  16.11.2007

pentru modificarea şi completarea Codului  fiscal

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 721     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 103 alineatul (1), după punctul 25) se introduce un punct nou, care devine punctul 251), cu următorul cuprins:
   “251) mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi modul de aplicare a scutirii de TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern;”
    2. La articolul 104, litera d) se exclude.
    Art.II. - Prezenta lege se pune în aplicare la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.245-XVI. Chişinău, 16 noiembrie 2007.