HGM1047/1999
ID intern unic:  326068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1047
din  08.11.1999
cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional
automatizat
de căutare "Automobilul" în Registrul de stat
al transporturilor
şi introducerea testării a autovehiculelor
şi remorcilor acestora
Publicat : 12.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 126-127     art Nr : 1113
    HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462
    HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
    HG271 din 18.03.04, MO50-52/26.03.04 art.403
    HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177
    HG1567 din 09.12.02, MO169/12.12.02 art.1686
    HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579
    HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399
    HG1269 din 20.12.00, MO163-165/29.12.00 art.1371
    HG651 din 10.07.00, MO81/13.07.00

    Titlul modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    pe tot parcursul textului hotărîrii, anexelor, inclusiv în titlurile anexelor, cuvintele „testare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „inspecţie tehnică periodică”, la cazul gramatical corespunzător prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” – cu „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” – cu „Ministerul Mediului”, „Departamentul Trupelor de Grăniceri” – cu „Serviciul Grăniceri”, „Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare” – cu „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, „Ministerul Afacerilor Externe” – cu „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”, „inspectorul auto de stat” şi „expert” – cu „expertul de testare tehnică”, la cazul gramatical corespunzător prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935
    în Hotărîre şi în anexe, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
    în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", iar cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
    din titlu şi din textul regulilor se exclud cuvintele "obligatorie" şi "obligatorii" prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399
    pe tot parcursul textului cuvintele "centrele de testare" se substituie prin cuvintele "staţia de testare" la forma respectivă prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732
    În conformitate cu Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 "Cu privire la registre" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 77-78, art. 639) şi întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 561 din 23 octombrie 1996 "Cu privire la crearea Registrului de stat al mijloacelor auto-moto de transport, tractoarelor, altor maşini autopropulsate, mecanismelor şi remorcilor" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 75-76, art. 609), în scopul creării unui sistem unic de evidenţă a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a agregatelor cu număr de identificare imprimat şi, în scopul ridicării nivelului de pregătire tehnică a parcului de vehicule şi reducerii influenţei negative a acestuia asupra mediului,
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Registrul de stat al transporturilor în baza Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul", care în prezent funcţionează în cadrul Agenției Servicii Publice.
    [Pct.1 modificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la Registrul de stat al transporturilor, conform anexei nr. 1;
    Regulile de înmatriculare a mijloacelor de transport, conform anexei nr. 2;
    Regulile de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora, conform anexei nr. 3;
    Tarifele pentru inspecţie tehnică periodică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora la staţiile de inspecţie tehnică periodică, conform anexei nr.4 .
    [Pct.2 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Pct.2
modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.3 exclus prin HG1567 din 09.12.02 MO169/12.12.02 art.1686; pct.4-8 devin pct.3-7]
    [Pct.3 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]

    3. Ministerul Afacerilor Interne cu concursul Agenției Servicii Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor exercita funcţiile de elaborare a programelor şi deciziilor tehnice, completare cu aparataj şi alte mijloace tehnice necesare, pregătire a specialiştilor în acest domeniu, coordonare a activităţii în domeniul evidenţei vehiculelor, furnizare a informaţiei la Registrul de stat al transporturilor.
    [Pct.4 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    4. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor i se atribuie funcţiile de autorizare, gestionare, monitorizare şi control a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, a sistemului centralizat unic de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora.
    [Pct.5 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.5 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.5 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    5. Ministerele, autorităţile administrative centrale subordonate Guvernului, autorităţile administraţiei publice, agenţii economici, activitatea cărora generează, modifică sau suspendă relaţiile de drept în domeniul transporturilor, conform Regulamentului cu privire la Registrul de stat al transporturilor, vor asigura prezentarea în Registrul de stat al transporturilor a datelor corespunzătoare în volumul şi termenele coordonate cu Agenția Servicii Publice.
    [Pct.5 modificat prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]
    [Pct.6 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    6. Proprietării bunurilor nesupuse evidenţei în baza Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" vor prezenta în subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, în inspectoratele "Intehagro" documentele care confirmă drepturile de proprietate asupra acestora, pentru punerea la evidenţă în Registrul de stat al transporturilor.
    [Pct.8 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.9 devine pct.8]
    7. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 157 din11 februarie 1998 "Cu privire la asigurarea securităţii tehnice şi ecologice a autovehiculelor" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 28-29, art. 202);
    Regulamentul de înmatriculare a autovehiculelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 503 din 9 august 1993 "Despre aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind modul de susţinere a examenelor, de eliberare a permiselor de conducere şi de admitere la conducerea autovehiculelor şi a Regulamentului de înmatriculare a autovehiculelor" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 8, art. 244) - din momentul intrării în vigoare a Regulamentului privind Registrul de stat al transporturilor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Ion STURZA

    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor interne                                Victor Catan
    Ministrul justiţiei                                                Ion Păduraru
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

    Chişinău, 8 noiembrie 1999.
    Nr. 1047.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1047 din 8 noiembrie 1999
REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA REGISTRUL DE STAT
AL TRANSPORTURILOR

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament defineşte noţiunea şi conţinutul Registrului de stat al transporturilor (în continuare - Registrul transporturilor), stabileşte modul de creare şi întreţinere a acestuia, lista şi atribuţiile subiecţiilor care îi asigură funcţionarea.
    2. Registrul transporturilor este un sistem informaţional automatizat unic, care cuprinde informaţia tehnică, economică şi juridică despre mijloacele de transport auto şi moto, tractoarele, maşinile şi mecanismele specializate pentru construirea drumurilor, pentru ameliorări, maşini agricole şi mecanisme, remorci pentru ele, navele flotei de capacitate mică (în continuare - vehiculele), agregatele staţionare şi mobile avînd motoare cu ardere internă şi unele agregate numerotate (în continuare - agregatele), precum şi despre posesorii acestora.
    3. Registrul transporturilor face parte componentă din Sistemul Informaţional Naţional al Republicii Moldova.
    4. Registrul transporturilor se bazează pe complexul tehnic şi de program al Agenției Servicii Publice, care este deţinătorul acestuia.
    [Pct.4 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.4 modificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    5. Informaţia inclusă în Registrul transporturilor constituie proprietate de stat.
    6. Registrul transporturilor se ţine în limba de stat, într-o formă computerizată, prin elaborarea registrelor pe diferite suporturi, inclusiv de hîrtie.
II. SCOPURILE ŞI SARCINILE REGISTRULUI
TRANSPORTURILOR

    7. Registrul transporturilor are drept scop:
    introducerea în Republica Moldova a evidenţei unice centralizate a tuturor vehiculelor şi agregatelor numerotate;
    acumularea şi actualizarea informaţiei despre fiecare vehicul (agregat), despre dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra acestora, despre titularii de drepturi, despre titlurile de proprietate, despre tranzacţii cu vehicule şi alte temeiuri pentru generarea, modificarea, suspendarea şi încetarea drepturilor.
    8. Registrul transporturilor are următoarele sarcini principale:
    identificarea deplină, evidenţa şi documentarea parcului de vehicule al ţării şi a vehiculelor aflate în trafic internaţional;
    asigurarea protecţiei şi recunoaşterii publice a drepturilor de proprietate, de posesie şi de folosinţă asupra vehiculelor;
    introducerea în ţară a controlului automatizat asupra deplasării vehiculelor;
    susţinerea sistemului fiscal şi sistemului de asigurări;
    asigurarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici şi a populaţiei cu informaţii statistice despre numărul şi starea tehnică a vehiculelor exploatate în ţară;
    dezvoltarea infrastructurilor de transporturi şi prestări de servicii.
    [Pct.8 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
III. NOŢIUNI DE BAZĂ
    9. În prezentul Regulament se folosesc următoarele noţiuni de bază:
    înmatricularea primară de stat - trecerea în Registrul transporturilor a datelor iniţiale cu privire la vehiculul (agregatul), proprietarul acestuia şi alţi titulari de drept;
    înmatricularea de stat - actul înmatriculării de stat în baza şi din momentul căruia statul autorizează participarea vehiculului în traficul rutier sau procesul tehnologic;
    înmatricularea de stat curentă - modificarea şi completarea datelor în Registrul transporturilor, precum şi radierea din evidenţă a vehiculelor;
    titlu de proprietate - contract, act administrativ sau alt document prevăzut de legislaţie care acordă, modifică sau încetează drepturile patrimoniale;
    furnizor de informaţii - persoană juridică sau fizică, activitatea căreia acordă, încetează sau înregistrează raporturile de drept în domeniul transporturilor;
    numărul de identificare (VIN-Cod) – numărul unic al vehiculului, aplicat de către producător în conformitate cu cerinţele internaționale stabilite în standardele SM ISO 3779:2016 „Vehicule rutiere. Numărul de identificare a vehiculelor (VIN). Conţinut şi structură” şi SM ISO 3780:2016 „Vehicule rutiere. Cod de identificare mondială a constructorilor (WMI);
    numărul convenţional de identificare - numărul unic cu care deţinătorul Registrului transporturilor marchează vehiculul, nemarcat de producător;
    numărul agregatului - numărul de ordine cu care se marchează agregatul de către producător;
    numărul convenţional al agregatului - numărul unic cu care deţinătorul Registrului transporturilor marchează agregatul, nemarcat de producător;
    testare - verificarea completării vehiculelor şi diagnosticarea computerizată a stării tehnice acestora;
    titularul certificatului de înmatriculare – persoana fizică sau juridică pe numele căreia a fost eliberat certificatul de înmatriculare pentru vehiculul înmatriculat, fiind în proprietatea sau  folosinţa acestei persoane.
    [Pct.9 modificat prin HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.9 modificat prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
    [Pct.9 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
IV. STRUCTURA REGISTRULUI
    10. Registrul transporturilor reprezintă un sistem complex de evidenţă şi cuprinde următoarele contururi:
    "A" - "Evidenţa vehiculelor";
    "B" - "Evidenţa agregatelor cu numere de fabricare";
    "C" - "Evidenţa titularilor de drepturi";
    "D" - "Evidenţa admiterii la exploatare a vehiculelor";
    "E" - "Evidenţa restricţiilor la împuterniciri";
    "F" - "Evidenţa executării legislaţiei cu privire la asigurări";
    "G" - "Evidenţa executării legislaţiei fiscale";
    "H" - "Evidenţa accidentelor rutiere";
    "I" - "Evidenţa eliberării de licenţe către transportatorii auto".
    -----------------------------
    Notă. După caz Registrul transporturilor poate forma alte contururi din domeniul transporturilor.

Conturul "A" - "Evidenţa vehiculelor".
Modul de ţinere
    11. Conturul "A" ţine de evidenţa vehiculelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, a caracteristicilor tehnice a acestora şi a rezultatelor testării lor. Pentru identificarea vehiculelor serveşte numărul lor de identificare "VIN-Cod" (convenţional).
    12. Conturul "A" se formează în procesul înmatriculării primare de stat:
    a) a vehiculelor la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv celor aflate în circulaţie internaţională - de către instituţiile vamale;
    b) a vehiculelor produse în ţară - de către producători sau organelle de certificare;
    c) a vehiculelor confecţionate în mod individual - de către organele abilitate cu certificarea vehiculelor confecţionate cu mijloace proprii;
    d) a vehiculelor recunoscute, în modul stabilit, fără stăpîn - de către organele de drept;
    e) a vehiculelor comercializate provenind din sistemele Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Poliţiei de Frontieră - de către subdiviziunile respective.
    [Pct.12.lit.e) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.12.lit.e) modificată prin HG564 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.635]
    [Pct.12 lit.e) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163-165/29.12.00]

    13. Conturul "A"se actualizează de:
    a) subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro" în cadrul înmatriculării curente de stat a vehiculelor, inclusiv radierii din evidenţă în caz de:
    scoaterea lor definitivă din ţară şi confirmarea ulterioară, de către organele vamale a trecerii frontierei de stat;
    reutilarea cu schimbarea codului de identificare;
    utilizare (rebutare);
    b) instituţiile vamale - la ieşirea din ţară a vehiculelor în tranzit sau aflate provizoriu (pînă la 3 luni) în ţară.
    14. Informaţia privind starea tehnică a vehiculelor pentru conturul "A" se furnizează de către Direcţia poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne şi inspectoratele "Intehagro”.
    [Pct.14 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.14 modificat prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    15. Agregatele cu numere de fabricare obţinute din reutilarea şi rebutarea vehiculelor în cazul în care se constată că pot fi exploatate şi în continuare, la cererea proprietarilor, se introduc în conturul "B"
    - "Evidenţa agregatelor cu numere de fabricare".
    16. Termenul de păstrare în conturul "A" a informaţiei despre vehiculele:
    aflate la evidenţă permanentă este de 10 ani după radierea din evidenţă;
    aflate la evidenţă provizorie este de 2 ani după radierea din evidenţă;
    aflate la evidenţă în tranzit este de 1 an după ultima ieşire din ţară.
    -----------------------------------
    Notă: Prevederea privind termenele de păstrare a informaţiei se extinde şi asupra informaţiei din alte contururi despre vehiculul concret.

Conturul "B" - "Evidenţa agregatelor cu numere de fabricare".
Modul de ţinere
    17. Conturul "B" ţine evidenţa fiecărui motor, fiecărei caroserii, fiecărui şasiu aflat pe teritoriul Republicii Moldova cu titlu de marfă sau agregat din fondul circulant. Pentru identificarea agregatelor serveşte numărul lor de fabricare (convenţional).
    18. Conturul "B"se formează în procesul înmatriculării primare de stat:
    a) a agregatelor trecute peste frontiera de stat a Republicii Moldova - de către instituţiile vamale;
    b) a agregatelor aflate la persoane fizice şi juridice în calitate de piese de rezervă şi obiecte ale fondului circulant - de către subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro";
    c) a agregatelor considerate fără stăpîn - de către organele de drept;
    d) a agregatelor comercializate provenind din sistemele Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Poliţiei de Frontieră- de către unităţile respective.
    [Pct.12.lit.d) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.18 lit.d) modificată prin HG564 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.635]
    [Pct.18 lit.e) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163-165/29.12.00]

    19. Informaţia despre agregat se păstrează în conturul "B" - "Evidenţa agregatelor cu numere de fabricare" timp de 3 ani de la înmatricularea curentă de stat legată de instalarea acestuia pe un vehicul sau de radierea lui din evidenţă ca urmare a utilizării.
    Totodată, în contur se introduce informaţia despre vehiculul pe care este instalat agregatul.
Conturul "C" - "Evidenţa titularilor de drepturi".
Modul de ţinere
    20. Conturul "C" ţine evidenţa proprietarilor de vehicule (agregatelor) şi a altor titulari de drepturi, precum şi a circumstanţelor de apariţie şi încetare a drepturilor respective.
    21. Conturul "C" se formează concomitent cu contururile "A" şi "B" pe baza titlurilor de proprietate sau de posesie asupra vehiculelor (agregatelor), se confirmă la perfectarea documentelor vamale şi se actualizează în procesul înmatriculării de stat şi înmatriculării curente de stat, de către:
    a) subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro":
    la perfectarea documentelor noi în cazul schimbării propietarilor de vehicule, conform contractelor de vînzare-cumpărare întocmite în scris conform art.210 din Codul civil;
    la eliberarea certificatelor de înmatriculare pe numele coproprietarilor de vehicule, arendaşilor, locatarilor şi mandatarilor;
    [Pct.21 lit.a) modificată prin HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934]
    b) agenţii comerciali - la vînzarea vehiculelor (agregatelor) luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat;
    c) organele de protecţie socială a populaţiei - la transmiterea în folosinţă către persoane cu dizabilităţi a vehiculelor luate la evidenţă odată cu înmatricularea primară de stat;
    [Pct.21 lit.c) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    d) notariatele (notari) - la eliberarea titlurilor de proprietate şi certificatelor de moştenire asupra vehiculelor (agregatelor); la legalizarea tranzacţiilor de înstrăinare a lor, contractelor de arendă şi procurilor (Registrul transporturilor asigură respectarea tainei acţiunilor de notariat);
    e) organele de privatizare a proprietăţii de stat - la eliberarea titlurilor de proprietate asupra vehiculelor privatizate;
    f) persoanele juridice - la înstrăinarea, transmiterea în arendă sau locaţia vehiculelor (agregatelor) ce le aparţin;
    persoanele fizice - la transmiterea vehiculelor, ce le aparţin, altor persoane în folosinţă oneroasă sau gratuită.
    [Pct.21 lit.f) modificată prin HG271 din 18.03.04, MO50-52/26.03.04 art.403]
    g) organele judecătoreşti - la pronunţarea hotărîrilor (sentinţelor) privind:
    confiscarea vehiculelor;
    recunoaşterea dreptului de proprietate asupra vehiculelor (agregatelor);
    declararea nulităţii tranzacţiilor de înstrăinare sau de transmitere în folosinţă a vehiculelor;
    h) organele de înregistrare a actelor stării civile:
    la schimbarea numelui sau prenumelui de către proprietarii vehiculelor;
    la schimbarea numelui de către proprietarul vehiculului ca urmare a divorţului.
    22. Transmiterea în folosinţă provizorie a vehiculelor către alte persoane şi eliberarea pe numele lor, pe durata valabilităţii contractelor (procurilor) respective, a certificatelor de înmatriculare sau certificatelor de înmatriculare provizorii nu conduce la încetarea dreptului de proprietate al titularilor.
    [Pct.22 modificat prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
Conturul "D" - "Evidenţa admiterii la exploatare a vehiculelor".
Modul de ţinere
    23. Conturul "D" ţine evidenţa eliberării către proprietarii vehiculelor şi alţi titulari de drepturi a autorizaţiilor pentru participare la traficul rutier şi la procesul tehnologic.
    24. Conturul "D" se formează în procesul:
    a) înmatriculării primare de stat de către instituţiile vamale a vehiculelor:
    care sînt în tranzit prin Republica Moldova;
    care sînt introduse în ţară pentru cel mult 3 luni şi pentru care se eliberează autorizaţii de aflare provizorie;
    b) înmatriculării de stat de către subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro" a vehiculelor ce se afla în ţară mai mult de 3 luni, cu eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a numerelor de înmatriculare;
    c) înmatriculării curente de stat de către subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro" a vehiculelor:
    supuse modificărilor constructive, necesitînd schimbarea documentelor de înmatriculare;
    transmise în folosinţă provizorie numai pe teritoriul Republicii Moldova, cu eliberarea către titularii de drepturi a certificatelor de înmatriculare provizorii;
    transmise în folosinţă provizorie cu dreptul de a participa la traficul internaţional, cu eliberarea către titularii de drepturi a certificatelor de înmatriculare.
    [Pct.24 modificat prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
    25. Înmatricularea de stat se efectuează numai în cazul existenţei informaţiei despre vehicul şi despre proprietarul lui în contururile "A" - "Evidenţa vehiculelor", "B" -"Evidenţa agregatelor numerotate" şi "C" - "Evidenţa titularilor de drepturi".
    26. Pentru vehiculele care se radiază de la evidenţă în cazul exportului din Republica Moldova, pe lîngă certificatele de înmatriculare se eliberează şi certificatele de înmatriculare provizorii, în care se indică locul de destinaţie, precum şi numerele de înmatriculare tranzit.
    [Pct.26 în redacţia HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
    27. Vehiculele care provizoriu nu sînt exploatate pot fi scoase din circulaţie prin restituirea de către proprietarii acestora a certificatelor de înmatriculare sau celor de înmatriculare provizorii în subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro". În acest caz numerele de înmatriculare se păstrează la proprietarii vehiculelor.
    [Pct.27 modificat prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
Conturul "E" - "Evidenţa restricţiilor la împuterniciri".
Modul de ţinere
    28. Conturul "E" ţine evidenţa circumstanţelor care conduc la apariţia sau încetarea drepturilor asupra vehiculelor, precum şi a altor restricţii ce asigură îndeplinirea obligaţiilor.
    29. Conturul "E" se formează pe baza informaţiei furnizate de:
    a) instituţiile vamale - privind vehiculele:
    pentru care, la perfectarea documentelor vamale, nu s-a plătit taxa de înstrăinare;
    destinate reexportului;
    intrate în ţară în regim de tranzit;
    aflate la evidenţă în Republica Moldova şi participante la traficul internaţional;
    b) notariate (notari) - privind vehiculele:
    transmise cu titlu de gaj;
    incluse în bunurile succesorale;
    procurile pentru care au fost anulate;
    (Registrul transporturilor asigură respectarea tainei acţiunilor de notariat);
    c) autorităţile administraţiei publice locale - privind vehiculele aparţinînd gospodăriei ţărăneşti, în cazul decesului conducătorului ei;
    d) organele de înregistrare a actelor stării civile - în cazul înregistrării decesului proprietarilor de vehicule;
    e) autorităţile administraţiei departamentale - la emiterea actelor de încetare a activităţii persoanelor juridice în a căror administrare se aflau vehiculele;
    f) inspectoratele fiscale - privind intentarea acţiunilor de anulare a tranzacţiilor de înstrăinare a vehiculelor şi de recunoaştere a persoanelor juridice falite;
    g) organele de drept - privind vehiculele:
    aflate în căutare locală şi internaţională;
    pasibile de confiscare;
    sechestrate cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor de către proprietari;
    care sînt obiecte ale litigiilor patrimoniale;
    implicate în accidente de circulaţie şi în alte contravenţii;
    ale căror proprietari sînt daţi dispăruţi;
    h) subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro" - privind vehiculele:
    care aparţin cetăţenilor incapabili;
    ale căror documente şi numere de înmatriculare sînt pierdute;
    ale căror documente de înmatriculare sînt declarate nevalabile;
    supuse cercetărilor;
    care sînt obiectul cererilor scrise de prevenire a înstrăinării lor pînă la intentarea acţiunii civile. În cazul în care, în decurs de 10 zile, instanţa de judecată nu emite o interdicţie oficială, restricţia de drepturi încetează.
    30. Restricţiile de drepturi încetează în următoarele cazuri:
    expirarea duratei lor;
    îndeplinirea obligaţiilor;
    încheierea cercetărilor;
    ridicarea lor de către organele abilitate;
    depistarea vehiculelor, documentelor şi numerelor.
Conturul "F" - "Evidenţa executării legislaţiei cu
privire la asigurări". Modul de ţinere
    31. Conturul "F" ţine evidenţa faptelor de asigurare de către proprietarii vehiculelor a răspunderii civice şi a vehiculelor.
    32. Conturul "F"se formează pe baza informaţiei furnizate de organele de asigurare privind vehiculele:
    asigurate;
    referitor la care contractele de asigurare sînt reziliate;
    pentru care sînt plătite sumele asigurate.
    [Pct.33 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.34-35 devin pct.33-34]
Conturul "G" - "Evidenţa executării legislaţiei fiscale".
Modul de ţinere
    33. Conturul "G" ţine evidenţa achitării de către proprietarii vehiculelor a taxelor prevăzute la art.4 şi 5 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr. 14-15, art. 147).
    34. Conturul "G" se formează pe baza informaţiei furnizate de instituţiile bancare şi se controlează în procesul înmatriculării primare de stat, înmatriculării de stat şi înmatriculării curente de stat a vehiculelor şi a testării stării lor tehnice.
    [Pct.36 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.37-60 devin pct.35-58]
Conturul "H" - "Evidenţa accidentelor rutiere".
Modul de ţinere
    35. Conturul "H" se formează pe baza informaţiei furnizate de comisariatele de poliţie privind implicarea vehiculelor în accidente rutiere.
Conturul "I" - "Evidenţa eliberării de licenţe către
transportatorii auto". Modul de ţinere
    36. Conturul "I" ţine evidenţa eliberării de licenţe pentru transportul de pasageri şi de încărcături.
    37. Conturul "I" se formează pe baza informaţiei furnizate de organele atribuite cu funcţiile de licenţiere a activităţii în cauză.
V. DOCUMENTELE ŞI NUMERELE DE ÎNMATRICULARE
    38. Registrul transporturilor funcţionează pe baza următoarelor categorii de documente:
    categoria "A" - "Titlurile de proprietate"
    categoria "B" - "Documentaţia tehnică"
    categoria "C" - "Documentele de înmatriculare"
    categoria "D" - "Alte documente".
    39. Titlurile de proprietate sînt documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculelor (agregatelor), modificarea şi încetarea acestui drept.
    40. Din categoria titlurilor de proprietate fac parte:
    a) certificatele şi autorizaţiile eliberate de instituţiile vamale;
    b) declaraţiile vamale pentru vehiculele introduse în ţară cu scopul vînzării;
    [Pct.40 lit.c) abrogată prin HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934]
    d) certificatele organelor de protecţie socială a populaţiei privind transmiterea în folosinţă a vehiculelor către persoane cu dizabilităţi;
    [Pct.40 lit.d) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    e) contractele de vînzare-cumpărare, de donare sau de schimb legalizate notarial;
    f) contractele de vînzare-cumpărare întocmite în scris conform cerinţelor art.210 din Codul civil;
    [Pct.40 lit.f) modificată prin HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934]
    g) titlurile de proprietate şi certificatele de moştenire a vehiculelor (agregatelor) legalizate notarial;
    h) certificatele despre componenţa gospodăriilor ţărăneşti eliberate de primării în cazul decesului conducătorului pe al cărui nume este eliberat certificatul de înmatriculare;
    i) titlurile de proprietate eliberate de organele de privatizare a proprietăţii de stat;
    j) hotărîrile (sentinţele) instanţelor judecătoreşti privind confiscarea vehiculelor (agregatelor) sau recunoaşterea dreptului de proprietate asupra lor;
    k) actele de primire - predare a vehiculelor (agregatelor) aparţinînd persoanelor juridice;
    l) deciziile comisiilor privind vehiculele cîstigate la loterie;
    m) acordurile legalizate notarial privind rezilierea contractelor de donare, de partaj al proprietăţii comune a soţilor sau bunurilor succesorale;
    n) procesele-verbale ale Agenției Servicii Publice privind transmiterea în fondurile sociale ale întreprinderilor (sau primirea din fondul statutar) a vehiculelor aparţinînd persoanelor fizice;
    [Pct.40 lit.n) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.40 lit.n) modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.40 lit.n) modificată prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]

    o) documentele de înscriere la balanţa întreprinderii a agregatelor cu numere de fabricare;
    p) certificatele de înmatriculare (paşapoartele tehnice) a vehiculelor eliberate de organele Ministerului Afaceilor Interne;
    q) certificatele subdiviziunilor de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratelor "Intehagro" privitoare la agregatele instalate anterior pe mijloacele de trasnport;
    r) cererile proprietarilor (pentru persoane juridice - actele de rebutare) cu privire la radierea din evidenţă a vehiculelor rebutate.
    41. Documentele tehnice - documentele întreprinderilor producătoare de vehicule, ale întreprinderilor care au instalat echipamentul special şi ale altor organizaţii ce confirmă datele de identificare şi starea tehnică a acestora.
    42. Documentele tehnice sînt următoarele:
    a) paşapoartele tehnice ale uzinei;
    b) actele de primire-predare;
    c) certificatele de primire;
    d) certificatele calităţii;
    e) actele stării tehnice a vehiculelor comercializate de către unităţile militare; 
    f) rapoartele de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor;
    [Pct.42 lit.f) în redacția HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904; in  vigoare 01.01.17]
    g) procesele-verbale de examinare a vehiculelor participante la accidentele rutiere.
    43. Documentele de înmatriculare - autorizaţiile oficiale ale statului pentru participarea vehiculelor la circulaţia rutieră sau procesul tehnologic.
    44. Documentele de înmatriculare sînt următoarele:
    a) certificatul de înmatriculare – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv şi în traficul internaţional;
    b) certificatul de înmatriculare provizoriu – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare, precum şi în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparţin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat (IDNP).
    [Pct.44 în redacţia HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
    [Pct.44 modificat prin HG564 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.635]
   
[Pct.44 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
   
45. Alte documente - actele de transmitere a împuternicirilor sau aplicare a restricţiilor de folosire şi dispunere de vehicule.
    46. Alte documente:
    a) contractele de arendă a vehiculelor;
    b) contractele de leasing;
    c) procurile de administrare şi dispunere de vehicule;
    d) contractele de gaj al vehiculelor;
    e) hotărîrile sau ordonanţele organelor de urmărire penală sau ale instanţei judecătoreşti cu privire la sechestrarea vehiculelor;
    [Pct.46 lit.e) modificată prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03 art.1177]
   
f) informaţiile organelor publice de resort cu privire la încetarea persoanelor juridice subordonate - proprietari ale vehiculelor;
    g) informaţiile Agenției Servicii Publice cu privire la reînmatricularea persoanelor juridice în legătură cu schimbarea denumirii lor sau a statutului juridic;
    [Pct.46 lit.g) modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.46 lit.g) modificată prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
    [Pct.46 lit.g) modificată prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]

  
  h) informaţiile cu privire la falimentul persoanelor juridice.
    47. Plăcile de înmatriculare ale vehiculelor confecţionate conform standardului SM 122 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci se eliberează de către subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului, inspectoratele "Intehagro" în calitate de autorizaţii de exploatare a vehiculelor.
    [Pct.47 modificat prin HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.47 modificat prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]
VI. COORDONAREA RELAŢIILOR DINTRE TITULARII DE
DREPTURI, FURNIZORII DE INFORMAŢII, CONSUMATORII
ACESTEIA ŞI REGISTRUL TRANSPORTURILOR
    48. Lista, volumul şi modul de furnizare a informaţiei pentru Registrul transporturilor se determină de către Agenția Servicii Publice şi se coordonează cu ministerele şi departamentele interesate.
    [Pct.48 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.48 modificat prin HG832 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.934]
    49. În funcţie de gradul de automatizare a organelor de stat şi a agenţilor economici, precum şi de posibilităţile accesului nemijlocit la banca de date a Registrului transporturilor, informaţia poate fi
introdusă de furnizorii ei de sine stătător sau de către colaboratorii subdiviziunilor de examinare şi evidenţă a transportului pe purtătorii de informaţie pe hîrtie de model stabilit, transmişi acestora.
    50. Informaţia cu privire la operaţiunile de înmatriculare şi evenimentele apărute este prezentată de furnizori în Registrul transporturilor în decurs de 48 de ore.
    51. Consumatori de informaţie sînt autorităţile administraţiei publice, organele de drept, instituţiile financiare, de asigurare, ştiinţifice, precum şi persoanele particulare.
    52. Relaţiile dintre deţinătorul Registrului transporturilor şi consumatorii de informaţie se stabilesc pe bază contractuală. Furnizarea de informaţii din Registrul transporturilor în scopuri comerciale, fără încheierea contractului cu Agenția Servicii Publice, întreprinderile şi societăţile pe acţiuni în administrare, atrage după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.52 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.52 modificat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    [Pct.52 modificat prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]

   
53. Informaţia din Registrul transporturilor se oferă contra plată în conformitate cu preţurile şi tarifele stabilite în baza cererii şi ofertei, iar în cazurile prevăzute de actele normative - în conformitate
cu preţurile şi tarifele stabilite de stat.
    Informaţia statistică este oferită pe gratis autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, iar informaţia ce nu necesită sistematizare se oferă pe gratis instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept.
    54. Informaţiile despre condiţiile tranzacţiei care a servit drept temei pentru înmatricularea drepturilor asupra vehiculelor se oferă numai participanţilor la această tranzacţie, precum şi instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept.
    55. Nu se oferă informaţii şi date despre vehiculele care constituie secret de stat.
    56. Deţinătorul Registrului transporturilor şi subdiviziunile lui teritoriale sînt obligaţi, în termen de 3 zile de la primirea sesizării, să ofere oricărei persoane informaţia (extrasul) despre vehicule, în volumul stabilit de lege.
    57. Informaţia se oferă persoanei fizice în baza cererii scrise, la prezentarea actului de identitate, iar persoanei juridice - în baza sesizării oficiale.
VII. GARANŢIILE, CONTROLUL ŞI RĂSPUNDEREA
    58. Înmatricularea de stat a vehiculelor efectuată pînă la punerea în aplicare a Registrului transporturilor se consideră valabilă.
    [Pct.61 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.62-68 devin pct.59-65]
   
59. Deţinătorul Registrului transporturilor este în drept să ceară de la furnizorii care au prezentat informaţia despre vehicule şi titularii de drepturi asupra acestora informaţii suplimentare în cazul apariţiei îndoielilor referitor la autenticitatea datelor introduse în registru.
    60. Deţinătorul Registrului transporturilor este obligat să prevină accesul nesancţionat la datele registrului, precum şi folosirea, difuzarea, modificarea sau distrugerea lor ilicită.
    61. Controlul asupra ţinerii Registrului de stat al transporturilor este exercitat de comisia aprobată prin dispoziţia Guvernului Republicii Moldova.
    [Pct.61 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    62. Comisia care exercită controlul asupra ţinerii Registrului transporturilor are acces la datele ce se conţin în el şi la mijloacele de tinere a acestuia, inclusiv la documentele în temeiul carora s-a efectuat înmatricularea de stat si înmatricularea curentă de stat a vehiculelor, precum si acces în încaperile destinate pentru prelucrarea datelor respective sau în care se află mijloacele tehnice pentru aceasta.
    63. Documentele, în baza cărora s-a efectuat înmatricularea de stat şi înmatricularea curentă de stat se păstrează 2 ani, iar registrele întocmite pe suport de hîrtie - 50 de ani.
    64. Controlul asupra ţinerii Registrului transporturilor se exercită cel puţin o dată la 2 ani.
    65. Prevederile prezentului Regulament sînt pentru toate persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Încălcarea acestora atrage după sine răspundere conform legislaţiei.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1047 din 8 noiembrie 1999

REGULILE
de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor
I. Dispoziţii generale
    1. Autoritatea competentă pentru efectuarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor este Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.
    2. Înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi radierea autovehiculelor şi remorcilor se efectuează de către subdiviziunile teritoriale de examinare şi evidenţă a vehiculelor ale Instituției Publice Agenția Servicii Publice la cererea proprietarilor de vehicule sau mandatarilor acestora (după atestarea faptului că vehiculul nu figurează la data efectuării înmatriculării ca anunțat în urmărire conform resurselor informaționale deținute de autorităţile competente din Republica Moldova).
    3. Proprietarii de vehicule sînt obligaţi să solicite înmatricularea înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor, în cazurile prevăzute de legislația națională.
    4. În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sînt persoane ce nu au împlinit vîrsta de 14 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor la cererea părinţilor, adoptatorilor sau tutorilor, iar în cazurile în care proprietari sînt persoane cu vîrsta de la 14 la 18 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează la cererea acestor persoane cu încuviințarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului.
    5. În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou document de acest fel.
    6. Titularii înmatriculării unui vehicul sînt obligaţi să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.
    7. Înmatricularea se efectuează pe numele proprietarului de vehicul. Pentru vehiculul transmis în folosinţă uzufructuarilor, în baza contractelor de comodat, locaţiune ori leasing, pot fi eliberate mai multe certificate de înmatriculare în care, după caz, se fac următoarele înscrieri: „comodat” „locaţiune”, „leasing”.
    8. În cazul în care vehiculul este proprietate a două sau mai multor persoane, certificatul de înmatriculare se eliberează pe numele unuia dintre ei, în baza acordului scris al tuturor coproprietarilor, iar în rubrica „Mențiuni speciale” din certificatul de înmatriculare se introduce mențiunea „Coproprietate”. Celorlalți coproprietari, la solicitare, li se eliberează certificat de înmatriculare cu mențiunile „Comodat” și „Coproprietate”.
    9. Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor juridice şi fizice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale. Această restricţie nu se extinde asupra:
    a) vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor;
    b) vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sînt.
    10. Vehiculele din dotarea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate se înregistrează în cadrul acestor instituţii şi pot, la solicitare, să fie înmatriculate de către autoritatea competentă.
    11. Autoritatea care efectuează înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci eliberează proprietarului sau mandatarului un certificat de înmatriculare, precum şi plăci cu număr de înmatriculare.
    12. În datele de evidență a vehiculelor înmatriculate pe numele persoanelor fizice se indică adresa de domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice – adresa juridică.
    13. Vehiculele ce aparţin cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul peste hotarele ţării, care nu sînt proprietari de imobil în Moldova, pot fi înmatriculate pe numele lor, indicînd ca domiciliu adresa soţilor, copiilor şi părinţilor, cu acordul lor scris şi autentificat notarial.
    14. În cazul vehiculelor ce aparţin cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul peste hotarele ţării, care sînt proprietari de imobil în Moldova, în datele de evidență se indică adresa acestui imobil, la prezentarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra acestuia.
    15. Informaţia privind înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi radierea din evidenţă a vehiculelor, autocamioanelor, remorcilor şi semiremorcilor care aparţin persoanelor juridice, precum şi a autobuzelor care aparţin persoanelor fizice este accesată de către Ministerul Apărării şi centrele militare prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate.
    16. Titlurile de proprietate se prezintă spre înmatriculare în original și în copie. În documente trebuie să fie indicate, după caz, data şi locul întocmirii lor, esenţa şi condiţiile tranzacţiei, inclusiv costul vehiculului, adresele, datele de identificare şi semnăturile, datele despre vehicul (marca, modelul, categoria, anul de fabricaţie, numărul de identificare al mijlocului de transport (VIN), culoarea, numărul de producţie al şasiului, caroseriei şi motorului). Nu sînt acceptate spre înmatriculare vehiculule ale căror documente au ştersături, adăugiri, cuvinte anulate şi corectări nestipulate şi neconfirmate prin semnătura şi ştampila organului respectiv, precum şi titlurile de proprietate în care nu sînt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor.
    17. În sensul prezentelor reguli, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
    certificat de înmatriculare provizorie pentru probe – document oficial de stat care confirmă înmatricularea provizorie pentru probe;
    certificat de înmatriculare pentru participarea la traficul rutier internațional a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender –document oficial de stat eliberat la înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, pentru participarea la traficul rutier internațional.
    [Pct.17 termen introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    înmatriculare – operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării este certificatul de înmatriculare și numărul de înmatriculare atribuit;
    înmatriculare permanentă – operațiunea de înmatriculare prin care se atribuie certificat de înmatriculare și număr de înmatriculare pentru o perioadă nedeterminată;
    înmatriculare temporară – operațiunea de înmatriculare a vehiculelor plasate în regim vamal de admitere temporară, prin care se acordă certificat de înmatriculare și număr de înmatriculare pentru o perioadă determinată;
    înmatriculare provizorie pentru probe – operațiunea de înmatriculare pentru probe prin care se acordă certificat de înmatriculare provizorie pentru probe și număr pentru probe;
    transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului – operațiunea administrativă prin care se confirmă că dreptul de proprietate asupra vehiculului înmatriculat în Republica Moldova a fost transcris în evidențele autorității competente;
    loc șezînd – în cazul vehiculului din categoriile M și N, se consideră că există atunci cînd vehiculul este prevăzut cu ancoraje „accesibile”;
    în cazul vehiculului din categoria L, înseamnă:
    a) o șa în care stă fie conducătorul, fie un pasager, care este folosită prin încălecare;
    b) orice scaun în care poate sta cel puțin o persoană de dimensiunile unui manechin antropomorf corespunzător unui adult de sex masculin, de dimensiunea 50 de percentile, în cazul conducătorului;
    masă maximă – masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului;
    raport de identificare a vehiculului – document eliberat de către autoritatea competentă în care se indică rezultatele identificării vehiculului;
    expert în identificarea vehiculelor – angajat al autorității competente pentru efectuarea înmatriculării, specializat în identificarea vehiculelor.
II. Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor
    18. Înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare și eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, cu excepția înmatriculării provizorii pentru probe, se face numai pentru autovehiculele şi remorcile identificate şi verificate de către un expert în identificarea vehiculelor, care are ca scop:
    a) atestarea faptului că principalele elemente de identificare ale vehiculului (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) sînt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
    b) atestarea identității vehiculului în raport cu datele menționate în certificatul de înmatriculare al acestuia;
    c) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritățile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele prezentate pentru prima înmatriculare în Republica Moldova). Rezultatele identificării se indică în raportul de identificare a vehiculului şi sînt valabile timp de cinci zile lucrătoare. După expirarea acestui termen vehiculul este supus identificării repetate.
    În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul înmatriculat în Republica Moldova, verificarea numărului motorului se efectuează doar la solicitarea proprietarului de vehicul.
    19. Este interzisă înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare și eliberarea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, pentru vehiculele care au principalele elemente de identificare (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) falsificate, nimicite intenționat sau modificate neautorizat, cu excepția următoarelor cazuri:
    a) în cazul, confirmat de organele de drept, în care vehiculul a fost furat, găsit cu principalele elemente de identificare falsificate și restituit proprietarului legal;
    b) în caz de recunoaştere de către instanţa de judecată a persoanei în a cărei folosinţă se află un vehicul cu numerele de identificare falsificate ca fiind „cumpărător de bună-credinţă” și prin hotărîrea în cauză s-a dispus înmatricularea vehiculului.
    20. Înmatricularea poate fi permanentă, temporară sau pentru probe.
    21. Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că, de la admiterea în circulaţie în Republica Moldova şi pînă la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul, acesta este înscris permanent în evidențele autorității competente, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.
    22. Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară. Actele şi numerele de înmatriculare naţionale se predau spre păstrare în subdiviziunile competente să efectueze înmatricularea şi se restituie ulterior la radierea lor din evidenţă.
    23. Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
    c) actul de identitate al solicitantului, în original;
    d) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
    e) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
    f) documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, în original și în copie;
    g) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
    h) procura, după caz;
    i) raportul de identificare a vehiculului;
    j) dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, după caz.
    231. Înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, cu eliberarea certificatului de înmatriculare și a numerelor de înmatriculare neutre, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    e) certificatul de înmatriculare al vehiculului;
    f) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii;
    g) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    i) raportul de identificare a vehiculului;
    j) documentul vamal care atestă importul vehiculului – în cazul vehiculelor importate după 24 aprilie 2018;
    k) actele de înmatriculare eliberate de autorităţile statelor străine – în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată la autoritățile din Republica Moldova.
    [Pct.231 introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    24. În cazul înmatriculării permanente, documentele originale prevăzute la pct. 23 lit. b), c), d), f) şi h) se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu al vehiculului şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare.
    25. În cazul vehiculului confecționat individual, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele prevăzute la pct. 23 (cu excepția documentului prevăzut la lit. b), și actul expertizei tehnice eliberat de către subdiviziunea competentă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    26. În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele prevăzute la pct. 23, şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.
    27. În cazul absenței documentelor prevăzute la pct. 26 sau prezentării lor în copii, subdiviziunile teritoriale de examinare şi evidenţă a vehiculelor vor efectua înmatricularea numai după obținerea confirmării de la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a faptului că vehiculul nu figurează ca dat în urmărire internațională, sau în baza informației obținute în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Confirmarea se solicită și se obține inclusiv prin intermediul sistemelor informaționale.
    28. În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la pct. 23 sau 26, se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne cu competenţe în domeniu, la solicitarea subdiviziunilor teritoriale de examinare şi evidenţă a vehiculelor. Este interzisă înmatricularea vehiculelor în cazul constatării falsificărilor în datele înscrise în documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine.
    29. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului;
    b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
    c) actul de identitate al solicitantului, în original;
    d) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
    e) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
    f) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
    g) plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare;
    h) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
    i) procura, după caz;
    j) raportul de identificare a vehiculului;
    k) dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz;
    l) cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
    291. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea noului proprietar;
    b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra  autovehiculului sau remorcii;
    c) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    d) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite ­– în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    e) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar;
    h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    i) procura, după caz;
    j) raportul de identificare a vehiculului;
    k) cererea depusă de fostul proprietar – în cazul solicitării transcrierii transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
    [Pct.291 introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    30. Documentele originale prevăzute la pct. 29 lit. b), c), d) şi f) se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu al vehiculului şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare.
    31. Verificarea existenţei asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule se poate face şi prin intermediul sistemelor informaționale, în cazul interacțiunii informaționale a sistemelor deținute de Instituția Publică Agenția Servicii Publice și Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (Comisia Națională a Pieței Financiare). În acest caz documentele prevăzute la pct. 23 lit. e), precum şi la pct. 29 lit. e) nu mai sînt necesare.
    32. În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model mai vechi decît 1993 şi datele despre acest vehicul lipsesc în sistemele informaționale automatizate, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea verificărilor în registrele ținute manual.
    33. Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi termenul-limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de şedere de care beneficiază cetăţenii străini.
    34. Autovehiculele şi remorcile aparţinînd misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova, se înmatriculează, la cererea celor interesaţi, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Actele şi numerele de înmatriculare naţionale ale acestor vehicule se păstrează la proprietarii lor.
    35. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
    b) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate al solicitantului, în original;
    e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
    f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
    g) raportul de identificare a vehiculului;
    h) dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.
    351. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare a vehiculului cu număr de înmatriculare neutru se efectuează în baza următoarelor documente:
    a)  cererea proprietarului;
    b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    c) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul de valabilitate al acesteia;
    f) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    g) raportul de identificare a vehiculului.
    [Pct.351 introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    36. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate al solicitantului, în original;
    e) actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate a datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, după caz;
    f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
    g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
    h) raportul de identificare a vehiculului;
    i) dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.
    361. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare pentru vehiculul cu număr de înmatriculare neutru, ca urmare a modificării datelor personale ale titularului înscrise în certificatul de înmatriculare, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    g) actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate, după caz;
    h) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia;
    i) raportul de identificare a vehiculului.
    [Pct.361 introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    37. În cazul documentării vehiculelor reutilate, solicitantul trebuie să prezinte permisiunea de reutilare eliberată de către subdiviziunea competentă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dovada efectuării lucrărilor de reutilare în condițiile întreprinderilor autorizate și, după caz, actele care confirmă dreptul de proprietate asupra agregatelor cu număr de identificare.
    38. Reutilarea care a condus la modificarea datelor de evidenţă ale vehiculului trebuie să fie reflectată în certificatul de înmatriculare.
    39. Documentele originale prevăzute la pct. 35 lit. b), d) și e) și la pct. 36 lit. b), d) și f) se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare provizoriu al vehiculului.
    40. În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la pct. 36 plăcile cu numărul de înmatriculare şi dovada achitării tarifului pentru eliberarea plăcilor de înmatriculare noi.
    41. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare, eliberarea certificatelor de înmatriculare pentru vehiculele transmise în folosinţă și radierea vehiculului se vor efectua doar după verificarea existenței interdicţiilor aplicate asupra vehiculului.
    42. În cazul existenței interdicțiilor, operațiunile prevăzute la pct. 41 pot fi efectuate după anularea interdicției sau, după caz, doar cu acordul persoanei responsabile de instituirea interdicției.
    43. Autovehiculele și remorcile care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în niciun regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate.
    44. Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării vehiculului în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.
    45. Drept bază la calcularea termenului de exploatare a vehiculului, a motorului şi a caroseriei se ia anul de fabricaţie. Anul de fabricaţie se stabileşte de către Serviciul Vamal în baza datelor ce se găsesc în certificatul de înmatriculare şi în codul VIN (numărul de identificare al vehiculului).
    46. În cazul necorespunderii datelor din documentele de înmatriculare cu cele din codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului sau informaţia obţinută de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de vehicule.
    47. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, eliberate anterior de autoritățile competente din ţara exportatoare a vehiculului, şi există suspiciuni privind anul de fabricaţie sau parametrii tehnici indicați în aceste copii, anul de fabricaţie și parametrii tehnici se stabilesc în baza datelor uzinei producătoare sau în baza informaţiei obţinute de la dealerii autorizaţi.
    48. Eliberarea certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe:
    a) autoritatea competentă pentru efectuarea înmatriculării şi radierii vehiculelor eliberează certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe în cazul vehiculelor care se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea agenților economici care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor;
    b) certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe este valabil un an de la data eliberării;
    c) certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe este valabil doar pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) formularul certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare provizoriu, fiind însoțit de o anexă completată de titularul certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe.
    49. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) copii de pe actul constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copii de pe actele care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vînzării;
    c) copia documentului vamal care atestă importul vehiculului;
    d) în cazul vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova – certificatul de înmatriculare și titlul de proprietate asupra vehiculului, nefiind necesară copia documentului prevăzut la lit. c);
    [Pct.49 lit.d) introdusă prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    e) copii de pe documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, după caz;
    f) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate.
    50. Titularii certificatelor de înmatriculare provizorie pentru probe vor completa la momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăci cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare ale vehiculului pe care se montează plăcile cu număr pentru probe, și anume: categoria, marca, modelul, masa totală maximum autorizată, culoarea, numărul de identificare, precum și datele de identificare ale conducătorului de vehicul. Datele din anexe se înscriu, de asemenea, într-un registru aflat la sediul societății.
    51. Titularii certificatelor de înmatriculare provizorie pentru probe vor asigura permanent, la cererea poliției, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă.
    52. Vehiculele care circulă în baza certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri și persoane.
    53. Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate al solicitantului, în original;
    e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
    f) cererea depusă de proprietar în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
    531. Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul cu număr de înmatriculare neutru, transmis în folosinţă, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea solicitantului;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate;
    d) actul de identitate ce confirmă una din condițiile indicate la art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    e) procura și actul de identitate al persoanei împuternicite – în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice;
    f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari (Formularul RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent);
    g) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului;
    h) cererea depusă de proprietar – în cazul solicitării eliberării certificatului de înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă în baza unui contract întocmit în formă simplă, conform legislației civile.
    [Pct.531 introdus prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    54. Documentele originale prevăzute la pct. 53 lit. b) și d) se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare provizoriu al vehiculului.
    55. În procesul înmatriculării, autovehiculele și remorcile acestora, precum și tipurile de caroserie vor fi clasificate conform prevederilor directivelor europene referitoare la omologarea vehiculelor, ce vor fi transpuse prin intermediul instrumentelor juridice naționale.
    56. Clasificarea categoriilor de vehicule, tipurilor de vehicule și a tipurilor de caroserie se efectuează în conformitate cu prevederile anexei la prezentele Reguli.
III. Radierea vehiculelor
    57. Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita retragerea din circulaţie, dacă fac dovada depozitării acestora în afara domeniului public.
    58. Radierea vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:
    a) proprietarul sau mandatarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate;
    b) vehiculul urmează să fie scos definitiv din Republica Moldova.
    c) proprietarul vehiculului cu număr de înmatriculare neutru nu mai întrunește condițiile prevăzute de art. I pct. 3 din Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative și/sau vehiculul înmatriculat cu număr de înmatriculare neutru se înstrăinează
    [Pct.58 lit.c) introdusă prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    59. Vehiculul declarat prin hotărîre judecătorească fără stăpîn sau abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la data cînd hotărîrea a devenit definitivă.
    60. Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu număr de înmatriculare, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 58. Pentru vehiculele exportate din Republica Moldova, pe lîngă certificatele de înmatriculare, se eliberează certificatele de înmatriculare provizorii şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit. La radierea vehiculelor din evidenţă, în certificatele de înmatriculare se taie unghiul de sus din partea locului amplasării codului bidimensional.
    61. În cazul exportului din ţară a vehiculelor procurate de către persoanele străine, se eliberează certificatul de înmatriculare provizoriu şi plăcile cu număr de înmatriculare tranzit valabile pentru 30 de zile.
    62. În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 ianuarie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 25 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moștenitorilor legali sau testamentari ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.
IV. Numerele de înmatriculare
    63. Formele, dimensiunile, culorile fondului plăcilor şi ale înscrisurilor aplicate, precum şi condiţiile de calitate pentru plăcile cu număr de înmatriculare sînt stabilite prin standard de stat.
    64. În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, plăcile cu număr de înmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, dacă corespund prevederilor standardului SM122:2014 și dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu este restricţionată.
    65. Solicitantul înmatriculării permanente sau persoana care solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în Republica Moldova poate opta pentru o combinație preferenţială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă și prezintă dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
    66. În cazul în care proprietarul vehiculului intenționează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia și optează pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute la pct. 36 și 40, dacă cererea pentru păstrarea acesteia și cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sînt depuse concomitent la subdiviziunile competente să înmatriculeze vehiculul.     Plăcile cu număr de înmatriculare se păstrează la subdiviziunile de înmatriculare, dacă posesorul a optat în acest sens și dacă prezintă dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
V. Aplicarea marcajului convențional
    67. În cazul vehiculelor care au principalele elemente de identificare (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) distruse (în urma factorilor naturali) sau în cazul lipsei numerelor de identificare poansonate de uzina producătoare, se va efectua marcarea convențională a acestora, cu excepția vehiculelor înmatriculate în condițiile Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative.
    [Pct.67 modificat prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    68. Procedura de marcare convențională se stabilește prin ordin al Instituției Publice Agenția Servicii Publice.
    69. Este interzisă aplicarea marcajului convențional în cazul vehiculului care are numărul caroseriei, numărul șasiului sau, după caz, numărul motorului falsificat, cu următoarele excepții:
    a) în cazul, confirmat de organele de drept, în care vehiculul a fost furat, găsit cu elementele de identificare falsificate și restituit proprietarului legal;
    b) în caz de recunoaştere de către instanţa de judecată a persoanei în a cărei folosinţă se află un vehicul cu numerele de identificare falsificate ca fiind „cumpărător de bună-credinţă” și prin hotărîrea în cauză s-a dispus înmatricularea vehiculului.
    70. În cazurile prevăzute la pct. 69 lit. a) sau b), după caz, se introduc în rubrica „Mențiuni special” a certificatului de înmatriculare următoarele mențiuni: număr caroserie fals, număr șasiu fals, număr motor fals.

    anexa
    [Anexa nr.2 în redacția HG588 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.7055]
    
[Anexa nr.2 modificată prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG770 din 15.10.12, MO216-220/19.10.12 art.832]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG564 din 25.07.11, MO122-127/29.07.11 art.635]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG14 din 18.01.08, MO13/19.01.08 art.75]
    
[Anexa nr.2 modificată prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG407 din 18.04.06, MO70-72/05.05.06 art.462]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG271 din 18.03.04, MO50-52/26.03.04 art.403]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1047 din 8 noiembrie 1999

REGULILE
de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor
şi remorcilor acestora
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentele reguli stabilesc modul unic de verificare a stării tehnice a autovehiculelor şi remorcilor acestora, aflate la evidenţă în Republica Moldova.
    [Pct.1 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    2. Testarea se efectuează în scopul verificării vehiculelor în vederea corespunderii normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului, depistării vehiculelor şi agregatelor acestora aflate în căutare, respectării de către posesorii acestora a legislaţiei fiscale şi de asigurare, precum şi actualizării bazei informaţionale de date a Registrului de stat al transporturilor.
    3. Prelucrarea informaţiei privind starea tehnică a vehiculelor, evidenţa centralizată a lucrului efectuat de Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratele "Intehagro", completarea rapoartelor statistice şi documentelor respective se realizează pe baza complexului tehnic şi de program al Agenției Servicii Publice.
    [Pct.3 moddificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.3 moddificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.3 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.3 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]
   
4. Testarea tehnică a vehiculelor şi remorcilor acestora se efectuează de către staţiile de testare autorizate în modul stabilit.
    [Pct. 4 al.1) în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct. 4 al.1) în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.4 al.1) în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]
   
Nu se autorizează pentru inspecţia tehnică periodică a vehiculelor agenţii economici care desfăşoară activităţi de fabricare, comercializare, exploatare, deservire tehnică şi reparare a vehiculelor.
    [Pct.4 al.2) modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
   
5. Testarea tehnică se efectuează contra plată în conformitate cu tarifele aprobate de Guvern (anexa nr.4).
    [Pct.5 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Pct.5 în redacţia HG1567 din 09.12.02 MO169/12.12.02 art.1686]
    [Pct. 5 modificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct. 6 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.7-13 devin pct.6-12]
    6. Prezentele Reguli sînt pentru, agenţii economici care efectuează testarea, precum şi pentru organele care controlează activitatea staţiilor de testare şi exploatare a vehiculelor.
    [Pct. 6 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
II. ORGANIZAREA INSPECȚIEI TEHNICE PERIODICE
    7. Testarea tehnică se efectuează de către staţiile de testare la orice staţie autorizată din ţară.
    [Pct.7 modificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.8 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    8. Testarea tehnică a remorcilor şi semiremorcilor se efectuează în cuplul autotrenului.
    9. Vehiculele prezentate pentru testare trebuie să fie curate, fără pasageri sau încărcături, avînd numerele de identificare a agregatelor cu numere de fabricare, pregătite pentru verificare.
    10. Deplasarea vehiculelor supuse testării, prin posturi diagnostice ale staţiei de testare se efectuează de experţi. Posesorii de vehicule sau persoanele de încredere pot să asiste la testarea vehiculelor.
    11.Testarea tehnică a vehiculelor se efectuează pe etape, prin examinarea vizuală şi diagnosticarea echipamentelor, agregatelor şi sistemelor care influenţează asupra securităţii circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului.
III. CERINŢELE ÎNAINTATE FAŢĂ DE STAŢIILE
DE TESTARE
    [Pct.12 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.14-18 devin pct.12-16]
    [Pct.13 modificat prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    12. Planul general al staţiei de testare, clădirile şi construcţiile trebuie să corespundă normelor şi regulilor în vigoare de construcţie, de securitate antiincendiară şi supraveghere tehnico-sanitară.
    13. Staţia de testare trebuie să fie amenajat şi dotat cu utilaj standard-tip astfel încît să permită testarea simultană a două sau mai multe vehicule, după cum urmează:
    canal de vizitare iluminat sau cric;
    sursă de aer comprimat;
    instalaţie pentru evacuare a gazelor de eşapament;
    instalaţie pentru controlul presiunii în anvelope;
    analizator de gaze, fummetru;
    stand de frînare;
    stand de control al unghiului de reglare a roţilor de direcţie;
    aparat de control a farurilor vehiculelor;
    aparat de verificare a adîncimii profilului anvelopelor;
    dispozitiv de măsurare a jocului de volan;
    aparat de verificare a gradului de umbrire a geamurilor;
    tester al amortizatoarelor de şoc;
    tester al uleiului de frînă;
    dispozitiv de apreciere a nivelului zgomotului produs;
    detector de jocuri în echipamentul de susţinere şi rulare;
    camera-video conectată la reţeaua locală de calculatoare întru suplinirea informaţiei vizînd mijloacele de transport supuse testării tehnice, pentru fixarea din faţă a vehiculului.
    [Pct.13 modificat prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
    [Pct.13 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Pct.13 nota exclusă prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]

    14. Staţia de testare trebuie să fie dotat cu un complex tehnic şi de program unic, care să asigure realizarea accesului la banca centrală de date a Registrului de stat al transporturilor.
    [Pct. 14 modificat prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.16 modificat prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

IV. CERINŢELE ÎNAINTATE FAŢĂ DE EXPERŢI
    15. Candidatul la postul de expert de inspecţie tehnică periodică trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
    să aibă calificarea de inginer sau tehnician în domeniul autovehiculelor;
    să posede permis de conducere valabil pentru categorii de vehicule corespunzătoare profilului de activitate al staţiei de testare şi o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în activitatea de întreţinere, reparaţii sau service-auto.
     16. Pregătirea şi reciclarea experţilor se efectuează de agenţii economici care deţin licenţă, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.16 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Pct.16 modificat prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.18 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

V. MODUL DE EXECUTARE A INSPECȚIEI TENICE PERIODICE
ŞI
COMPLETAREA REZULTATELOR ACESTEIA
    [Pct.19 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.20 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.21-24 devin pct.17-20]

    17. Înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule sînt obligaţi să prezinte expertului de inspecţie tehnică periodică:
    buletinul de identitate;
    certificatul de înmatriculare a vehiculului;
    permisul de conducere;
    procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
    certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;
     chitanţele de plată a taxelor de testare şi de folosire a drumurilor.
    În cazul vehiculelor speciale sau a caroseriei specializate se vor mai prezenta şi documentele de modelul stabilit privind verificarea amenajărilor şi echipamentelor specifice, despre măsurarea capacităţii de încărcare, autorizaţia privind instalarea semnalelor luminoase şi sonore speciale, mijloacelor de telecomunicaţii, precum şi pentru transportarea încărcăturilor periculoase.
    [Pct.17 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    18. Înainte de inspecţiA tehnică periodică obligatorie expertul de inspecţia tehnică periodică efectuează identificarea posesorului şi a vehiculului. Identificarea constă în verificarea vizuală a documentelor prezentate, examinarea şi verificarea autenticităţii numerelor de identificare a vehiculelor şi corespunderea acestora cu datele din certificatul de înmatriculare, precum şi în verificarea prin băncile de date a evidenţelor automatizate prin prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietar, vehicul şi documentele prezentate.
    În cazul depistării necorespunderii datelor din Registrul de stat al transporturilor cu datele ce se conţin în documentele de înmatriculare, falsificării numerelor de identificare ale agregatelor vehiculelor, precum şi în cazul existenţei informaţiei despre căutarea vehiculelor prezentate spre testare, informaţia este remisă în regim de urgenţă organelor de poliţie teritoriale pentru luarea deciziei în modul stabilit de legislaţie.
    [Pct.18 modificat prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
    [Pct.18 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Pct.18 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
   19. În cazul autovehiculelor şi remorcilor acestora care corespund normelor prescrise, expertul de inspecţie tehnică aplică ecusoane de modelul stabilit (anexa nr.3 la Regulile de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora), însoţite de Raportul de inspecţie tehnică periodică a vehiculului (anexa nr.2 la Regulile de inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor şi remorcilor acestora), semnat şi ştampilat de expertul de inspecţie tehnică, ce confirmă executarea inspecţiei tehnice.
    Raportul se întocmeşte în două exemplare, primul exemplar al Raportului se înmînează persoanei care a prezentat vehiculul la inspecţia tehnică periodică şi se păstrează la bordul vehiculului, iar al doilea exemplar se păstrează în arhiva staţiei de inspecţie tehnică. La eliberare, pe ecuson se perforează luna care stabileşte termenul de valabilitate al ecusonului şi Raportului de inspecţie tehnică periodică a vehiculului.
    Ecusonul este valabil numai în prezenţa la bordul vehiculului a Raportului de inspecţie tehnică periodică a vehiculului. Numărul de serie aplicat pe ecuson/ecusoane trebuie să corespundă cu numărul de serie al Raportului de inspecţie tehnică periodică.
    Pentru autovehiculele dotate cu plăci de înmatriculare confecţionate conform standardului SM 122:2014 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci”, se eliberează două ecusoane, care se aplică pe plăcile de înmatriculare, în locul stabilit de acest standard. În alte cazuri, un ecuson se aplică în partea dreaptă de jos a parbrizului din faţă, iar al doilea se aplică pe Raportul de inspecţie tehnică periodică.
    Pentru motociclete, mopede, mototricicluri, cvadricicluri şi remorci/semiremorci se eliberează un ecuson, care se aplică în locul stabilit de standardul SM 122: 2014 pe placa de înmatriculare, care este confecţionată conform aceluiaşi standard. În alte cazuri, ecusonul se aplică pe Raportul de inspecţie tehnică periodică.
    Ecusonul trebuie să fie plasat astfel încît să poată fi examinat vizual neinstrumental, inclusiv să poată fi verificat prin intermediul sistemului automatizat de supraveghere video a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”. Conducătorul auto trebuie să asigure posibilitatea vizualizării permanente a ecusonului, precum şi să evite distrugerea neautorizată sau acoperirea acestuia.
    [Pct.19 în redacţia HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904; în vifoare 01.01.17]
   
[Pct.19 modificat prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
    [Pct.19 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]

    [Pct.19 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    20. În cazul vehiculelor care nu corespund normelor stabilite, ecusonul nu se eliberează şi în raportul de inspecţie tehnică periodică, reieşind din categoria neajunsurilor şi defectelor depistate, se introduc însemnări privind interzicerea exploatării vehiculelor sau acordarea termenului pentru înlăturarea neajunsurilor (pînă la 30 de zile). În cazul în care se constată că vehiculul supus testării are defecte, care prezintă un pericol pentru securitatea circulaţiei rutiere şi sănătăţii populaţiei, expertul de inspecţiei tehnică periodică interzice exploatarea acestora prin retragerea ecusonului eliberat anterior.
    [Pct.20 modificat prin HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904]
    [Pct.20 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.20 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.24 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]
    [Pct.25 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.26 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.27 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]

VI. TERMENELE, PERIODICITATEA
DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
    [Pct.28 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399; pct.29 devine pct.21]
    [Pct.28 modificat prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    21. Posesorii de vehicule, care nu au trecut testarea, după înlăturarea neajunsurilor depistate în termenele stabilite trebuie să prezinte acestea la controlul repetat. În acest caz se vor testa numai neajunsurile depistate anterior şi conform taxelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor corespunzătoare. După expirarea termenului de 30 zile de la prima testare, următoarea testare se efectuează în volum complet şi conform taxei stabilite depline.
    [Pct.21 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.21 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.29 modificat prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]
     [Pct.30 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]

    22. În caz de pierdere sau deteriorare a ecusonului de inspecţie tehnică periodică, se eliberează duplicatul acestuia, conform taxei stabilite după prezentarea de către posesor a raportului de inspecţie tehnică periodică. În acest caz în mod obligatoriu, se efectuează identificarea posesorului şi a vehiculului.
    [Pct.22 modificat prin HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.22 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
VII. EVIDENŢA ŞI DAREA DE SEAMĂ
    23. Testarea tehnică periodică obligatorie a vehiculelor se efectuează pe parcursul anului.
    [Pct.23 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
     24. Pentru autovehiculele antrenate la transportul călătorilor (pasagerilor) în folos public, autovehiculele destinate instruirii şi cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase, inspecţia tehnică periodică obligatorie se va efectua o dată la 6 luni, iar pentru celelalte unităţi de transport, inspecţia tehnică periodică obligatorie se va efectua o dată la 12 luni.
    Cu începere din 1 ianuarie 2008 sînt supuse testării tehnice obligatorii toate autovehiculele şi remorcile acestora din ţară (cu excepţia tractoarelor rutiere, maşinilor şi mecanismelor autopropulsate, precum şi remorcile acestora).
     [Pct.24 modificat prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
     [Pct.24 modificat prin HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
     [Pct. 24 în redacţia HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Pct.24 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.33 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732; pct.31-33 devin pct.22-24]
    [Pct.34 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.35 exclus prin HG385 din 29.05.01, MO57-58/31.05.01 art.399]
    [Pct.35 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    25. Informaţia privind vehiculele supuse testării tehnice şi reviziei tehnice în modul stabilit de anexa nr.1 şi nr.2 la Regulile de inspecţie tehnică periodică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora se expediază Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Agenției Servicii Publice. Despre taxele de folosire a drumurilor achitate de către posesorii de vehicule, conform formei şi termenelor stabilite, se informează organele financiare teritoriale.
    [Pct.25 moddificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.25 introdus prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    26. Darea de seamă statistică despre informaţia conţinută în registrul de stat al transporturilor se transmite la instanţele corespunzătoare în volumul, determinat de actele normative în vigoare.
    [Pct.26 introdus prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    27. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor efectuează acumularea, generalizarea şi analiza informaţiei privind desfăşurarea şi rezultatele testării tehnice a vehiculelor pentru a optimiza dezvoltarea reţelei staţiilor de testare şi pentru crearea comodităţilor favorabile uzufructuarilor.
    [Pct.27 introdus prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    28. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Ministerul Mediului, va elabora şi va pune în aplicare normative naţionale ecologice şi tehnice în domeniul transportului în funcţie de starea actuală în transport.
    [Pct.28 introdus prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    29. Agenția Servicii Publice organizează confecţionarea, repartizarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică, altor blanchete şi execută controlul strict asupra consumului acestora.
    [Pct.25 moddificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.29 introdus prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904, în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG833 din 04.07.16, MO204-205/12.07.16 art.904, în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG833 din 27.11.15, MO324-329/04.12.15 art.935]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]


Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1047
din 8 noiembrie 1999

TARIFELE-plafon
pentru inspecţia tehnică periodică obligatorie a vehiculelor

Nr. d/o

Toate categoriile de vehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare, kg

Suma taxei, lei/unitate

1.
Motociclete
50
2.

Pînă la 2000 inclusiv

150
3.

De la 2001 la 3500 inclusiv

200
4.

De la 3501 la 10000 inclusiv

250
5.

De la 10001 la 20000 inclusiv

300
6.
De peste 20000
350
7.

Remorci şi semiremorci pînă la 1000kg inclusiv

50
8.

Remorci şi semiremorci de peste 1000kg

150

    Participanţii la cel de-al doilea război mondial şi persoanele asimilate acestora, participanţii la războiul din Afganistan, la conflictul transnistrean, la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobîl şi persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate sînt scutiţi de plata taxelor pentru inspecţia tehnică periodică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora la staţiile de inspecţie tehnică periodică.
    [Anexa nr.4 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1269 din 21.11.07, MO184-187/30.11.07 art.1320]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG385 din 29.05.01, MO57/31.05.01]
    [Anexa nr.4 în redacţia HG651 din 10.07.00, MO81-83/13.07.00 art.732]

    [Anexa nr.5-6 abrogate prin HG1567 din 09.12.02, MO169/12.12.02 art.1686]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1451 din 12.11.02, MO151-153/14.11.02 art.1579]