LPC235/2007
ID intern unic:  326084
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 235
din  08.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 732
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 21 alineatul (4), după cifrele “1851-1853” se introduce cifra “205”, iar după cifra “206” se introduce cifra “2081”.
    2. La articolul 205:
   alineatul unic devine alineatul (1), în care cuvintele “alt ocrotitor legal” se înlocuiesc cu cuvintele “alt reprezentant legal”;
    articolul se completează cu trei alineate noi cu următorul cuprins:
   “(2) Intermedierea, facilitarea sau încurajarea adopţiei unui copil în scop de profit, beneficiu material sau alt beneficiu
    se pedepseşte cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (3) Exercitarea sub orice formă a constrîngerii asupra părintelui, tutorelui (curatorului) copilului în scopul obţinerii consimţămîntului pentru adopţie sau prezentării de date neveridice pentru încuviinţarea adopţiei, instituirea tutelei (curatelei), plasamentul copilului într-o instituţie rezidenţială, într-o familie sau casă de copii de tip familial
    se pedepseşte cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.500 la 5.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.
    (4) Acţiunile prevăzute la alineatele (1)-(3), săvîrşite:
    a) repetat;
    b) în privinţa a doi sau mai mulţi copii;
    c) de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;
    d) de două sau mai multe persoane;
    e) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.000 la 6.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.”
    3. Articolul 206:
    alineatul (1):
    la litera f), după cuvîntul “ţesuturilor” se introduce cuvîntul “umane”;
    alineatul se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    “h) vînzării sau cumpărării,”
    alineatul (2):
    literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
    “a) de violenţă fizică şi psihică, de aplicare a armei de foc sau de ameninţare cu aplicarea acesteia;
    b) de abuz şi violenţă sexuală;
    c) de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;”
    literele d) şi e) se exclud;
    la litera f), după cuvîntul “ţesuturilor” se introduce cuvîntul “umane”;
    alineatul (3) se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    “f) săvîrşite asupra unui copil în vîrstă de pînă la 14 ani.”
    4. După articolul 208 se introduce un articol nou, care devine articolul 2081, cu următorul cuprins:
    “Articolul 2081. Pornografia infantilă
    Producerea, distribuirea, difuzarea, importarea, exportarea, oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică,
    se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”
    Art.II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) În cazul cînd un minor este victimă sau martor în faţa instanţei de judecată, se va acţiona pentru respectarea intereselor acestuia.”
    2. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) În procesul în care un minor este victimă sau martor, instanţa de judecată va asculta declaraţiile acestuia într-o şedinţă închisă.”
     3. La articolul 20, alineatul (2) se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:
    “4) vîrsta de pînă la 18 ani a victimei.”
    4. La articolul 59, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: “Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin infracţiune va fi considerat parte vătămată fără acordul său.”
    5. Articolul 113 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Nici un minor nu va fi obligat să participe la confruntarea cu persoana învinuită de infracţiuni contra integrităţii lui fizice şi/sau morale.”
    6. Articolul 546 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) În cazul în care extrădarea propriului cetăţean sau a persoanei căreia i-a fost acordat statut de refugiat sau azil politic a fost refuzată, Republica Moldova este obligată, la cererea statului solicitant, să înainteze cauza autorităţilor sale competente, astfel încît să se poată exercita urmărirea penală sau judecata, după caz.”


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Nr.235-XVI. Chişinău, 8 noiembrie 2007.