HGA1274/2007
ID intern unic:  326086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1274
din  23.11.2007
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
“Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii
şi recunoaşterea conformităţii acestora”
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1342
    Abrogată din data 22.02.21 prin HG34 din 30.01.19, MO59-65/22.02.19 art.117

    MODIFICAT
    HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
   
HG421 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.476
   
HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14


    Pentru executarea prevederilor Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art.141), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” (se anexează).
   
[Art.2 exclus prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile Tarlev

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                     Vladimir Molojen
    Ministrul industriei şi infrastructurii                                    Vladimir Antosii

    Nr. 1274. Chişinău, 23 noiembrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1274
din 23 noiembrie  2007
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii
şi recunoaşterea conformităţii acestora”
I. Domeniul de aplicare
    Prezenta Reglementare tehnică creează cadrul necesar aplicării Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 91/10 din 7 aprilie 1999.
   
[Alineat introdus prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    1. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cadrul de reglementare pentru introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul Republicii Moldova a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii acestora.
    2. Fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare, prezenta Reglementare tehnică se aplică şi aparatului definit în pct. 3 lit. a), care:
    a) include, ca parte integrantă sau ca accesoriu, un dispozitiv de uz medical, inclusiv un dispozitiv de uz medical activ, implantabil;
    b) constituie un element sau o entitate tehnică separată a unui vehicul.
II. Termeni şi definiţii
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, următorii termeni se definesc astfel:
    a) aparat - orice echipament care reprezintă fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicaţii, sau amîndouă;
    b) reţea de comunicaţii electronice - sisteme de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzînd reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe, cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet şi reţele mobile terestre, sisteme de transport al energiei electrice, în măsura în care sînt utilizate în scopul transmiterii de semnale, reţele utilizate pentru transmiterea comunicaţiei audiovizuale şi reţele TV-cablu, indiferent de tipul informaţiei transportate;
    c) reţea publică de comunicaţii - reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau preponderent, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
    d) echipament terminal de telecomunicaţii - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct sau indirect, prin orice mijloace, la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii;
   e) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio, utilizînd spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale;
     f) unde radio - unde electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 9 kHz şi 3.000 GHz, care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;
    g) interfaţă - punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii şi/sau interfaţă radio specificînd calea radio între echipamentele radio, incluzîndu-se în ambele cazuri şi specificaţiile tehnice ale acestora;
   h) clasă de echipamente - clasă care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sînt considerate similare în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, precum şi interfeţele pentru care aparatele sînt concepute; aparatele pot să aparţină mai multor clase de echipamente;
    i) dosar tehnic de construcţie - dosar care descrie aparatul şi furnizează informaţiile şi explicaţiile relevante privind îndeplinirea cerinţelor esenţiale aplicabile;
   j) interferenţă prejudiciabilă (perturbare) - interferenţă care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de securitate ori care degradează serios, împiedică sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicaţii ce funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   
k) consumator – persoană fizică sau juridică care intenţionează să comande sau să procure, ori care comandă, procură sau foloseşte echipamente radio şi/sau echipamente terminale de telecomunicaţii.
   
[Pct.3 lit.k) introdusă prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
III. Grupe de produse supuse evaluării conformităţii
cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice
    4. Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor din următoarele grupe de produse:
    a) echipamente terminale de telecomunicaţii;
   
b) echipamente radio şi TV;
   
[Pct.4 lit.b) modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    c) interfeţe.
   
[Pct.4 lit.c) exclusă prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    Nomenclatorul produselor şi grupelor de produse supuse evaluării conformităţii cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice este prevăzut în anexa nr.1.
IV. Grupe de produse care nu cad sub incidenţa
prezentei  Reglementări tehnice

    5. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică produselor şi grupelor de produse prevăzute în anexa nr.2.
    6. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activităţilor legate de securitatea publică, securitatea statului, inclusiv protecţia intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la securitatea statului, al celor din domeniul apărării naţionale, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.
V. Cerinţe esenţiale şi suplimentare
    7. Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale:
   
a) de protecţie a sănătăţii şi de securitate a utilizatorului şi a oricărei alte persoane, incluzînd cerinţele de securitate conţinute în Reglementarea tehnică “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 5 martie 2008, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;
   
[Pct.7 lit.a) modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
b) de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică, cerinţe conţinute în Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 4 februarie 2008. Cerinţe esenţiale”.
   
[Pct.7 lit.b) modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    8. Echipamentul radio  trebuie să fie construit astfel încît să utilizeze eficient spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre sau spaţiale şi resursele orbitale în scopul evitării interferenţei prejudiciabile.
    9. Cerinţe suplimentare pot fi aplicate aparatelor din clase specifice de echipamente sau anumitor tipuri de aparate, atunci cînd organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu a adoptat o astfel de măsură. Aceste cerinţe determină modul în care trebuie construit aparatul, astfel încît, după caz:
    a) să conlucreze prin intermediul reţelelor cu alte aparate şi să poată fi conectat la interfeţe adecvate în Republica Moldova;
    b) să nu afecteze reţeaua la care se va conecta sau funcţionarea acesteia şi să nu folosească în mod necorespunzător resursele reţelei, cauzînd o degradare inacceptabilă a serviciului;
    c) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele personale şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sînt protejate;
    d) să prezinte caracteristici care asigură evitarea fraudelor;
    e) să prezinte caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgenţă;
    f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficienţe.
    10. Cerinţele suplimentare specificate în pct. 9 vor fi adoptate prin ordin al organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
VI. Notificarea şi publicarea specificaţiilor de interfaţă
    11. Operatorii reţelelor publice de comunicaţii trebuie să pună la dispoziţia organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu specificaţii tehnice precise şi adecvate pentru toate interfeţele oferite de aceştia înainte ca serviciile furnizate prin interfeţe să fie disponibile public.
    12. Pentru a îndeplini prevederile pct. 11, specificaţiile tehnice de interfaţă trebuie să includă:
    a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfeţe;
    b) toate informaţiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante pentru verificarea respectării cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor terminale de telecomunicaţii.
    13. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu asigură publicarea specificaţiilor tehnice de interfaţă prevăzute în pct. 11, după primirea acestora de la operatorii reţelelor publice de comunicaţii.
    14. Operatorii reţelelor publice de comunicaţii sînt obligaţi să furnizeze informaţiile prevăzute în pct. 11 şi 12 ori de cîte ori acestea sînt solicitate de părţile interesate.
    15. Operatorii reţelelor publice de comunicaţii au obligaţia să furnizeze organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu, în vederea publicării, orice modificare a specificaţiilor tehnice de interfaţă menţionate în pct. 11, 12 şi 13.
VII. Plasarea aparatelor pe piaţă
    16. Aparatul se plasează pe piaţă numai dacă îndeplineşte cerinţele indicate în cap. V şi celelalte prevederi aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice atunci cînd este instalat, întreţinut şi utilizat corespunzător, conform scopului pentru care a fost produs, şi dacă este însoţit de documente care atestă conformitatea.
    
[Pct.16 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
17. Importatorul introduce pe piaţă numai aparate conforme cerinţelor esenţiale stabilite în prezenta Reglementare tehnică, pe baza unei declaraţii de conformitate, înregistrate în modul stabilit de Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, emise pe propria răspundere în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, traduse în limba de stat şi confirmate prin specimenul de ştampilă a importatorului. Dacă nu deţine toată documentaţia tehnică necesară pentru emiterea declaraţiei de conformitate, importatorul asigură desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii şi emite declaraţia de conformitate în baza rezultatelor evaluărilor efectuate în Republica Moldova de către un organism de evaluare a conformităţii acreditat.
    
[Pct.17 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
171. Pentru a respecta cererile pieţei şi ale autorităţilor cu funcţii de reglementare şi control, conformitatea aparatelor se atestă ţinîndu-se cont de următoarele prevederi:
    a) conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale se atestă prin declaraţii de conformitate, certificate de conformitate şi rapoarte de încercări. La plasarea aparatelor pe piaţă sînt valabile certificatele de conformitate şi rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate şi recunoscute în modul stabilit de Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    b) declaraţia de conformitate se emite de către producător sau de către reprezentantul lui autorizat, sau, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliu ori sediu în Republica Moldova, de către importatorul aparatului;
    c) declaraţia de conformitate se bazează pe rezultatele evaluării conformităţii;
    d) declaraţia de conformitate se înregistrează la organismul de certificare acreditat pentru domeniul de acreditare corespunzător obiectului declaraţiei, cu atribuirea unui număr şi cu autentificarea prin ştampila organismului de certificare;
    e) pentru aparatele importate din statele membre ale Uniunii Europene se recunosc certificatele de conformitate şi rapoartele de încercări în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    Pentru aparatele importate din ţările semnatare ale acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activităţilor de evaluare a conformităţii se recunosc certificatele de conformitate şi rapoartele de încercări în conformitate cu art. 31 alin. (2)-(5) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;
    f) recunoaşterea se efectuează de către organismul de certificare a aparatelor din domeniul comunicaţiilor electronice acreditat şi recunoscut în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii prin înregistrarea declaraţiei de conformitate a producătorului (importatorului);
    g) în cazul lipsei declaraţiei de conformitate şi a certificatului de conformitate sau a raportului de încercări, aparatele importate trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformităţii în modul stabilit de prezenta Reglementare tehnică;
    h) distribuitorul trebuie să prezinte consumatorului, la cerere, copia declaraţiei de conformitate cu cerinţele esenţiale, confirmată prin specimenul de ştampilă a importatorului, redactată în limba de stat.
   
[Pct.171 introdus prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    18. Producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze utilizatorului:
    a) toate informaţiile privind folosirea aparatului, redactate în limba de stat, dar aceasta nu exclude furnizarea informaţiilor şi în alte limbi de circulaţie internaţională;
    b) declaraţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, redactată în limba de stat, iar copiile declaraţiei trebuie să însoţească fiecare aparat. Forma declaraţiei de conformitate este prezentată în anexa nr. 9.
    19. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 18 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului radio trebuie:
    a) să conţină o  indicaţie că echipamentul este destinat să fie utilizat în Republica Moldova;
    b) să prevină utilizatorul, atunci cînd este cazul, asupra oricărei restricţii de folosire sau despre obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionare a respectivului echipament.
    20. Atunci cînd echipamentele radio funcţionează în benzi de frecvenţă care nu sînt atribuite în Republica Moldova în conformitate cu Tabelul naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă, aprobat în conformitate cu legislaţia în vigoare, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova ori importatorul trebuie să notifice în scris organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu intenţia de a introduce astfel de echipamente radio pe piaţă.
    21. Notificarea prevăzută în pct. 20 trebuie făcută cu cel puţin patru săptămîni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţă a acestor echipamente şi trebuie să conţină:
    a) informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvenţă, ecartul dintre canale, tipul de modulaţie şi puterea de radiofrecvenţă;
   
b) atunci cînd este cazul, numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii acreditat şi recunoscut pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexele nr. 4 şi 5.
   
[Pct.21 lit.b) modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    22. Procedura de notificare şi conţinutul notificării privind intenţia de a plasa pe piaţă echipamentele radio ce funcţionează în benzi de frecvenţă care nu sînt atribuite în Republica Moldova se adoptă prin ordinul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    23. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu este responsabil pentru evaluarea informaţiilor furnizate şi poate restricţiona punerea în funcţiune a echipamentelor radio în una dintre situaţiile prevăzute în pct.27. Aparatele a căror punere în funcţiune poate fi restricţionată sînt prevăzute în anexa nr.8.
    24. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 18 lit. a), ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ale echipamentelor terminale de telecomunicaţii trebuie să conţină şi să afişeze informaţii suficiente pentru identificarea interfeţelor reţelelor publice de comunicaţii la care acestea sînt prevăzute a fi conectate.
    25. În situaţiile prevăzute în pct. 9, aparatele care au fost deja introduse pe piaţă pot fi menţinute pe piaţă pentru perioada stabilită de actele normative prevăzute în pct. 10.
VIII. Punerea în funcţiune şi dreptul de conectare
    26. Aparatul poate fi pus în funcţiune, în scopul utilizării potrivit destinaţiei, atunci cînd îndeplineşte cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute în cap. V şi orice alte prevederi aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    27. Fără a fi în contradicţie cu prevederile pct. 26 şi fără a aduce atingere condiţiilor specificate în licenţa pentru serviciul care utilizează echipamentul radio, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu sau organul abilitat de el poate restricţiona punerea în funcţiune a respectivului echipament, numai pentru motive legate de utilizarea eficientă şi corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferenţei prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.
    28. Operatorii reţelelor publice de comunicaţii nu trebuie să refuze din motive tehnice, invocînd aplicarea pct. 29, conectarea echipamentelor terminale de telecomunicaţii la interfeţele adecvate, atunci cînd aceste echipamente îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în cap. V.
    29. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu poate autoriza un operator al unei reţele publice de comunicaţii să refuze conectarea, să deconecteze sau să retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, în cazul în care se consideră că acesta:
    a) produce deteriorarea serioasă a unei reţele;
    b) produce interferenţă prejudiciabilă;
    c) afectează reţeaua sau funcţionarea acesteia.
    30. Autorizaţia emisă în condiţiile pct. 29 trebuie să fie precedată de o cerere temeinic motivată a operatorului, însoţită de dovezi şi informaţii documentate care vor fi specificate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu, incluzînd următoarele:
    a) dovada că există una dintre situaţiile prevăzute în pct. 29;
    b) dovada evaluării conformităţii aparatului şi a îndeplinirii de către acesta a cerinţelor esenţiale;
    c) referire la standardele conexe aplicate, precum şi la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative emise de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    d) informaţii suplimentare, după necesitate.
    31. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu trebuie să informeze în scris operatorul asupra deciziei luate privind refuzul de conectare, deconectare sau de retragere din serviciu a aparatului, în cel mult 30 de zile, specificînd motivele adoptării acesteia.
    32. În situaţii de urgenţă, operatorul unei reţele publice de comunicaţii poate deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate, dacă sînt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) protecţia reţelei impune deconectarea aparatului fără întîrziere;
    b) utilizatorului i se poate oferi pe loc o soluţie alternativă, fără cheltuieli pentru el.
    33. Operatorul trebuie să informeze imediat organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu cu privire la măsura luată, prezentînd dovezile privind necesitatea deconectării de urgenţă şi respectarea cerinţelor prevăzute la pct.32 lit.b).
    34. După analiza documentaţiei prezentate de operator, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu trebuie să decidă dacă se menţine măsura deconectării aparatului sau se permite reconectarea acestuia.
IX. Proceduri de evaluare a conformităţii
    35. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în pct. 39, 41 şi 42 trebuie să fie utilizate de către importator sau de către producător pentru a demonstra conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale specificate în cap. V.
    În cazul importului aparatelor ce constituie un element sau o entitate tehnică separată (modul) a unui vehicul, a unui calculator sau a altui aparat finit, procedurile menţionate se utilizează de către producătorul aparatului. Declaraţia de conformitate, în acest caz, este emisă şi înregistrată în modul stabilit de către importator în baza documentaţiei tehnice a producătorului ce atestă conformitatea aparatului.
   
[Pct.35 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
36. Se consideră că aparatele respectă cerinţele esenţiale specificate în cap. V din prezenta Reglementare tehnică dacă acestea sînt conforme cu prevederile standardelor naţionale conexe, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
    În Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică se includ standardele naţionale identice cu standardele europene armonizate pentru echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii.
   
[Pct.36 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
37. Lista standardelor conexe la prezenta Reglementare tehnică se avizează de Organismul Naţional de Standardizare, se aprobă prin ordinul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniu şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Lista standardelor se actualizează ori de cîte ori este cazul.
   
[Pct.37 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    38. Prezumţia specificată în pct. 36 nu exclude necesitatea evaluării conformităţii cu cerinţele esenţiale, în condiţiile prezentei Reglementări tehnice.
   
39. Producătorul poate alege ca evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute în pct.7 lit.a) şi b) să fie făcută utilizîndu-se procedurile specificate în Reglementarea tehnică “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 5 martie 2008 şi, respectiv, de Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 4 februarie 2008. Cerinţe esenţiale”, ca alternativă la procedurile descrise în pct.41 şi 42, atunci cînd aparatul este în domeniul de aplicare al acestor reglementări tehnice.
   
[Pct.39 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
40. Standardele naţionale, referinţele cărora au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în listele standardelor conexe la Reglementarea tehnică “Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 5 martie 2008, şi Reglementarea tehnică “Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 4 februarie 2008, servesc ca bază pentru prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute în pct.7 lit.a) şi lit. b).
   
[Pct.40 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    41. Părţile de recepţie ale echipamentelor radio trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în oricare dintre anexele nr. 3, 4 sau 5, la alegerea producătorului.
   
[Pct.41 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    42. Echipamentul terminal de telecomunicaţii care nu utilizează spectrul alocat comunicaţiilor şi echipamentul radio care nu se află în domeniul de aplicare al pct. 41 trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformităţii specificate în oricare dintre anexele 4 sau 5, la alegerea producătorului.
    43. Înregistrările şi corespondenţa legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în pct. 39, 41 şi 42 se vor face în limba de stat sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreată de organismul de evaluare a conformităţii.
X. Criterii pentru organismele de evaluare a conformităţii
    44. Acreditarea şi recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii se efectuează conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
   
[Pct.44 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    45. Criteriile de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii sînt stabilite în standardele de referinţă şi în documentele organizaţiilor europene şi internaţionale de specialitate, adoptate la nivel naţional, aplicabile organismului naţional de acreditare şi organismelor de evaluare a conformităţii.
   
[Pct.45 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
XI. Reguli de aplicare a mărcilor de conformitate
    46. Aparatele care îndeplinesc toate cerinţele esenţiale aplicabile trebuie să fie marcate cu marca de conformitate SM. Marcarea cu marca de conformitate SM se efectuează conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi standardului naţional SM 45-1:2005 „Principiile şi metodologia evaluării conformităţii. Marca naţională de conformitate SM. Simbol grafic şi dimensiuni."
   
[Pct.46 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
47. Marcarea cu marca naţională de conformitate SM se aplică de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova ori de către importator.
   
[Pct.47 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
   
48. Dacă pentru evaluarea conformităţii este utilizată una dintre procedurile prevăzute în anexele nr.4 şi 5, marca de conformitate SM trebuie însoţită de numărul de identificare a tuturor organismelor de evaluare a conformităţii implicate.
   
[Pct.48 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    49. Marcarea echipamentului radio  trebuie să fie însoţită suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci cînd un astfel de identificator a fost atribuit. Descrierea identificatorului de clasă este prevăzută în anexa nr.7.
    50. Marcarea echipamentului radio  trebuie să includă un element de informare a utilizatorului că aparatul funcţionează în benzi de frecvenţă a căror utilizare nu este alocată în Republica Moldova.
    51. Marca de conformitate aplicată în condiţiile pct. 46 şi 47 trebuie să fie lizibilă, rezistentă la ştergere şi aplicată în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placă de marcaj aplicată aparatului, precum şi pe ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ce îl însoţesc.
    52. Se interzice aplicarea pe aparate a marcării care poate induce în eroare terţe părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma mărcii de conformitate.
    53. Aplicarea oricărei alte marcări este permisă numai cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea mărcii de conformitate să nu fie afectată.
    54. Aparatul trebuie să fie identificat de producător după tipul lotului şi/sau numărului de serie şi prin denumirea producătorului sau a importatorului.
   55. În cazul în care aparatului îi sînt aplicabile şi alte reglementări specifice care reflectă alte aspecte, transpuse pe baza reglementărilor tehnice care impun aplicarea mărcii naţionale de conformitate SM, marcarea atestă îndeplinirea prevederilor acestor reglementări tehnice.
    56. Documentaţia, informaţiile şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc aparatele trebuie să includă o versiune în limba de stat şi să indice în mod expres reglementările specifice care au fost aplicate.
    57. Este permisă prezentarea aparatului care nu îndeplineşte prevederile prezentei Reglementări tehnice la tîrgurile comerciale, expoziţii, demonstraţii etc., cu condiţia ca acesta să poarte un semn distinctiv care să indice clar că nu poate fi comercializat sau pus în funcţiune pînă cînd nu îndeplineşte aceste prevederi.
XII. Cerinţe specifice privind supravegherea pieţei
    58. Supravegherea pieţei privind conformitatea cu cerinţele prescrise şi/sau declarate ale aparatelor fabricate, plasate pe piaţă şi utilizate se efectuează în condiţiile legii. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu este autoritatea competentă în sfera echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii, care asigură îndeplinirea prevederilor prezentei Reglementări tehnice şi este responsabilă pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii.
    [Pct.58 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    [Pct.58 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

    59. Activităţile de supraveghere menţionate în pct.58, planificate sau la sesizarea oricărei persoane interesate, sînt exercitate de personalul de inspecţie expres împuternicit pentru îndeplinirea acestora. Personalul de inspecţie trebuie:
    a) să aibă acces liber, ori de cîte ori este necesar, în condiţiile legii, în orice spaţiu în care producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii, operatorii reţelelor de comunicaţii şi alţi utilizatori ai aparatelor, precum şi persoanele care asamblează, deţin, instalează, conectează sau întreţin aparate, desfăşoară activităţi susceptibile de a cădea sub incidenţa prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    b) să solicite şi să reţină orice document şi orice informaţie necesară în vederea realizării inspecţiei privind îndeplinirea prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    c) să sigileze, să reţină şi să solicite efectuarea de încercări asupra aparatelor pentru care există motive întemeiate să se presupună încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice;
    d) să ia orice alte măsuri necesare în situaţia dată, în condiţiile legii.
   60. Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova sau importatorul are obligaţia de a deţine şi a prezenta spre examinare, la cererea personalului de inspecţie, documentele ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei Reglementări tehnice.
    61. Personalul de inspecţie este obligat:
    a) să nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;
    b) să păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizările sau plîngerile primite.
    62. Personalul de inspecţie poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor adecvate pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, înscrise în declaraţia de conformitate sau certificatul de conformitate.
   
63. Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute în pct.62 sînt suportate de autoritatea de supraveghere a pieţei, în limitele mijloacelor alocate anual de la bugetul de stat. În cazul în care încercările de laborator dovedesc neconformitatea aparatului cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, cheltuielile sînt suportate de către producător, responsabilul autorizat al acestuia sau de către importator.  În cazul în care nici una dintre aceste persoane nu poate fi identificată, aceste cheltuieli sînt suportate de către deţinătorul aparatului.
   
[Pct.63 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    64. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu poate lua toate măsurile necesare pentru ca aparatele să fie retrase de pe piaţă sau din serviciu, poate interzice introducerea lor pe piaţă sau punerea lor în funcţiune ori poate să restricţioneze libera lor circulaţie, atunci cînd constată că aparatele care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice nu îndeplinesc cerinţele acesteia.
    65. Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu poate să interzică sau să restricţioneze introducerea pe piaţă sau să dispună retragerea de pe piaţă a echipamentelor radio pentru care se consideră, din motive întemeiate, că vor produce interferenţe prejudiciabile serviciilor existente sau planificate în cadrul benzilor de frecvenţă prevăzute în Tabelul naţional al atribuirii benzilor de frecvenţă.
    66. În situaţia în care organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu a luat o hotărîre în conformitate cu prevederile pct.64 şi 65, acesta trebuie să specifice motivele adoptării ei şi dacă neconformitatea se datorează:
    a) aplicării incorecte a standardelor conexe prevăzute în pct. 36;
    b) insuficienţelor standardelor conexe prevăzute în pct. 36;
    c) neconformităţii cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în cap. V, în cazul în care aparatele nu satisfac cerinţelor din standardele conexe stipulate în pct. 36;
    d) cauzelor ce au legătură cu interferenţa prejudiciabilă.
    67. Încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice constituie contravenţie administrativă şi se sancţionează în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile administrative.
XIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    68. Prezenta Reglementare tehnică intră în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
Anexa nr. 2
la Reglementarea tehnică “Echipamente radio,
 echipamente terminale de telecomunicaţii
 şi recunoaşterea conformităţii acestora”


Produse şi grupe de produse care nu cad sub incidenţa
 prezentei Reglementări tehnice
    1. Echipamentele radio  utilizate de radioamatori, conform definiţiei 53 din articolul 1 al Regulamentului radio al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii, cu excepţia cazului cînd echipamentele sînt disponibile comercial.
    Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, şi echipamentele comerciale modificate de către radioamatori şi destinate utilizării de către aceştia nu sînt considerate echipamente disponibile comercial.
    2. Echipamentele şi produsele pentru nave maritime.
    3. Echipamentele de recepţie radio, destinate să fie utilizate exclusiv pentru serviciile de recepţie a radiodifuziunii sonore şi a televiziunii.
    4. Produsele, aplicaţiile şi componentele din domeniul aviaţiei civile.
    5. Sistemele şi echipamentele pentru managementul traficului aerian.
   
6. Fire şi cabluri.
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

Anexa nr. 3
la Reglementarea tehnică “Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii
şi recunoaşterea conformităţii acestora”


Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în pct. 41
(modulul A - controlul intern al producţiei)
    1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în Republica Moldova asigură şi declară că produsele implicate satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    2. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică care să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale şi să conţină informaţii privind proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului.
    3. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 2, documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:
    a) o descriere generală a produsului;
    b) desenele de proiectare şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionării produsului;
    d) o listă a standardelor naţionale şi a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea şi explicarea soluţiilor adoptate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice în situaţia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu există astfel de standarde;
    e) rezultatele calculelor de proiectare făcute, examinările efectuate etc.;
     f) rapoartele de încercări.
    5. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea în procesul de producţie a conformităţii produselor fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută în pct. 2 şi 3, precum şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.
    6. Producătorul sau reprezentantul său trebuie să păstreze documentaţia tehnică pentru inspecţii o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.
    7. Atunci cînd nici producătorul şi nici reprezentantul său nu sînt stabiliţi în Republica Moldova, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă pentru inspecţii revine importatorului.
    8. Producătorul sau reprezentantul său aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare produs, în conformitate cu documentaţia tehnică, întocmeşte declaraţia de conformitate şi plasează produsul pe piaţă împreună cu această declaraţie. Producătorul sau reprezentantul său păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate pentru produsul respectiv împreună cu documentaţia tehnică pe baza căreia a fost eliberată declaraţia de conformitate pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.
     [Anexa nr.3 modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

Anexa nr. 4
la Reglementarea tehnică „Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii
şi recunoaşterea conformităţii acestora”

Procedura de evaluare a conformităţii
(Modulul F1 - conformitatea bazată pe verificarea aparatului)
    1. Conformitatea bazată pe verificarea aparatului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2-4, 5, 11 şi 18-21 din prezenta anexă, garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză, care se supun dispoziţiilor de la punctele 6-7, sînt conforme cerinţelor prezentei Reglementări tehnice.
    2. Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor).
    3. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea aparatului. Documentaţia tehnică cuprinde următoarele elemente:
    a) descrierea generală a aparatului;
    b) proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
    c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi a schemelor, precum şi a modului de funcţionare a aparatului;
    d) lista standardelor conexe şi/sau a altor specificaţii tehnice relevante ale căror referinţe au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde conexe nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde conexe aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate;
    e) rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.;
    f) rapoartele de încercări.
    4. Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor de reglementare pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    5. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi de monitorizare să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    6. Un organism de certificare acreditat ales de către producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea aparatelor cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    7. Examinările şi încercările de verificare a conformităţii aparatelor cu aceste cerinţe vor fi efectuate, la alegerea producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, conform punctelor 8-10 din prezenta anexă, fie prin examinarea şi încercarea aparatelor pe bază statistică, conform punctelor 11-17 din prezenta anexă.
    8. Toate aparatele sînt examinate separat şi se efectuează încercări corespunzătoare, după cum prevăd standardele conexe şi/sau specificaţiile tehnice, sau încercări echivalente, pentru a verifica conformitatea acestora cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard conex şi/sau specificaţii tehnice, organismul de certificare acreditat decide efectuarea încercărilor corespunzătoare prin elaborarea unui program de încercări echivalente, bazat pe cerinţele şi metodele de încercări expuse în standardele conexe la Reglementarea tehnică, apropiate la maximum de produsele supuse evaluării.
    9. Organismul de certificare acreditat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau dispune aplicarea acestui număr pe răspunderea sa.
    10. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor de reglementare pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    11. Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricaţie să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă aparatele pentru verificare sub formă de loturi omogene sau eşantioane reprezentative ale tipului de aparate.
    12. Din fiecare lot se extrage aleatoriu un eşantion. Toate aparatele din eşantion sînt examinate separat, fiind efectuate încercările corespunzătoare conform standardelor conexe şi/sau specificaţiilor tehnice, sau încercărilor echivalente, pentru a asigura conformitatea lor cu cerinţele prezentei reglementări tehnice şi a stabili dacă lotul este acceptat sau respins.
    Luînd în considerare fiabilitatea înaltă a produselor din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor şi reieşind din stabilitatea proceselor tehnologice de producere, se prelevă o unitate de produs reprezentativ din lotul de produse de pînă la cinci mii de unităţi, prezentat la evaluare, şi două produse din lotul mai mare de cinci mii de unităţi. Lotul se respinge dacă produsul nu corespunde cerinţelor esenţiale.
    13. În absenţa unui astfel de standard conex şi/sau specificaţii tehnice, organismul de certificare în cauză decide efectuarea încercărilor corespunzătoare, prin elaborarea unui program de încercări echivalente bazat pe cerinţe şi metode de încercări expuse în standardele conexe la Reglementarea tehnică, apropiate la maximum de produsele supuse evaluării.
    14. În cazul în care eşantionul reprezentativ este acceptat, toate aparatele din lot sînt considerate ca fiind certificate, cu excepţia aparatelor din eşantion care au fost constatate necorespunzătoare.
    15. Organismul de conformitate acreditat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat certificat sau dispune aplicarea acestui număr pe răspunderea sa.
    16. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor de reglementare pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului.
    17. Dacă un lot este respins, organismul de certificare acreditat trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul de certificare poate suspenda verificarea statistică, urmînd să ia măsurile necesare.
    18. Producătorul aplică marca de conformitate SM şi, pe răspunderea organismului de certificare acreditat, numărul de identificare al acestuia pe fiecare aparat în parte, care satisface cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    19. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor de reglementare pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a acestuia.
    20. Declaraţia de conformitate identifică modelul aparatului pentru care a fost întocmită.
    O copie a declaraţiei de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi a organelor cu funcţii de supraveghere la cerere.
    21. În cazul în care organismul de certificare menţionat la punctele 8-10 este de acord, producătorul poate aplica pe aparate şi numărul de identificare al organismului de certificare, pe răspunderea organismului de certificare.
    22. În cazul în care organismul de certificare acreditat este de acord, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului de certificare în timpul procesului de fabricaţie, pe răspunderea organismului de certificare.
    23. Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat poate să nu îndeplinească obligaţiile producătorului, cuprinse în punctele 5 şi 11.
    24. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul lui autorizat nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova, responsabilitatea pentru deţinerea documentaţiei tehnice ce atestă conformitatea aparatelor şi prezentarea acesteia la cererea organelor cu funcţii de control revine importatorului.
    Obligaţiile importatorilor sînt stipulate în articolul 28 al Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011. Importatorul poate să nu îndeplinească obligaţiile producătorului cuprinse la punctele 5, 11.
    Importul aparatelor se efectuează pe bază de contract de livrare, în care se indică în mod obligatoriu cerinţele esenţiale aplicabile.
    În cazul în care importatorul are încheiat cu producătorul (furnizorul) un contract de livrare a aparatelor omogene pentru o perioadă îndelungată, certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare prin examinarea şi încercarea aparatelor pe bază statistică, după cum este specificat la punctele 11-17, va fi valabil pentru loturile de aparate importate în baza acestui contract pe durata valabilităţii contractului, însă nu mai mult de 1 an.
   
[Anexa nr.4 în redacţia HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

Anexa nr. 5
la Reglementarea tehnică “Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii
şi recunoaşterea conformităţii acestora”

Procedura de evaluare a conformităţii prevăzută
în pct. 41 şi 42
(asigurarea totală a calităţii)
    1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Republica Moldova (în continuare - producătorul), ce îndeplineşte prevederile anexei în cauză, asigură şi declară că produsele în cauză satisfac cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcarea prevăzută în pct. 46, 49 şi 54 din Reglementarea tehnică şi să întocmească o declaraţie de conformitate.
   2. Producătorul trebuie să aibă în funcţiune un sistem de management al calităţii certificat pentru fazele de proiectare, producţie, inspecţii şi încercări finale ale produselor, după cum este prevăzut în pct. 4-17 din prezenta anexă, şi acesta trebuie să se supună supravegherii, după cum este specificat în pct. 18-23 din prezenta anexă.
   
3. În scopul realizării celor prevăzute în punctul precedent, producătorul trebuie să înainteze unui organism de certificare a sistemelor de management al calităţii acreditat şi recunoscut o cerere de evaluare a sistemului său de management al calităţii.
   
[Pct.3 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    4. Cererea trebuie să includă:
    a) toate informaţiile relevante pentru produsele avute în vedere;
    b) documentaţia sistemului de management al calităţii.
    5. Sistemul de management al calităţii trebuie să asigure conformitatea produselor respective cu cerinţele din reglementările tehnice aplicabile acestora.
    6. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică şi raţională, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.
    7. Documentaţia sistemului de management al calităţii conform pct.6 trebuie să permită o interpretare uniformă a politicii şi a procedurilor de calitate, precum programele, planurile, manualele şi dosarele de calitate.
    Aceasta trebuie să conţină, în special, o descriere a următoarelor aspecte:
    a) obiectivele aferente calităţii, structurii organizatorice, drepturilor şi responsabilităţilor conducerii privind proiectarea şi asigurarea calităţii produselor şi influenţei acesteia în ceea ce priveşte proiectarea, fabricarea şi calitatea produselor;
    b) specificaţiile tehnice, inclusiv standardele conexe, reglementările tehnice şi specificaţiile de încercare relevante care vor fi aplicate şi mijloacele utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale stabilite în prezenta Reglementare tehnică, atunci cînd standardele conexe prevăzute în pct. 36 din Reglementare nu sînt aplicate integral;
    c) tehnicile de control şi verificare a proiectului, procedurile şi acţiunile sistematice folosite la proiectarea produselor, care fac parte din categoria produselor din domeniul de aplicare a prezentei Reglementări tehnice;
    d) procesul de producţie corespunzător, tehnicile de control şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice utilizate;
    e) examinările şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după finisarea procesului de producţie, precum şi periodicitatea lor;
    f) mijloacele prin care se asigură că instalaţiile pentru încercări şi verificări corespund cerinţelor adecvate pentru executarea încercărilor necesare;
    g) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de încercări şi datele de încercări şi etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc.;
    h) mijloacele de verificare permanentă a nivelului calităţii stabilite pentru proiectare şi pentru produsul în sine, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii.
    8. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii trebuie să evalueze sistemul de management al calităţii pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute în pct. 5, 6, 7 din prezenta anexă.
     9. Cele menţionate mai sus presupun conformitatea cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001, ţinînd cont de natura specifică a produsului.
    10. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii evaluează, în special, dacă sistemul de management al calităţii asigură conformitatea produselor cu prevederile prezentei Reglementări tehnice în baza documentaţiei relevante furnizate conform pct. 4, 5, 6, 7 din prezenta anexă, inclusiv, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.
    11. Pentru îndeplinirea cerinţelor pct. 10, membrii echipei de evaluare trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în tehnologia produsului respectiv. Procedura include o evaluare la sediul unde se fabrică produsul respectiv.
    12. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii ia o decizie cu privire la corespunderea sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardului ISO 9001 şi aduce la cunoştinţă producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată privind certificarea sau refuzul de certificare.
    13. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile aferente sistemului de management al calităţii certificat şi să menţină permanent acest sistem la un nivel adecvat.
  
  14. Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii acreditat şi recunoscut, care a certificat sistemul de management al calităţii, despre orice modificare a acestui sistem.
   
[Pct.14 modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
     15. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii trebuie să evalueze modificările propuse conform pct. 14 din prezenta anexă şi decide dacă sistemul de management al calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 5, 6, 7 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.
     16. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii aduce la cunoştinţa producătorului sau reprezentantului acestuia decizia sa în termen ce nu va depăşi 5 zile. Comunicarea include concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.
    17. Evaluarea periodică a sistemului de management al calităţii are drept scop asigurarea îndeplinirii corecte de către producător a obligaţiilor aferente sistemului de management al calităţii certificat.
    18. Pentru efectuarea evaluărilor periodice a sistemelor de management al calităţii, producătorul asigură accesul reprezentanţilor organismului de certificare a sistemelor de management al calităţii în locurile de proiectare, producere, control intern, încercări de certificare, depozitare şi furnizează acestuia toate informaţiile necesare, în special:
    a) documentaţia privind sistemul de management al calităţii;
    b) înregistrările privind calitatea, prevăzute în faza de proiectare, precum rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;
    c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în faza de producere, precum rapoartele de încercare, rapoartele de evaluare, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;
    d) producătorul trebuie să permită inspectarea, fără notificare prealabilă, de către organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii în locurile unde se realizează produsul.
    19. Organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii desfăşoară evaluări periodice la intervale de timp rezonabile pentru a se asigura că producătorul menţine la un nivel adecvat şi aplică sistemul de management al calităţii.
    20. După fiecare evaluare periodică organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii transmite producătorului un raport de evaluare.
    21. Suplimentar, organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii poate face evaluări inopinate la sediul producătorului. În cadrul acestor evaluări, organismul de certificare are dreptul, cu argumentările de rigoare, să efectueze sau să solicite efectuarea încercărilor în scopul verificării funcţionării corecte a sistemului de management al calităţii.
    22. În condiţiile pct.21, organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii transmite producătorului un raport de evaluare şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.
    23. Producătorul deţine şi pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control, o perioada de minimum 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele documente:
    a) documentaţia prevăzută în pct. 4 lit. b);
    b) modificările sistemului de management al calităţii specificate în pct. 14;
    c) deciziile şi rapoartele organismului de certificare a sistemelor de management al calităţii prevăzute în pct. 16, 20 şi 22.
    24. Fiecare organism de certificare a sistemelor de management al calităţii prezintă Organismului naţional de asigurare a conformităţii produselor copii ale certificatelor privind sistemele de management al calităţii, eliberate sau retrase în termen de pînă la 10 zile de la data eliberării acestora.
 

    [Anexa nr.6 exclusă prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]

Anexa nr. 7
la Reglementarea tehnică “Echipamente radio,
 echipamente terminale de telecomunicaţii
 şi recunoaşterea conformităţii acestora”

Identificatorul de clasă
    1. Echipamentele radio  pentru care se aplică restricţii la punerea în funcţiune, conform prevederilor pct. 27, sau la introducerea pe piaţă, conform prevederilor pct. 65 al prezentei Reglementări tehnice, constituie clasa 2. Identificatorul clasei de echipamente are următoarea formă:

    2. Identificatorul de clasă trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor cînd aceasta nu este posibil, ţinînd seama de natura aparatelor.

 Anexa nr. 8
la Reglementarea tehnică “Echipamente radio,
echipamente terminale de telecomunicaţii
 şi recunoaşterea conformităţii acestora”

Clasele de echipamente şi lista orientativă şi neexhaustivă
de echipamente sau tipuri de echipamente

 
    Echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii care pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune fără restricţii constituie clasa 1. Pentru clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasă de echipamente.
    Echipamentele radio pentru care se aplică restricţii la punerea în funcţiune, conform prevederilor pct. 27, sau la introducerea pe piaţă, conform prevederilor pct. 65 din prezenta Reglementare tehnică, constituie clasa 2. Pentru clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut în anexa nr.6.
   
Echipamentele radio pentru care se aplică restricţii la punerea în funcţiune, conform prevederilor pct. 27, sau la introducerea pe piaţă, conform prevederilor pct. 65 din prezenta Reglementare tehnică, constituie clasa 2. Pentru clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut în anexa nr. 7.
   
[Alineat modificat prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]
    Clasa 1
    A. Echipamente terminale conectate la reţele fixe şi echipamente radio care nu sînt destinate pentru emisie:
    1. ISDN (ISDN acces de bază, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de bandă largă ATM).
    2. PSTN (linie analogică unică, linie analogică multiplă (cu/fără apel direct de sosire DDI-Direct Dialling In), echipament conectat la interfeţe Centrex sau reţele private virtuale (VPN)).
    3. Linii închiriate (analogice (banda de bază) pe 2 fire şi pe 4 fire, analogice (banda vocală) pe 2 fire şi pe 4 fire, digitale, SDH, optice).
    4. Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay).
    5. Echipamente de difuziune interactivă pe fir (imagine/sunet necomutate, imagine/sunet comutate).
    6. Telex (echipament de linie unică, echipament de linie multiplă).
    7. Echipamente radio  numai pentru recepţie.
    8. Alte echipamente terminale conectate la reţele fixe.
    B. Echipamente radio care emit numai sub controlul unei reţele:
    9. Seturi portabile GSM, incluzînd GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 şi, cînd va apărea, GSM 450.
    10.  Echipamente terminale TFTS.
    11.  Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru în benzile 1,5/1,6 GHz.
    12.  Staţii de sol pentru serviciul mobil terestru funcţionînd în banda Ku.
    13.  Echipamente TETRA pentru utilizatorul final (non-DMO-Direct Mode of Operation).
    14.  Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionînd în benzile 1,6/2,4 GHz.
    15.  Staţii terestre pentru comunicaţii personale prin satelit funcţionînd în benzile 1,9/2,1 GHz.
    16.  Staţii de sol din serviciul mobil terestru cu debit binar redus în benzile 1,5/1,6 GHz.
    17.  Alte echipamente radio  care emit numai sub controlul unei reţele.
    C. Emiţătoare radio care funcţionează în benzi de frecvenţă armonizate în Republica Moldova şi Uniunea Europeană, pentru care nu se introduc restricţii la introducerea pe piaţă şi la punerea în funcţiune:
   
18. Echipamente în standardul DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), cu excepţia echipamentelor în standardul DECT 6.0 care funcţionează în benzile de frecvenţe 1920-1930 MHz şi alte echipamente de emisie care pot produce interferenţe prejudiciabile.
    [Pct.18 în redacţia HG421 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.476]
    19-21. Dispozitive de distanţă scurtă nespecifice.
    Aceste benzi de frecvenţă se utilizează pentru telemetrie, telecomandă, alarme, transmitere date în general şi alte aplicaţii similare. Aplicaţiile video sînt incluse doar în  clasa 1 pentru frecvenţe mai mari de 2,4 GHz.
Sub-
clasa
Banda de
frecvenţă
Puterea
Ecartul
între canale
Ciclul de
întrebuinţare
Comentarii
19.
40,660 – 40,700 MHz
10 mW
erp
10 kHz
  100%
Aplicaţiile care folosesc semnale audio şi vocale sînt excluse din clasa 1
20.
433,050 –
434,790 MHz
10 mW
erp
-
10%
Aplicaţiile care folosesc semnale audio şi vocale sînt excluse din clasa 1
21.
2400 – 2483,5
 MHz
10 mW
erp
-
100%
În banda de frecvenţă 2454 - 2475 MHz sînt incluse în clasa 1 numai aplicaţiile video de interior

   
22. LAN-uri radio
 
Sub-
clasa
Banda de
frecvenţă
Puterea
Ecartul
între canale
Ciclul de
întrebuinţare
Comentarii
22.
2400 – 2483,5
 MHz
100 mW
eirp
-
100%
Numai aplicaţiile de interior sînt incluse în
clasa 1
    23-24. Aplicaţii inductive.
    Aplicaţiile inductive includ dispozitive pentru imobilizarea automobilelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, administrarea deşeurilor, identificarea persoanelor, legături vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt inductive de radiofrecvenţă, transferul de date la sisteme portabile, identificarea automată a articolelor, sisteme de control prin radio, taxarea automată pe şosele.
    Utilizatorii trebuie să fie conştienţi că emisiile de la aplicaţiile inductive pot cauza interferenţe asupra receptoarelor sau altor servicii radio din apropierea lor.
   O atenţie deosebită trebuie acordată satisfacerii cerinţelor stricte de protecţie a frecvenţelor de comunicaţii din aceste benzi sau din benzile adiacente, care sînt identificate de UIT pentru comunicaţii în cazuri excepţionale şi catastrofe globale.
 
Sub-
clasa

Banda de

frecvenţă
Puterea

Ecartul

între canale

Ciclul de

întrebuinţare
Comen-
tarii
23.
70 - 119 kHz
42 dBmA/m
la 10 m
-
< 100%
 
24.
13,553 - 13,567 MHz
42 dBmA/m
la 10 m
-
< 100%
 

    Clasa 2
    Subclasa         Tipul echipamentului
                       Alte echipamente decît cele prevăzute explicit în
                       clasa 1 sau clasa 2.
    1.                VSAT-uri în banda C.
    2.                VSAT-uri în banda Ku.
    3.                Staţii terestre pentru transmisii ocazionale prin
                       satelit (SNG) în banda Ku.
    4.                TETRA cu mod de funcţionare direct (DMO).
    5.                TETRAPOL.
    6.                Radio mobile private (PMR).
    7.                Dispozitive de distanţă mică SRD (Short Range
                       Devices), altele decît cele prevăzute în clasa 1.
    8.                Radiorelee în microunde.
    9.                Echipamente pentru legături radio fixe.
    10.              Emiţătoare de radiodifuziune sonoră şi de
                       televiziune.
    11.              Echipamente radio  pentru aplicaţii maritime.
    12.              Echipamente de infrastructură (de exemplu: staţii
                       de bază GSM 900, GSM 1800, CDMA, TETRA, FWA,
                       UMTS etc.).
    13.              Echipamente radio  funcţionînd în benzile de
                       radioamatori.

    anexa nr.9 
    [Anexa nr.9 modificată prin HG2 din 09.01.14, MO9-13/17.01.14 art.11; în vigoare 17.07.14]