HGM1302/2007
ID intern unic:  326115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1302
din  27.11.2007
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor
 hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1353
    MODIFICAT
   
HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950
    HG256 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.311
    HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13
    HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Modificările şi completările specificate în subpunctul 2) din punctul 1, punctul 2, subpunctul 2) din punctul 3, punctul 4, la alineatul unu litera a) subpunctul 2) din punctul 5, la alineatul unu subpunctul 2) din punctul 6, punctele 7-8 şi litera b) subpunctul 2) din punctul 9 din anexa nr.1 se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2008.
    3. Se abrogă de la 1 ianuarie 2008 unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Mihail Pop
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                     Galina Balmoş
    Ministrul culturii şi turismului                                                 Artur Cozma

    Nr. 1302. Chişinău, 27 noiembrie 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1302
din 27 noiembrie 2007

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950]
   
[Pct.2 abrogat prin HG65 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.104; în vigoare 01.01.13]
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 “Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.849), cu modificările şi completările  ulterioare, se modifică după  cum urmează:
   1) în punctul 13 al hotărîrii şi în punctul 28 din anexa nr.3, sintagmele “Ministerul  Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” şi “Departamentul control financiar şi revizie” se substituie prin sintagmele “Ministerul  Sănătăţii” şi “Serviciul control financiar şi revizie”;
    2) în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele “16 ani” se substituie cu cuvintele “18 ani”.
    [Pct.4 abrogat prin HG958 din 15.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1069]
   
[Pct.5 abrogat prin HG256 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.311]
   6. Hotărîrea Guvernului nr. 1084 din 4 octombrie 2004 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1275), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1) în tot textul hotărîrii, sintagmele “Ministerul Economiei”, “Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”, “Departamentul Statistică şi Sociologie”, “Institutul Naţional de Economie şi Informaţie” se substituie, respectiv, cu sintagmele “Ministerul Economiei şi Comerţului”, “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”, “Biroul Naţional de Statistică”, “Institutul de Economie, Finanţe  şi Statistică”;
    2) în Regulamentul cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei):
    la punctul 12 litera a), cuvintele “16 ani” se substituie cu cuvintele “18 ani”;
  la punctul 25, cuvintele “ministerelor, departamentelor” se substituie cu  cuvintele “organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 12 decembrie 2005 “Cu privire la unele măsuri de implementare a Codului de executare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.1420), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele “şi, parţial, pentru dezvoltarea sistemului de executare, ale Fondului de dezvoltare a sistemului de executare” se exclud;
    2) modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului:
   la punctul 4 textul “Fondul de dezvoltare a sistemului de executare va fi gestionat în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern” se exclude;
    la compartimentul VI, alineatul 3 se exclude.
    8. În tot textul Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul  public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.929 din 15 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1008), cuvintele “16 ani” se substituie cu cuvintele “18 ani”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 1498 din 28 decembrie 2006 “Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.1596), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele “ , iar cele specificate în punctul 1 al anexei - cu începere de la 1 ianuarie 2008” se exclud;
    2) la anexa nr.1:
    a) punctul 1 se exclude;
    b) punctul 2 se exclude.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1302
din 27 noiembrie 2007

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20 martie 2001 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.240), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1145 din 4 noiembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de dezvoltare a sistemului de executare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art.1261).