HGM1399/2007
ID intern unic:  326321
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1399
din  12.12.2007

cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008

pentru angajaţii din ramurile sectorului bugetar

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1453

    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295


    În scopul realizării următoarei etape de implementare a noului sistem de salarizare a angajaţilor din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că, pentru fixarea salariilor de bază ale angajaţilor salarizaţi conform Reţelei tarifare unice (cu excepţia efectivului de trupă şi corpului de comandă) în limitele grilei de salarii, în conformitate cu prevederile art.36 alin. (4) al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, instituţiilor bugetare, cu începere de la 1 ianuarie 2008, li se alocă mijloace bugetare în cuantum de 10% de la salariile de bază real stabilite, ţinîndu-se cont de toate sporurile, suplimentele şi premiile calculate în cuantum procentual faţă de salariul tarifar (de funcţie).
    2. Autorităţile publice din ramurile sectorului social, în termen de pînă la 1 mai 2008, vor elabora şi vor prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor instituţiilor din subordine.
    3. Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza propunerilor autorităţilor menţionate, va elabora şi va prezenta Guvernului spre examinare, pînă la 1 octombrie 2008, proiectul hotărîrii privind criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor din sectorul bugetar.
    4. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.


    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1399. Chişinău, 12 decembrie 2007.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1399
din 12 decembrie 2007


Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69,  art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 5 alineatul unu va avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr. 1-15 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexele nr. 17-19 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008 diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexele nr.17-19 la prezenta hotărîre.”;
    2) punctul 2 din anexa nr.2 se completează în final cu următorul text:
    “Raportarea instituţiei de învăţămînt la categoria de retribuire a muncii cadrelor de conducere se efectuează la începutul anului financiar.
    Notă. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” se raportează la categoria I.”;
    3) anexele nr. 17-19 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.17

 la Hotărîrea Guvernului nr.381

 din 13 aprilie 2006
 
Salariile de funcţie

pentru angajaţii din învăţămîntul public

 
 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei

pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere, din instituţiile de învăţămînt preşcolar, extraşcolar, alte forme de învăţămînt preuniversitar, inclusiv centrele metodice

(k= 1,20)

pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere, din instituţiile de învăţămînt primar, secundar general, secundar profesional şi mediu de specialitate, precum şi din centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali şi farmacişti cu studii medii de specialitate

(k= 1,20)
 

pentru corpul profesoral, inclusiv cu funcţii de conducere, din instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de învăţămînt

(k= 1,0)
1
x
x
x
400–500
2
x
x
x
410–520
3
x
x
x
420–540
4
x
x
x
430–560
5
x
x
x
440–580
6
x
x
x
450–600
7
x
x
x
465–620
8
576-768
x
x
480–640
9
600-792
600-792
x
500–660
10
624-816
624-816
x
520–680
11
648-840
648-840
x
540–700
12
672-864
696-864
x
560–720
13
696-888
714-888
x
580–740
14
720-912
781-912
x
600–760
15
750-960
808-960
625–800
625–800
16
 792-1020
 890-1020
660–850
660–850
17
 840-1080
 977-1080
700–900
700–900
18
 900-1140
1075-1140
750–950
750–950
19
x
x
 800–1000
 800–1000
20
x
x
 850–1060
 850–1060
21
x
x
 900–1125
 900–1125
22
x
x
 950–1200
 950–1200
23
x
x
1000–1275
x
24
x
x
1100–1375
x
25
x
x
1200–1500
x
 
Anexa nr.18

la Hotărîrea Guvernului nr.381

din 13 aprilie 2006

 
Salariile de funcţie

pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare

şi de asistenţă socială

 
 
 Categoria
de salarizare
 
Grilele de salarii, lei

pentru medicii şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de transfuzie a sîngelui

(k= 1,30)

pentru medicii, farmaciştii şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, pentru personalul medical din instituţiile de învăţămînt şi de asistenţă socială

(k= 1,10)

pentru personalul medical din alte instituţii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere, din instituţiile de asistenţă socială

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile sanitare şi de asistenţă socială

(k= 1,0)
1
x
x
x
400–500
2
x
x
x
410–520
3
x
x
x
420–540
4
x
x
x
430–560
5
x
x
x
440–580
6
585-780
495-660
450–600
450–600
7
604-806
511-682
465–620
465–620
8
624-832
528-704
480–640
480–640
9
650-858
550-726
500–660
500–660
10
676-884
572-748
520–680
520–680
11
702-910
594-770
540–700
540–700
12
728-936
616-792
560–720
560–720
13
754-962
638-814
580–740
580–740
14
780-988
660-836
600–760
600–760
15
812-1040
687-880
625–800
625–800
16
858-1105
726-935
660–850
660–850
17
910-1170
770-990
700–900
700–900
18
975-1235
825-1045
750–950
750–950
19
1040-1300
880-1100
800–1000
800–1000
20
1105-1378
935-1166
850–1060
850–1060
 
Anexa nr.19

 la Hotărîrea Guvernului nr.381

 din 13 aprilie 2006
 
Salariile de funcţie

pentru angajaţii din instituţiile de cultură, artă, sport

 şi din alte domenii din sfera socială
 
 
 Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei

pentru cadrele didactice, inclusiv cu funcţii de conducere, din şcolile sportive

(k= 1,20)

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere

(k= 1,10)

pentru personalul din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii din sfera socială

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniile culturii, artei, sportului sau alte domenii ale sferei sociale

(k= 1,0)
1
x
x
x
400–500
2
x
x
x
410–520
3
x
x
x
420–540
4
x
x
x
430–560
5
x
484-638
440–580
440–580
6
x
495-660
450–600
450–600
7
x
511-682
465–620
465–620
8
x
528-704
480–640
480–640
9
600-792
550-726
500–660
500–660
10
624-816
572-748
520–680
520–680
11
648-840
594-770
540–700
540–700
12
696-864
616-792
560–720
560–720
13
714-888
638-814
580–740
580–740
14
781-912
660-836
600–760
600–760
15
808-960
687-880
625–800
625–800
16
890-1020
726-935
660–850
660–850
17
977-1080
770-990
700–900
700–900
18
1075-1140
825-1045
750–950
750–950
19
x
880-1100
800–1000
800–1000
20
x
935-1166
850–1060
850–1060
21
x
x
900–1125
900–1125
22
x
x
950–1200
950–1200”.
    [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]

    3. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 “Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4:
    alineatul trei se completează cu următorul text:
    “Cu începere de la 1 decembrie 2007, salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi din subdiviziunile teritoriale ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se stabilesc în mărimea minimă nominală indicată în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre.”;
    alineatul patru se completează cu următorul text:
    “Cu începere de la 1 octombrie 2008, salariile de funcţie astfel stabilite se vor calcula cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială k # 1,25.”;
    2) la punctul 9:
    alineatul doi se completează în final cu cuvintele “ , iar de la 1 octombrie 2008 - 0,8 din fondul lunar de salarizare.”;
    la alineatul trei, cuvintele “sporurile în cauză, în anii 2006 şi 2007, nu se vor plăti” se substituie cu cuvintele “pentru plata sporurilor în cauză, cu începere de la 1 octombrie 2008, se va utiliza 0,4 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de bază”;
    3) anexa nr.1:
    la punctul 1 alineatul doi, după cuvintele “Marelui Stat-Major” se introduce cuvîntul “ , comandamentelor”;
    punctul 2 subpunctul 2) ultimul alineat se completează în final cu cuvintele “ , cu excepţia alineatului trei al subpunctului 2) al prezentului punct”;
    tabelul nr.1:
    în denumire, după cuvintele “Marelui Stat-Major” se introduce cuvîntul  “ , comandamentelor”;
    poziţia “Şef direcţie” se completează cu cuvintele  ” , comandant comandament”;
    4) cu începere de la 1 octombrie 2008, punctul 4 din anexa nr.1; punctul 3 din anexa nr.2; punctul 4 din anexa nr.3; alineatul 3 şi 4 ale punctului 2 din anexa nr.4; punctul 4 din anexa nr.5; ultimul alineat al punctului 2 şi punctul 4 din anexa nr.6 se abrogă;
    5) cu începere de la 1 decembrie 2007, anexa nr.6 se completează cu punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
    “5. Ofiţerilor şi subofiţerilor din unitatea cu destinaţie specială, pentru activitate în condiţii extremale şi de risc, li se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.
    6. Efectivului din celelalte subdiviziuni, pentru activitate în condiţii nefavorabile şi legate de factorul uman, li se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.”;
    6) la anexa nr.13:
    coloniţa a doua va avea următorul cuprins:

„salariul de funcţie de la

1 decembrie 2007, lei
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1350
1400
1500
1600
1700
1850
2000
2250”;

    partea a doua a tabelului, “Pentru militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă salarizaţi conform Reţelei tarifare unice”, se completează cu o coloniţă, cu următorul cuprins:

„salariul de funcţie de la

1 octombrie 2008, lei
(k=1,25)
600
625
650
675
700
725
750
781
825
875
937
1000
1062
1125”;

    7) la anexa nr.14, punctul 9 va avea următorul cuprins:

    “9. Asupra militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îşi satisfac serviciul prin contract şi care îmbină activitatea de serviciu cu studiile în instituţiile de învăţămînt se extind înlesnirile acordate angajaţilor civili care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de învăţămînt.”
    4. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 “Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, alineatele doi şi trei vor avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre.”,
    2) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.8

 la Hotărîrea Guvernului nr.755

din 3 iulie 2006
 
Salariile de funcţie

pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii

pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socialăşi din

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
400 – 500
2
410 – 520
3
420 – 540
4
430 – 560
5
440 – 580
6
450 – 600
7
465 – 620
8
480 – 640
9
500 – 660
10
520 – 680
11
540 – 700
12
560 – 720
13
580 – 740
14
600 – 760
15
625 – 800
16
660 – 850
17
700 – 900
18
750 – 950
19

 800 – 1000

20

 850 – 1060

21

 900 – 1125

22

 950 – 1200”


    5. Hotărîrea Guvernului nr.863 din 1 august 2006 “Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 917), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 61, cu următorul cuprins:
    “61. Pentru primirea, înregistrarea, păstrarea, eliberarea şi multiplicarea documentelor secrete, angajaţii civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de un spor de 10% din salariul de funcţie. Lista angajaţilor civili care beneficiază de dreptul de a primi acest spor se aprobă de către conducătorul organului respectiv.”
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 28 august 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumirea hotărîrii, după cuvintele “angajaţilor civili” se introduc cuvintele “ , cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică,”;
    punctul 4 se exclude.
  
[Pct.7 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]

   8. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.150-152, art. 1146), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 8 alineatul doi va avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:


„Anexa nr.3

 la Hotărîrea Guvernului nr.1062

 din 15 septembrie 2006
 
Salariile de funcţie

conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice

 
 Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
400 – 500
2
410 – 520
3
420 – 540
4
430 – 560
5
440 – 580
6
450 – 600
7
465 – 620
8
480 – 640
9
500 – 660
10
520 – 680
11
540 – 700
12
560 – 720
13
580 – 740
14
600 – 760
15
625 – 800
16
660 – 850
17
700 – 900
18
750 – 950
19

 800 – 1000

20

 850 – 1060

21

 900 – 1125

22

 950 – 1200”.


    9. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 11 alineatul doi va avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-11 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.12 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.12 la prezenta hotărîre.”;
    2) anexa nr.12 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.12

 la Hotărîrea Guvernului nr.1108

 din 25 septembrie 2006
 
Salariile de funcţie

conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice

 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
400 – 500
2
410 – 520
3
420 – 540
4
430 – 560
5
440 – 580
6
450 – 600
7
465 – 620
8
480 – 640
9
500 – 660
10
520 – 680
11
540 – 700
12
560 – 720
13
580 – 740
14
600 – 760
15
625 – 800
16
660 – 850
17
700 – 900
18
750 – 950
19

 800 – 1000

20

 850 – 1060

21

 900 – 1125

22

 950 – 1200”


    10. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 7 alineatul doi va avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr.1258

 din 1 noiembrie 2006
 
Salariile de funcţie

conform categoriei de salarizare ale Reţelei tarifare unice

 
Categoria
de salarizare
Grilele de salarii, lei
1
400 – 500
2
410 – 520
3
420 – 540
4
430 – 560
5
440 – 580
6
450 – 600
7
465 – 620
8
480 – 640
9
500 – 660
10
520 – 680
11
540 – 700
12
560 – 720
13
580 – 740
14
600 – 760
15
625 – 800
16
660 – 850
17
700 – 900
18
750 – 950
19

 800 – 1000

20

 850 – 1060

21

 900 – 1125

22

 950 – 1200”


   11. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 “Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 17 alineatele doi şi trei vor avea următorul cuprins:
    “Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-4 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.5 la prezenta hotărîre.
    Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.5 la prezenta hotărîre.”;
    2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:


 „Anexa nr.5

la Hotărîrea Guvernului nr.47

din 12 ianuarie 2007
 
Salariile de funcţie

pentru personalul din organizaţiile de drept public

 din sfera ştiinţei şi inovării
 
 
 
 Categoria
de salarizare

Grilele de salarii, lei

 

pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,50)

pentru personalul de specialitate, inclusuv cu funcţii de conducere, din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)
1
x
x
400 – 500
2
x
x
410 – 520
3
x
x
420 – 540
4
x
x
430 – 560
5
x
x
440 – 580
6
x
x
450 – 600
7
x
x
465 – 620
8
x
x
480 – 640
9
x
x
500 – 660
10
x
x
520 – 680
11
x
x
540 – 700
12
x
560 – 720
560 – 720
13
870 - 1110
580 – 740
580 – 740
14
900 - 1140
600 – 760
600 – 760
15
937 - 1200
625 – 800
625 – 800
16
990 - 1275
660 – 850
660 – 850
17
1050 - 1350
700 – 900
700 – 900
18
1125 - 1425
750 – 950
750 – 950
19
1200 - 1500

 800 – 1000

 800 – 1000

20
1275 - 1590

 850 – 1060

 850 – 1060

21
1350 - 1687

 900 – 1125

 900 – 1125

22
1425 - 1800
x

 950 – 1200

23
1500 - 1912
x
x
24
1650 - 2062
x
x”.

    12. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 “Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 10 va avea următorul cuprins:
   “10. Cu începere de la 1 ianuarie 2008, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre se stabilesc în limitele grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.
   Pentru anul 2008, diferenţierea salariilor de bază ale angajaţilor în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice se va efectua de către conducătorii unităţilor bugetare cu încadrarea în resursele financiare alocate în cuantum de 10% din salariile de bază corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii indicate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre.”;
    2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
 

„Anexa nr.3

 la Hotărîrea Guvernului nr.122

 din 7 februarie 2007
Salariile de funcţie

pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară

 

 Categoria

de salarizare

Grilele de salarii, lei

 

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza medico-legală

(k= 1,50)

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică

(k= 1,30)

pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei

(k= 1,20)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară

(k= 1,0)
1
x
x
x
400–500
2
x
x
x
410–520
3
x
x
x
420–540
4
x
x
x
430–560
5
x
x
x
440–580
6
675-900
585-780
x
450–600
7
697-930
604-806
x
465–620
8
720-960
624-832
x
480–640
9
750-990
650-858
x
500–660
10
780-1020
676-884
x
520–680
11
810-1050
702-910
x
540–700
12
840-1080
728-936
x
560–720
13
870-1110
754-962
x
580–740
14
900-1140
780-988
720-912
600–760
15
937-1200
812-1040
750-960
625–800
16
990-1275
858-1105
792-1020
660–850
17
1050-1350
910-1170
840-1080
700–900
18
1125-1425
975-1235
900-1140
750–950
19
1200-1500
1040-1300
960-1200
800–1000
20
1275-1590
1105-1378
1020-1272
850–1060
21
x
x
1080-1350
x
22
x
x
1140-1440
x”.

   13. Punctul 7 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 18 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 722), se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    “g) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu - pentru posesorii de grad ştiinţific.”