LPC253/2007
ID intern unic:  326362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 253
din  22.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 784
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (4):
    prima propoziţie se completează în final cu textul “şi Centrului de Informaţii Juridice pentru publicarea lor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”;
    propoziţia a treia se completează în final cu textul “ , iar în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova - în termen de 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial”.
    2. Articolul 4 se completează în final cu propoziţia: “Demersul respectiv se transmite concomitent şi Centrului de Informaţii Juridice pentru publicarea rectificărilor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.”
    3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    “Art.8. - Actele oficiale pot fi difuzate la radio, la televiziune şi prin reţeaua Internet, numai făcîndu-se trimitere la Monitorul Oficial.”
    Art.II. - La articolul 5 din Legea nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47-48, art.344), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Concomitent cu transmiterea pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, autorităţile şi instituţiile specificate la art.3 vor expedia actele juridice adoptate, emise sau aprobate Centrului de Informaţii Juridice pentru înregistrarea în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova. Textul actelor juridice transmise Centrului trebuie să fie identic cu textul actelor juridice transmise pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    Art.III. - La articolul 55 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Actele legislative se înscriu în Registrul de stat al actelor Parlamentului Republicii Moldova, precum şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.”
    Art.IV. - Legea nr.92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative şi a rectificărilor operate în ele (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.352), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
    “Lege privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele”.
    2. La articolul 1, după sintagma “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se introduce textul “şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”.
    3. La articolul 2, după cuvintele “(denumită în continuare Agenţia “Moldpres”),” se introduce textul “şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova,”.
    4. La articolul 3, cuvintele “şi televiziune” se substituie prin cuvintele “ , la televiziune şi prin reţeaua Internet”.
    5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Autorităţile administraţiei publice emitente de acte normative supuse publicării remit Agenţiei “Moldpres” actele respective, inclusiv variantele electronice ale acestora, care se transmit şi Centrului de Informaţii Juridice pentru publicarea lor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.”
    6. Articolele 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:
    “Art.8. - Actele normative ale Guvernului, cu excepţia celor care conţin secret de stat, se pregătesc în două exemplare şi se transmit, inclusiv prin intermediul sistemului de circulaţie a documentelor electronice, Agenţiei “Moldpres” şi Centrului de Informaţii Juridice de către Aparatul Guvernului în termen de 3 zile de la data semnării lor.     Actele normative menţionate se publică în Monitorul Oficial în termen de 7 zile de la data recepţionării lor de către Agenţia “Moldpres”, iar în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova - în termen de 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial.
    Art.9. - Se consideră că actele normative au fost recepţionate de către Agenţia “Moldpres” şi Centrul de Informaţii Juridice în cazul confirmării privind recepţionarea. Evidenţa actelor normative recepţionate se ţine într-un registru special.”
    7. La articolul 11, după sintagma “Agenţiei “Moldpres”” se introduce textul “şi Centrului de Informaţii Juridice”.
    8. Articolul 26 se completează în final cu textul “şi Centrului de Informaţii Juridice”.
    9. Articolul 27 se completează în final cu textul “ , iar Centrul de Informaţii Juridice - în termen de 3 zile de la data publicării rectificării în Monitorul Oficial”.
    10. Articolul 29 se completează în final cu textul “şi cu Centrul de Informaţii Juridice”.
    Art.V. - (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    - va elabora şi va prezenta în modul stabilit propuneri de rigoare privind unificarea termenelor stabilite cu privire la publicarea actelor legislative şi a altor acte normative, precum şi a rectificărilor la acestea;
    - va elabora propuneri privind oportunitatea abrogării Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25 februarie 1998.
    (2) Ministerul Justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, cu modificările ulterioare, precum şi cu renumerotarea elementelor actului legislativ
.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr.253-XVI. Chişinău, 22 noiembrie 2007.