LPC266/2007
ID intern unic:  326368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 266
din  07.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 790
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art. 54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după cuvintele “iar refugiaţii” se introduce textul “şi beneficiarii de protecţie umanitară”.
    2. La articolul 2 alineatul (2), după cuvîntul “refugiaţilor” se introduce textul “şi beneficiarilor de protecţie umanitară”, iar în final se introduc cuvintele “sau protecţiei umanitare”.
    3. La articolul 11 alineatul (4), cuvintele “şi refugiaţii” se înlocuiesc cu textul “ , refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară”.
    Art.II. - Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), textul “documentele de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)” se înlocuieşte cu textul “documentele de călătorie ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară”.
    2. Articolul 2:
    la alineatul (6), după cuvintele “statutul de refugiat” se introduc cuvintele “sau protecţie umanitară”;
    la alineatul (7) litera d):
    codul “DC” se înlocuieşte cu codul “PT”;
    după textul “PT - DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)” se introduce textul:
    “ПРOЕЗДНOЙ ДOКУМЕНТ (Кoнвенция о статусе беженцев oт 28 июля 1951 года)”;
    litera se completează în final cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    “PH        - DOCUMENT DE CĂLĂTORIE (protecţie umanitară)
                   ПРOЕЗДНOЙ ДOКУМЕНТ (гуманитарная защита)
                   TRAVEL DOCUMENT (humanitarian protection)
                   (cu copertă de culoare sură);”
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    “(12) Documentul de călătorie pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de pînă la 2 ani, dar nu va depăşi termenul de valabilitate al buletinului de identitate. Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe un termen de un an.”
    3. Articolul 3:
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) Buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat protecţie umanitară, indiferent de vîrstă, pentru întrebuinţare pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirea buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se indică în limbile moldovenească, rusă şi engleză.”
    alineatul (5):
    la litera d), după textul “REFUGEE IDENTITY CARD;” se introduce un subalineat nou cu următorul cuprins:
    “IH - BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE PROTECŢIE UMANITARĂ 
    УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРИЕВ ГУМАНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ
    IDENTITY CARD FOR BENEFICIARIES OF HUMANITARIAN PROTECTION;”  
    litera i) se completează în final cu textul “şi în buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară”;
    la litera u), după cuvintele “pentru refugiaţi” se introduce textul “şi pentru beneficiarii de protecţie umanitară”;
    la alineatul (6), după cuvîntul “refugiaţi” se introduce textul “şi buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară”;
    după alineatul (11) se introduce alineatul (111) cu următorul cuprins:
    “(111) Buletinele de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe termen de un an.”
    4. La articolul 7, după cuvîntul “refugiaţii” se introduce textul “şi beneficiarii de protecţie umanitară”, iar după cuvintele “statutului de refugiat” se introduc  cuvintele “sau protecţiei umanitare”.
    Art.III. - Guvernul va aduce, în termen de 3 luni, actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

    Nr.266-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.