LPC275/2007
ID intern unic:  326389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 275
din  13.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 800
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 38 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.597), cu modificările ulterioare,  alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Materialele privind declararea candidatului supleant ca deputat în Parlament se prezintă de către Comisia Electorală Centrală Curţii Constituţionale.”
    Art.II. - La articolul 2 din Legea despre statutul deputatului în Parlament nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.201), cu modificările ulterioare,  alineatul (10) se completează în final cu propoziţia: “După declararea de către Parlament a vacanţei mandatului de deputat, Comisia Electorală Centrală, în termen de 10 zile, va examina candidatura candidatului supleant imediat următor de pe lista concurentului electoral al cărui mandat a devenit vacant şi o va înainta Curţii Constituţionale pentru validarea mandatului.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

    Nr.275-XVI. Chişinău, 13 decembrie 2007.