LPC285/2007
ID intern unic:  326567
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 285
din  20.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 11.06.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art. 38), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Asigurarea tehnică a interceptării convorbirilor telefonice, a controlului comunicărilor telegrafice şi a altor comunicări prin intermediul reţelelor electronice se realizează de către subdiviziunea specializată a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii  Moldova, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul operatorilor. Semnalul ce urmează a fi interceptat se transmite în regim de timp real organului împuternicit care exercită activitatea operativă de investigaţii pentru înregistrarea şi înscrierea convorbirilor şi comunicărilor pe suport de hîrtie.”
    2. La articolul 11 alineatul (1), sintagma “Departamentului Controlului Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie prin sintagma “Serviciului Vamal”, iar sintagma  “Departamentului trupelor de grăniceri” se substituie prin  sintagma “Serviciului Grăniceri”.
    Art.II. - La articolul 136 alineatul (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, după prima propoziţie se introduce propoziţia “Asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor se realizează de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al  Republicii Moldova în condiţiile Legii privind activitatea operativă de investigaţii.”
    Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

    Nr.285-XVI. Chişinău, 20 decembrie 2007.