LPC299/2007
ID intern unic:  326579
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 299
din  21.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 27
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.   
    Art.I. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 93, punctul 6) se completează în final cu cuvintele “în procesul activităţii de întreprinzător”.
    2. La articolul 94:
    litera a) se completează în final cu textul “sau 1121”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112 sau 1121.”
    3. Codul se completează cu articolul 1011, cu următorul cuprins:
    “Articolul 1011.    Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli)
                                  capitale, cu excepţia investiţiilor cu
                                   destinaţie locativă şi a investiţiilor în
                                    mijloace de transport
    (1) Acţiunea prezentului articol se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2008, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport.
    (2) Subiecţii impozabili, stipulaţi la alin.(1), care au o depăşire a sumei T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma T.V.A. achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T.V.A. achitată pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1). Subiecţilor impozabili care au efectuat investiţii (cheltuieli) capitale în oraşe şi în municipiul Comrat li se restituie T.V.A. în cazul în care depăşirea sumei T.V.A. pentru o perioadă fiscală, determinată potrivit prezentului alineat, este mai mare de 100 000 de lei.
    (3) Subiecţii impozabili înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. în conformitate cu art.1121 au dreptul la restituirea sumei T.V.A. achitate furnizorilor de valori materiale, servicii ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate, care au constituit temei pentru înregistrarea subiectului ca plătitor de T.V.A.
    (4) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, în modul stabilit de Guvern. Restituirea T.V.A. se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiilor fiscale administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor, restituirea se efectuează la contul bancar al agentului economic.”
    4. La articolul 102 alineatul (1),  după textul “art.112” se  introduce textul “şi 1121.”
    5. La articolul 104, litera e) se exclude.  
    6. Codul se completează cu articolul 1121, cu următorul cuprins:
    “Articolul 1121.     Înregistrarea subiecţilor impozabili care
                                  efectuează investiţii (cheltuieli) capitale,
                                  cu excepţia investiţiilor cu destinaţie
                                  locativă şi a investiţiilor în mijloace de 
                                  transport
    (1) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de T.V.A. dacă suma T.V.A. achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este:
    a) pentru oraşe şi municipiul Comrat - de la 100 000 de lei;
    b) pentru sate (comune) - de la 1 leu.
   (2) Pentru înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. conform alin.(1), subiectul activităţii de întreprinzător urmează să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii imediat următoare celei în care a fost prezentat formularul corespunzător.”
    7. Articolul 124 se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
    “(101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, precum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă economică liberă.”
    Art.II. - Articolul VI din Legea nr.177-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.534) se modifică după cum urmează: 
    1. Punctele 30 şi 34 se exclud.
    2. La punctul 35, cuvintele “litera b)” se înlocuiesc cu cuvintele “lit.b) şi c)”.
    3. Punctul 53:
    la alineatul (1), textul “comercializate cu încălcarea modului stabilit” se înlocuieşte cu textul “aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei”;
    la alineatul (2), textul “se sancţionează cu amendă în mărime de  50% din valoarea ţigaretelor cu filtru comercializate cu încălcarea modului stabilit” se înlocuieşte cu textul “sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru), se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării”.
    Art.III. - Articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    “(71)  Preţul maxim de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru, declarat de producător sau de importator, se imprimă pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) concomitent cu data fabricării.
    Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru o unitate de ambalaj (un pachet de ţigarete cu filtru) se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi include cifra preţului şi denumirea prescurtată a unităţii de plată a Republicii Moldova.
    Data fabricării se imprimă prin metoda şi în locul stabilite de producător şi constă din 6 cifre, dintre care primele două indică ziua, următoarele două - luna, iar ultimele două - anul fabricării.
    Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum şi  comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a ţigaretelor cu filtru pe al căror ambalaj (pachet de ţigarete cu filtru) nu este imprimat preţul maxim de vînzare cu amănuntul şi data fabricării.
    Pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse, achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia din 1 martie 2008 în reţeaua de comerţ angro şi cu amănuntul, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi importatorii vor prezenta, pînă la 20 februarie 2008, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o  declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc. Inspectoratul Principal de Stat va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr.299-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2007.