HGO1290/2005
ID intern unic:  326613
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1290
din  09.12.2005
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii *
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 41     Data intrarii in vigoare : 03.02.2008
    ______________________________________________
     * Republicată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1026 din 14 septembrie 2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art. 1200.

    Modificată şi completată prin Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 14.09.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art. 1200.

    În scopul executării prevederilor Codului vamal
nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 20 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului Vamal.
    4. Serviciul Vamal, în termen de 90 de zile, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:     
    Ministrul economiei şi comerţului                                     Valeriu Lazăr
 
    Nr.1290. Chişinău, 9 decembrie 2005.
    
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.1290 din 9 decembrie 2005
REGULAMENTUL
cu privire la activitatea brokerului vamal şi
a specialistului în domeniul vămuirii
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile secţiunii 25 a Codului vamal al Republicii Moldova şi stabileşte modul de eliberare a autorizaţiilor pentru activitatea brokerului vamal, ordinea şi formele de asigurare a obligaţiilor brokerului vamal faţă de organele vamale, ordinea eliberării atestatelor de calificare a specialiştilor în domeniul vămuirii, efectuării controlului de stat asupra activităţii brokerilor vamali şi a activităţii specialiştilor în domeniul vămuirii (în continuare - specialişti), precum şi stabileşte drepturile şi obligaţiile brokerului vamal şi ale specialistului, ordinea încetării activităţii specialistului şi a agentului economic în calitate de broker vamal.
    2. Brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, care deţine autorizaţie pentru activitate de broker vamal, eliberată de Serviciul Vamal, şi care efectuează, în numele şi pentru terţe persoane, declararea mărfurilor, prezentarea lor pentru vămuire, garantarea achitării şi achitarea drepturilor de import/export cuvenite, precum şi alte operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
    3. Specialistul în domeniul vămuirii este persoana fizică, angajată a brokerului vamal sau a declarantului, care deţine atestatul de calificare în domeniul vămuirii (în continuare - atestat), eliberat de Serviciul Vamal, şi care activează din numele acestora.
    4. Autorizaţia pentru activitatea de broker vamal (în continuare - Autorizaţia) este un document prin care se atestă capacitatea şi dreptul deţinătorului de a desfăşura activitate de broker vamal. Autorizaţia de broker vamal se eliberează în forma stabilită de anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    5. În cazul în care specialistul în domeniul vămuirii este angajat al brokerului vamal sau al declarantului, el este obligat să presteze servicii numai în numele angajatorului.
    6. În cazul în care specialistul în domeniul vămuirii este angajat al unui agent economic, el poate declara numai mărfurile declarantului respectiv (angajator). Specialistul care nu deţine atestatul de calificare în domeniul vămuirii sau deţine un atestat care şi-a pierdut valabilitatea nu este în drept să presteze servicii de vămuire a mărfurilor.
    7. În cazul în care specialistul efectuează operaţiuni de vămuire în numele brokerului vamal, se consideră că specialistul a fost împuternicit de brokerul vamal, dacă acesta din urmă nu demonstrează contrariul.
    Acţiunile specialistului efectuate la solicitarea persoanelor care nu au încheiat contract cu brokerul vamal nu pot fi calificate ca acţiuni săvîrşite în numele brokerului vamal.
    8. Toate operaţiunile vamale privind declararea mărfurilor şi mijloacelor de transport de către agenţii economici pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează prin intermediul specialistului în domeniul vămuirii.
    9. Brokerul vamal prestează servicii în domeniul vămuirii în cadrul oficiului central, filialelor şi reprezentanţelor sale în teritoriu.
    10. Serviciul Vamal este împuternicit:
    a) să examineze cererile agenţilor economici privind eliberarea autorizaţiilor pentru activitatea de broker vamal;
    b) să adopte decizii privind eliberarea sau refuzul eliberării autorizaţiilor;
    c) să elibereze autorizaţii şi alte documente necesare pentru activitatea brokerului vamal;
    d) să anuleze, să suspende sau să retragă înainte de termen autorizaţia;
    e) să efectueze controlul asupra respectării de către titularii autorizaţiilor a cerinţelor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii de broker vamal;
    f) să ţină evidenţa autorizaţiilor eliberate;
    g) să ţină registrul de stat al brokerilor vamali;
    h) să efectueze alte acţiuni conform legislaţiei în vigoare.
II. Brokerul vamal
    11. Brokerul vamal exercită atribuţiile sale în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul vamal, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul Regulament şi alte acte normative.     12. Broker vamal poate fi orice persoană juridică, indiferent de forma organizatorico-juridică a acesteia, care a obţinut de la Serviciul Vamal, în modul stabilit, autorizaţia de broker vamal.
    13. Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana reprezentată se stabilesc în baza contractului de prestare a serviciilor, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare.
    Contractele indicate se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul vamal.
    14. Brokerul vamal efectuează controlul permanent al activităţii specialiştilor angajaţi.
 III. Modalitatea eliberării autorizaţiei de broker
 vamal

    15. Agentul economic care solicită autorizaţia de broker vamal (în continuare - solicitant) se adresează la Serviciul Vamal cu o cerere în formă liberă, în care se indică următoarele informaţii:
    a) denumirea completă şi abreviată a solicitantului, adresa juridică a acestuia, telefoanele de contact;
    b) codul fiscal/codul IDNO;
    c) datele despre specialiştii angajaţi (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul);
    d) adresele oficiului central şi ale filialelor şi reprezentanţelor sale în teritoriu, precum şi a specialiştilor care vor activa în oficiul şi reprezentanţele respective;
    e) amplasarea depozitului provizoriu.
    16. La cerere se anexează:
    a) copiile (legalizate conform procedurii stabilite, inclusiv prin sigilarea cu ştampila agentului economic) documentelor de constituire ale solicitantului;
    b) confirmarea băncii privind deschiderea conturilor bancare;
    c) copiile buletinelor de identitate şi atestatelor de calificare ale specialiştilor;
    d) copiile ordinelor de angajare sau ale contractelor individuale de muncă ale specialiştilor;
    e) actele eliberate de bancă, care confirmă instituirea garanţiei de asigurare a obligaţiilor brokerului vamal, conform capitolului VII al prezentului Regulament (pot fi prezentate şi înainte de eliberarea autorizaţiei de broker vamal, la solicitarea Serviciului Vamal);
    f) fişa cu mostrele semnăturilor persoanelor cu drept de gestionare a garanţiilor bancare;
    g) confirmarea deţinerii cu titlu legal a depozitelor, destinate depozitării provizorii a mărfurilor, în cazul în care se intenţionează deţinerea unor astfel de depozite;
    h) certificatele privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional.
    17. Serviciul Vamal examinează cererea de eliberare a autorizaţiei de broker vamal timp de 10 zile calendaristice din momentul depunerii ei.
    La examinarea cererii se verifică autenticitatea documentelor şi datelor prezentate de către solicitant în vederea stabilirii corespunderii lor cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv ale prezentului Regulament. Verificarea datelor menţionate se efectuează cu deplasarea obligatorie a colaboratorilor vamali împuterniciţi la locul de aflare a solicitantului şi subdiviziunilor sale.
    19. Pentru a primi Autorizaţia, la momentul depunerii cererii solicitantul este obligat:
    a) să angajeze cel puţin un specialist care deţine atestat;
    b) să dispună de bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal, conform cerinţelor stabilite de prezentul Regulament şi de alte acte normative în vigoare;
    c) să dispună de infrastructură informatică adecvată pentru utilizarea standardelor de conexiune la reţeaua informatică a biroului vamal, agreate de Serviciul Vamal;
    d) să nu aibă datorii la bugetul public naţional.
    20. Despre decizia de eliberare a autorizaţiei de broker vamal, Serviciul Vamal înştiinţează în scris solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare din data adoptării deciziei.
    21. Pentru eliberarea Autorizaţiei, se încasează o taxă în mărimea prevăzută în anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal.
    Solicitantul care a primit înştiinţarea trebuie să achite, în termen de 5 zile bancare, taxa pentru eliberarea Autorizaţiei.
    În cazul neachitării în termenul indicat a taxei respective, decizia privind eliberarea Autorizaţiei se anulează.
    22. Despre decizia de refuz în eliberarea Autorizaţiei, Serviciul Vamal înştiinţează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare din data adoptării deciziei care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele refuzului.
    Temei pentru refuzul eliberării Autorizaţiei poate servi:
    a) informaţiile neautentice în documentele prezentate de către solicitant;
    b) necorespunderea sau lipsa condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii de broker vamal.
    23. În cazul respingerii de către Serviciul Vamal a cererii de eliberare a Autorizaţiei, persoana interesată poate să depună o cerere repetată de eliberare a Autorizaţiei, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru refuz:
    a) la expirarea termenului de 30 zile lucrătoare din ziua adoptării deciziei negative în baza literei b) a punctului 22;
    b) la expirarea a 12 luni din ziua adoptării deciziei privind refuzul eliberării din cauza prezentării informaţiei neautentice.
    24. Refuzul eliberării Autorizaţiei poate fi contestat în conformitate cu capitolul XI al Codului vamal.
    25. Eliberarea autorizaţiei se efectuează în baza ordinului respectiv al Serviciului Vamal.
   Autorizaţia este semnată de directorul general al Serviciului Vamal, autentificată prin ştampila Serviciului Vamal şi se eliberează solicitantului în decursul a 5 zile lucrătoare din data încasării taxei pentru eliberarea Autorizaţiei pe contul trezorerial al Serviciului Vamal.
    26. Termenul de valabilitate a Autorizaţiei este de 2 ani din data eliberării.
    27. În cazul anulării, retragerii sau suspendării acţiunii Autorizaţiei, taxele încasate nu se restituie.
IV. Modalitatea reperfectării şi eliberării
Autorizaţiei

    28. În cazul modificării datelor care au fost indicate în cererea de eliberare a Autorizaţiei (punctele 15 şi 16), brokerul vamal este obligat, în termen de 15 zile din momentul survenirii modificărilor, să înştiinţeze în scris Serviciul Vamal şi să solicite reperfectarea autorizaţiei de broker vamal, în corespundere cu ordinea stabilită (capitolul III al prezentului Regulament).
    29. În cazul pierderii Autorizaţiei, brokerul vamal îşi poate continua activitatea în baza duplicatului eliberat de Serviciul Vamal. Duplicatul Autorizaţiei se eliberează, în baza cererii scrise a brokerului vamal, în termen de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii.
    Pentru eliberarea duplicatului se percepe o taxă în mărimea prevăzută de anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal.
    30. Dacă brokerul vamal, în termen de 15 zile din momentul producerii cazurilor menţionate, nu a întreprins acţiunile prevăzute în punctele 28 şi 29, Serviciul Vamal este în drept să suspende activitatea brokerului vamal.
V. Anularea, suspendarea acţiunii sau retragerea
Autorizaţiei

    31. Autorizaţia poate fi anulată, suspendată sau retrasă de către Serviciul Vamal.
    32. Autorizaţia se anulează în cazul în care aceasta a fost eliberată:
    a) cu încălcarea ordinii stabilite;
    b) în baza datelor necomplete şi/sau neautentice.
    33. Autorizaţia poate fi retrasă în următoarele cazuri:
    a) cînd brokerul vamal nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite pentru autorizarea sa în calitate de broker sau nu se conformează, în termenele stabilite, la noile cerinţe de activitate;
    b) pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor faţă de organele vamale, după ce a fost suspendată activitatea, conform prevederilor punctului 35 al prezentului Regulament;
    c) pentru încălcarea repetată intenţionată a legislaţiei vamale şi fiscale de către brokerul vamal;
    d) pentru cauzarea unui prejudiciu substanţial persoanei reprezentate, constatat prin decizie judecătorească;
    e) pentru divulgarea datelor ce constituie secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, constatată prin decizia organelor competente, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    f) pentru recunoaşterea printr-o hotărîre judecătorească definitivă a insolvabilităţii brokerului vamal sau declararea de către acesta a insolvabilităţii;
    g) pentru folosirea de serviciile unui specialist care nu dispune sau este lipsit de atestat, sau atestatul căruia este anulat, suspendat sau retras;
    h) pentru comiterea intenţionată a unor erori la vămuirea mărfurilor, fapt care a cauzat prejudiciu statului, constatat conform procedurii stabilite de legislaţie;
    i) pentru împiedicarea de către persoanele cu funcţii de răspundere sau specialiştii brokerului vamal la efectuarea controlului de către organele vamale.
    Autorizaţia poate fi retrasă şi în calitate de sancţiune pentru încălcarea regulilor vamale, în conformitate cu capitolul X din Codul vamal. 
    34. Ordinul privind anularea sau retragerea Autorizaţiei se aduce la cunoştinţa brokerului vamal respectiv, în termen de 5 zile lucrătoare.
    35. Cererea privind eliberarea repetată a Autorizaţiei poate fi depusă după înlăturarea motivelor care au servit drept temei pentru emiterea deciziei privind anularea sau retragerea acesteia şi la expirarea termenelor stabilite în punctul 23 al prezentului Regulament.
    Acţiunea autorizaţiei poate fi suspendată motivat pe o perioadă de pînă la 6 luni, dacă brokerul vamal nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale faţă de organele vamale, precum şi în cazurile prevăzute de punctul 30 al prezentului Regulament.
    Acţiunea Autorizaţiei poate fi suspendată în baza solicitării deţinătorului acesteia.
    Suspendarea acţiunii Autorizaţiei nu prelungeşte termenul de valabilitate a acesteia.
    36. Din momentul suspendării acţiunii Autorizaţiei, brokerul vamal nu mai este în drept să prezinte spre vămuire loturi de mărfuri şi mijloace de transport şi să înfăptuiască alte genuri de activitate în calitate de broker vamal.
    37. Suspendarea acţiunii Autorizaţiei nu eliberează brokerul vamal de obligaţia de finisare a vămuirii mărfurilor şi mijloacelor de transport în privinţa cărora el a depus anterior declaraţia vamală în detaliu.
    38. Suspendarea acţiunii Autorizaţiei nu eliberează brokerul vamal de răspunderea în faţa organelor vamale pentru neachitarea sau achitarea incompletă a drepturilor de import/export şi alte acţiuni întreprinse de acesta pînă la adoptarea hotărîrii despre suspendare.
    39. Decizia privind anularea, retragerea sau suspendarea acţiunii Autorizaţiei poate fi contestată în conformitate cu capitolul XI al Codului vamal.
VI. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea
brokerului vamal

    40. Activitatea brokerului vamal constă în efectuarea în numele şi din contul unor terţe persoane a operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi mijloacelor de transport, achitarea drepturilor de import/export cuvenite şi exercitarea altor funcţii de mediere în domeniul vamal, la solicitarea persoanei pe care o reprezintă.
    41. În legătură cu exercitarea operaţiunilor de vămuire, brokerul vamal are următoarele obligaţii:
     b) să declare mărfurile şi mijloacele de transport conform procedurii stabilite de legislaţia Republicii Moldova;
    c) să prezinte, la cererea colaboratorilor vamali, mărfurile şi mijloacele de transport supuse declarării;
    d) să prezinte, la cererea colaboratorilor vamali, documente sau alte date suplimentare necesare pentru vămuire;
    e) să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport;
     f) să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import şi de export în termenele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
     g) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, mărfurilor şi mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
     h) să respecte confidenţialitatea informaţiilor despre operaţiunile vamale care constituie secret comercial, informaţiilor care nu au caracter public;
     i) să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia vamală a Republicii Moldova;
     j) să elibereze persoanelor reprezentate documente justificative în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” şi cu alte acte normative în vigoare;
     k) să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de organele vamale în conformitate cu Codul vamal şi cu prezentul Regulament;
    l) să informeze Serviciul Vamal, în termen de 15 zile, despre modificarea adresei juridice, sediului încăperilor de lucru, precum şi despre oricare alte modificări referitoare la personalul de serviciu (director, adjuncţii lui, contabil-şef, specialiştii în domeniul vămuirii) şi la activitatea de broker vamal;
    m) să verifice autenticitatea documentelor şi datelor primite de la persoana reprezentată;
    n) să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi mijloacelor de transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, pînă la eliberarea definitivă (eliberarea condiţionată) a mărfurilor şi mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia vamală aleasă;
    o) să calculeze drepturile de import şi de export pentru mărfurile declarate;
    p) să determine valoarea în vamă a mărfurilor declarate conform legislaţiei;
    q) să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi pînă la depunerea declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
    r) să garanteze achitarea drepturilor de import şi de export în cazul depozitării provizorii a mărfurilor la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile stipulate în contractul încheiat cu persoana reprezentată.
    42. La efectuarea operaţiunilor de vămuire brokerul vamal este în drept:
    a) să asiste (inclusiv în zona de control vamal) la examinarea mărfurilor şi mijloacelor de transport declarate de el;
    b) să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decît cele stabilite de organul vamal pentru vămuire;
   c) să asigure, cu permisiunea şi în prezenţa factorului de decizie al organului vamal, pînă la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, cîntărirea (alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor), încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor, operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi mijloace de transport;
    d) să asiste la prelevarea probelor şi mostrelor de mărfuri de către colaboratorii vamali împuterniciţi şi persoanele cu funcţii de răspundere ale altor organe, precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării efectuate de către aceste organe;
    e) să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea excedentului din drepturile de import şi drepturile de export anterior plătite;
    f) să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a mărfurilor declarate;
    g) să realizeze alte drepturi stabilite de legislaţia în vigoare.
    43. Brokerul vamal nu este responsabil faţă de organele vamale pentru nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri, din momentul plasării lor într-o anumită destinaţie vamală.
    44. Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corectă a valorii în vamă a mărfii, autenticitatea documentelor şi datelor folosite în acest scop.
    45. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal faţă de organele vamale nu pot fi limitate prin contractul încheiat între broker şi persoana reprezentată.
    46. Brokerul vamal nu poartă responsabilitate pentru nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbre de acciz, efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.
VII. Modalitatea de asigurare de către
 brokerul vamal a obligaţiilor sale faţă de organele vamale

    47. Brokerul vamal, în exercitarea atribuţiunilor sale, are ca principală obligaţie asigurarea, în faţa organelor vamale, a respectării legislaţiei vamale şi fiscale pentru operaţiunile efectuate în numele agenţilor economici. De asemenea, el răspunde solidar cu agentul economic, în condiţiile prevăzute de Codul vamal, de obligaţiile privind achitarea drepturilor de import sau de export, şi altor plăţi aferente prolongării termenului de achitare.
    48. La solicitarea titularului operaţiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul său plata drepturilor de import ori de export sau, în cazul operaţiunilor suspensive, poate asigura garantarea acestora. Garantarea drepturilor de import sau de export poate fi făcută prin depunerea la biroul vamal a unei scrisori de garanţie bancară, în mărime egală cel puţin cu drepturile garantate, emisă de o bancă agreată, ori prin depunerea în contul organului vamal a unei sume băneşti (în monedă naţională) care să asigure plata drepturilor de import sau de export. Atunci cînd se utilizează o scrisoare de garanţie în mărime care depăşeşte suma calculată, diferenţa disponibilă poate fi utilizată pentru alte operaţiuni vamale. De asemenea, după încheierea regimului suspensiv pentru care brokerul vamal a garantat drepturile de import sau de export, garanţia respectivă poate fi utilizată pentru alte operaţiuni, în limitele valabilităţii sale. Pe timpul derulării regimului suspensiv pentru care garantarea obligaţiei vamale s-a făcut de brokerul vamal, garanţia constituită iniţial poate fi eliberată cu condiţia depunerii unei alte garanţii, fie de către agentul economic, fie de către o terţă persoană.
    49. Pentru operaţiunile de depozitare provizorie a mărfurilor destinate a fi plasate ulterior sub o anumită destinaţie vamală, brokerul vamal poate asigura garantarea drepturilor de import sau de export. În vederea derulării eficiente a operaţiunilor vamale şi pentru a evita staţionarea nejustificată în vamă a mijloacelor de transport, la eliberarea Autorizaţiei, acesta trebuie să prezinte Serviciului Vamal o garanţie bancară globală în mărime nu mai mică de 8000000 de lei.
    50. Garanţia indicată în punctele 48 şi 49 se depune în orice formă stabilită de legislaţie, inclusiv garanţia bancară şi depozitul bănesc, ce se depune pe contul organelor vamale. În cazul depunerii garanţiei bancare, aceasta trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
    a) denumirea, codul fiscal/codul IDNO şi adresa juridică a garantului;
    b) termenul de valabilitate a garanţiei;
    c) mărimea garanţiei depuse în lei moldoveneşti;
    d) conturile bancare de pe care este posibilă perceperea (în acelaşi timp şi incontestabilă) a sumelor garantate pentru achitarea drepturilor de import/export;
    e) condiţia irevocabilităţii garanţiei depuse.
    Modelul scrisorii de garanţie bancară este prezentat în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    51. Termenul de valabilitate a garanţiilor bancare constituite potrivit punctelor 48 şi 49 trebuie să fie de cel puţin 1 an, cu excepţia garanţiilor suplimentare, care pot fi valabile pe un termen care să acopere cel puţin perioada în care se desfăşoară operaţiunea în cauză. Brokerul vamal este obligat să reînnoiască garanţia bancară în termen de 7 zile pînă la expirarea acesteia.
    Serviciul Vamal ţine evidenţa valabilităţii garanţiilor bancare prezentate şi suspendă acţiunea Autorizaţiei în cazul în care obligaţia de reînnoire sau suplimentare nu a fost executată.
    52. Pe timpul păstrării mijloacelor băneşti în contul organului vamal nu se calculează dobînda şi nu se efectuează indexarea.
    53. Originalul garanţiei se păstrează la subdiviziunea împuternicită a Serviciului Vamal, în locuri special amenajate pentru aceasta.
    Birourile vamale, sub supravegherea autorităţii centrale a Serviciului Vamal, asigură evidenţă centralizată şi în mod electronic a sumelor totale ale garanţiilor bancare globale ale brokerilor vamali, disponibile la moment, rezervarea (blocarea temporară) sumelor utilizate pe perioada derulării operaţiunii sau regimului suspensiv, anularea rezervării sumelor eliberate şi evidenţa soldului final. Evidenţa garanţiilor izolate se pune în sarcina nemijlocită a birourilor vamale.
    54. Atunci cînd este necesar, brokerul vamal sau titularul operaţiunii poate constitui o garanţie suplimentară. În cazul în care pentru operaţiunile de depozitare provizorie nu este suficientă garanţia depusă iniţial, depozitarea provizorie este posibilă numai după suplimentarea acesteia. 
   56. Suplimentarea garanţiei poate fi efectuată şi prin depunerea unei garanţii adiţionale. În cazul în care, ca urmare a nerespectării legislaţiei vamale, pe perioada depozitării provizorii sau derulării regimului suspensiv pentru care s-a depus garanţia apare o obligaţie vamală, organele vamale pot efectua măsurile datorate pentru încasarea din garanţia constituită a sumelor necesare. În această situaţie, în termen de 5 zile lucrătoare, brokerul vamal este obligat să reîntregească suma minimă a garanţiei, în caz contrar Autorizaţia se suspendă.
    57. Evidenţa utilizării garanţiei depuse intră concomitent şi în sarcina brokerului vamal şi poate fi realizată cu orice metode care asigură efectuarea suficientă a controlului vamal (documental, electronic etc.). Organele vamale sînt în drept să efectueze oricînd controlul asupra ducerii evidenţei privind utilizarea garanţiei depuse de către brokerul vamal.
    58. Brokerul vamal poate garanta achitarea drepturilor de import/export pentru mărfurile depozitate provizoriu prin depunerea declaraţiei sumare, în modul stabilit, sau prin emiterea unei scrisori de prezentare a garanţiei bancare, care se anexează la declaraţia de plasare în regim suspensiv.
    Dreptul de a semna declaraţia sumară sau scrisoarea de prezentare a garanţiei bancare îl au numai persoanele special împuternicite în acest sens.
    59. În cazul aplicării reglementărilor specifice răspunderii solidare, brokerul vamal are obligaţia plăţii drepturilor vamale în termen de 5 zile bancare de la rămînerea definitivă a obligaţiei de plată. În caz de neplată în termenul stabilit, Autorizaţia se suspendă. Pe perioada în care Autorizaţia este suspendată, brokerul vamal nu mai poate efectua operaţiuni vamale, cu excepţia celor care la data suspendării erau în derulare.
VIII. Evidenţa operaţiunilor de perfectare a actelor
vamale de către brokerul vamal

    60. Toate operaţiunile brokerului vamal privind vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi îndeplinirea de către acesta a altor operaţiuni de intermediere în domeniul vamal sînt supuse evidenţei obligatorii, conform procedurii stabilite.
    Evidenţa acestor operaţiuni se duce în formă scrisă sau electronică de către brokerul vamal.
    Brokerul vamal este obligat să păstreze documentele referitoare la operaţiunile de mediere în domeniul vămuirii efectuate pe durata prevăzută la art.187 din Codul vamal.
    61. Brokerul vamal va ţine evidenţa actelor vamale, după cum urmează:
    a) în oficiul central se vor păstra obligatoriu următoarele documente:
    - originalul Autorizaţiei;
    - originalele autorizaţiilor de funcţionare a depozitelor provizorii, deţinute de brokerul vamal respectiv;
    - originalele contractelor de prestare a serviciilor de broker;
    - documentele de cadre, referitoare la specialiştii angajaţi;
    - copiile atestatelor de calificare a specialiştilor angajaţi;
    - originalul registrelor de evidenţă a mărfurilor depozitate provizoriu la depozitele provizorii deservite de oficiul central;
    b) în filiale şi reprezentanţe se vor păstra cel puţin următoarele documente:
    - copia Autorizaţiei;
    - copiile autorizaţiilor de funcţionare a depozitelor provizorii, deţinute de brokerul vamal şi deservite de filiala sau reprezentanţa respectivă;
    - copiile contractelor de prestare a serviciilor de broker;
    - copiile ordinelor de angajare (contractelor individuale de muncă) şi atestatelor de calificare a specialiştilor angajaţi, care activează în filiala sau reprezentanţa respectivă;
    - originalul registrelor de evidenţă a mărfurilor depozitate provizoriu la depozitele provizorii deservite de filiala sau reprezentanţa respectivă.
IX. Interacţiunea organului vamal cu brokerul
vamal

    63. Biroul vamal în raza de activitate a căruia îşi desfăşoară activitatea oficiul central sau filialele şi reprezentanţele brokerului vamal este în drept să elaboreze modul unic de interacţiune a organului vamal şi brokerului vamal, care poate să stabilească următoarele:
    a) modalitatea de desfăşurare a operaţiunilor de vămuire de către brokerii vamali;
    b) regulile de interacţiune a organelor vamale cu brokerii vamali, care să nu contravină legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
    c) modul de acces al specialiştilor în domeniul vămuirii în spaţiile şi clădirile biroului vamal.
    64. Organele vamale în raza de activitate a cărora activează brokeri vamali trebuie să afişeze în locuri de acces liber lista tuturor brokerilor vamali care activează în raza dată.
    65. Organele vamale sînt în drept să efectueze controlul activităţii brokerului vamal, inclusiv controlul mărfurilor depozitate provizoriu la depozitul acestuia. Organele vamale sînt în drept, de asemenea, să efectueze în orice timp controlul activităţii brokerilor vamali.
    Rezultatele controlului se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 2 exemplare, unul dintre care rămîne la brokerul vamal. Ambele exemplare se semnează de către reprezentantul brokerului vamal şi de către colaboratorul vamal care a efectuat controlul.
X. Încetarea activităţii în calitate de broker vamal
    66. Persoana juridică îşi încetează activitatea în calitate de broker vamal în următoarele cazuri:
    a) anularea sau retragerea Autorizaţiei;
    b) expirarea termenului de valabilitate a Autorizaţiei;
    c) lichidarea sau reorganizarea agentului economic care deţine Autorizaţia;
    d) din proprie iniţiativă, cu prezentarea cererii respective în formă scrisă;
    e) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    68. În cazul încetării activităţii în calitate de broker vamal, agentul economic este obligat să-şi îndeplinească toate obligaţiile faţă de organele vamale asumate în cadrul desfăşurării activităţii respective.
    69. Decizia despre încetarea activităţii agentului economic în calitate de broker vamal se perfectează printr-un ordin al Serviciului Vamal. În ordin se indică temeiurile încetării activităţii agentului economic în calitate de broker vamal.
    Ordinul se înmînează nemijlocit brokerului vamal ori i se trimite cu o scrisoare poştală recomandată.
    70. La încetarea activităţii în calitate de broker vamal, agentului economic i se restituie restanţa neutilizată a sumei de asigurare a obligaţiunilor sale faţă de organele vamale, depusă la contul Serviciului Vamal.
    Suma de asigurare a obligaţiunilor brokerului vamal faţă de organele vamale se restituie în baza cererii scrise depuse la Serviciul Vamal.
    În cazul încetării activităţii în calitate de broker vamal, taxele încasate pentru eliberarea Autorizaţiei nu se restituie.
XI. Condiţiile şi ordinea eliberării  atestatului de
calificare pentru specialistul în domeniul vămuirii

    71. Specialist în domeniul vămuirii poate fi orice persoană fizică, rezident al Republicii Moldova, care deţine diplomă de studii medii speciale sau superioare.
    72. Relaţiile dintre brokerul vamal sau declarantul vamal şi specialist se stabilesc pe bază de contract individual de muncă.
    73. Pentru obţinerea atestatului de calificare a specialistului în domeniul vămuirii, solicitantul se adresează Serviciului Vamal cu o cerere în formă liberă, cu anexarea copiilor documentelor ce confirmă studiile respective.
    74. Serviciul Vamal organizează periodic cursuri de instruire sau perfecţionare a specialiştilor în domeniul vămuirii.
Serviciul Vamal este în drept să împuternicească structurile subordonate cu organizarea cursurilor de pregătire a specialiştilor în domeniul vămuirii.
    75. Atestatul, în forma prevăzută de anexa nr.3 la prezentul Regulament, se eliberează cu respectarea condiţiilor stabilite de Serviciul Vamal.
    76. Se interzice transmiterea atestatului altor persoane.
    77. Termenul de valabilitate a atestatului este de 2 ani din data eliberării.
    78. Nu pot să desfăşoare activitatea de specialist în domeniul vămuirii persoanele care sînt private, prin decizia instanţei judiciare, de dreptul de a desfăşura această activitate.
XII. Drepturile şi obligaţiile specialistului în
 domeniul vămuirii

    79. În desfăşurarea activităţii sale, specialistul are dreptul:
    a) să asiste la vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport;
    b) să efectueze, sub supraveghere vamală, examinarea mărfurilor şi mijloacelor de transport, să cîntărească sau să determine în alt mod cantitatea, precum şi, cu permisiunea colaboratorului vamal, să preleveze probe şi mostre de mărfuri;
    c) să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării (expertizei) probelor şi mostrelor de mărfuri prelevate de către organele vamale sau de alte organizaţii împuternicite;
    d) să aibă acces în zona de control vamal pentru efectuarea operaţiunilor de vămuire, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) să conteste, în modul stabilit, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale sau ale factorilor de decizie.
    80. Organele vamale efectuează controlul activităţii profesionale a specialistului nemijlocit în procesul de desfăşurare de către acesta a atribuţiilor sale sau în alt mod, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    81. La realizarea operaţiunilor de vămuire, specialistul are următoarele obligaţii:
    a) să îndeplinească corespunzător obligaţiunile sale profesionale;
    b) să manifeste un comportament adecvat regulilor morale şi eticii profesionale;
    c) să se supună dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale organelor vamale;
    d) să nu împiedice accesul colaboratorilor vamali în încăperi sau pe teritoriu pentru efectuarea controlului vamal;
    e) să participe, la solicitarea organelor vamale, la efectuarea actelor de procedură în cazurile de cercetare a contravenţiilor vamale;
    f) să respecte legislaţia în vigoare.
XIII. Anularea, suspendarea sau retragerea
 atestatului de calificare a specialistului în domeniul vămuirii

    84. Atestatul poate fi anulat în cazul în care a fost eliberat solicitantului în baza unor date incomplete sau neautentice.
    85. Organul vamal care a depistat fapte ce constituie temei pentru anularea atestatului este obligat să informeze imediat Serviciul Vamal.
    86. Anularea atestatului se efectuează prin ordinul Serviciului Vamal.
    87. Ordinul de anulare a atestatului se aduce la cunoştinţa specialistului, brokerului vamal sau declarantului vamal la care este angajat în termen de 5 zile lucrătoare.
   88. Cererea repetată de eliberare a atestatului poate fi examinată în modul stabilit, la expirarea a 6 luni din ziua emiterii ordinului Serviciului Vamal de anulare a atestatului, cu condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru anulare.
    89. Acţiunea atestatului poate fi suspendată pe un termen de pînă la 2 luni în următoarele cazuri:
    a) exercitarea neadecvată de către specialist a obligaţiunilor sale;
    b) necorespunderea nivelului de pregătire profesională a specialistului cu cerinţele stabilite de Serviciul Vamal;
    c) prestarea de către specialist, angajat de un declarant vamal, a serviciilor de vămuire în numele altui declarant.
    90. Organul vamal care a depistat în activitatea specialistului fapte ce servesc drept temei pentru suspendarea acţiunii atestatului informează imediat Serviciul Vamal.
    91. Acţiunea atestatului poate fi suspendată în baza ordinului Serviciului Vamal.
    Ordinul se aduce la cunoştinţa specialistului, brokerului sau declarantului vamal la care este angajat acest specialist în termen de 5 zile lucrătoare.
    92. Ordinul despre suspendarea acţiunii atestatului poate fi contestat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    93. Atestatul se retrage în cazurile stabilite de articolul 166 punctul 6) al Codului vamal.
    94. Retragerea atestatului se perfectează în formă de ordin al Serviciului Vamal.
    95. Ordinul de retragere se aduce la cunoştinţa specialistului, brokerului sau declarantului vamal la care este angajat acest specialist.
    96. Cererea repetată privind eliberarea atestatului poate fi examinată, în conformitate cu ordinea stabilită, la expirarea termenului de 6 luni din ziua retragerii, cu condiţia înlăturării cauzelor care au servit drept temei pentru aceasta, sau la expirarea termenului stabilit de către instanţa de judecată.
XIV. Depozitul provizoriu al brokerului vamal
    97. La autorizarea în calitate de broker vamal sau pe parcursul acestei activităţi, agentul economic are dreptul să solicite înfiinţarea depozitelor provizorii.
    98. Depozitele provizorii se înfiinţează şi funcţionează în baza autorizaţiilor de funcţionare eliberate de Serviciul Vamal, cu respectarea condiţiilor stabilite la art.150 al Codului vamal. Modelul autorizaţiei de funcţionare a depozitului provizoriu este prezentat în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    99. Deţinătorul depozitului provizoriu este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor derulate în depozite provizorii. Evidenţa operaţiunilor respective se realizează în Registrul operaţiunilor de depozitare (anexa nr.5). Registrul operaţiunilor de depozitare, în mod obligatoriu, urmează să fie şnuruit (cusut), numerotat şi ştampilat (sigilat) de către organul vamal proxim pe lîngă care activează oficiul central, filiala sau reprezentanţa brokerului vamal.
    100. Depozitul provizoriu trebuie să aibă o suprafaţă totală de cel puţin 100 m2, precum şi să dispună de utilaje de încărcare-descărcare, mijloace de cîntărire a mărfurilor şi alte echipamente necesare pentru funcţionarea sa normală.
XV. Dispoziţii finale
    101. Serviciul Vamal ţine Registrul de stat al brokerilor vamali şi al specialiştilor în domeniul vămuirii şi asigură publicarea lui permanentă pe site-ul oficial al Serviciului Vamal.
    102. În termen de două luni după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, Serviciul Vamal va iniţia procedura de autorizare a brokerilor vamali, precum şi procedura de eliberare a atestatelor de calificare în domeniul vămuirii pentru specialiştii în domeniul vămuirii.
Anexa nr.1
    anexa nr.1
Anexa nr.2
    anexa nr.2
Anexa nr.1
    anexa nr.3
Anexa nr.4
    anexa nr.4
Anexa nr.5
    anexa nr.5