HGC1480/2007
ID intern unic:  326616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1480
din  26.12.2007
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi  condiţiile deconectării
acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentarecu apă,
aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 44
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (se anexează).
    2. În scopul protecţiei drepturilor consumatorilor Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică va întreprinde măsurile necesare privind lichidarea încălcărilor admise de către companiile prestatoare de servicii la calcularea plăţii pentru energia electrică folosită de către locatarii de la etajul II al blocurilor locative  pentru funcţionarea ascensoarelor.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul industriei şi infrastructurii                                   Vladimir Antosii

    Nr. 1480. Chişinău, 26 decembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1480
din 26 decembrie 2007
Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare 
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru
fondul locativ, contorizarea apartamentelor
şi condiţiile deconectării
acestora 
de  la/reconectării  la  sistemele  de  încălzire şi alimentare
cu apă,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002
    Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    I. În Regulament:
    1) în tot textul Regulamentului, cuvîntul “arendaş“ se substituie prin cuvîntul “locatar”;
    2) la pct.2:
    noţiunile “arendaş“ şi “prestator de servicii (furnizor)” vor avea, respectiv, următorul cuprins:
    “locatar - persoană fizică sau juridică ce posedă şi foloseşte, în baza contractului de locaţiune, o încăpere în blocul locativ sau cămin, cu altă destinaţie decît cea de locuinţe ce îi aparţine proprietarului”;
    “prestator de servicii - agent economic sau gestionar al fondului locativ care prestează sau distribuie consumatorilor, în baza de contract, servicii locative, comunale şi necomunale”;
    de la noţiunea “consumator”, cuvintele “furnizorul sau gestionarul (distribuitorul)” se exclud;
    3) la pct. 3:
    în alineatul întîi, cuvintele “cu gestionarul” se substituie prin cuvintele “cu prestatorul de servicii”;
    se introduce în final un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Lucrările de reparaţie capitală a blocurilor locative multietajate, cu  apartamente privatizate, gestionate de întreprinderile municipale, sînt finanţate din mijloacele bugetelor locale numai în cazul instituirii în aceste blocuri a asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate sau asociaţiilor de coproprietari în condominiu, în termen de o lună, după includerea blocului locativ respectiv în planul de reparaţie a fondului locativ al localităţii, cu încheierea ulterioară a contractului între asociaţie şi primărie privind efectuarea lucrărilor de reparaţie.”;
    4) la pct. 4 lit.b), cuvîntul “arendă” se substituie prin cuvîntul “chirie”;
    5) pct. 5 se completează în final cu lit.i), cu următorul cuprins:
    “i) salubrizarea locurilor de uz comun şi a terenurilor aferente blocului locativ”;
    6) la pct.6:
    de la lit.b), cuvintele “recepţie colectivă a semnalului de televiziune şi” se exclud;
    se introduce în final o nouă literă f), cu următorul cuprins:
    “f) sistemul de semnalizare incendiară”;
    7) la pct.8:
    din alineatele doi şi trei, cuvîntul “arendarea”  se exclude, iar din alineatul trei se exclud cuvintele “sau arendarea”;
    după alineatul patru se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Proprietarul, locatarul încăperilor nelocuibile din blocul locativ achită în mod obligatoriu plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia elementelor de uz comun, salubrizarea terenului aferent blocului, conform tarifelor aprobate pentru bloc şi celor aprobate prin contractul încheiat cu gestionarul fondului locativ.”;
    8) pct.12 va avea următorul cuprins:
    “12. Proprietarii locuinţelor, precum şi chiriaşii locuinţelor cu orice formă de proprietate sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică consumată, inclusiv pentru energia electrică utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
    Plata pentru alimentarea cu energie electrică se percepe conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor contoarelor electrice, în baza contractelor directe încheiate între prestatorii de servicii şi consumatori.
    Evidenţa energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se efectuează separat de către prestatorul de servicii.
    Cantitatea de energie electrică utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun, înregistrată lunar de echipamentele de măsurare respective, se repartizează lunar de către furnizor fiecărui proprietar, chiriaş de locuinţe, proporţional numărului de apartamente din blocul locativ.
    Plata pentru energia electrică folosită pentru funcţionarea ascensoarelor se percepe proporţional de la toţi locatarii, inclusiv de la cei provizorii (cu excepţia copiilor de pînă la trei ani şi a locatarilor de la etajele I şi II*), conform indicaţiilor contorului de evidenţă a energiei electrice consumate de ascensor. Gestionarii fondului de locuinţă vor prezenta o dată în semestru în perioada pînă la 20 ianuarie şi 20 iulie prestatorului serviciului de energie electrică o informaţie tipizată privind numărul de locatari în bloc.
    *Locatarii staţiilor ascensorului de la etajul II în blocurile locative în care deconectarea a fost efectuată pînă la
1 decembrie 2007 sînt scutiţi de plată pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului.
    În alte cazuri locatarii staţiilor ascensorului de la etajul II se scutesc de plata pentru energie electrică pentru funcţionarea ascensorului în cazul deconectării aparatelor de comandă la staţia doi, efectuată în conformitate cu cerinţele NRS 35-03 -60: 2003 şi respectarea următoarelor condiţii:
    a) deconectarea se va efectua cu acordul în scris al tuturor coproprietarilor ascensorului, precum şi al gestionarului;
    b) lucrările de deconectare a aparatelor de comandă vor fi efectuate de către prestatorul de servicii la solicitarea şi recepţionarea lor de către gestionar;
    c) asigurarea accesului permanent la uşa ascensorului la staţia de la etajul II;
    d) lipsa datoriilor pentru serviciile de întreţinere a ascensorului la solicitanţii de deconectare a staţiei de la etajul II.
    Evidenţa energiei electrice utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se efectuează separat de către furnizorul de energie electrică utilizînd echipamentele de măsurare instalate conform proiectelor. În cazul lipsei echipamentului de măsurare a energiei electrice furnizorul este obligat să instaleze echipamentul respectiv.
    Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
    Consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează distinct în facturile emise lunar de către furnizor şi înaintate consumatorilor.
    În cazul în care la scară nu există iluminare comună, iar locatarii cu acceptul în scris al gestionarului fondului locativ au conectat corpurile de iluminare din palier la contoarele personale din apartament, aceştia vor anunţa despre acest fapt prestatorul de servicii de energie electrică şi vor efectua plata pentru energia electrică conform indicaţiilor contorului pentru apartament. Prestatorul de servicii nu are dreptul să impună plata acestor apartamente pentru energia electrică folosită la iluminarea locurilor de uz comun.
    Neachitarea de către o parte din proprietari (chiriaşi) a energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor nu constituie temei pentru debranşarea locurilor de uz comun şi a ascensoarelor de la sursa de energie electrică, dar constituie temei pentru deconectarea apartamentului neplătitorului în temeiul hotărîrii de judecată”.
    9) la pct.14:
    cuvîntul “folosirea” se substituie prin cuvîntul “întreţinerea”, iar după cuvintele “etajele 1” se introduc cuvintele “şi 2”;
    alineatul trei se exclude;
    se completează în final cu următoarele alineate:
    “La solicitarea tuturor locatarilor staţiei ascensorului de la etajul II şi cu acordul gestionarului, prestatorul de servicii va reconecta aparatele de comandă, cu restabilirea obligaţiunilor de plată ale locatarilor de la staţia ascensorului de la etajul II al serviciului de folosire a ascensorului.
    Dacă staţia a doua a ascensorului se află la etajul III sau mai sus, deconectarea acesteia este interzisă.
    Clauzele principale stipulate în contractul încheiat între prestatorul de servicii ascensoare şi gestionarul fondului de locuinţe sînt următoarele:
    numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante;
    obiectul contractului (întreţinerea ascensorului prin revizii tehnice curente, perioada de efectuare a acestor revizii în scopul menţinerii în siguranţă a ascensoarelor, eliminarea deranjamentelor cu indicarea numărului de telefon pentru înlăturarea acestor deranjamente, reparaţiile curente, întocmirea constatărilor şi devizelor etc.);
    obligaţiile prestatorului de servicii ascensoare, conform condiţiilor tehnice de exploatare a ascensorului;
    obligaţiile beneficiarului;
    perioada de acţiune a contractului;
    preţul lucrărilor contractate;
    modalităţile de plată;
    garanţii;
    modul de modificare şi reziliere a contractului.
    alte prevederi.”;
    10) la pct.15, după cuvintele “caselor individuale” se completează cu următorul text: “ , cu proprietarii şi locatarii încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţe, anexate sau înglobate în/la blocurile locative, precum şi a întreprinderilor amplasate pe teritoriul aflat în folosinţa gestionarului blocului locativ”;
    11) pct.16 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Proprietarii posturilor de televiziune prin cablu achită plata pentru folosirea elementelor constructive ale blocului locativ în scopul montării cablului, instalaţiilor, dispozitivelor şi antenelor, conform contractelor încheiate, în mod obligatoriu, cu gestionarul fondului locativ.”
    II. În anexa nr.1 la Regulament:
    1) la alineatul (1):
    în subalineatul doi:
    la textul ce începe cu cuvintele “de alimentare cu energie electrică”, cuvintele din paranteze vor avea următorul cuprins: “(lucrările de deservire a reţelelor interne se efectuează de către gestionarul blocului din contul proprietarilor, dacă asemenea cheltuieli nu sînt incluse în tariful pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ)”;
    se completează în final cu următorul text:
    “de alimentare cu căldură, apă potabilă şi apă caldă menajeră de tranzit din blocul locativ (lucrările se efectuează din contul furnizorului)”;
    2) din alineatul (3) cuvintele “a acordurilor de coproprietate” se exclud;
    III. Anexa nr. 2 la Regulament:
    1) titlul anexei va avea următorul cuprins:
    “Lista lucrărilor ce se efectuează în interiorul apartamentelor din contul proprietarilor şi chiriaşilor de locuinţe”;
    2) se completează în final  cu următorul text:
    “proiectarea, instalarea, reparaţia şi deservirea sistemelor autonome de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră (cazane, boilere şi altele).”
    IV. În tot textul anexei nr. 8 la Regulament, cuvintele “Furnizor”, “Furnizorul (gestionarul)”, la cazul respectiv, se substituie prin cuvintele “Prestatorul de servicii”, la cazul respectiv.
    V. Anexa nr.9 la Regulament se exclude.
    VI. Regulamentul se completează cu o nouă anexă, nr.11, cu următorul cuprins:
“Anexa nr.11
la Regulamentul cu privire la modul de prestare
şi achitare  a serviciilor locative, comunale şi necomunale
pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi
condiţiile deconectării acestora  de  la/reconectării  la
sistemele de încălzire  şi alimentare cu apă


CONDIŢIILE CONTRACTUALE STADARD
PENTRU
DESERVIREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCUINŢELOR
    1. Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante.
    2. Obiectul contractului (efectuarea reviziilor profilactice (inspecţii) ale apartamentelor, elementelor de construcţie din bloc (fundamentul şi pereţii subsolurilor, pereţii clădirii şi pereţii despărţitori, planşee, ferestre, uşi şi scări din casa scării), precum şi ale utilajului şi sistemelor inginereşti din interiorul blocului şi terenului aferent acestuia; reglarea sistemelor şi utilajelor inginereşti atît în apartament cît şi în blocul locativ; lichidarea avariilor în apartament, precum şi în bloc; pregătirea blocului către sezonul de toamnă-iarnă; efectuarea lucrărilor de reparaţie a elementelor de uz comun, precum şi apartamentelor, dacă acestea au fost contractate de proprietar sau chiriaşi, efectuarea lucrărilor de întreţinere sanitară a locurilor de uz comun, inclusiv a scărilor, subsolurilor, soclurilor, etajelor tehnice, precum şi terenului aferent blocului locativ; îndeplinirea lucrărilor de salubrizare în jurul tomberoanelor pentru deşeuri menajere; efectuarea altor lucrări prevăzute de actele normative etc.).
    3. Drepturile părţilor.
    4. Obligaţiile părţilor.
    5. Perioada de acţiune a contractului.
    6. Preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plata.
    7. Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite.
    8. Responsabilităţile părţilor.
    9. Operare de modificare şi reziliere a contractului.
    10. Soluţionarea litigiilor.
    11. Condiţii suplimentare.
    12. Rechizitele părţilor”.