LPC291/2007
ID intern unic:  326665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  21.12.2007
pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 625-XIII
din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber
“Expo-Business-Chişinău”
Publicat : 19.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 40
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1 alineatul (2) litera d) din Legea nr. 625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Expo-Business-Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 73, art. 857), cu modificările ulterioare, textul “33,4748 ha” se înlocuieşte cu textul “32,888 ha”.
    Art. II. – Terenul exclus din zonă, cu o suprafaţă de 0,5868 ha, amplasat pe strada Mihai Viteazul 11, se transmite în administrare autorităţii publice respective, conform legislaţiei.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr. 291-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2007.