HGM1532/2007
ID intern unic:  326670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1532
din  29.12.2007
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce
 se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 73
    MODIFICAT
    HG246 din 08.04.10, MO52-53/14.04.10 art.308


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    Prim-ministru                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor  Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                  Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                             Ion Ababii
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                      Victor Ţvircun
    Preşedintele Academiei
    de Ştiinţe a Moldovei                                                        Gheorghe Duca

    Nr. 1532. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1532
din   29 decembrie 2007

Modificările şi completările
ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

   
[Pct.1 abrogat prin HG246 din 08.04.10, MO52-53/14.04.10 art.308]
    2. Acordul de Parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28 ianuarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20-23, art. 133), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    “13. Părţile stabilesc că pentru finanţarea ascendentă a sferei ştiinţei şi inovării în următorii ani vor fi necesare alocaţii bugetare în cuantum de minimum:
    0,35% din produsul intern brut în anul 2005;
    0,45% din produsul intern brut în anul 2006;
    0,60% din produsul intern brut în anul 2007;
    0,70% din produsul intern brut în anul 2008;
    0,80% din produsul intern brut în anul 2009;
    0,90% din produsul intern brut în anul 2010.”;
    2) anexa nr.1:
    tabelul nr.1 va avea următorul cuprins: 
“Tabelul nr.1

Repartizarea alocaţiilor bugetare aprobate prin Legea bugetului

de stat pe anul 2007 pentru sfera ştiinţei şi inovării”


mii lei

 
Tipurile de cercetare
 
Total
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ministerul Sănătăţii

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

 
1
2
3
4
5

Cercetări ştiinţifice fundamentale (7.01)

67664,0
67664,0
-
-
Proiecte instituţionale
61527,0
61527,0
-
-
Programe de stat
760,0
760,0
-
-
Proiecte independente
985,0
985,0
-
-
Proiecte internaţionale
4392,0
4392,0
-
-

Cercetări ştiinţifice aplicate (7.02)

138320,9
138320,9
-
-
Proiecte instituţionale
108043,4
108043,4
-
-
Programe de stat
19216,5
19216,5
-
-
Proiecte independente
1015,0
1015,0
-
-
Proiecte internaţionale
813,9
813,9
-
-
Proiecte de transfer tehnologic
8310,8
8310,8
-
-

Fondul de rezervă pentru cercetări ştiinţifice

921,3
921,3
-
-

Pregătirea cadrelor (7.03)

11927,8
11927,8
-
-

Instituţii şi acţiuni pentru ştiinţă şi inovare neatribuite la alte grupuri (7.04)

55277,1
53034,9
2242,2
-

Organele administrative (7.10)

10810,8
9085,0
-
1725,8

inclusiv: Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

1081,8
1081,8
-
-
Total:
284000,6
280032,6
2242,2
1725,8”;

    tabelul nr.2:
    la poziţia “Fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei (7.04)” cifrele “550,0” şi “550,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “325,0” şi “325,0”
    la poziţia “Total general”, cifrele “15813,5”, “15572,5” şi “241,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “15588,5”, “15347,5” şi “241,0,”;
    tabelul nr.3 va avea următorul cuprins:

“Tabelul nr.3
Repartizarea alocaţiilor bugetare pentru organizaţiile
 din sfera ştiinţei
şi inovării pe programe instituţionale
(direcţii strategice) pe anul 2007


    tabelul nr.5 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.5

Repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat
pe anul 2007 pentru programele de stat

mii lei

Programul de stat, direcţia strategică

Finanţare pe anul 2007

Programul 410 (direcţia strategică): Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

700,0
Programul de stat. Integrarea ştiinţei şi învăţămîntului superior
700,0

Programul411 (direcţia strategică): Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

2788,9

Programul de stat: Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi

1200,0

Programul de stat: Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană

988,9

Programul de stat: Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova

600,0

Programul 420 (direcţia strategică): Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii

1000,0

Programul de stat: Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale

1000,0

Programul 407 (direcţia strategică): Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

5600,0

Programul de stat: Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale (secetă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură

1200,0

Programul de stat: Crearea, multiplicarea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de plante cu productivitate şi rezistenţă sporită

2000,0

Programul de stat: Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu consum redus de energie

800,0

Programul de stat:Elaborarea şi implementarea sistemului de agricultură ecologică în Republica Moldova

1600,0

Programul 408 (direcţia strategică): Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi

8587,6

Programul de stat: Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor, know-how-ului, materialelor noi şi a tehnologiilor avansate

1600,0

Programul de stat: Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme electronice

1100,0

Programul de stat: Cercetări fundamentale şi elaborări de materiale şi dispozitive pentru aplicaţii fotonice şi optoelectronice

1100,0
Programul de stat: Ingineria şi tehnologiile electronice în relansarea economiei
1500,0
Programul de stat: Incubatorul inovaţional
1000,0
Programul de stat: Parcul tehnologic „Academica”
2287,6

Programul 409 (direcţia strategică): Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii energetice, inclusiv prin folosirea energiei regenerabile

1300,0

Programul de stat: Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a surselor energetice regenerabile în baza materiei prime şi a deşeurilor agricole

1300,0
TOTAL
19976,5”;

    tabelul nr.6 va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.6

Repartizarea alocaţiilor pe programele de transfer tehnologic
prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007

mii lei

Programul, direcţia strategică
Finanţare pe 2007

Programul 411 (direcţia strategică): Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

180,0

Programul 420  (direcţia strategică): Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii

395,0

Programul 407  (direcţia strategică): Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

6198,0

Programul 408 (direcţia strategică): Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi

220,0

Programul 409 (direcţia strategică): Eficientizarea şi asigurarea securităţii complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea energiei regenerabile

1317,8
Total:
8310,8”;

 
   tabelul nr.7 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.7

    tabelul nr.9:
    la compartimentul “I. Academia de Ştiinţe a Moldovei”:
    cifrele “78” şi “58” se substituie, respectiv, cu cifrele “79” şi “59”;
    la poziţia 3 cifrele “5” şi “5” se substituie, respectiv cu cifrele “4” şi “4”;
    la poziţia 4 cifrele “3”, “1”, “2” se substituie, respectiv, cu cifrele “2”, “1”, “1”;
    în final se completează cu o poziţie nouă, 18, cu următorul cuprins:
    “18. Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale” şi, respectiv, cifrele: “3”, “2”, “1”, “0”, “0”;
    la compartimentul “II. Ministerul Educaţiei şi Tineretului”:
    cifrele “110”, “56”, “54”, “11”, “0” se substituie, respectiv, cu cifrele  “111”, “56”, “55”, “11”, “1”;
    la poziţia 1 cifrele “48”, “26”, “22”, “3” şi “0”  se substituie, respectiv, cu cifrele “49”, “26”, “23”, “3” şi “1 d/s”;
    la compartimentul “IV. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”:
    cifrele “38” şi “19” se substituie, respectiv, cu cifrele “36” şi “17”;
    poziţia 6 şi, respectiv, cifrele “2”, “2”, “0”, “0”, “0” se exclud;
    la compartimentul “Total”, cifrele “290”, “161”, “129”, “28” şi “0”, se substituie, respectiv, cu cifrele “290”, “160”, “130”, “28” şi “1”;
    tabelul nr.10 va avea următorul cuprins:
Tabelul nr.10
    tabelul nr.10

    tabelul nr.11:
    la poziţia 1) cifra “6810,90” se substituie cu cifra “6832,90” şi, respectiv, cifra “4159,28” cu cifra “4181,28”.
    poziţia 6):
    cifra “1647” se substituie cu cifra “1669” şi, respectiv, cifra “1106” cu cifra “1128”;
    în final se completează cu un nou alineat (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Tvardiţa, raionul Taraclia; total- 22; inclusiv pentru cercetări ştiinţifice şi în scopuri instructive - 22”;
    la poziţia “total general”, cifra “14866,90” se substituie cu cifra “14888,90” şi, respectiv, cifra “9704,67”  cu cifra “9726,67”;
    se completează anexa nr. 1 cu un nou tabel, nr.12, cu următorul cuprins:
Tabelul nr.12

Repartizarea alocaţiilor bugetare pe anul 2007 pentru învăţămînt

mii lei

Denumirea instituţiei
Învăţămînt secundar
Academia de Ştiinţe a Moldovei, total
44,5
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei
44,5”.

    3. Punctul 1 al Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de către organizaţiile şi instituţiile publice din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi tarifele acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 724 din 26 iunie 2006 “Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 795) va avea următorul cuprins:
„1. Pregătirea, în bază de contract, a cadrelor ştiinţifice prin doctorat

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, în bază de contract, a cetăţenilor Republicii Moldova, în cazul în care conducătorul este:

doctor în ştiinţe
 
 
 
persoană/an studii
 
 
 
6000
doctor habilitat
persoană/an studii
8000
academician/membru corespondent
persoană/an studii
9500

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, în bază de contract, a cetăţenilor străini şi apatrizilor

 
 
persoană/an studii
 
preţ
contractual”.