LPC257/2007
ID intern unic:  326677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 257
din  29.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte  legislative
Publicat : 22.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 46     Data intrarii in vigoare : 01.07.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
    1. La articolul 15  alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Judecătorii sînt obligaţi să depună, în condiţiile legii, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.”
    2. La articolul 22 alineatul (1):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    “g) încălcarea prevederilor legale referitoare la obligativitatea depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate;”
    după litera h) se introduce litera h1) cu următorul cuprins:
    “h1) încălcarea termenelor de redactare a hotărîrilor judecătoreşti şi de transmitere a copiilor de pe acestea participanţilor la proces;”
    Art.II. - Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186-188, art.752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4  alineatul (3) se completează în final cu litera g) cu următorul cuprins:
    “g) plasează pe pagina sa web din internet declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor şi le menţine pe tot parcursul anului.”
    2. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
    “Articolul 81.     Transparenţa activităţii Consiliului
                               Superior al Magistraturii
    (1) Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Hotărîrile şi celelalte acte emise de Consiliul Superior al Magistraturii întru exercitarea activităţii sale sînt plasate pe pagina sa web din internet.”
    3. La articolul 20 alineatul (9) cuvintele “în plenul Curţii Supreme de Justiţie” se substituie prin cuvintele “la Curtea de Apel Chişinău”.
    4. La articolul 25  sintagma “Curtea Supremă de Justiţie” se substituie prin sintagma “Curtea de Apel Chişinău”.
    Art.III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2008.
   (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în conformitate cu prezenta lege a Legii nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

    Nr.257-XVI. Chişinău, 29 noiembrie 2007.